121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

 

 

Освітньо-професійні програма за спеціальністю 222

Лікувальна справа

 

Вступ

Освітньопрофесійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

  Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти і використовується при:

 – розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;

 -розробці та корегуванні відповідних стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін і практик);

– визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

підготовки                                   СПЕЦІАЛІСТА

за спеціальністю                       7.110101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

напряму підготовки                  1101 МЕДИЦИНА

Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю                           7.110101 Лікувальна справа

напряму підготовки                     1101 Медицина

          освітнього рівня                            повна вища освіта

          кваліфікації                                   2221.2 Лікар

     з узагальненим об’єктом діяльності людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, підтримка здоров’я, профілактика захворювань, лікування людини, здоров’я населення.

з нормативним терміном навчання (денна форма) 6 років.

 Цей стандарт визначає:

 – нормативний термін навчання за очною формою навчання;

 – нормативну частину змісту навчання у вигляді системи блоків змістовних модулів; встановлює:

 – вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця;

– рекомендований перелік навчальних дисциплін;

– нормативні форми державної атестації.

 Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

 Стандарт придатний для цілей атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців, ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

Нормативні посилання

 В цьому стандарті є посилання на такі державні стандарти, закони, постанови та накази:

 ДК 003-95 Державний класифікатор професій;

ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року.

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами і доповненнями).

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні” ( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 23.04.99 № 677 ( 677-99-п ), від 13.08.99 № 1482 ( 1482-99-п ).

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.02 2000 р. № 35 “Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2000 р. за № 370/4591).

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів “Медицина” і “Фармація”, що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України №251 від 14.08.1998 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 р. за № 563/3003). Наказ Міністерства освіти України від 2.06.93 р. № 161 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.

 Позначення і скорочення

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів:

ГО – гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГП – гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ПН – природничо-наукова підготовка

ПП – професійна та практична підготовка

БЗМ – блоки змістовних модулів

ОПП – освітньо-професійна програма

ЛОР – оториноларингологія

ЕОМ – електронно-обчислювальна техніка

ПК – персональний комп’ютер

ЛФК – лікувальна фізкультура.

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчального часу за циклами підготовки:

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: – гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки, що забезпечують певний освітній рівень; – професійної та практичної підготовки, що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Здобуття ступеневої освіти медичного спрямування має свої особливості, які нормативно визначені пунктом 5 статті 8 і пунктом 2 статті 13 закону України “Про вищу освіту” та Положенням про особливості ступеневої освіти медичного спрямування, яке затверджено наказом МОЗ України від 24.02 2000 р. № 35.

  Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст медичного спрямування відбувається за базі повної загальної середньої освіти. Тому до циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки додатково включено цикл професійноорієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки, як це передбачено при підготовці спеціаліста на базі базової вищої освіти.

   Загальний термін навчання фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму “Медицина” повинен складати не менше 6 років, а співвідношення нормативної і варіативної частин ОПП – становити 80% і 20%.     Навчальний час загальної підготовки становить 11465 / 371.5 (академічних годин / кредитів), що не перевищує максимальний навчальний час для 6 років підготовки – 371.5 кредитів.

 Розподіл змісту ОПП та загального навчального часу за циклами підготовки подано у таблиці Додатку А.

Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми

Система знань у вигляді системи блоків змістовних модулів,  що забезпечують набуття поданих у ГСВО ____.-02

 “Освітньо-кваліфікаційна характеристика” умінь, та мінімальна кількість навчальних годин вивчення кожного блоку наведені у таблиці Додатку Б. Примітка.

 У таблиці Додатку Б шифри БЗМ мають структуру

ХX. ХХХ

номер блоку змістовних модулів, наскрізний для даного циклу підготовки

цикл підготовки

Рекомендований перелік навчальних дисциплін


У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних дисциплін, визначені БЗМ, що входять до кожної з них, встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів для вивчення кожної з навчальних дисциплін.

 Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністерством освіти і науки України змінювати назви навчальних дисциплін та розподіл БЗМ між ними.

 Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів

 Державна атестація випускників вищих навчальних закладів здійснюється Державною екзаменаційною комісією, яка формується вищим навчальним закладом.

 На державну атестацію студента виносяться блоки змістовних модулів, що зазначені у таблиці Додатку Б.

 Нормативною формою державної атестації випускників вищих навчальних закладів є стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити. У Додатку Д подано розподіл БЗМ між нормативними формами державної атестації студента.

Стандартизований тестовий державний іспит це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Державною  екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” та “Фармація” при МОЗ України.

Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових екзаменів “Крок 1” і “Крок 2”. Тестовий екзамен “Крок 1” є семестровим екзаменом і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен “Крок 2” є складовою частиною державної атестації випускників вищих навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої освіти.

Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі державних випускних екзаменів або комплексного державного іспиту. Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах наближених до професійної діяльності. Форма проведення практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.

Процедура оцінювання особистих професійних якостей і здатностей вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності визначається вищим навчальним закладом.

 

Відповідальність за якість освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів

Вищі навчальні заклади всіх форм власності, які здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.110101 “Лікувальна справа” гарантують якість професійної підготовки випускників не нижче рівня, що встановлений освітньо-професійною програмою.

Для систематичного контролю ступеню сформованості професійних умінь та навичок використовується поточний, підсумковий контроль та державна атестація, що проводяться відповідно до нормативних вимог Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

Додаток А  (обов’язковий)

Таблиця – Розподіл змісту освітньо-професійної програми та загального навчального часу за циклами підготовки

Цикли підготовки

Кредитів

1.      Гуманітарної і соціально-економічної

19

2.      Природничо-наукової

85

3.      Професійної підготовки

226,5

4.      Державна атестація

4,5

5.      Курси за вибором

15,5

6.      Виробнича практика

21

Взаємозв’язок умінь та блоків змістовних модулів

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.1 В умовах стаціонару, поліклініки, амбулаторії, навчально-виховних, оздоровчих закладів для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві або вдома у хворого: за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

 ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у

діяльності та спілкуванні

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності

людини

ПН.004 Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини

 ПН.002 Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини

ПН.003 Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.030 Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізики-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.038 Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.042 Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез)

ПН.041 Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.027 Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини

ПН.012   Аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш

поширених хвороб людини

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.044 Пояснювати структуру імунної системи організму людини

Професійна та практична підготовка

ПП.028 Виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб

ПП.207 Інтерпретувати патологію клітини та обгрунтовувати клінікоморфологічні характеристики загально патологічних процесів, які обумовлюють прояви хвороб

ПП.093 Аналізувати структурно-функціональні взаємозв’язки і послідовність стадій загально- патологічних процесів

ПП.208 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів

ПП.265 Трактувати основні поняття загальної нозології

ПП.094 Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень органів та систем організму при захворюваннях

ПП.140 Визначити провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань

ПП.153 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань внутрішніх

органів

ПП.136 Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.115 Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та

інших осіб

ПП.032 Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів фізіологію репродуктивної системи

ПП.120 Визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

ПП.204 Інтерпретувати і враховувати в клінічній практиці вікові анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму

ПП.203 Інтерпретувати дані функціональної анатомії та клінічної фізіології нервової системи

ПП.118 Визначати основні симптоми і синдроми ураження різних відділів нервової системи

ПП.155 Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота

ПП.212 Класифікувати симптоми та синдроми імунологічних порушень

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.2 В умовах стаціонару, поліклініки, амбулаторії, навчально-виховних, оздоровчих закладів для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві або вдома у хворого:

Шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання (за списком 2).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

(освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.002 Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини

ПН.004 Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму

ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

 ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.031 Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

Професійна та практична підготовка

ПП.028 Виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб

ПП.263 Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків хвороб

ПП.265 Трактувати основні поняття загальної нозології

ПП.208 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів

ПП.094 Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень органів та систем організму при захворюваннях

ПП.210 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.099 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.153 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.110 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.105 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори ЛОР-хвороб

ПП.104 Визначати етіологічні і патогенетичні фактори розвитку основних захворювань органів зору

 ПП.228 Представляти типову клінічну картину та ставити попередній діагноз основних нейрохірургічних захворювань

ПП.211 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.116 Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.164 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження трупа та встановлювати причину насильницької смерті

ПП.209 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.106 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.039 Розрізняти особливості клінічного перебігу найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.100 Визначати етіологічні фактори та патогенетичні механізми розвитку основних неврологічних захворювань

ПП.137 Визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми, типи перебігу та клінічних проявів психічних і психосоматичних розладів

ПП.107 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.253 Ставити на основі клініко-анамнестичних даних попередній діагноз найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.155 Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота

ПП.152 Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки та визначати тактику ведення цих хворих

ПП.062 Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у практичній діяльності

ПП.097 Визначати етiологiчні та патогенетичні фактори основних захворювань органiв сечової і чоловічої статевої систем

ПП.183 Діагностувати злоякісні пухлини, які відносяться до групи візуальних локалізацій (пальцеве обстеження прямої кишки, огляд і пальпація молочних та щитовидної залоз, периферійних лімфовузлів та пухлин шкіри)

ПП.027 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.3 В умовах лікувальної установи:

На підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списком 2).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.045 Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.003 Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.035 Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму.

