121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософи та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016року N261; «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки Україна 13 жовтня, 2017 року N1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за N1397/31265; на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол N58/2 від ЗО червня 2017року та протокол N59/2 від 6 липня 2017 року); «Правила прийому на навчання до ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини)»).

I.  Загальні положення

1.1. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, який здобуває особа на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Аспірант – особа, зарахована до наукової установи для здобуття ступеня доктора філософії.

Докторант – особа, зарахована до наукової установи для здобуття ступеня доктора наук.

1.2. Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

1.3.  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі інституту за очною (денною, вечірньою) або заочною формами навчання:
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини»).

1.4.Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі інституту за очною (денною) формою навчання шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

1.5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовка доктора наук у докторантурі – два роки. Кількість аспірантів та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії інституту, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

 • 6. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або

докторантурі за державним замовленням і не захистилися, а також відраховані з неї достроково, мають право повторного вступу до аспірантури та докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку.

 • 7. Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та вищим навчальним закладом укладається договір.
 • 8. Аспірант (докторант) складає індивідуальний план (додаток 1), звіт 1 раз на півроку про хід виконання дисертаційної роботи (додаток 2) та представляє відгук наукового керівника про рівень виконання індивідуального плану за рік (додаток 3)
 • 9. Аспірант (докторант) щорічно звітує перед атестаційною комісією інституту про хід виконання роботи.

II.  Правила прийому до аспірантури

 • До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з відповідної спеціалізації.
 • Прийом до аспірантури здійснюється за науковою спеціальностями 222

Медицина.

 • Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного

рівня вищої освіти та за науковою спеціальністю 222 Медицина -15 осіб.

 • Подання претендентом на вступ до аспірантури (докторантури) недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту вищу освіту, про складені іспити, опубліковані наукові праці тощо, є підставою для відмови та відрахування.
 • Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.
 • Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
 • До заяви вступник до аспірантури додає:
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра      або

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

 • особова картка за формою ГІ-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
 • чотири кольорові фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

 • Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)

2.9. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

2.10 Вступні випробування проводяться в усній та письмовій формі.

2.11 Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому до аспірантури Університету.

 • Вступні випробування до аспірантури ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини»:

вступний іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної1 мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів до аспірантури не допускається.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого з кожної спеціальності та форми навчання окремо.

2.19. Вступники до аспірантури, які не витримали конкурсу на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

2.21. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини»».

III.  Особливості штатної структури аспірантури

Науково-педагогічні працівники аспірантури здійснюють підготовку аспірантів за навчальними програмами Академії.

Найбільш досвідчені науково-педагогічні працівники, а також ті, що є здобувачам наукового степеня або аспірантами, можуть залучатись до викладання на більш високому рівні в разі виробничої потреби за дозволом декана факультету та завідувача кафедри.

Основними посадами науково-педагогічних працівників аспірантури є:

завідувач аспірантури;

Співвідношення науково-педагогічних працівників аспірантури не є сталою величиною і залежить від виробничих потреб.

Основною посадою навчально-допоміжного персоналу аспірантури є:

інспектор;

лаборант;

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників аспірантури здійснюється не рідше, ніж один раз на п’ять років. Підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників здійснюється згідно з планом, який з подання завідувача аспірантури затверджує ректор.

IV.  Наукова діяльність аспірантури.

Наукова і науково-дослідна діяльність аспірантури в Академії є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова і науково-дослідна діяльність Академії провадиться і фінансується відповідно до Закону України “Про освіту”, “Про вищу освіту”,

Аспірантура здійснює наукову, методичну та іншу творчу діяльність, що сприяє підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Науково-дослідна робота аспірантури координується науково-дослідною лабораторією Академії за поданням кафедр.

Наукова діяльність аспірантури забезпечується через: органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності, створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;

безпосередню участь учасників навчально-освітнього процесу (в тому числі і студентів) в науково-дослідних роботах, що проводяться в Академії:

планування, проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;

залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій; організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій,’ олімпіад, конкурсів, науково-дослідних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

V.  Мета та завдання аспірантури

Головним загальним завданням аспірантури Академії є створення середовища, в якому все повинно сприяти творчому росту студентів.

Головною метою роботи аспірантури є здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, культурну, методичну діяльність в обсязі, необхідному для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно з державними та галузевими стандартами вищої освіти до рівня оволодіння сукупністю умінь та навичок, необхіднихдля майбутньої професійної діяльності.

Основними завданнями аспірантури є:

– Здійснення освітньої діяльності за ліцензованими напрямами та спеціальностями що відповідає галузевим стандартам вищої освіта, забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми.

