121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Шановні абітурієнти!

Cаме зараз Ви стоїте перед складним вибором вищого навчального закладу та спеціальності, яка приноситиме відчуття необхідності, морального задоволення, затребуваності на ринку праці. В Києві є де – кілька ВНЗ з направленістю медицина. Один з них – Приватний Вищий Навчальний заклад «Міжнародна Академія Екології та Медицини»  (МАЕМ).

Лікар – це сама гуманна на Землі професія! Але лікарем потрібно бути за покликанням!

Це професія, яка  надає велику самореалізацію, але потребує великої самовіддачі, організації та милосердя! А ще любові до всього оточуючого: пацієнтів, тварин,  природи. Любов повинна бути в душі, в серці, в діях.

Лікарі – це ті люди, які своєю працею подовжують лінію життя на руці пацієнта.

Студентські роки – то праця кожного дня, перш за все, над собою, приборкання своїх рис характеру, своїх уподобань,  щоденне удосконалення своєї фахової підготовки, своїх знань, для того, щоб в майбутньому Ви змогли допомагати хворим людям.

МАЕМ відповідає усім сучасним уявленням Вищого Навчального Закладу.  Має професіоналів, практикуючих лікарів  у  професорсько – викладацькому складі,  високий рівень матеріально – технічного оснащення, свою бібліотеку, комп’ютерний клас, інтернет платформу для дистанційної форми навчання.

Нам щиро хочеться допомогти Вам зробити правильний вибір!

Ознайомитися з Правилами вступу в наш Приватний Вищий Навчальний Заклад «Міжнародна Академія Екології та Медицини та Умовами  вступу  можна на сайті:

 

https://maem.kiev.ua/    або ж за    т.   (+380)44 576-06-00

Права та обов’язки осіб, які навчаються в Академії

 • Особи, які навчаються в Академії, мають право на:
 • вибір форми навчання під час вступу до Академії;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у поза навчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та власною спортивною базами Академії;
 • користування виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базами Академії у порядку, передбаченому Статутом Академії;
 • за необхідності, забезпечення гуртожитком на строк навчання осіб у порядку, встановленому законодавством;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь в об’єднаннях громадян;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування Академії, відокремлених структурних підрозділів, факультетів, відділень, Вченої ради Академії, органів студентського самоврядування;
 • академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • на отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в Академії, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі за умови добровільної сплати страхових внесків;
 • на академічну відпустку або перерву у навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • проходження практики на підприємствах, в установах, закладах і організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • оскарження дій органів управління Академії та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників, тощо.
  • Особи, які навчаються в Академії за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Академії за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  • Студенти Академії мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки.
  • Особи, які навчаються в Академії, зобов’язані:
 • дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Академії та правил внутрішнього розпорядку Академії;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ

 • Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
 • Положення про організацію освітнього процесу затверджується Вченою радою Академії до законодавства України.
 • Освітній процес організовується на основі впровадження найновіших педагогічних технологій, що гарантують інтенсивне і глибоке засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у розвитку суспільства.
 • Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу є навчальний план. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим для Академії. Вибіркові навчальні дисципліни визначаються Академією, їх перелік затверджується Вченою радою Академії.
 • Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки,   на  підставі   навчальної   програми та навчального плану Академії складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом Академії.
 • Викладання в Академії здійснюється державною мовою, а також англійською та іншими іноземними мовами, що забезпечує міжнародну академічну мобільність.
 • Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в Академії утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому, Академії забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
 • Навчання в Академії здійснюється за такими формами:
 • денна (очна);
 • заочна, дистанційна;
 • вечірня.

Форми  навчання  можуть  бути  поєднані.  Терміни  навчання  з відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 • Навчальний процес в Академії здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота студента, практична підготовка, контрольні (модульні) заходи.
 • Основні види навчальних занять в Академії:
 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • консультація;
 • інші види занять.
  • Учасниками освітнього процесу в Академії є:
 • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Академії;
 • фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо- професійних програмах;
 • інші працівники Академії.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

 • Основними посадами науково-педагогічних працівників Академії є:
  • ректор;
  • проректор;
  • директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;
  • декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;
  • завідувач (начальник) кафедри;
  • професор;
  • доцент;
  • старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;
  • науковий працівник бібліотеки;
  • інші посади.

На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом (крім випадків визначних даним Статутом), як правило, особи, які  мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та  докторантури. Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників визначається вимогами законодавства України про вищу освіту. Основні посади педагогічних працівників відокремлених структурних підрозділів визначаються вимогами законодавства  України про вищу освіту.

 • Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується Вченою радою Академії.
 • В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
 • Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний тиждень, семестр, курс, рік. Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
 • Навчальні заняття в Академії проводяться за розкладом, який забезпечує виконання робочого навчального плану в повному обсязі.
 • Робочий час викладача в Академії визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових, виховних та організаційних обов’язків у поточному навчальному році, що відображається в його індивідуальному навчальному плані.
 • Успішність студентів визначається у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних документів профільного міністерства.
 • Переведення студентів, які засвоїли навчальні дисципліни на наступний курс, здійснюється наказом Ректора Академії.
 • Для систематичного спостереження за результатами навчання використовуються такі види контролю: поточний, підсумковий.
 • Науково-методичне забезпечення навчального процесу є невід’ємною частиною високої якості навчання студентів. З цією метою в Академії створено навчально-методичні комплекси, які включають:
 • державний стандарт освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • робочий навчальний план;
 • навчальні програми усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої та інших видів практики;
 • підручники та навчальні посібники;
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • банки контрольних завдань з навчальних дисциплін для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу;
 • критерії оцінки рівня знань студентів з конкретної навчальної дисципліни;
 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових та дипломних робіт тощо.
Transition Eng / Ukr