121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм

академічної відпустки

I. Загальні положення

 1. Це Положення визначає механізм відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту в Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна академія екології та медицини» (далі
 • Академія або вуз), а також надання їм академічної відпустки.
 1. Це Положення є обов’язковим для виконання всіма співробітниками Академії відповідно до вимог до порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Академії, а також надання їм академічної відпустки в межах виконання останніми своїх посадових обов’язків.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

відрахування – припинення статусу здобувана вищої освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває вищу освіту;

переведення – зміни в правах та обов’язках особи, що здобуває вищу освіту, зумовлені зміною закладу вищої освіти та/або спеціальності (спеціалізації, освітньої (наукової) програми), та/або форми навчання, та/або джерел фінансування без припинення статусу здобувана вищої освіти;

переривання навчання – часткове призупинення прав та обов’язків прав здобувача вищої освіти в осіб у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання індивідуального навчального плану або індивідуального плану наукової роботи;

поновлення – відновлення статусу здобувача вищої освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває вищу освіту.

 1. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти з іноземних закладів вищої освіти на освітні програми на основі повної загальної середньої освіти можливе лише в разі виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників за встановленим для цієї освітньої програми переліком сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання в рік здобуття повної загальної середньої освіти або в один із наступних років не пізніше подання заяви про поновлення або переведення.
 2. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти на освітні програми підготовки магістрів, які передбачають складання вступних випробувань у формі єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного фахового вступного іспиту, можливе лише в разі їх успішного проходження в рік вступу або в один із наступних років не пізніше подання заяви про поновлення або переведення.

II. Відрахування осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

 1. Підставами для відрахування здобувана вищої освіти є (ст.46 ЗУ «Про вищу освіту»):
 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого закладу вищої освіти;
 • невиконання індивідуального навчального плану (або індивідуального плану наукової роботи);
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • інші випадки, передбачені законодавством.
 1. На виконання розділу II ч.І п.4 даного Положення вичерпний перелік обставин, що вважаються невиконанням індивідуального навчального плану, визначається положеннями про організацію освітнього процесу в Академії, затвердженими відповідно до частини другої статті 47 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Положення) із дотриманням сукупності таких вимог:
 • невиконання індивідуального навчального плану встановлюється винятково за результатами семестрового контролю або атестації здобувані в вищої освіти;
 • пропуск навчальних занять, якщо він не призводить до отримання здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки за результатами семестрового контролю, не може вважатися невиконанням індивідуального навчального плану;
 • відрахування у зв’язку із отриманням незадовільної оцінки під час семестрових контрольних заходів можливе лише за умов, якщо здобувачеві вищої освіти:

незалежно від кількості отриманих незадовільних оцінок було надано можливість покращити результати оцінювання, і здобувач у встановлений строк не скористався такою можливістю або за результатами повторного оцінювання отримав незадовільну оцінку;

було надано можливість у встановленому закладом вищої освіти порядку оскаржити рішення, дії або бездіяльність педагогічних, науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників адміністрації) закладу вищої освіти щодо організації і проведення семестрових контрольних заходів, і здобувач у встановлений строк не скористався такою можливістю або його скаргу було відхилено;

було надано можливість переведення на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (для осіб, що здобувають вищу освіту за державним (регіональним) замовленням) або переривання навчання, і здобувач у встановлений строк не скористався такою можливістю;

 • здобувана вищої освіти не може бути відраховано, якщо невиконання з ним індивідуального навчального плану сталося з вини (є результатом умисних дій або грубої необережності) Академії, якщо це встановлено комісією вузу за участю представників органів студентського самоврядування.
 1. Порушення ‘^добувачем вищої освіти вимог Статуту або Правил внутрішнього розпорядку Академії, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, що затверджені на загальних зборах Академії та погоджені Вченою Радою може бути підставою для відрахування за умови визначення таких підстав у договорі (контракті) після вичерпання інших засобів впливу (або неможливості їх застосування) лише в порядку, визначеному Правилами внутрішнього розпорядку Академії.
 2. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених вимогами Академії, може бути підставою для ухвалення Вченою радою вузу рішення про відрахування аспіранта.
 3. Ректор Академії відраховує зі складу здобувачів вищої освіти після погодженням з:
 • органами студентського самоврядування Академії – для слухачів та студентів;
 • науковим товариством студентів, слухачів та аспірантів.