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.013 Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах

ПН.034 Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і фенментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.038 Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.037 Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш

поширених хвороб людини

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.016 Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та

специфічної профілактики інфекційних хвороб

Професійна та практична підготовка

ПП.067 Інтерпретувати результати специфічних аналізів на наявності поєднаної патології – інфекційної та неінфекційної

ПП.246 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.223 Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних

досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях ПП.214 Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем

 ПП.222 Планувати обстеження хворого на основні ендокринні захворювання

ПП.075 Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих із різними клінічними формами туберкульозу

ПП.015 Пояснювати значення бактеріоскопічного і бактеріологічного методів дослідження харкотиння

ПП.205 Інтерпретувати клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження ЛОР-органів

ПП.245  Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних

обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.244  Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.220 Планувати обстеження і інтерпретувати лабораторні дані при типовому перебігу хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.165 Демонструвати володіння методами ранньої діагностики передракових та онкологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки

ПП.135 Визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлину

 ПП.035 Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.221 Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій

ПП.224 Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш

поширених захворюваннях дитячого віку

ПП.074 Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання

ПП.247 Складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані досліджень з урахуванням імунологічних процесів, віку хворого, стану здоров’я, пори року

ПП.072 Планувати обстеження хворого та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях та їх ускладненнях

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.4 В умовах лікувальної установи:

Використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списком 2).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

 ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у

діяльності та спілкуванні

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.030 Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізики-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.013 Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.038 Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини

ПН.034 Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і фенментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.051 Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

ПН.041 Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.029 Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

 ПН.037 Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.009 Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі

ПН.032 Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

ПН.006 Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

Професійна та практична підготовка

ПП.066 Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику інфекційних хвороб та інфекційних хвороб з неінфекційними

ПП.233 Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.231 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз основних ендокринних захворювань

ПП.078 Проводити диференціальну діагностику складних професійних та ускладнених загально соматичних випадків захворювань та формулювати попередній діагноз

ПП.235 Проводити диференційну діагностику травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату, встановлювати попередній діагноз при травмах та найбільш поширених ортопедичних захворюваннях

ПП.230 Проводити диференціальну діагностику і ставити попередній діагноз хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.077 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань та їх ускладнень у дітей

ПП.229 Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження, здійснювати диференційну діагностику

ПП.182 Диференціювати найбільш поширені генетично обумовлені захворювання

ПП.256 Ставити попередній діагноз і проводити диференційну діагностику захворювань органiв сечової та чоловічої статевої систем

ПП.036 Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.232 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз найбільш поширених захворювань дитячого віку

ПП.080 Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних захворювань в екстреній та плановій хірургії

ПП.234 Проводити диференційну діагностику спадкових та набутих імунних порушень при різній патології на підставі імунологічного анамнезу, аналізу генеалогічного дерева , даних клінічного та лабораторного обстеження хворого

ПП.079 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5 В умовах лікувальної установи:

Використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

(освітня орієнтація)

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.003 Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.002 Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини

 ПН.004 Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини

ПН.035 Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму.

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.030 Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізики-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.038 Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.013 Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах

ПН.034 Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і фенментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

 ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.041 Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.051 Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

ПН.029 Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

 ПН.037 Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.012 Аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.006 Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

ПН.009 Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі

ПН.031 Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.032 Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

Професійна та практична підготовка

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.042 Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб (синдромальний та етіологічний)

ПП.266 Формулювати і обгрунтовувати патологоанатомічний діагноз на основі об’єктивних проявів хвороби, біопсійних досліджень та патологоанатомічного розтину

ПП.210 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.233 Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.231 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз основних ендокринних захворювань

ПП.005 Визначати клінічні форми туберкульозу і формулювати клінічний діагноз відповідно до класифікації

ПП.078 Проводити диференціальну діагностику складних професійних та ускладнених загально соматичних випадків захворювань та формулювати попередній діагноз

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.235 Проводити диференційну діагностику травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату, встановлювати попередній діагноз при травмах та найбільш поширених ортопедичних захворюваннях

ПП.258 Ставити попередній діагноз найбільш розповсюджених ЛОР-хвороб

ПП.257 Ставити попередній діагноз найбільш поширених очних захворювань і пошкоджень

ПП.228 Представляти типову клінічну картину та ставити попередній діагноз основних нейрохірургічних захворювань

ПП.255 Виявляти різні клінічні прояви ускладнення та встановлювати попередній діагноз хірургічних захворювань та травм у дітей

ПП.211 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.044 Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої

ПП.018 Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

 ПП.209 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.119 Визначати особливості захворювань новонароджених дітей і ставити попередній клінічний діагноз

ПП.230 Проводити диференціальну діагностику і ставити попередній діагноз хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.043 Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.039 Розрізняти особливості клінічного перебігу найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.077 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань та їх ускладнень у дітей

ПП.254 Ставити попередній діагноз основних неврологічних захворювань

 ПП.259 Ставити попередній діагноз психічних та психосоматичних розладів

ПП.253 Ставити на основі клініко-анамнестичних даних попередній діагноз найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.156 Встановлювати попередній діагноз генетично обумовлених захворювань, що пов’язані з хромосомними абераціями і ензимопатіями

ПП.256 Ставити попередній діагноз і проводити диференційну діагностику захворювань органiв сечової та чоловічої статевої систем

ПП.036 Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.123 Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань дитячого віку

ПП.232 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз найбільш поширених захворювань дитячого віку

ПП.065 Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних захворювань

 ПП.154 Виявляти клінічні, гематологічні і імунологічні ознаки імунних порушень у хворих з гострою, рецидивуючою та хронічною патологією, встановити попередній клінічний діагноз

ПП.051 Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

ПП.079 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

1.ПФ.Е.2.ПР.Р.6 За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики огляду та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини поставити діагноз (за списком 3).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

(освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

 ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у

діяльності та спілкуванні

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму

 ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

Професійна та практична підготовка

ПП.063 Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

ПП.208 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів

ПП.140 Визначити провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань

ПП.191 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.250 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.185 Діагностувати невідкладні стани при ендокринній патології та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.064 Діагностувати та надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз

ПП.110 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.187 Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.190 Діагностувати та надавати екстрену допомогу хворим з ЛОР-патологією

ПП.188 Діагностувати невідкладні стани у офтальмології і надавати екстрену медичну допомогу хворим

ПП.252 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу нейрохірургічним хворим при невідкладних станах

ПП.184 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині

ПП.193 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

ПП.076 Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології

ПП.192 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці дитячих хвороб

ПП.251 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у новонароджених та у дітей з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями

ПП.083 Розрізняти клінічну симптоматику невідкладних станів при найбільш поширених інфекційних захворюваннях дітей

ПП.002 Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах

ПП.248 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу при найбільш поширених стоматологічних захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки

ПП.186 Діагностувати невідкладні стани при захворюваннях органiв сечової і чоловічої статевої систем та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.034 Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.027 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.189 Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити серцево-легеневу та церебральну реанімацію

ПП.264 Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень життєво важливих функцій

ПП.249 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб

ПП.085 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

2.ПФ.С.1.ПР.О.1 В умовах лікувальної установи, навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення:

формувати диспансерні групи хворих;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

(освітня орієнтація)

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

Професійна та практична підготовка

ПП.199 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.141 Визначити тактику ведення хворого при  основних ендокринних захворюваннях

 ПП.151 Використовувати основні принципи профілактики основних ендокринних захворювань ПП.056 Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на

туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.084 Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

ПП.167 Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.200 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.198 Здійснювати прогноз життя при найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.113 Визначати зв’язок стоматологічних захворювань з соматичною патологією та значенням стоматологічної санації

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.135 Визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлину

2.ПФ.С.1.ПР.О.2 В умовах лікувальної установи, навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення:

формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов’язковий диспансерний огляд).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка

(освітня орієнтація)

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Природничо-наукова підготовка

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

Професійна та практична підготовка

ПП.056 Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

 ПП.167 Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

ПП.177 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за здоровими і хворими

дітьми, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.138 Визначати фізичний та нервово-психічний розвиток дітей різних вікових груп та використовувати принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку

ПП.073 Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.023 Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.146 Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

 ПП.179 Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

2.ПФ.С.1.ПР.О.3 В умовах лікувальної установи, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо:

організації раціонального харчування, водопостачання;

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

Професійна та практична підготовка

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.199 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.151 Використовувати основні принципи профілактики основних ендокринних захворювань

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.084 Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.200 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

ПП.177 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за здоровими і хворими дітьми, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.138 Визначати фізичний та нервово-психічний розвиток дітей різних вікових груп та використовувати принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку

ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.146 Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

ПП.179 Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

ПП.013 Планувати організаційні і змістовні заходи щодо запобіжного та поточного санітарного нагляду

ПП.012 Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров`я

ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.132 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

 ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

2.ПФ.С.1.ПР.О.4 В умовах лікувальної установи, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо:

режиму діяльності та відпочинку;

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

Професійна та практична підготовка

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.199 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.087 Аналізувати і прогнозувати вплив фізичного навантаження на організм спортсмена в тренувальному режимі за даними строкового, відставленого, етапного лікарського контролю та призначати відповідні реабілітаційні заходи у відновних періодах