– Виконання навчальних планів і навчальних програм, дотримання графіку навчального процесу.

– Організація та проведення виховної роботи серед аспірантів з метою забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності.

– Створення і дотримання безпечних умов праці та навчання на кафедрі та її базах.

– Дотримання трудової та навчальної дисципліни на кафедрі та її базах.

– Організація та здійснення методичної робота на аспірантурі, створення та видання методичних розробок, рекомендацій, навчальних посібників та підручників (в тому, числі, в електронному вигляді).

– Участь у роботі Вченої ради Академії.

– Організація та здійснення науково-дослідної публікації, результатів у наукових періодичних виданнях, видання монографій. Залучення до наукової роботи науково- педагогічних працівників, а також студентів.

– Розробка та внесення пропозицій щодо підготовки здобувачів вчених ступенів.

– Організація спеціалізованих олімпіад, конкурсів, семінарів, конференцій для працівників та студентів.

– Організація роботи наукових гуртків аспірантів.

– Організація та методичне забезпечення виробничої практики студентів.

– Здійснення аналізу поточної та підсумкової успішності аспірантів за напрямами кафедри.

– Організація належних умов та проведения екзаменаційних сесій, участь у роботі екзаменаційних ко місій.

– Здійснення аналізу підсумків екзаменаційних сесій, розробка та впровадження пропозицій щодо покращення якості підготовки та підвищення рівня знань студентів з дисциплін кафедри.

– Участь в організації та проведенні Державної атестації аспірантів та випускників.

– Участь у складанні розкладу занять та проходження виробничих практик.

– Здійснення контролю додержання співробітникам та аспірантами законодавства, моральних та етичних норм.

. – Ведення обліково-звітної документації аспірантури, підготовка щорічного звіту про роботу аспірантури з усіх видів діяльності.

– Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, в тому числі, залучення до наукової роботи.

VI.  Форми навчання, які здійснюються аспірантурою

Навчання на аспірантурі Академії здійснюється за денною (очною) формою навчання.

Для надання допомоги аспірантам при поглибленому вивченні теоретичного та практичного матеріалу з окремих питань, зміст яких визначається поза межами мінімальних обов’язкових обсягів освітньої діяльності, за бажанням студентів,

аспірантура може запроваджувати додаткові заняття (як додаткову, але не обов’язковий вид діяльності) у вигляді платних навчальних послуг, що передбачено законодавством та Статутом Академії. Терміни навчання за відповідною формою визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня

VII.  Форми організації навчального процесу на аспірантурі

Навчальний процес на аспірантурі здійснюється у формах, регламентованих Законом України “Про вищу освіту”: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є:

лекція;

практичне заняття;

консультація.

З метою вдосконалення навчального та методичного процесу аспірантури може встановлювати інші види навчальних занять (тренінги, ділові та ситуаційні ігри, профільні рейтинги, олімпіади, факультативи, науково-практичні заняття у профільних гуртках, тощо), якщо їх діяльність відповідає напряму аспірантури, її меті та завданням, меті та завданням вищої освіти, а також не шкодить інтересам Академії.

Форма відпрацювання пропущеного аспірантом заняття (крім консультації) в усіх випадках залежить від його виду:

 • пропущене практичне заняття аспірант відпрацьовує на навчальному занятті відповідної форми. Результат відпрацювання заноситься до академічного журналу успішності та до спеціального журналу відпрацювань практичних занять.

VIII.  Робочий час і навчальне навантаження на аспірантурі

Робочий час науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України. Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному році не повинен перевищувати річний робочий час. Штатне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження науково- педагогічних працівників аспірантури відповідно до його посади, встановлюються і Академією в індивідуальному плані працівника.

Відволікання науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом), може здійснюватись лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.

IX.  Відповідальність

Завідувач аспірантури несе відповідальність за неналежне або невиконання свої посадових обов’язків в межах діючого законодавства України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ.

 • ‘Віосмовщіі-оснгиі

Завідувач аспірантури взаємодіє з іншими викладачами і навчально-допоміжним персоналом кафедри, керівництвом базової лікарні та профільних відділень клініки, тими чи іншими підрозділами ПВНЗ, іншими установами медичного профілю для отримання інформації, повідомлень, документації, необхідних для успішного виконання своїх обов’язків.

X.  Взаємовідносини

Завідувач аспірантури взаємодіє з іншими викладачами і навчально-допоміжним персоналом кафедри, керівництвом базової лікарні та профільних відділень клініки, тими чи іншими підрозділами ПВНЗ, іншими установами медичного профілю для отримання інформації, повідомлень, документації, необхідних для успішного виконання своїх обов’язків.

Transition Eng / Ukr