III. Поновлення до складу здобувачів вищої освіти

 1. Поновленими до складу здобувачів вищої освіти можуть бути особи, відраховані до завершення навчання за освітньою (науковою) програмою вищої освіти відповідного рівня або яким було надано академічну відпустку.
 2. Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, тривалості перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності закладу вищої освіти з урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план.

Поновлення до складу здобувачів вищої освіти на перший курс освітніх програм на основі повної загальної середньої освіти забороняється. Ректор Академії має право поновити на другий курс осіб, відрахованих з першого курсу на основі повної загальної середньої освіти, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

 1. Поновлення здійснюється на освітні (наукові) програми того самого ступеня (рівня), з якого було відраховано здобувача вищої освіти, на такий самий або молодший курс.
 2. Поновлення до складу з добувачів вищої освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу Академії за відповідними рівнем, курсом та спеціальністю. Перевищення ліцензованого обсягу можливе лише у відповідності до діючого законодавства.
 3. Заяву про поновлення має бути розглянуто в Академії протягом двох тижнів. До заяви про поновлення додається академічна довідка. Заявнику за результатом розгляду заяви мають бути повідомлені умови поновлення до складу здобувачів вищої освіти або причина відмови.
 1. Умовою поновлення може бути попереднє складання або включення до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти певних обов’язкових дисциплін та/або певного обсягу вибіркових дисциплін освітньої програми. Порядок перезарахування результатів навчання (кредитів, дисциплін) та поновлення до складу здобувачів вищої освіти визначається в Положенні.
 1. Ректор академії поновлює на навчання здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування (розділ II, пар.5 Положення).

IV. Переведення здобувачів вищої освіти

 1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, можуть бути переведені

з:

 • Академії до іншого закладу вищої освіти і навчання;
 • однієї спеціальності (спеціалізації, освітньої (наукової) програми) на

іншу;

 • одного джерела фінансування на інше.
 1. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за очною формою навчання, здійснюється, як правило, під час канікул, якщо інше не передбачено діючим законодавством України
 2. Переведення здійснюється на освітні (наукові) програми того самого ступеня (рівня), а також на такий самий або молодший курс. В виняткових випадках переведення з однієї спеціальності на іншу можливе лише за рішенням та наказом ректора Академії.
 3. Переведення здобувачів вищої освіти здійснюється в межах ліцензованого обсягу закладу вищої освіти за відповідними рівнем, курсом та спеціальністю. Переведення на перший курс забороняється.
 4. Переведення здобувачів вищої освіти з Академії до іншого і навпаки здійснюється за погодженням керівників обох закладів вищої освіти. Здобувач вищої освіти, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я керівника закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника того закладу вищої освіти, до якого він бажає перевестись, та додає копію залікової книжки або іншого документа (відомість, академічна довідка, довідка про успішність), що містить інформацію про здобуті результати навчання.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть бути переведені за згодою особи, яка здійснює фінансування навчання.

Заяву про переведення має бути розглянуто протягом двох тижнів і заявникові повідомлено умови переведення на навчання або причину відмови.

У разі позитивного розгляду заяви і виконання умов переведення керівник закладу вищої освіти видає наказ, згідно з яким здобувач допускається до занять, а до Академії направляє запит щодо одержання його особової справи.

Переведення здобувачів вищої освіти в межах одного закладу вищої освіти здійснює ректор Академії на підставі висновку деканату медичного факультету, що надає правові підстави для такого рішення.

 1. Умовою переведення може бути попереднє складання або включеним до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти певних обов’язкових дисциплін та/або певного обсягу вибіркових дисциплін освітньої програми.

Порядок перезарахування результатів навчання (кредитів, дисциплін, тощо) визначається в Положенні Академії.

