121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00
Отступ первой строки

Бухгалтерія – це структурний підрозділ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», вид його залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи.

Бухгалтерія створена у відповідності зі Статутом Академії.

Бухгалтерія підпорядковується безпосередньо ректору Академії та проректору з організаційно-правових питань відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

Вимоги викладені в Положенні є обов’язковими до виконання усіма співробітниками Бухгалтерії.

Бухгалтерія у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України та законами України, зокрема Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами ректора, цим Положенням.

Структура і штат бухгалтерії згідно статутних вимог та затверджуються ректором Академії. Бухгалтерія організовує свою діяльність відповідно до цього Положення. Працівники бухгалтерії діють відповідно до затверджених ректором Академії посадових інструкцій.

Адміністрація Академії створює умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії, забезпечує відповідною матеріально-технічною базою, в т.ч. комп’ютерами та сучасною оргтехнікою, надає можливість користуватися мережою Іпіетеї:, електронною поштою.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

Ведення бухгалтерського і податкового обліку фінансово-господарської діяльності Академії з використанням комп’ютерних технологій.

Складання і подання в установлені строки фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності Академії відповідно до законодавства України.

Відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Дотримання встановлених єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського та податкового обліку, звітності та контролю.

Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Дотримання фінансово-розрахункової та касової дисципліни.

Здійснення контролю за збереженням власності вищого навчального закладу, правильним і раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів вищого навчального закладу

Збереженість бухгалтерської документації на всіх етапах документообігу та своєчасність представлення бухгалтерської звітності відповідним користувачам.

Transition Eng / Ukr