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.084 Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.167 Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.166 Демонструвати володіння методами відновного лікування нейрохірургічних хворих та принципами їх реабілітації і реадаптації

ПП.200 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.146 Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

ПП.179 Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

ПП.012 Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров`я

ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.132 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

2.ПФ.С.1.ПР.О.5 В умовах лікувальної установи, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо:

формування сприятливого виробничого середовища;

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

Професійна та практична підготовка

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.199 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.084 Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.167 Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.166 Демонструвати володіння методами відновного лікування нейрохірургічних хворих та принципами їх реабілітації і реадаптації

ПП.200 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.146 Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

ПП.179 Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

ПП.013 Планувати організаційні і змістовні заходи щодо запобіжного та поточного санітарного нагляду

ПП.011 Обгрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань інфекційного походження ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

2.ПФ.С.1.ПР.О.6 В умовах лікувальної установи, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо:

первинної профілактики захворювань і травм

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

 ПН.041 Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.012 Аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

Професійна та практична підготовка

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.082 Прогнозувати наслідки інфекційного захворювання на здоров’я людини

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.151 Використовувати основні принципи профілактики основних ендокринних захворювань

 ПП.056 Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

 ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.167 Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.054 Визначати фактори, що впливають на планування сім`ї та розробляти заходи спрямовані на раціональне планування сім’ї

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.023 Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.073 Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.146 Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.179 Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.012 Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров`я

ПП.013 Планувати організаційні і змістовні заходи щодо запобіжного та поточного санітарного нагляду

ПП.011 Обгрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань інфекційного походження

ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

2.ПФ.С.1.ПР.О.7 В умовах лікувальної установи, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів щодо:

пропаганди здорового способу життя.

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.014 Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини

 ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

Професійна та практична підготовка

ПП.082 Прогнозувати наслідки інфекційного захворювання на здоров’я людини

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.151 Використовувати основні принципи профілактики основних ендокринних захворювань ПП.041   Складати план організаційних заходів щодо  попередження профзахворювань

 ПП.167 Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.225 Планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення епідемічних спалахів очних хвороб, пошкоджень органа зору і розвитку сліпоти

ПП.200 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.054 Визначати фактори, що впливають на планування сім`ї та розробляти заходи спрямовані на раціональне планування сім’ї

ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.023 Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.073 Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.146 Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.179 Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

ПП.012 Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров`я

ПП.020 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією,

формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

2.ПФ.С.2.ЗП.О.8 В умовах лікувальної установи на підставі результатів епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи, планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних хвороб (№№68-91, 237-251 за списком 2).

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.005 Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань

ПН.024 Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем

Професійна та практична підготовка

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.026 Визначати тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих

ПП.082 Прогнозувати наслідки інфекційного захворювання на здоров’я людини

ПП.031 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження

ПП.033 Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при різних інфекційних хворобах

ПП.056 Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.068 Класифікувати осередки туберкульозної інфекції та використовувати в них принципи проведення протитуберкульозних заходів

ПП.084 Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.073 Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.023 Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.013 Планувати організаційні і змістовні заходи щодо запобіжного та поточного санітарного нагляду

ПП.011 Обгрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань інфекційного походження

ПП.019 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію

розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.017 Розробляти заходи щодо організації діяльності лікаря та закладів охорони здоров’я, використовувати методи аналізу якості надання медичної допомоги

2.ПФ.С.3.ЗП.О.9 В умовах лікувальної установи, терапевтичної лікарської дільниці проводити:

виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань (№№68-91, 237-251 за списком 2);

Природничо-наукова підготовка

ПН.005 Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи

профілактики захворювань

ПН.044 Пояснювати структуру імунної системи організму людини

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.016 Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

Професійна та практична підготовка

ПП.028 Виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб

ПП.042 Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб (синдромальний та етіологічний)

ПП.026 Визначати тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.092 Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження

ПП.043 Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.083 Розрізняти клінічну симптоматику невідкладних станів при найбільш поширених інфекційних захворюваннях дітей

ПП.077 Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань та їх ускладнень у дітей

2.ПФ.С.3.ПР.О.10 В умовах лікувальної установи, терапевтичної лікарської дільниці проводити: первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.005 Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань

ПН.004 Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.024 Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем

Професійна та практична підготовка

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.031 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.026 Визначати тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих

ПП.068 Класифікувати осередки туберкульозної інфекції та використовувати в них принципи проведення протитуберкульозних заходів

ПП.073 Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.023 Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.009 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

2.ПФ.С.3.ПР.О.11 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи:

групи ризику;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки в медицині

ПН.051 Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що

входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

Професійна та практична підготовка

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.068 Класифікувати осередки туберкульозної інфекції та використовувати в них принципи проведення протитуберкульозних заходів

ПП.006 Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

ПП.073 Планувати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.023 Визначати профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

2.ПФ.С.3.ПР.О.12 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи: території ризику;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

Професійна та практична підготовка

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.068 Класифікувати осередки туберкульозної інфекції та використовувати в них принципи проведення протитуберкульозних заходів

2.ПФ.С.3.ПР.О.13 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення, виявляючи: час ризику;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

Професійна та практична підготовка

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і

розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.006 Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

2.ПФ.С.3.ПР.О.14 В     умовах      медико-профілактичної         установи,       терапевтичної       дільниці,      використовуючи статистичні       та     лабораторні       методи, здійснювати епідеміологічний аналіз     інфекційної захворюваності населення, виявляючи: фактори ризику.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Природничо-наукова підготовка

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

Професійна та практична підготовка

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.006 Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

2.ПФ.С.4.ПР.О.15 В умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення, організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед: населення;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

 ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

ГО.012 Використовувати педагогічні методи у професійній діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Професійна та практична підготовка

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.026 Визначати тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих

ПП.063 Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

ПП.031 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.187 Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану

 ПП.109 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого

отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації ПП.145 Використовувати методи медичного захисту потерпілих в умовах військової ситуації

ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

2.ПФ.С.4.ПР.О.16 В умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації,з рахуванням  існуючої  системи лікувально-евакуаційного         забезпечення, організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед: військовослужбовців.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

 ГО.012 Використовувати педагогічні методи у професійній діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

 ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Професійна та практична підготовка

ПП.243 Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати

відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.031 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.063 Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

ПП.026 Визначати тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.187 Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану

 ПП.109 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого

отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.145 Використовувати методи медичного захисту потерпілих в умовах військової ситуації

ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

3.ПФ.С.1.ПР.Р.1 За умов стаціонару, амбулаторії або вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого збирати дані про його скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в тому числі професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

ГО.001  Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

 ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці дитячих хвороб

ПП.241 Проводити опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливість виникнення ускладнень фармакотерапії

3.ПФ.С.1.ПР.Р.2 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної та молочних залоз)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

 ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці

внутрішніх хвороб

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та

інших осіб

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці

дитячих хвороб

3.ПФ.С.1.ПР.Р.3 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами оцінювати психомоторний та фізичний розвиток дитини

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

 ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Природничо-наукова підготовка

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

 ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.012   Аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини

 ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

Професійна та практична підготовка

ПП.138 Визначати фізичний та нервово-психічний розвиток дітей різних вікових груп та використовувати принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці дитячих хвороб

3.ПФ.С.1.ПР.Р.4 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами обстежувати стан серцево- судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.136 Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці дитячих хвороб

3.ПФ.С.1.ПР.Р.5 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.136 Визначати топографію та синтопію органів людини

 ПП.162 Демонструвати вміння опису тілесних ушкоджень

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці дитячих хвороб

3.ПФ.С.1.ПР.Р.6 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунку, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого тазу, пальцеве дослідження прямої кишки)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.039 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.136 Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ПП.162 Демонструвати вміння опису тілесних ушкоджень

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці дитячих хвороб

3.ПФ.С.1.ПР.Р.7 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами обстежувати стан кістково- м’язового апарату (огляд та пальпація)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.162 Демонструвати вміння опису тілесних ушкоджень

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ПП.204 Інтерпретувати і враховувати в клінічній практиці вікові анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму

ПП.238 Проводити опитування і фізикальне обстеження дитини та аналізувати їх результати у клініці дитячих хвороб

3.ПФ.С.1.ПР.Р.8 За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плоду за даними розрахунку маси плоду та аускультації його серцебиття.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Природничо-наукова підготовка

ПН.027 Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини

Професійна та практична підготовка

ПП.018 Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

ПП.055 Виконувати необхідні медичні маніпуляції

3.ПФ.Д.2.ЗР.Р.9 В умовах лікувальної установи, застосовуючи стандартну процедуру, використовуючи  знання про людину, її органи та системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4).

Природничо-наукова підготовка

ПН.045 Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.003 Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.035 Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму.