 1. Ректор Академії отримавши запит з іншого вузу видає наказ про відрахування здобувача вищої освіти у зв’язку з його переведенням до іншого закладу вищої освіти, до якого в тижневий термін надсилає особову справу.

Керівник закладу вищої освіти, до якого переводиться здобувач вищої освіти, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування та вносить відповідні зміни до ЄДЕБО. Аналогічні дії здійснюють відповідальні працівники Академії в разі отримання особової справи переведеного здобувача вищої освіти.

 1. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми (спеціальності, напряму підготовки) та неотримання Академією нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, мають право на переведення до іншого закладу вищої освіти.

V. Переривання навчання осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання академічних відпусток

 1. Особам, які перервали навчання в Академії, надається академічна відпустка. Особи, яким надано академічну відпустку, не відраховуються з числа здобувачів вищої освіти та зберігають окремі права здобувача вищої освіти, відповідно до законодавства та Положення про організацію освітнього процесу в Академії.
 2. Особам, які навчаються в Академії, можуть надаватись такі види академічних відпусток:
 • академічна відпустка за станом здоров’я – перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у разі зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;
 • академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності – перерва у навчанні, яка надається здобувану вищої освіти, якщо навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) унеможливлює виконання індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи);
 • академічна відпустка у зв’язку з військовою службою – перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у разі його мобілізації, призову на строкову військову службу, вступу на військову службу за контрактом відповідно до законодавства;
 • академічна відпустка на строк, що залишився до завершеннянормативного строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі. – перерва у навчанні, яка може надаватись аспіранту (ад’юнкту) або докторанту, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261;
 • академічна відпустка за сімейними та іншими особистими обставинами
 • перерва у навчанні, процедуру надання якої визначає заклад вищої освіти та яка надається здобувану вищої освіти на підставі власної мотивованої заяви (з додаванням підтверджуючих документів, якщо виникає така необхідність).
 • академічні відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду задитиною до досягнення нею 3-річного віку, а у разі коли дитина хворіє тапотребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.
 • академічні відпустки з інших причин, що не суперечать діючому законодавству.
 1. Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом ректора Академії із зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки та її термінів.
 2. Максимальна тривалість академічної відпустки за станом здоров’я, у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності, за сімейними та іншими особистими обставинами встановлюється до одного року та може бути продовжена і ще на один рік.
 3. Академічна відпустка за станом здоров’я надається здобувачам вищої освіти на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) студентської поліклініки, а там, де вона відсутня, – головного лікаря лікувально- профілактичної установи (далі – ЛПУ), яка провадить медичне обслуговування студентів Академії (за домовленістю). Академічна відпустка здобувачам вищої освіти з числа іноземців надається на підставі легалізованої медичної довідки, отриманої в іноземній державі, яка подається до закладу вищої освіти разом з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Якщо хворий здобувач вищої освіти через свій стан і віддаленість від ЛПУ, яка провадить медичне обслуговування студентів, не має змоги туди звернутися, він може звернутися за медичною допомогою до територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби.

 1. Висновки лікарів відомчих і територіальних ЛПУ про необхідність надання студентам денної форми навчання академічної відпустки за станом здоров’я (а також звільнення їх від фізичної праці, перенесення термінів проходження виробничої практики) потребують підтвердження рішенням ЛКК або головним лікарем (завідувачем) ЛПУ, що обслуговує студентів за домовленістю.

У виняткових випадках, коли лікарі, які провадять медичне обслуговування студентів, не мають можливості провести медичне обстеження хворого студента через його стан і віддаленість від ЛПУ, що обслуговує студентів, керівництво Академії (за згодою ЛПУ, яка обслуговує студентів) приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку ЛКК ЛПУ, де лікується студент.

 1. Під час вирішення питання про необхідність надання академічної відпустки за станом здоров’я враховуються:

Cтроки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр); специфіка освітнього процесу; профіль закладу вищої освіти; ступінь адаптації здобувача вищої освіти; можливість погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо особа продовжуватиме навчання.

