121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00


Презентація про підготовче відділення

Положення про підготовче відділення

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Підготовче відділення для іноземних громадян Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – підготовче відділення) є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Академії, що здійснює денну підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства, які мають повну середню освіту, до вступу до Академії, а також інші заклади вищої України.
 • Підготовче відділення для іноземних громадян створюється за наказом ректора Академії на підставі рішення Вченої ради.
 • Підготовче відділення не має статусу юридичної особи та безпосередньо підпорядковується ректору Академії та проректору згідно з розподілом функціональних обов’язків.
 • Діяльність підготовчого відділення для іноземних громадян здійснюється згідно із законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України з питань освіти, наказами ректора Академії,  Статутом Академії, наказами Міністерства освіти і науки України та цим положенням.
 • Структура та штатний розпис підготовчого відділення для іноземних громадян визначаються ректором Академії.
 • Підготовчому відділенню для іноземних громадян виділяються відповідні службові приміщення, навчально-лабораторна база і а матеріально-технічні засоби навчання.
 • Відділення для іноземних громадян може мати печатку з назвою «Підготовче відділення для іноземних громадян», здійснює документообіг у відповідності до Інструкції з діловодства в Академії.
 • Підготовче відділення для іноземних громадян мас робочий графік навчального процесу, що затверджується ректором Академії. Робочі графіки освітнього процесу кожної академічної групи складаються завідувачем відділення в процесі формування контингенту слухачів та затверджуються завідувачем підготовчого відділення для іноземних громадян.
 • Режим роботи підготовчого відділення для іноземних громадян визначається Правилами внутрішнього розпорядку Академії та навчальним планом відділення.
 • Основним документом, що регулює навчально-виховний процес підготовчого відділення для іноземних громадян є робочий навчальний план, що складається у відповідності до Типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план затверджується ректором Академії.
 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
  • Здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян у заклади вищої освіти України, в основі якої є:
 • вивчення іноземними студентами (слухачами) української мови та інших навчальних дисциплін нерідною мовою навчання згідно з рекомендованими навчальними планами та програмами.
 • соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація іноземців до умов навчання в закладах вищої освіти України.
  • Проведення на сучасному рівні наукової та навчально-методичної, творчої та культурно-виховної діяльності.
  • Забезпечення у співпраці з деканатом факультету підготовки іноземних студентів паспортного та візового реєстраційного режимів іноземних громадян, організація медичного обслуговування та страхування від нещасних випадків.
 • Сприяння підготовці педагогічних кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовці викладачів, які навчають іноземних студентів (слухачів).
 • Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на відділенні, в дусі гуманізму, політкоректності та толерантності у стосунках з громадянами України та інших країн і поваги до законів та Конституції України:
 • проведення виховної та культурно-просвітницької роботи з іноземними студентами(слухачами);
 • ознайомлення їх із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Академії та правилами проживання у студентському гуртожитку Академії;
  • Робота з національними об’єднаннями іноземних громадян та студактивом.
  • Організація та проведення виховних заходів, освітніх, професійних, науково-практичних, туристичних, студентських обмінів та туристично- екскурсійних поїздок.
  • Участь у проведенні інформаційно-рекламної роботи Академії, в тому числі в виготовленні матеріалів іноземними мовами, участь у функціонуванні веб-сторінки підготовчого відділення для іноземних громадян в Інтернеті та інше.
  • Інформаційне сприяння суб’єктам підприємницької діяльності в питаннях організації набору іноземних громадян на навчання на підготовче відділення для іноземних громадян.
  • Участь у комунікаційно-інформаційних заходах Академії для створення єдиного простору безперервної освіти, використання комплексу маркетингових комунікацій (інформаційно-рекламні презентації, конференції, круглі столи тощо) в Україні та за кордоном.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 • На підготовче відділення для іноземних громадян приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають середню освіту, незалежно від расової належності, статі, мови, ставлення до релігії.
 • Набір іноземців на навчання здійснюється Академією самостійно та через юридичних чи фізичних осіб, при наявності свідоцтва на цей вид діяльності та договору з Академією.
 • Іноземні громадяни та особи без громадянства для зарахування на підготовче відділення для іноземних громадян мають подати документи, визначені чинним законодавство та внутрішніми документами Академії.