ПН.030 Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізики-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.023 Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу

ПН.049 Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.026 Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.038 Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму людини

ПН.013 Аналізувати функціонування ферментативних процесів, що відбуваються в мембранах і органелах для інтеграції обміну речовин в індивідуальних клітинах

ПН.028 Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.034 Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і фенментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.051 Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що

входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

ПН.029 Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.025 Інтерпретувати механізми і закономірності функціонування збудливих структур організму ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.037 Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

 ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.016 Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.006 Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

ПН.009 Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі

ПН.032 Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

Професійна та практична підготовка

ПП.066 Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику інфекційних хвороб та інфекційних хвороб з неінфекційними

ПП.067 Інтерпретувати результати специфічних аналізів на наявності поєднаної патології – інфекційної та неінфекційної

ПП.197 Застосовувати схеми і принципи біопсійного дослідження для заключного етапу діагностики та лікування захворювань

ПП.092 Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження

ПП.246 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених терапевтичних захворювань ПП.223 Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях ПП.090 Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем

ПП.015 Пояснювати значення бактеріоскопічного і бактеріологічного методів дослідження харкотиння

ПП.075 Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих із різними клінічними формами туберкульозу

ПП.091 Аналізувати результати лабораторних і інструментальних методів дослідження

ПП.205 Інтерпретувати клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження ЛОР-органів

 ПП.127 Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати дані допоміжних обстежень

ПП.245 Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.086 Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження

 ПП.244 Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.220 Планувати обстеження і інтерпретувати лабораторні дані при типовому перебігу хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.089 Аналізувати основні показники лабораторно-інструментальних методів дослідження в неврологічній практиці

ПП.229 Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження, здійснювати диференційну діагностику

ПП.202 Інтерпретувати дані спеціальних методів досліджень

ПП.035 Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.027 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.264 Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень життєво важливих функцій

ПП.074 Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання

ПП.247 Складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані досліджень з урахуванням імунологічних процесів, віку хворого, стану здоров’я, пори року

ПП.072 Планувати обстеження хворого та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях та їх ускладненнях

3.ПФ.С.3.ЗР.Р.10 В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2).

Професійна та практична підготовка

ПП.025 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.125 Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.114 Визначати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин і не пухлинних захворювань

ПП.141 Визначити тактику ведення хворого при основних ендокринних захворюваннях

ПП.075 Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих із різними клінічними формами туберкульозу

ПП.016 Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначати критерії їх вилікування

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.110 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.128 Визначати тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш поширеними ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарату

ПП.227 Пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно- рухового апарату

ПП.133 Визначати тактику ведення хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа

ПП.130 Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби

ПП.127 Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати дані допоміжних обстежень

ПП.126 Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

ПП.261 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.044 Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

 ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.052 Визначати тактику ведення дитини, хворої на найбільш поширені інфекційні захворювання

ПП.022 Визначати основні напрямки лікування найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей

ПП.226 Планувати тактику ведення хворого з неврологічною патологією ПП.124 Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.152 Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки та визначати тактику ведення цих хворих

ПП.062 Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у практичній діяльності

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.102 Визначати тактику ведення хворих на основні захворювання органiв сечової і чоловічої статевої систем, використовувати принципи профілактики цієї патології

ПП.129 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

ПП.024 Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.221 Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій

ПП.050 Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

3.ПФ.С.4.ЗР.Р.11 В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати принципи лікування захворювання (за списком 2).

Природничо-наукова підготовка

ПН.040 Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних класів фармакологічних засобів

ПН.031 Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

Професійна та практична підготовка

ПП.122 Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

ПП.213 Обгрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.096 Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій ПП.001 Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізми дії

ПП.025 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.125 Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.114 Визначати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин і не пухлинних захворювань

ПП.141  Визначити тактику ведення хворого при  основних ендокринних захворюваннях

ПП.016 Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначати критерії їх вилікування

ПП.217 Планувати заходи і застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації хворих на стаціонарному та поліклінічному етапах при захворюваннях, травмах, після хірургічних втручань

ПП.110 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.196 Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання

ПП.128 Визначати тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш поширеними ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарату

ПП.227 Пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно- рухового апарату

ПП.133 Визначати тактику ведення хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа

ПП.130 Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби

ПП.127 Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати дані допоміжних обстежень

ПП.126 Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

ПП.261 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.044 Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

 ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.022 Визначати основні напрямки лікування найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей

ПП.052 Визначати тактику ведення дитини, хворої на найбільш поширені інфекційні захворювання

 ПП.226 Планувати тактику ведення хворого з неврологічною патологією

ПП.124 Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.152 Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки та визначати тактику ведення цих хворих

ПП.062 Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у практичній діяльності

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.102 Визначати тактику ведення хворих на основні захворювання органiв сечової і чоловічої статевої систем, використовувати принципи профілактики цієї патології

ПП.129 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

ПП.024 Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.194 Застосовувати загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення різних оперативних втручань

ПП.132 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

ПП.050 Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

 ПП.241 Проводити опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливість виникнення ускладнень фармакотерапії

ПП.216 Передбачати наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні та володіти навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів

ПП.095 Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними паталогічними синдромами

ПП.201 Інтерпретувати і враховувати у клінічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів

ПП.148 Використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального призначення ліків

ПП.117 Визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і безпеки призначення лікарських засобів та аналізувати їх результати

ПП.053 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

3.ПФ.С.5.ЗР.Р.12 В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2).

Професійна та практична підготовка

ПП.025 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.125 Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.141 Визначити тактику ведення хворого при основних ендокринних захворюваннях

ПП.016 Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначати критерії їх вилікування

ПП.075 Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих із різними клінічними формами туберкульозу

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.227 Пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно- рухового апарату

ПП.128 Визначати тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш поширеними ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарату

ПП.133 Визначати тактику ведення хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа

ПП.130 Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби

ПП.166 Демонструвати володіння методами відновного лікування нейрохірургічних хворих та принципами їх реабілітації і реадаптації

ПП.127 Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати дані допоміжних обстежень

ПП.126 Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

ПП.261 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

ПП.044 Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої

ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.022 Визначати основні напрямки лікування найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей

ПП.052 Визначати тактику ведення дитини, хворої на найбільш поширені інфекційні захворювання

 ПП.226 Планувати тактику ведення хворого з неврологічною патологією

ПП.124 Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.102 Визначати тактику ведення хворих на основні захворювання органiв сечової і чоловічої статевої систем, використовувати принципи профілактики цієї патології

ПП.129 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

ПП.024 Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.221 Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій

 ПП.132 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

ПП.053 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

3.ПФ.С.6.ЗР.Р.13 В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати необхідну дієту при лікуванні захворювання (за списком 2).

Професійна та практична підготовка

ПП.025 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.125 Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.141  Визначити тактику ведення хворого при  основних ендокринних захворюваннях

 ПП.016 Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначати критерії їх вилікування

ПП.075 Планувати схему обстеження хворого на туберкульоз, аналізувати отримані дані та визначати режими лікування хворих із різними клінічними формами туберкульозу

ПП.144 Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення

ПП.108 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.037 Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.176 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хірургічним хворим, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.128 Визначати тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш поширеними ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарату

ПП.227 Пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно- рухового апарату

ПП.133 Визначати тактику ведення хворого при найбільш розповсюджених хворобах вуха, горла і носа

ПП.130 Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби

ПП.166 Демонструвати володіння методами відновного лікування нейрохірургічних хворих та принципами їх реабілітації і реадаптації

ПП.127 Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати дані допоміжних обстежень

ПП.126 Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

ПП.261 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.044 Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої

ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.157 Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

ПП.052 Визначати тактику ведення дитини, хворої на найбільш поширені інфекційні захворювання

 ПП.022 Визначати основні напрямки лікування найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей

ПП.226 Планувати тактику ведення хворого з неврологічною патологією ПП.124 Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.102 Визначати тактику ведення хворих на основні захворювання органiв сечової і чоловічої статевої систем, використовувати принципи профілактики цієї патології

ПП.129 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

ПП.024 Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.221 Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій

 ПП.132 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

 ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

ПП.053 Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

3.ПФ.С.7.ПР.О.14 В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001  Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

 ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005 Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.023 Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу

ПН.034 Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і фенментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.016 Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.032 Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

Професійна та практична підготовка

ПП.082 Прогнозувати наслідки інфекційного захворювання на здоров’я людини

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.246 Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.242 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

ПП.125 Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.214 Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем

ПП.151 Використовувати основні принципи профілактики основних ендокринних захворювань

 ПП.016 Пояснювати основні принципи лікування хворих на туберкульоз і визначати критерії їх вилікування

ПП.217 Планувати заходи і застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації хворих на стаціонарному та поліклінічному етапах при захворюваннях, травмах, після хірургічних втручань

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.150 Використовувати основні принципи профілактики ЛОР-хвороб

ПП.130 Визначати тактику ведення хворих на основні очні хвороби

ПП.166 Демонструвати володіння методами відновного лікування нейрохірургічних хворих та принципами їх реабілітації і реадаптації

ПП.126 Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

ПП.261 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.245 Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.052 Визначати тактику ведення дитини, хворої на найбільш поширені інфекційні захворювання

ПП.226 Планувати тактику ведення хворого з неврологічною патологією

ПП.124 Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.131 Визначати тактику ведення хворих при найбільш поширених генетично обумовлених захворюваннях

ПП.102 Визначати тактику ведення хворих на основні захворювання органiв сечової і чоловічої статевої систем, використовувати принципи профілактики цієї патології

ПП.129 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

 ПП.038 Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

ПП.024 Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.035 Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

ПП.224 Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях дитячого віку

ПП.074 Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання

ПП.247 Складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані досліджень з урахуванням імунологічних процесів, віку хворого, стану здоров’я, пори року

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

3.ПФ.С.7.ПР.О.15 В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення:

визначати тактику обстеження  та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005 Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Природничо-наукова підготовка