На підставі розгляду виписки з історії хвороби і даних медичного обстеження ЛКК (у разі її відсутності – головний лікар), за участю представника Академії (за потреби), робить висновок про необхідність надання студенту академічної відпустки або його переведення за станом здоров’я на навчання на іншу спеціальність або до іншого закладу вищої освіти. У висновку ЛКК зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки за станом здоров’я.

 1. Для вирішення питання про поновлення на навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершується термін академічної відпустки за станом здоров’я, необхідно за два тижні до початку семестру подати до ЛПУ, довідку про стан здоров’я з ЛПУ, який спостерігав за хворим під час академічної відпустки.
 2. Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора Академії на підставі заяви здобувана, яка подається не пізніше двох тижнів до завершення терміну академічної відпустки. У разі академічної відпустки за станом здоров’я до заяви додається висновок JIKK.

Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до навчання або документи для продовження терміну академічної відпустки, відраховуються із закладу вищої освіти.

 1. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядає керівництво закладу вищої освіти за участю органів студентського самоврядування або наукового товариства студентів, слухачів та аспірантів.

VI. Повторне навчання у закладах вищої освіти

 1. Повторне навчання – повторне проходження здобувачем вищої освіти дисциплін, з яких він не отримав встановленої закладом вищої освіти мінімальної кількості балів.

Здобувачі вищої освіти першого курсу закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти правом на повторне навчання не користуються.

 1. Підставою для надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання може бути невиконання до початку семестрових контрольних заходів індивідуального навчального плану поточного семестру, в тому числі з поважних причин, підтверджених відповідними документами.

Довідки про захворювання здобувача вищої освіти під час семестру завіряються в ЛПУ, яка його обслуговує, і подаються до закладу вищої освіти протягом тижня після закінчення лікування.

 1. Для прийняття лікарями рішення до ЛПУ, подається запит із Академії, детальна виписка з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої перебуває здобувач, і проводиться його повне медичне обстеження. Під час експертного вирішення питання про необхідність надання повторного навчання через тривалі або часті захворювання враховуються: строки тимчасової втрати працездатності (більше одного місяця за семестр); специфіка навчального процесу; особливості закладу вищої освіти, спеціальності; ступінь адаптації здобувача; можливість погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо здобувач продовжуватиме навчання.
 2. Питання про надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання вирішує ректор Академії за поданням декана медичного факультету і до початку відповідного семестру і оформляються відповідним наказом.
 3. Повторне навчання здійснюється у строки, визначені закладом вищої освіти.

VII. Оформлення документів

 1. Особі, відрахованій із Академії, видається академічна довідка, форма якої
 2. затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за№ 551/26996.

У разі переривання навчання в відповідності до договірних умов з додатком №1 здобувач вищої освіти має право на отримання академічної довідки.

У разі переведення студента в його особовій справі в Академії залишаються копія академічної довідки, підписана ректором вузу і скріплена його печаткою (за наявності) завірена деканом факультету залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою (за наявності) за підписом декана факультету навчальна картка здобувача вищої освіти Із зазначенням виконання ним індивідуального навчального плану.

 1. Відомості про вивчені дисципліни, захищені курсові роботи та звіти про практику, складені заліки та екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.

До академічної довідки не вносяться предмети, з яких здобувач вищої освіти одержав незадовільні оцінки. Здобувачам, які вибули з першого курсу закладу вищої освіти і не складали екзамени і заліки, видають академічну довідку із записом, що здобувач заліків та екзаменів не складав.

 1. Студенту, поновленому у закладі вищої освіти або переведеному до нього, видають залікову книжку або інший документ, що містить інформацію про здобуті результати навчання, з проставленими перезарахованими дисциплінами з відповідними оцінками.

Порядок перезарахування дисциплін встановлює Академія в відповідності до діючого законодавства..

До особової справи студента, переведеного з іншого закладу вищої освіти, вкладають витяг з наказу про зарахування, заяву, академічну довідку.

Особова справа здобувача вищої освіти повинна бути оформлена в відповідності з діючим законодавством та переліком визначених необхідних документів.

Transition Eng / Ukr