 • Зарахування на навчання здійснюється наказом ректора Академії, після чого зі студентом (слухачем) укладається договір, на підставі якого проводиться оплата навчання. Зарахування проводиться у терміни, визначені законодавчими актами щодо навчання іноземних громадян та Правил прийому Академії.
 • Підготовка студентів (слухачів) здійснюється на основі договорів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Розмір та порядок оплати встановлюється Академією відповідно до внутрішніх нормативно-правових актів.
 • Форма навчання – денна. Термін навчання – 10 місяців. Термін навчання може змінюватись у зв’язку з різними строками заїзду іноземних громадян (з 15 серпня по 15 листопада), але не повинен бути менше 8 місяців з виконанням у повному обсязі навчального плану та програм дисциплін.
 • На підготовчому відділенні для іноземних громадян студенти (слухачі) вивчають українську мову та загальноосвітні дисципліни за типовими навчальними планами залежно від обраного профілю.
 • Заняття проводяться по групах. Середня наповнюваність групи – 6-8 осіб. Остаточне формування груп здійснюється після закінчення формування контингенту студентів (слухачів) розпорядженням завідувача відділення.
 • Питання організації навчально-виховного процесу та методичної роботи підготовчого відділення вирішуються колегіально на засіданнях та методичних семінарах відділення.
 • Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи.
 • Основними видами навчальних занять є: лекції, аудиторій практичні, лабораторні заняття, консультації.
 • Тривалість навчального тижня 36 годин. У першому семестрі заняття обов’язково проводяться за шестиденним робочим тижнем. Заняття проводяться парами.
 • Форми поточного контролю визначаються викладачами. Поетапний контроль проводиться за матеріалами, затвердженими методичним засіданням підготовчого відділення для іноземних громадян. Семестровий контроль проводиться у формах, передбачених навчальним планом: у формах семестрового екзамену (з мови проводиться у двох формах: письмовій та усній), диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмово і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком освітнього процесу.
 • Студенти (слухачі) підготовчого відділення для іноземних громадян мають канікули, передбачені навчальним планом. У групах пізнього заїзду канікули можуть бути скорочені, відповідно до робочого графіка освітнього процесу окремої групи.
 • Навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян закінчується складанням випускних іспитів. Для проведення випускних іспитів наказом ректора Академії затверджується екзаменаційна комісія.
 • Випускники підготовчого відділення для іноземних громадян, які успішно склали іспити, отримують «Свідоцтво» відповідного зразка.
 • Студенти (слухачі) підготовчого відділення для іноземних громадян, що не склали випускні іспити, або виявили недостатній рівень знань, необхідних для навчання у вузі, відраховуються з числа студентів (слухачів) відділення як такі, що не виконали навчальний план, повертаються на батьківщину за власний рахунок.
 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 • Підготовче відділення має право:
  • Підготовче відділення для іноземних громадян має право співпрацювати, за погодженням з ректором Академії, із закордонними представництвами зарубіжних держав України з питань запрошення на навчання в Академії іноземних громадян або їх відрахування з навчання з поважних причин.
  • Підготовче відділення для іноземних громадян має право створювати банк даних іноземних громадян, які прибули па навчання в Академії.
  • Відповідно до основних завдань в межах напрямів своєї діяльності співробітники підготовчого відділення для іноземних громадян мають право отримувати необхідну інформацію для виконання завдань з інших структурних підрозділів.
  • Підготовче відділення для іноземних громадян мас право на засоби зв’язку та ведення за чинним законодавством листування з іншими установами й організаціями для забезпечення своєї діяльності.
  • Підготовче відділення для іноземних громадян має право надати відповідні довідки щодо роботи, яка пов’язана з напрямами його діяльності, давати відповідні пояснення та документи за дорученням ректора та проректора.
 • Підготовче відділення зобов’язане:
  • Підготовче відділення для іноземних громадян виконує нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України з питань організації освітніх послуг щодо навчання іноземних громадян в Україні та зобов’язане забезпечувати якісну підготовку, яка відповідає державним стандартам України
  • Підготовче відділення для іноземних громадян сприяє та допомагає іноземним громадянам, які прибули на навчання в Академію, у питаннях юридичного та медичного обслуговування, страхування, візової підтримки.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 • Відділення очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади за рішенням ректора Академії відповідно до чинного законодавства України, Статуту Академії, даного Положення.
 • Штатний розклад і структура підготовчого відділення затверджується наказом ректора. Працівники відділення приймаються на роботу наказом ректора Академії за поданням завідувача підготовчого відділення для іноземних громадян. Кваліфікаційними вимогами є досвід відповідної практичної роботи з іноземними громадянами на довузівському етапі та знання іноземної мови.
 • Права і обов’язки завідувача визначаються Статутом Академії, даним Положенням, трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією.
 • Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян виконує свої повноваження на постійній основі.
 • Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян:
 • організує та безпосередньо керує навчально-методичною, виховною, науковою та господарсько-виробничою діяльністю відділення;
 • спрямовує зусилля співробітників на якісну підготовку іноземних студентів (слухачів);
 • щорічно звітує перед адміністрацією Академії про підсумки навчально-методичної роботи;
 • організує розробку концепції розвитку напрямків навчання, навчальних планів, освітньо-професійних програм, навчальних і робочих програм;
 • здійснює контроль за навчальним процесом: розкладом занять та іспитів, семестровими навчальними планами-графіками та їх виконанням;
 • організує контроль за плануванням, організацією та проведенням самостійної роботи студентів (слухачів);
 • готує проекти наказів про зарахування, відрахування, заохочення та стягнення відносно іноземних студентів (слухачів), допуску їх до складання семестрових і випускних екзаменів;
 • подає ректору Академії службові записки щодо морального і матеріального заохочення співробітників підготовчого відділення для іноземних громадян;
 • здійснює загальне керівництво підготовкою підручників, навчальних і методичних посібників, методичних розробок;
 • планує організаційно-виховну роботу зі студентами (слухачами), викладачами і працівниками підготовчого відділення для іноземних громадян;
 • контролює облік студентів (слухачів) і забезпечує подання до інших організацій інформації про контингент іноземних студентів (слухачів) у встановлені терміни;
 • організує збереження документів суворої звітності;
 • здійснює контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в приміщеннях академії і студентських гуртожитках;
 • у межах компетенції діяльності підготовчого відділення для іноземних громадян видає розпорядження, які є обов’язковими для співробітників, а також студентів (слухачів).
 • виконує інші обов’язки, покладені на нього цим Положенням та посадовою інструкцією.
  • Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян є Головою випускної екзаменаційної комісії відділення та членом Вченої ради академії.
  • Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян може делегувати частину своїх повноважень завучу Підготовчого відділення.
  • Завуч підготовчого відділення для іноземних громадян призначаються наказом ректора Академії за поданням завідувача з осіб, які, як правило, мають досвід роботи з іноземними студентами, зокрема на початковому етапі.
 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 • Учасниками навчально-виховного процесу є педагогічні працівники та іноземні громадяни, які навчаються на підготовчому відділенні для іноземних громадян.
 • Іноземні студенти (слухачі), які навчаються на підготовчому відділенні для іноземних громадян, мають статус студента (слухача) Академії мають право:
 • брати участь у створенні органів самоврядування для розв’язання будь-яких питань життєдіяльності;
 • на доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, культурною, спортивною та оздоровчою базами Академії за умовами контракту на навчання;
 • на захист віддій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права або принижують честь і гідність.
  • Студенти (слухачі) зобов’язані:
 • відвідувати всі заняття, виконувати передбачені навчальній: кланом види робіт;
 • систематично й глибоко оволодівати знаннями;
 • дотримуватись вимог законодавства України щодо паспортно-візового режиму та інших вимог законодавства;
 • дотримуватись вимог Статуту Академії, правил внутрішнього розпорядку Академії, цього Положення;
 • виконувати умови договору на навчання та своєчасно привиди і и оплату навчання;
 • та інші обов’язки, визначені чинним законодавством та положеннями внутрішніх документів Академії.
  • Студент (слухач) підготовчого відділення для іноземних громадян може бути відрахований:
 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • в інших випадках, передбачених законами України.
  • У разі відрахування студента (слухача) з підготовчого відділення для іноземних громадян, незалежно від причин відрахування, кошти, витрачені на навчання, не повертаються.
  • До педагогічної роботи на підготовчому відділенні для іноземних громадян залучаються викладачі, що мають відповідну фахову підготовку та досвід роботи з іноземними студентами на початковому етапі та володіють іноземною  мовою.
  • Педагогічні працівники підготовчого відділення для іноземних громадян мають усі права згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також мають право обирати і бути обраними до вченої ради, факультету підготовки іноземних студентів та інших дорадчих органів.
  • Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі та гідності;
 • вільний вибір форм, методів та засобів навчання у межах затверджених навчальних планів;
 • внесення пропозицій керівництву Академії та підготовчого відділення для іноземних громадян щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • соціальне та матеріальне забезпечення.
  • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін в повному обсязі навчальної програми відповідного напряму підготовки;
 • створювати умови для засвоєння іноземними студентами (слухачами; навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові самостійності, творчих здібностей іноземних студентів (слухачів);
