121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Кафедра стоматології

Викладацький склад

Шабранська Валентина Володимирівна

 

–        асистент кафедри

Колосова Катерина Юріівна

 

–        кандидат медичних наук

Ткаченко Сергій Антонович

 

–        асистент кафедри

доктор медичних наук, професор

24 січня 2019 р. відбулася Вчена Рада   в ПВНЗ « Міжнародній академії екології та медицини» де розглядались питання  підсумків виконання освітнього -навчальних програм за підсумками семестру 2018-2019    навчального року і вдосконалення освітнього процесу; затвердження ряду піднормативних документів в зв’язку із законодавчими змінами. Крім цього  членам  Вченої  Ради  було   презентовано кафедру стоматології  після проведення ремонтних робіт , в    т.ч. продемонстровано   роботу нових закуплених   стоматологічних установок   іноземного виробництва.

Основними напрямками факультету стоматології під час навчального процесу є:

1. Дитяча терапевтична стоматологія

 1. Дитяча хірургічна стоматологія
 2. Виробнича лікарська практика ( Лікарська з терапевтичною стоматологією. Лікарська з ортопедичною стоматологією.  Лікарська з хірургічною стоматологією.)
 3. Виробнича лікарська практика ( Лікарська з дитячою стоматологією )
 4. Основи стоматології
 5. Ортопедична стоматологія
 6. Ортопедична стоматологія ( в т. ч. імплантологія )
 7. Ортодонтія
 8. Пропедевтика терапевтичної стоматології
 9. Пропедевтика ортопедичної стоматології
 10. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
 11. Профілактика стоматологічних захворювань
 12. Сестринська практика в стоматології (виробнича практика)
 13. Сучасні технології суцільнолитого протезування
 14. Терапевтична стоматологія
 15. Хірургічна стоматологія

Факультет проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр”  відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійними  програмами  навчальних  планів за спеціальністю “Стоматологія”.
Базові знання студенти отримують на теоретичних і клінічних кафедрах. Початкові медичні навички студенти засвоюють під час виробничої практики на базах клінічних та спеціалізованих стоматологічних закладах м. Києва.   .

Студенти мають можливість проходити клінічну підготовку з використанням сучасних передових методик діагностики, профілактики та лікування хворих стоматологічного профілю. В навчальному, науковому лікувально-діагностичному процесі широко використовуються можливості сучасної комп’ютерної техніки та новітнього обладнання. Протягом навчання студенти складають ліцензійні тестові іспити: “Крок-1” на третьому та “Крок-2” на п’ятому курсах.

Наукові напрямки кафедри  факультету:

 • удосконалення методів лікування дітей з вродженими вадами верхньої губи та піднебіння, хворих з переломами щелеп, онкозахворюваннями, з питань остеогенезу (хірургічна стоматологія).
 • опрацювання та апробація методів лікування запальних захворювань пародонта лікарськими засобами пролонгованої дії (кафедра терапевтичної стоматології).
  – ортопедичне лікування основних стоматологічних захворювань та розробка нових технологій і методів виготовлення зубних протезів (ортопедична стоматологія).

– єпідеміологія стоматологічних захворювань у дітей та зв’язок порожнини рота із загальносоматичними захворюваннями, профілактика карієсу зубів (Виробнича лікарська практика ( Лікарська з дитячою стоматологією).

– удосконалення діагностики та розробка ефективних методів лікування патології середнього і внутрішнього вуха, природженої і набутої приглухуватості у дітей; вивчення стану середнього вуха у дітей із природженими незрощеннями піднебіння і губи; розробка нових методів лікування алергічних і бактерійних риносинуситів патології лімфаденоїдного кільця глотки; вивчення епідеміології онкологічних захворювань лор-органів, удосконалення методів ранньої діагностики метастазів раку гортані, методів лікування; ощадлива хірургія на кістковому скелеті носа та приносових пазух; фітотерапія та рефлексотерапія запальних процесів верхніх дихальних шляхів та вуха.