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.016 Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.018 Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.032 Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

Професійна та практична підготовка

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

 ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

ПП.054 Визначати фактори, що впливають на планування сім`ї та розробляти заходи спрямовані на раціональне планування сім’ї

ПП.177 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за здоровими і хворими дітьми, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.011 Обгрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань інфекційного походження

 ПП.012 Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров`я

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

ПП.019 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію

розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

3.ПФ.С.7.ЗП.О.16 В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення розраховувати та призначати необхідні продукти харчування дітям першого року життя

Професійна та практична підготовка

ПП.138 Визначати фізичний та нервово-психічний розвиток дітей різних вікових груп та використовувати принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку

ПП.177 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за здоровими і хворими дітьми, виконувати необхідні медичні маніпуляції

3.ПФ.С.8.ЗР.Р.17 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури:

оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

Природничо-наукова підготовка

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

Професійна та практична підготовка

ПП.240 Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

ПП.140 Визначити провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань

ПП.136 Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

 ПП.264 Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень життєво важливих функцій

3.ПФ.С.8.ПР.Р.18 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: визначати строк вагітності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Природничо-наукова підготовка

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.050 Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

 ПН.027 Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини

Професійна та практична підготовка

ПП.090 Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем

ПП.032 Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів фізіологію репродуктивної системи

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

3.ПФ.С.8.ПР.Р.19 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: визначати тактику ведення пологів

 Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Природничо-наукова підготовка

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.050 Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку

Професійна та практична підготовка

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

 ПП.032 Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів фізіологію репродуктивної системи

3.ПФ.С.8.ПР.Р.20 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: оцінювати загальний стан новонародженого

Природничо-наукова підготовка

ПН.015 Визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

Професійна та практична підготовка

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

 ПП.138 Визначати фізичний та нервово-психічний розвиток дітей різних вікових груп та використовувати принципи раціонального вигодовування та харчування здорових дітей різного віку

ПП.204 Інтерпретувати і враховувати в клінічній практиці вікові анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму

ПП.119 Визначати особливості захворювань новонароджених дітей і ставити попередній клінічний діагноз

ПП.101 Визначати етіологію і патогенетичні фактори хвороб новонароджених та найбільш поширених дитячих неінфекційних захворювань

3.ПФ.С.8.ПР.Р.21 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: оцінювати стан посліду

Природничо-наукова підготовка

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

Професійна та практична підготовка

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

3.ПФ.С.8.ПР.Р.22 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: визначати стан інволюції матки

Природничо-наукова підготовка

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

Професійна та практична підготовка

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду ПП.032 Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів фізіологію репродуктивної системи

3.ПФ.С.8.ПР.Р.23 В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та бімануального обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: оцінювати стан лохій та лактації

Професійна та практична підготовка

ПП.163 Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження потерпілих, обвинувачених та інших осіб

ПП.014 Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду

3.ПФ.С.9.ПР.Н.24 За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги (за списком 3).

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Природничо-наукова підготовка

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

Професійна та практична підготовка

ПП.122 Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

ПП.213 Обгрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.063 Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

ПП.191 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.250 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.185 Діагностувати невідкладні стани при ендокринній патології та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.064 Діагностувати та надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз

ПП.110 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.187 Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.190 Діагностувати та надавати екстрену допомогу хворим з ЛОР-патологією

ПП.188 Діагностувати невідкладні стани у офтальмології і надавати екстрену медичну допомогу хворим

ПП.252 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу нейрохірургічним хворим при невідкладних станах

ПП.184 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині

ПП.193 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

ПП.076 Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології

ПП.192 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці дитячих хвороб

ПП.251 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у новонароджених та у дітей з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями

ПП.002 Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах

ПП.248 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу при найбільш поширених стоматологічних захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки

ПП.109 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.112 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного

стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.186 Діагностувати невідкладні стани при захворюваннях органiв сечової і чоловічої статевої систем та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.034 Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.194 Застосовувати загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення різних оперативних втручань

ПП.181 Демонструвати володіння методами діагностики та надання допомоги при основних синдромах порушень життєво важливих функцій

ПП.195 Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів

ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

ПП.189 Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити серцево-легеневу та церебральну реанімацію

ПП.249 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб

ПП.069 Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції

ПП.216 Передбачати наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні та володіти навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів

ПП.085 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

3.ПФ.С.10.ПР.Н.25 За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу згідно з

визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми, надавати екстрену медичну допомогу (за списком 3).

Професійна та практична підготовка

ПП.213 Обгрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.063 Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

ПП.191 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.250 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.185 Діагностувати невідкладні стани при ендокринній патології та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.064 Діагностувати та надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз

ПП.110 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілим, визначати тактику ведення потерпілих

ПП.040 Складати план лікувальних заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях

ПП.187 Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.190 Діагностувати та надавати екстрену допомогу хворим з ЛОР-патологією

ПП.188 Діагностувати невідкладні стани у офтальмології і надавати екстрену медичну допомогу хворим

ПП.252 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу нейрохірургічним хворим при невідкладних станах

ПП.184 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині

ПП.193 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

ПП.076 Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології

ПП.192 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці дитячих хвороб

ПП.251 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у новонароджених та у дітей з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями

ПП.070 Надавати невідкладну допомогу при критичних станах для найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.002 Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах

ПП.248 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу при найбільш поширених стоматологічних захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки

ПП.112 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного

стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.111 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.109 Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.186 Діагностувати невідкладні стани при захворюваннях органiв сечової і чоловічої статевої систем та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.034 Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.181 Демонструвати володіння методами діагностики та надання допомоги при основних синдромах порушень життєво важливих функцій

ПП.221 Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій

 ПП.195 Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів

ПП.189 Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити серцево-легеневу та церебральну реанімацію

ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

ПП.194 Застосовувати загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення різних оперативних втручань

ПП.249 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб

ПП.069 Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції

ПП.095 Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними паталогічними синдромами

ПП.085 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

3.ПФ.С.11.ПП.Н.26 В умовах лікувальної установи, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики, виконувати медичні маніпуляції (за списком 5)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

 ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

Природничо-наукова підготовка

ПН.021 Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.019 Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.033 Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

Професійна та практична підготовка

ПП.063 Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.176 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хірургічним хворим, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.180 Демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних втручань на трупах людини та тваринах

ПП.187 Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.190 Діагностувати та надавати екстрену допомогу хворим з ЛОР-патологією

ПП.188 Діагностувати невідкладні стани у офтальмології і надавати екстрену медичну допомогу хворим

ПП.184 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині

ПП.160 Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.193 Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

ПП.055 Виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.177 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за здоровими і хворими дітьми, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.251 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у новонароджених та у дітей з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями

ПП.248 Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу при найбільш поширених стоматологічних захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки

ПП.186 Діагностувати невідкладні стани при захворюваннях органiв сечової і чоловічої статевої систем та надавати екстрену медичну допомогу

ПП.034 Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

ПП.189 Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити серцево-легеневу та церебральну реанімацію

ПП.195 Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів

ПП.194 Застосовувати загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення різних оперативних втручань

ПП.181 Демонструвати володіння методами діагностики та надання допомоги при основних синдромах порушень життєво важливих функцій

ПП.249 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб

ПП.069 Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції

3.ПФ.С.12.ЗР.О.27 В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі даних санітарно- профілактичної установи шляхом співставлення з існуючими нормативами та стандартам визначати негативні фактори навколишнього середовища

Природничо-наукова підготовка

ПН.046 Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи організму людини

ПН.001 Визначати біологічну сутність механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі

ПН.036 Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів

Професійна та практична підготовка

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.094 Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень органів та систем організму при захворюваннях

ПП.208 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів ПП.099 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.103 Визначати етіологічні і патогенетичні фактори основних ендокринних захворювань

 ПП.006 Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

ПП.041   Складати план організаційних заходів щодо  попередження профзахворювань

 ПП.098 Визначати етіологічні і патогенетичні фактори найбільш поширених нейрохірургічних захворювань

ПП.049 Визначати етiологiчні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи

ПП.021 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв оцінки стану здоров`я населення

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

3.ПФ.С.12.ЗР.Р.28 В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі офіційних даних шляхом співставлення з середньостатистичними показниками проаналізувати стан здоров’я певного контингенту

Природничо-наукова підготовка

ПН.008 Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.007 Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.010 Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.012 Аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини

Професійна та практична підготовка

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.017 Розробляти заходи щодо організації діяльності лікаря та закладів охорони здоров’я, використовувати методи аналізу якості надання медичної допомоги

ПП.019 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

ПП.009 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

3.ПФ.С.12.ПР.Р.29 В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі даних про стан навколишнього середовища та стан здоров’я певного контингенту визначати наявність зв’язку між ними

Природничо-наукова підготовка

ПН.048 Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.002  Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини

ПН.001 Визначати біологічну сутність механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі

ПН.036 Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів

ПН.047 Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.011 Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.052 Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

Професійна та практична підготовка

ПП.206 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу, основні нормативні документи в області епідеміології.