 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважані гідність іноземних студентів (слухачів), прививати їм любов до України, сприяти їхньому культурному розвитку;
 • дотримуватися законів України, Статуту Академії правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • та інші обов’язки, визначені чинним законодавством та положеннями внутрішніх документів Академії.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 • Підготовче відділення несе відповідальність:
 • за дотримання державних стандартів освіти та науки відповідно до вимог законодавства України;
 • за якість підготовки фахівців, організацію навчального процесу на відділенні, тощо
 • організацію освітнього процесу відповідно до законодавства України про освітню та наукову діяльність, Статуту Академії, Правил внутрішнього розпорядку Академії, цього Положення, наказів та розпоряджень ректора Академії, рішень Вченої ради Академії;
 • дотримання вимог антикорупційного законодавства України та положень антикорупційної програми Академії;
 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої та наукової діяльності;
 • дотримання договірних зобов’язань з суб’єктами освітньої, виробничої діяльності та громадянами;
  • Відповідальність Завідувача підготовчого відділення, працівників підготовчого відділення, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, співробітників науково-дослідної частини при підготовчому відділенні, визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Академії та їхніми посадовими інструкціями.
  • Завідувач підготовчого відділення несе особисту відповідальність за підготовче відділення в цілому, за рівень організації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, наукової роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі підготовчого відділення, підвищення кваліфікації співробітників підготовчого відділення, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за підготовчим відділенням обладнання, майна і приміщень та їх збереження.
  • Відповідальність кожного працівника індивідуальна залежно від обов’язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій підготовчого відділення в системі менеджменту якості.
 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
 • Контроль за діяльністю підготовчого відділення здійснює ректор Академії.
 • Завідувач підготовчим відділенням звітує про свою діяльність перед Вченою радою Академії, ректором Академії, проректором за відповідним напрямком.
 • Контроль за діяльністю підготовчим відділенням та перевірка певних видів роботи підготовчого відділення може здійснюватися за рішенням ректора Академії.
 1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
 • З іншими підрозділами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом організації навчального процесу, використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень.
 • Підготовче відділення для іноземних громадян в межах своїх завдані, і повноважень взаємодіє з науковими, навчальними й а підрозділами Академії, а також з органами місцевого самоврядування з питань міжнародного співробітництва та освіти.
 • Підготовче відділення для іноземних громадян взаємодіє з державним центром міжнародної освіти та виконує його рекомендації у межах своїх повноважень.
 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 
 • Реорганізація та ліквідація підготовчого відділення для іноземних громадян здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Академії.
 • Підготовче відділення реорганізується або ліквідується наказом ректора Академії за рішенням Вченої ради Академії.
 • Під час ліквідації та реорганізації підготовчого відділення, вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.
 1. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО В ДІЮ 
 • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії.
 • Зміни та доповнення до Положення починають діяти з моменту затвердження ректором Академії.

Іноземні громадяни та особи без громадянства для зарахування на підготовче  відділення  для  іноземних  громадян  мають  подати   такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Академії;
 • паспорт, копію паспорту та нотаріально засвідчений переклад паспорту українською мову.
 • засвідчену нотаріально копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 • нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження;
 • медичний сертифікат, що підтверджує відсутність захворювання на ВІЛ-інфекцію, або довідку лікувально-профілактичного закладу про медичне обстеження на ВІЛ-інфекцію;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, який підтверджує можливість навчання в кліматичних умовах України;
 • страховий поліс (крім країн, з якими укладено відповідні угоди);
 • 10 фотокарток 35×45мм;

Строки прийому заяв і документів та терміни навчання на підготовчому відділенні:

Етапи вступної кампанії та навчання Денна форма навчання
вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Прийом заяв та документів протягом року
Початок навчального семестру 01.11.22
Літня сесія та ліквідація а/з з  15 червня по 30 червня 2023 року
Літні канікули з 01 липня 2023р.
Тривалість навчання 8 місяців

 

Приймальна комісія :

02091, м. Київ, Харківське шосе,121

(1 поверх 9-ти поверхового навчального корпусу на території Київської міської клінічної лікарні №1)

Transition Eng / Ukr