– розробка нових оперативних втручань; пластична і реконструктивна хірургія; пересадка тканин; хірургічна анатомія кровоносної системи.

Основні функції кафедри

Кафедра стоматології:

– Організовує виконання навчальної, науково-дослідної та виховної роботи на факультеті:   контролює якість виконання кафедрою навчальних планів і програм, графіку навчального процесу та розкладу занять; контролює якість виконання кафедрою графіку екзаменаційної сесії та порядку проведення іспитів; контролює якість проведення навчальних та виробничих практик.

– Організовує роботу старост груп з деканатом з метою отримання щотижнево оперативної інформації про стан відвідування студентами лекцій та практичних занять.
– Здійснює допуск студентів до   екзаменаційних сесій  i до складання  ліцензійних іспитів Крок-1, Крок-2 i практично-орієнтованих державних іспитів, захисту дипломних робіт.

– Контролює виробничу практику для студентів факультету.
– Надає інформаційному відділу зв’язків з ЄДЕБО необхідну інформацію для виписки та видачі студентських квитків та додатків до них.

– Організовує та контролює переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток, повторне навчання, міжвузівській перевід, відрахування, поновлення, випуск, зміну прізвищ, ведення контингенту студентів.
– Проводить інформаційно-рекламну  діяльність щодо факультету та Академії з метою підвищення рейтингу Академії.

– Готує звіт голови ДЕК по факультету, надає на затвердження на вчену раду Академії план реалізації зауважень голови ДЕК.

– Проводить роботу по стягненню фінансової заборгованості за навчання. Ознайомлює студентів з наявними фінансовими боргами, не допускає до занять студентів .

– Приймає участь у роботі приймальної комісії  академії. Надає рекомендації приймальній комісії щодо семестру, на який пропонується поновлення студента.

 

 • Графік відпрацювань практичних завдань   

 • Графік консультацій студентів по КРОК2   

 • Графік проведення консультацій зі стоматологія 2020-2021   

 

Державна атестація

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№1556 від 01.07.2014), Галузевих стандартів вищої освіти для напрямку підготовки 1101 «Медицина» (наказ МОН України від 16.04.2003 № 239. наказ МОЗ України від 28.07.2003 № 504), листа МОН України від 20.01.2015 № 1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів в вищої освіти та організації освітнього процесу», Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина» (наказ від 31.01.05 №53); Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів (наказ МОЗ України від 14.08.1998 № 251); Положення про порядок організації та проведення атестації здобувачів вищої освіти (протокол №10 від 27.05.2020р) та з метою підготовки га проведення атестації здобувачів вищої освіти медичного факультету у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» відповідно до навчальних планів підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» (затверджено МОЗ України від 24.03.2015 p.), «Лікар» (наказ МОЗ України від 08.07.2010 №539) у вищих навчальних закладах України III – IV рівня акредитації відбувся комплексний іспит з стоматології для здобувачів вищої освіти. 

Екзаменаційна комісія у складі:

 • Голови комісії Кулигіної Валентини – д.м.н.,професор,професор кафедри терапевтичної стоматології Ужгородськогоо національного університету;
 • членів комісії: Михайленко Олени – к.м.н. завідувача кафедри « Соціальна медицина та профілактична медицина»проректора з навчально – методичної роботи; Куца Павла – д.м.н., професора, в.о. завідуючого кафедри « Стоматологія»;
 • екзаменаторів зі стоматологічних  дисциплін: к.м.н.Колосової Катерини, к.м.н.Біда Олександра, к.м.н.Криничко Леоніда, к.м.н. Зволінської Аліси;
 • технічного секретаря Ткаченко Людмили

провели атестацію здобувачів вищої освіти.

 

Матеріально-технічна забезпечення ОПП

 

Внутрішній ресурс кафедри

 • Для викладачів та студентів
 1.  Деканат (завдання для студентів) 
 2. Методички
 3. Лекції
 4. Відповіді студентів
 5. Робочи програми
Transition Eng / Ukr