121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Положення про міжнародний відділ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Міжнародний відділ (далі – Відділ) ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) є структурним підрозділом Академії, діяльність якого спрямована на організацію, координацію міжнародного співробітництва у галузі освіти та науки, встановлення та розвиток ефективних взаємовигідних партнерських зв’язків з провідними навчальними та науковими закладами світу, посольствами, консульствами та іншими дипломатичними установами, а також здійснення заходів щодо організації прийому іноземних громадян на навчання в Академію.
 • Відділ створений у відповідності зі Статутом Академії.
 • Відділ підпорядковується безпосередньо ректору Академії та проректору з організаційно-правових питань відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.
 • Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, зокрема Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, наказами ректора, цим Положенням.
 • Робота Відділу здійснюється відповідно до плану роботи, який щорічно затверджується ректором.
 • За результатами діяльності впродовж навчального року Відділ складає звіт про роботу, який подає на кінець навчального року.
 • Структура і штат Відділу згідно статутних вимог та затверджуються ректором Академії. Відділ організовує свою діяльність відповідно до цього Положення. Працівники Відділу діють відповідно до затверджених ректором Академії посадових інструкцій. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також передавання іншим структурним підрозділам Академії завдань, що покладені на Відділ, не допускається, за виключенням письмового рішення ректора Академії.
 • Адміністрація Академії створює умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відповідною матеріально-технічною базою, в т.ч. комп’ютерами та сучасною оргтехнікою, надає можливість користуватися мережою Іntеrnеt, електронною поштою.
 • Начальник Відділу та працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом ректора Академії у встановленому законодавством порядку.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

 • Розробка, організація, координація та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва Академії з питань освіти та науки в т.ч. напрацювання пропозицій щодо його розширення та зміцнення, сприяння встановленню прямих зв’язків з закордонними партнерами.
 • Планування, організація, координація та здійснення заходів, пов’язаних з виконанням зобов’язань Академії за міжнародними договорами у галузі освіти та науки.
 • Організація виконання завдань, покладених на Академію, спрямованих на інтеграцію України до Європейського Союзу.
 • Організація та координація заходів стосовно підготовки та проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.
 • Координація заходів, пов’язаних з навчанням студентів Академії закордоном (за програмами «семестрового навчання» та «подвійних дипломів»), що передбачається згідно договорів з даного питання та чинного законодавства.
 • Участь в розробці угод, робочих програм, проектів із зарубіжними партнерами, координаторами набору іноземних студентів, контроль за їх виконанням.
 • Організація прийому закордонних делегацій, які приїжджають з метою встановлення, розвитку ділової та наукової співпраці з Академією.
 • Розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Академії за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів.
 • Контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Академії згідно чинного законодавства.
 • Організовує в межах своїх повноважень видачу запрошень на навчання іноземних громадян, здійснює їх облік, а також координацію з відповідними органами державної влади, підприємствами та установами щодо видачі таких запрошень.

ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ВІДДІЛУ

  • Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
   • вносить пропозиції ректору щодо розвитку міжнародного співробітництва Академії;
   • за дорученням керівництва Академії укладає угоди про співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами та установами, в т.ч. науковими.
   • здійснює координацію, аналіз та контроль виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів, укладених Академією;
   • здійснює аналіз застосування чинних актів з питань міжнародного співробітництва та подає керівництву Академії пропозиції щодо їх перегляду, внесення змін, скасування або розробки нових актів.
   • здійснює протокольно-організаційну підтримку заходів, пов’язаних з міжнародним співробітництвом Академії, а саме:
  • підготовку програм прийому та проведення зустрічей з іноземцями в Академії;
  • підготовку документів, необхідних для виїзду за кордон у службові відрядження, відповідно до Інструкції про порядок службових відряджень за кордон працівників Академії та Інструкції про порядок оформлення виїзду студентів і аспірантів Академії за кордон з метою проходження практики (стажування).
   • організовує та координує роботу щодо відбору кандидатів для участі у міжнародних заходах, що проводяться у сфері освіти та науки і віднесені до компетенції Академії;
   • здійснює розробку і відповідає за виконання поточних та перспективних планів міжнародного співробітництва Академії;
   • готує проекти наказів про відрядження працівників Академії за кордон;
   • веде журнали обліку службових відряджень працівників Академії за кордон, прийом іноземців в Академії;
   • координує підготовку та забезпечує організацію і проведення міжнародних заходів (семінарів, нарад, зустрічей тощо) в Україні та за кордоном;
   • веде внутрішню документацію відповідно до Інструкції з діловодства Академії;
   • спільно з іншими структурними підрозділами Академії розробляє пропозиції щодо виконання законодавчих актів та інших регламентуючих документів з європейської та євроатлантичної інтеграції України та забезпечує контроль їх виконання;
   • організовує переклад міжнародної кореспонденції, що надходить до Академії.
   • забезпечу є складання та подання необхідної статистичної та іншої звітності з питань міжнародного співробітництва Академії;
   • надає консультативну та методичну допомогу факультетам, інститутам, кафедрам, відділам, іншим структурним підрозділам Академії з питань, що віднесені до компетенції Відділу у відповідності до цього Положення;
   • організовує видачу Академією запрошень на навчання іноземних громадян в порядку визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Академії;
   • забезпечує подання уповноваженому державному підприємству документів, необхідних для реєстрації запрошень в електронному журналі;
   • забезпечує облік виданих Академією запрошень на навчання іноземних громадян;
   • здійснює контроль за наявністю бланків запрошень на навчання іноземних громадян в Академії. У випадку необхідності організовує їх замовлення в порядку визначеному законодавством;
   • забезпечує своєчасне інформування уповноваженого державного підприємства, відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного Академією іноземця в Україну в порядку визначеному законодавством;
   • здійснює поточне листування та підтримує оперативний зв’язок з відповідними структурними підрозділами установ та організацій у сфері освіти та науки зарубіжних країн, з якими Академії укладено договори про співробітництво, або готується укладання угод про співробітництво.
   • Виконує доручення ректора та проректора з організаційно-правових питань, який координує діяльність Відділу.