ПП.208 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів

ПП.094 Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень органів та систем організму при захворюваннях

ПП.199 Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

ПП.103 Визначати етіологічні і патогенетичні фактори основних ендокринних захворювань

 ПП.006 Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

ПП.030 Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору

ПП.098 Визначати етіологічні і патогенетичні фактори найбільш поширених нейрохірургічних захворювань

ПП.049 Визначати етiологiчні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи

ПП.054 Визначати фактори, що впливають на планування сім`ї та розробляти заходи спрямовані на раціональне планування сім’ї

ПП.198 Здійснювати прогноз життя при найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

 ПП.021 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених інфекційних захворювань дітей

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв оцінки стану здоров`я населення

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

 ПП.009 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

3.ПФ.С.12.ПР.Р.30 В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту розробляти профілактичні заходи.

Професійна та практична підготовка

ПП.215 Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

ПП.260 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань

ПП.041 Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань

ПП.054 Визначати фактори, що впливають на планування сім`ї та розробляти заходи спрямовані на раціональне планування сім’ї

ПП.262 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених соматичних захворювань дитячого віку

ПП.134 Визначати тактику ведення хворого та використовувати принципи профілактики найбільш поширених шкірних та венеричних захворювань

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією,

формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

3.ПФ.С.12.ПР.О.31 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику

 Професійна та практична підготовка

ПП.046      Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.084 Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв оцінки стану здоров`я населення

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.009    Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

ПП.019 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію

розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

3.ПФ.С.12.ПР.О.32 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи території ризику

 Професійна та практична підготовка

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.007 Демонструвати володіння методами гігієнічної оцінки впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я населення

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв оцінки стану здоров`я населення

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.009 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.019 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію

розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

3.ПФ.С.12.ПР.О.33 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи час ризику

Професійна та практична підготовка

ПП.007 Демонструвати володіння методами гігієнічної оцінки впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я населення

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв оцінки стану здоров`я населення

ПП.009    Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

3.ПФ.С.12.ПР.О.34 В умовах медико-профілактичної установи, терапевтичної дільниці, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи фактори ризику

Професійна та практична підготовка

ПП.007 Демонструвати володіння методами гігієнічної оцінки впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я населення

ПП.048 Аналізувати стан навколишнього середовища на підставі інтегральних критеріїв оцінки стану здоров`я населення

ПП.010 Інтерпретувати основні закони гігієнічної науки та загальні закономірності зв’язку здоров`я з факторами і умовами середовища життєдіяльності

ПП.003 Аналізувати стан навколишнього середовища та вплив його факторів на здоров`я різних груп населення

ПП.009 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.008 Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.081 Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників

 ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією,

формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику

3.ПФ.С.13.ЗП.О.35

 За умов лікувальної установи:

використовуючи офіційні облікові документи, за узагальненою формою готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність

Природничо-наукова підготовка

ПН.020 Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

ПН.022 Демонструвати базові навички роботи з персональним комп’ютером, пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій

Професійна та практична підготовка

ПП.059 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці інфекційних хвороб

ПП.143    Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.047 Аналізувати обсяг і якість первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення

ПП.061 Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації

ПП.269 Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я

ПП.159 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці дитячих хвороб

3.ПФ.С.13.ЗП.Р.36 За умов лікувальної установи, використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (карту амбулаторного/стаціонарного хворого, історію хвороби, санаторно-курортну карту, листок непрацездатності, документацію для МСЕК, і т. ін.).

Природничо-наукова підготовка

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

ПН.020 Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.022 Демонструвати базові навички роботи з персональним комп’ютером, пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій

Професійна та практична підготовка

ПП.059 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці інфекційних хвороб

 ПП.088 Аналізувати і зіставляти клінічний та патологоанатомічний діагноз, аналізувати

причинно-наслідкові зв’язки помилок діагностики та лікування хворих на основі розуміння клінікоанатомічного аналізу

ПП.058 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці фтизіатрії

ПП.161 Демонструвати вміння опису та вилучення речових доказів біологічного походження

ПП.162 Демонструвати вміння опису тілесних ушкоджень

ПП.061 Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації

ПП.269 Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я

ПП.158 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкологічних хвороб

ПП.159 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці дитячих хвороб

ПП.057 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб

 ПП.060 Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці внутрішніх хвороб

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.37 За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу

Природничо-наукова підготовка

ПН.020 Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.022 Демонструвати базові навички роботи з персональним комп’ютером, пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

Професійна та практична підготовка

ПП.269 Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.38 За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела

Природничо-наукова підготовка

ПН.017 Визначати можливості застосування інформаційних технологій та електронно- обчислювальної техніки в медицині

ПН.022 Демонструвати базові навички роботи з персональним комп’ютером, пошуку медичної інформації з використанням інформаційних технологій

ПН.020 Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.043 Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в біології та медицині

Професійна та практична підготовка

ПП.269 Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.39 За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти обробляти та проаналізувати отриману інформацію

Професійна та практична підготовка

ПП.009 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.017 Розробляти заходи щодо організації діяльності лікаря та закладів охорони здоров’я, використовувати методи аналізу якості надання медичної допомоги

ПП.269 Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я

З.01.ЗП.Р.1 На підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб, застосовуючи загальні методи логічного пізнання, формулювати мотиви діяльності – чинники, що визначають вибір цілі (мети) особистої діяльності.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

З.01.ЗП.Р.2 На     підставі      усвідомлених        мотивів       діяльності       використовуючи        принципи      суб’єктно- діяльнісного підходу формулювати цілі (мету) особистої діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

З.01.ЗП.Р.3 На     підставі      усвідомлених        мотивів       діяльності       використовуючи        принципи      суб’єктно- діяльнісного підходу визначати структуру особистої діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

З.02.ЗП.Р.1 З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності організувати та контролювати особисту поведінку з огляду на відносини з іншими учасниками спільної діяльності;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.003 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесами

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

 ГО.036 Пояснювати взаємозв’язок педагогічних і гуманістичних принципів у професійній діяльності лікаря

ГО.012 Використовувати педагогічні методи у професійній діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Професійна та практична підготовка

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.172 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.02.ЗП.Р.2 З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності аналізувати певну інформацію з метою передбачення наслідків її використання;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

 ГО.036 Пояснювати взаємозв’язок педагогічних і гуманістичних принципів у професійній діяльності лікаря

ГО.012 Використовувати педагогічні методи у професійній діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в медичному середовищі

Професійна та практична підготовка

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.172 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.02.ЗП.Р.3 З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності оцінювати особистий стан та стан інших людей, настрій, ступінь психічної напруги при вирішенні завдань різної складності;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

 ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.034 Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

ГП.002 Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження

Професійна та практична підготовка

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.172 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.02.ЗП.Р.4 З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності застосовувати спеціальні методики корекції свого психічного та психофізіологічного стану.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

 ГО.003 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесами

ГО.001 Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

 ГО.034 Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.001     Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі

Професійна та практична підготовка

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні Захворювання

З.03.ЗП.Р.1 На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики формувати орієнтовну основу особистих дій;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

ГО.003 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесами

ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.03.ЗП.Р.2 На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики організовувати та оптимізувати особисту психічну та фізичну діяльність (увагу, сприйняття, мислення, пам’ять, уявлення, моторну діяльність тощо)

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.003 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесами

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

ГО.034 Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

 ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.03.ЗП.Р.3 На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики оцінювати результати особистої діяльності з точки зору ступеню досягнення часткових та загальних цілей діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.003 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесами

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.03.ЗП.Р.4 На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики коректувати цілі діяльності та її структуру

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.032 Обгрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності

 ГО.003 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесами

ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.04.ЗП.Р.1 На підставі відомостей та особистих уявлень щодо особливостей фахової, соціально- виробничої та побутової діяльності застосовувати відповідні фізичні вправи для підтримки свого належного психічного та фізичного стану в залежності від психофізіологічних навантажень

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.034   Підтримувати, розвивати і удосконалювати  функціональний стан свого організму

 ГО.022 Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

З.04.ЗП.Р.2 На підставі відомостей та особистих уявлень щодо особливостей фахової, соціально- виробничої та побутової діяльності користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.034 Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

З.04.ЗП.Р.3 На підставі відомостей та особистих уявлень щодо особливостей фахової, соціально- виробничої та побутової діяльності застосовувати певні методики накопичення та покращення показників розвитку основних фізичних характеристик для подальшого використання в побуті та на виробництві.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.034 Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

З.05.ЗП.Р.1 В умовах сумісної діяльності медичного колективу в залежності від виробничих завдань, з урахуванням принципів сталого розвитку, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, за відповідними методиками застосовувати адекватні методи комунікації;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001  Аналізувати перед конфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

 ГО.006 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.002 Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження

Професійна та практична підготовка

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.087 Аналізувати і прогнозувати вплив фізичного навантаження на організм спортсмена в тренувальному режимі за даними строкового, відставленого, етапного лікарського контролю та призначати відповідні реабілітаційні заходи у відновних періодах

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.05.ЗП.Р.2 В умовах сумісної діяльності медичного колективу в залежності від виробничих завдань, з урахуванням принципів сталого розвитку, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, за відповідними методиками здійснювати вибір виду, організовувати, проводити та брати участь у різних видах нарад, засідань, семінарів тощо

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику

В умовах сумісної діяльності медичного колективу в залежності від виробничих завдань, з урахуванням принципів сталого розвитку, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, за відповідними методиками здійснювати кількісний аналіз корисності нарад, засідань, семінарів тощо

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.009 Визначати прояв підсвідомості психічних властивостей в процесах і станах людини

З.06.ЗП.Р.1 Аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, здобутий із різних джерел та оцінювати події і діяльність конкретних осіб в історичному процесі

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.026 Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію

ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.009 Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі

ГП.011 Трактувати основні історико-медичні події

З.06.ЗП.Р.2 Аналізувати та інтерпретувати історичні факти на основі отриманих знань

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

 ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

З.06.ЗП.Р.3 Оцінювати сутність міжнародних політичних процесів, геополітичних явищ та визначати  місце України у сучасному світі

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

 ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

З.06.ЗП.Р.4 Оцінювати історичні події і постаті вітчизняної медицини в контексті світової історії медичної науки.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.009 Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі

 ГП.011 Трактувати основні історико-медичні події

З.07.ЗП.Р.1 Використовуючи закони та категорії діалектики, основні закони філософії та соціології, оцінювати сутність явищ і процесів суспільного життя

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.043  Трактувати основи натуралістично-соціологічних теорій і їх негативні наслідки.

ГО.010 Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб

ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.07.ЗП.Р.2 Розробляти концепції власної політичної поведінки

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

 ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

 ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.07.ЗП.Р.3 Відстоювати власну громадську позицію в можливому соціально-політичному конфлікті

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

 ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.07.ЗП.Р.4 Прогнозувати політичну та правову ситуацію в Україні

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.040 Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави

ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.011 Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

З.07.ЗП.Р.5 Оцінювати процеси формування ринкової економіки в державі і створення ринку медичних послуг

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.037 Представляти суть і структуру господарського механізму та ринку, як форми організації суспільного виробництва

ГО.042 Трактувати економічні закони та вирізняти основні категорії

ГО.039 Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я

Професійна та практична підготовка

 ПП.045  Узгоджувати плани проведення профілактичних заходів з планами розвитку територіальних, адміністративних та виробничих одиниць

ПП.270 Трактувати сучасні принципи економіки охорони здоров’я, демонструвати володіння методикою ціноутворення в сфері медичних послуг

ПП.267 Демонструвати володіння методиками визначення медичної, соціальної та економічної ефективності надання медичної допомоги

ПП.268 Трактувати економічні принципи формування соціального захисту

З.07.ЗП.Р.6 Обирати оптимальну модель поведінки в умовах випадкового соціально-політичного конфлікту

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.07.ЗП.Р.7 Оцінювати політичні рішення різних інститутів влади

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

З.07.ЗП.Р.8 Толерантно відноситись до різних політичних поглядів

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

З.07.ЗП.Р.9 Вирішувати професійні завдання у сучасних умовах на підставі власної політичної культури і свідомості

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

З.07.ЗП.Р.10 Аналізувати  міжнаціональні, міжконфесійні та міжпартійні відносини на основі власного досвіду і отриманих знань

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

 ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.011 Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

З.08.ЗП.Р.1 Оцінювати та аналізувати факти історії України, суспільні явища та становлення її державності.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.030 Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу

 ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.040 Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави

ГО.023 Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства

ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.08.ЗП.Р.2 Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.040 Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави

ГО.023 Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства

ГО.030 Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.007 Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.08.ЗП.Р.3 Застосовувати отримані знання в інтересах становлення державності України

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.040 Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави

ГО.035 Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.023 Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства

ГО.030 Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу

З.09.ЗП.Р.1 Професійно вживати загальні методи пізнання аналізу та синтезу

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.015 Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.018 Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

ГО.041 Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.031 Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

З.09.ЗП.Р.2 Професійно вживати загальні методи пізнання індукції та дедукції

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.041 Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.031 Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

ГО.015 Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.018 Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

З.09.ЗП.Р.3 Професійно вживати загальні методи пізнання закони формальної та діалектичної логіки

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.031 Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

ГО.041 Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.015 Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.026          Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003 Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

З.10.ЗП.Р.1 Застосовуючи закони етики та естетики оцінювати здобутки світової культури

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.028  Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети ГО.004 Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.002 Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

З.10.ЗП.Р.2 Застосовуючи закони етики та естетики визначати місце національної культури у світовому культурологічному просторі

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.004 Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.028 Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети

ГО.002 Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

З.10.ЗП.Р.3 Застосовуючи закони етики та естетики підвищувати загальноосвітній культурний рівень

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.004 Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.028  Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети ГО.002 Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

З.11.ЗП.Р.1 Використовуючи лексичний та граматичний мiнiмум володіти державною мовою (усною та писемною) на рівні, що передбачений Законом про мову

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.040 Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави

ГО.033  Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.014 Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання

З.11.ЗП.Р.2 Використовуючи лексичний та граматичний мiнiмум володіти мінімум однією іноземною мовою на рівні професійного (переклад із словником, складання анотацiй, рефератів, тощо) та побутового спілкування

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.027 Інтерпретувати зміст медичної літератури іноземною мовою

ГО.017 Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах

З.11.ЗП.Р.3 Дотримуватися мовної культури у всіх сферах діяльності.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.033  Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.014 Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання

З.11.ЗП.Р.4 Володіти латинською мовою на рівні фахового використання та спілкування

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

З.12.ЗП.Р.1

Дотримуватися у своїй діяльності конституції України

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.008 Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

Професійна та практична підготовка

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.270 Трактувати сучасні принципи економіки охорони здоров’я, демонструвати володіння методикою ціноутворення в сфері медичних послуг

ПП.268 Трактувати економічні принципи формування соціального захисту

З.12.ЗП.Р.2 Дотримуватися у своїй діяльності основних положень міжнародних правових актів гуманістичного спрямування

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.029 Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини

Професійна та практична підготовка

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.268 Трактувати економічні принципи формування соціального захисту

ПП.270 Трактувати сучасні принципи економіки охорони здоров’я, демонструвати володіння методикою ціноутворення в сфері медичних послуг

З.12.ЗП.Р.3 Дотримуватися у своїй діяльності регламентуючих правових документів стосовно фахової діяльності

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

Професійна та практична підготовка

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.143 Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

З.12.ЗП.Р.4 Оцінювати реалізацію та пропагувати права людини на охорону здоров’я та права пацієнта

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

Професійна та практична підготовка

ПП.142 Використовувати етико-деонтологічні принципи охорони зору людей різного віку і статі ПП.117 Визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і безпеки призначення лікарських засобів та аналізувати їх результати

З.12.ЗП.Р.5 Пропагувати знання про права на охорону репродуктивного і сексуального здоров’я та керуватися ними у професійній діяльності.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.005 Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

З.12.ЗП.Р.6 Оцінювати стан та реалізацію гендерної рівності у суспільстві

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.038 Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

З.12.ЗП.Р.7 Використовувати свої права та можливості для захисту власного життя

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.019 Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

Професійна та практична підготовка

ПП.270 Трактувати сучасні принципи економіки охорони здоров’я, демонструвати володіння методикою

ціноутворення в сфері медичних послуг

ПП.268 Трактувати економічні принципи формування соціального захисту

З.13.ЗП.Р.1 Оцінювати події та явища з позицій загальнолюдських гуманістичних цінностей

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.024 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.013 Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003 Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

Професійна та практична підготовка

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.168 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.173 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.13.ЗП.Р.2 У своїй фаховій діяльності визначати прийнятні форми дотримання вимог етики;

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий

ГО.013 Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

Професійна та практична підготовка

ПП.168 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.173 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.165 Демонструвати володіння методами ранньої діагностики передракових та онкологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.13.ЗП.Р.3 У своїй фаховій діяльності визначати прийнятні форми дотримання вимог біоетики та деонтології.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.013 Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій

Професійна та практична підготовка

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.168 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.173 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.13.ЗП.Р.4 На    основі    визначення    форми    дотримання    вимог    етики,    біоетики    та    деонтології. використовувати у своїй фаховій діяльності норми етики.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.013 Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій

Професійна та практична підготовка

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.168 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.239 Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

ПП.172 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.173 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.13.ЗП.Р.5 На    основі    визначення    форми    дотримання    вимог    етики,    біоетики    та    деонтології використовувати у своїй фаховій діяльності норми біоетики та деонтології.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

ГО.013 Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості для виконання професійних функцій

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.007 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.002 Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження

Професійна та практична підготовка

ПП.168 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.172 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.171 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.173 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії

ПП.147 Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.178 Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.13.ЗП.Р.6 Оцінювати сучасні підходи до проблем евтаназії.