ПРАВА МІЖНАРОДНОГО ВІДДІЛУ

  • Мати вільний доступ до інформації, пов’язаної з функціональними обов’язками Відділу.
  • Користуватися відомчими та нормативними документами Академії з навчально-методичної роботи.
  • У встановленому порядку одержувати від структурних підрозділів Академії необхідну інформацію та матеріали для виконання доручень, що покладені на Відділ або належать до його компетенції.
  • Вимагати від деканатів факультетів, центрів, кафедр, відділів і служб своєчасного та якісного виконання доручень Відділу.
  • За дорученням керівництва Академії в межах своєї компетенції проводити зустрічі та переговори з представниками інституцій зарубіжних країн, міжнародних організацій, до компетенції яких віднесені питання освіти, науки та культури, для обговорення поточних питань співробітництва.
  • Подавати ректору, проректору з організаційно-правових питань пропозиції з різних аспектів роботи Відділу.
  • Вносити на розгляд керівництва Академії пропозиції з питань віднесених до компетенції Відділу, включаючи пропозиції щодо вдосконалення міжнародного співробітництва Академії.
  • Брати участь у нарадах та інших заходах Академії відповідно до компетенції Відділу.

КЕРІВНИЦТВО МІЖНАРОДНОГО ВІДДІЛУ

  • Міжнародний відділ Академії очолює начальник Відділу, який призначається та звільняється з посади наказом ректора Академії за поданням проректора з організаційно-правових питань.
  • Начальник Відділу у своїй роботі підпорядковується ректору та проректору з організаційно-правових питань.
  • Начальник Відділу здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі та консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції, затвердженої ректором.
  • Начальник міжнародного Відділу:
   • керує діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій відповідно до цього Положення;
   • розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.
   • несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;
   • готує посадові інструкції працівників Відділу, які затверджуються ректором Академії;
   • у встановленому законодавством порядку вносить ректору Академії пропозиції щодо зміни структури й штатного розпису, призначення, переміщення і звільнення з посад працівників Відділу, їхнє заохочення або застосування до них дисциплінарних стягнень;
   • за дорученням ректора представляє інтереси Академії з питань, що належать до компетенції Відділу з державних та інших органах, громадських організаціях.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

  • Відповідальність начальника Відділу, працівників Відділу, визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Академії та їхніми посадовими інструкціями.
  • Начальник міжнародного відділу Академії несе відповідальність за:
 • результати роботи Відділу вцілому;
 • неналежне виконання завдань та функцій, визначених даним Положенням, та за результати й ефективність діяльності Відділу;
 • низьку виконавчу дисципліну, як особисту, так і персоналу Відділу;
 • невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
  • Співробітники Відділу несуть відповідальність за:
 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даним Положенням, посадовим інструкціями, в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 • правопорушення, скоєні у процесі здійснення діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • завдання матеріальної шкоди Академії в межах, визначених чинним цивільним законодавством України та законодавством України про працю.
  • Форми і ступінь відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством України, Статутом Академії, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим Положенням.
  • Відповідальність кожного працівника індивідуальна залежно від обов’язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій Відділу в системі менеджменту якості.
  • За неналежне виконання своїх посадових обов’язків на працівника Відділу може бути накладене одне з дисциплінарних стягнень:
 • Догана, оголошена наказом ректора Академії;
 • звільнення з посади в установленому порядку.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВІДДІЛУ

  • Контроль за діяльністю відділу здійснює ректор Академії, проректор за відповідним напрямком.
  • Начальник Відділу звітує про свою діяльність перед Вченою радою Академії, ректором Академії, проректором за відповідним напрямком.
  • Контроль за діяльністю Відділу та перевірка певних видів роботи Відділу може здійснюватися за рішенням ректора Академії.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  • Відділ міжнародних зв’язків у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами і службами з питань, що регламентуються положеннями чинного законодавства, Статуту Академії, даного Положення, наказами ректора, та іншим актів Академії.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВІДДІЛУ

  • Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
  • Відділ реорганізується або ліквідується наказом ректора Академії за рішенням Вченої ради Академії.

ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ

  • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії.
  • Зміни та доповнення до Положення починають діяти з моменту затвердження ректором Академії.
Transition Eng / Ukr