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.021 Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-хворий ГО.025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життє- діяльності

Професійна та практична підготовка

ПП.175 Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хворими з різними захворюваннями терапевтичного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції

ПП.168 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці внутрішніх хвороб

ПП.174 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у фізіотерапії

ПП.170 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.169 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.029 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

З.14.ЗП.Р.1 На підставі аналізу результатів індивідуальних спостережень за оточуючим середовищем, використовуючи ознаки типових небезпечних ситуацій, визначати її наявність, встановлювати її вид та резерв часу

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.029 Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003 Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

Професійна та практична підготовка

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

З.14.ЗП.Р.2 На підставі аналізу моделей типових небезпечних ситуацій прогнозувати можливість виникнення шкідливих та уражаючих чинників

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.034   Підтримувати, розвивати і удосконалювати  функціональний стан свого організму ГО.029 Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003 Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

Професійна та практична підготовка

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

З.14.ЗП.Р.3 На підставі інформації про наявність (можливість виникнення) шкідливих та вражаючих чинників і їх рівень визначати рівень індивідуального ризику

 

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.029 Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини

Професійна та практична підготовка

ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

З.14.ЗП.Р.4 З урахуванням рекомендацій щодо дій в умовах типової небезпечної ситуації складати план індивідуальних дій з метою попередження або зменшення ризику (вірогідного пошкодження) до допустимих значень

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.029 Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини

Професійна та практична підготовка

ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.149 Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

З.14.ЗП.Р.5 За типових методик формувати та підтримувати особисту психологічну стійкість, яка є достатньою щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі  “людина – життєве середовище”

Професійна та практична підготовка

ПП.218 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.219 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

З.14.ЗП.Р.6 Використовувати нормативно-правову базу для захисту особистості та навколишнього середовища у надзвичайних ситуаціях

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.029 Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і психологічний стан людини

Професійна та практична підготовка

ПП.071 Обгрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.019 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

Додаток Г (обов’язковий)

Рекомендований перелік навчальних дисциплін 

 Назва навчальної дисципліни

 Шифри блоків змістовних модулів, що входять до навчальної дисципліни

Мінімальна кількість годин / кредитів

1

2

3

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

Економічна теорія

ГО.037, ГО.039, ГО.042

108 / 2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ГО.017, ГО.027

297 / 5,5

Історія України

ГО.023, ГО.030, ГО.035, ГО.040

108 / 2

Культурологія

ГО.002, ГО.004, ГО.028

54 / 1

Політологія

ГО.005, ГО.008, ГО.011, ГО.019

108 / 2

Правознавство

ГО.021, ГО.025, ГО.038

81 / 1,5

Психологія

ГО.001, ГО.003, ГО.006, ГО.009, ГО.032

54 / 1

Релігієзнавство

ГО.013, ГО.024, ГО.029

54 / 1

Соціологія

ГО.007, ГО.010, ГО.043

54 / 1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ГО.014, ГО.016, ГО.020, ГО.033

54 / 1

Фізичне виховання

ГО.022, ГО.034

216 / 4

Філософія

ГО.015, ГО.018, ГО.026, ГО.031, ГО.041

108 / 2

Історія медицини

ГП.009, ГП.011

54 / 1

Латинська мова і медична термінологія

ГП.004

108 / 2

Медична психологія

ГП.001, ГП.002, ГП.003, ГП.005, ГП.007

54 / 1

Всього по циклу

570 / 19

Природничо-наукова підготовка

Анатомія людини

ПН.008, ПН.014, ПН.019, ПН.021, ПН.033, ПН.036, ПН.050

432 / 8

Біологічна хімія

ПН.013, ПН.026, ПН.028, ПН.034, ПН.038,ПН.040

243 / 4,5

Біонеорганічна, фізико-колоїдна хімія

ПН.023, ПН.030, ПН.035, ПН.049

108 / 2

Біоорганічна хімія

ПН.006, ПН.009, ПН.031, ПН.032

54 / 1

Гістологія, цитологія та ембріологія

ПН.015, ПН.027, ПН.029, ПН.041, ПН.042, ПН.051

270 / 5

Медична біологія, паразитологія та генетика

ПН.001, ПН.002, ПН.003, ПН.004, ПН.005

162 / 3

Медична і біологічна фізика

ПН.045, ПН.046, ПН.048

162 / 3

Медична інформатика

ПН.017, ПН.020, ПН.022, ПН.043

81 / 1,5

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

ПН.016, ПН.018, ПН.024, ПН.044, ПН.052

270 / 5

Нормальна фізіологія

ПН.007, ПН.010, ПН.011, ПН.012, ПН.025, ПН.037, ПН.039, ПН.047

324 / 6

Всього по циклу

2550 / 85

Професійна та практична підготовка

Акушерство і гінекологія

ПП.014, ПП.018, ПП.032, ПП.044, ПП.049,

378 / 7

1

2

3

 

ПП.054, ПП.055, ПП.076

 

Внутрішні хвороби

ПП.051, ПП.053, ПП.060, ПП.072, ПП.079, ПП.085

432 / 8

Госпітальна педіатрія

ПП.101, ПП.119, ПП.157, ПП.220, ПП.230, ПП.251

135 / 2,5

Госпітальна терапія

ПП.125, ПП.153, ПП.170, ПП.223, ПП.233, ПП.242, ПП.250

162 / 3

Госпітальна хірургія

ПП.024, ПП.027, ПП.029, ПП.034, ПП.035, ПП.036, ПП.038

81 / 1,5

Дитяча хірургія

ПП.126, ПП.184, ПП.255

108 / 2

Дитячі хвороби

ПП.123, ПП.132, ПП.159, ПП.224, ПП.232, ПП.249

81 / 1,5

Дитячі інфекційні хвороби

ПП.021, ПП.022, ПП.023, ПП.039, ПП.043,ПП.052, ПП.070, ПП.073, ПП.077, ПП.083

108 / 2

Економіка охорони здоров’я

ПП.267, ПП.268, ПП.269, ПП.270

81 / 1,5

Ендокринологія

ПП.103, ПП.141, ПП.151, ПП.185, ПП.222, ПП.231

81 / 1,5

Епідеміологія

ПП.206, ПП.215, ПП.243

54 / 1

Загальна гігієна та екологія людини

ПП.003, ПП.007, ПП.010, ПП.011, ПП.012, ПП.013, ПП.045, ПП.048, ПП.071

270 / 5

Загальна хірургія занестезіологією та доглядом за хворим

ПП.091, ПП.172, ПП.176, ПП.196, ПП.239

270 / 5

Інфекційні хвороби

ПП.025, ПП.026, ПП.028, ПП.031, ПП.033, ПП.042, ПП.046, ПП.059, ПП.063, ПП.066,ПП.067, ПП.082

243 / 4,5

Клінічна імунологія та алергологія

ПП.139, ПП.154, ПП.212, ПП.234, ПП.247

54 / 1

Клінічна фармакологія

ПП.095, ПП.117, ПП.148, ПП.201, ПП.216, ПП.241

54 / 1

Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

ПП.087, ПП.217

81 / 1,5

ЛОР

ПП.105, ПП.133, ПП.150, ПП.190, ПП.205, ПП.258

81 / 1,5

Медична генетика

ПП.131, ПП.156, ПП.182

54 / 1

Нейрохірургія

ПП.098, ПП.127, ПП.166, ПП.228, ПП.252

54 / 1

Нервові хвороби

ПП.089, ПП.100, ПП.118, ПП.203, ПП.226, ПП.254

135 / 2,5

Онкологія

ПП.129, ПП.135, ПП.158, ПП.178, ПП.183, ПП.202

81 / 1,5

Оперативна хірургія з топографічною анатомією

ПП.136, ПП.180

108 / 2

Основи стоматології

ПП.113, ПП.152, ПП.155, ПП.165, ПП.179, ПП.248

27 / 0,5

Офтальмологія

ПП.104, ПП.130, ПП.142, ПП.188, ПП.225, ПП.257

81 / 1,5

Патанатомія- секційний курс

ПП.088, ПП.197, ПП.266

27 / 0,5

Патологічна анатомія

ПП.093, ПП.207, ПП.263

189 / 3,5

Патологічна фізіологія

ПП.094, ПП.208, ПП.265

189 / 3,5

Променева діагностика і променева терапія

ПП.090, ПП.114, ПП.214

108 / 2

Пропедевтика внутрішніх хвороб здоглядом за хворим

ПП.092, ПП.140, ПП.168, ПП.175, ПП.240

270 / 5

Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми

ПП.086, ПП.120, ПП.138, ПП.169, ПП.177, ПП.204, ПП.238

270 / 5

Професійні хвороби

ПП.030, ПП.037, ПП.040, ПП.041, ПП.078,

54 / 1

1

2

3

 

ПП.084

 

Психіатрія

ПП.002, ПП.124, ПП.137, ПП.146, ПП.259

108 / 2

Радіаційна медицина

ПП.108, ПП.110, ПП.144

54 / 1

Реаніматологія

ПП.149, ПП.181, ПП.189, ПП.194, ПП.195, ПП.221, ПП.264

81 / 1,5

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

ПП.008, ПП.009, ПП.017, ПП.019, ПП.020, ПП.047, ПП.061, ПП.062, ПП.081

81 / 1,5

Спеціальна підготовка

ПП.109, ПП.111, ПП.112, ПП.145, ПП.218, ПП.219

648 / 12

Судова медицина

ПП.143, ПП.161, ПП.162, ПП.163, ПП.164

81 / 1,5

Травматологія та ортопедія

ПП.128, ПП.167, ПП.187, ПП.227, ПП.235

81 / 1,5

Урологія

ПП.097, ПП.102, ПП.186, ПП.256

81 / 1,5

Факультетська педіатрія

ПП.106, ПП.173, ПП.192, ПП.198, ПП.209, ПП.244, ПП.262

135 / 2,5

Факультетська терапія з фізіотерапією

ПП.099, ПП.174, ПП.191, ПП.199, ПП.210, ПП.246, ПП.260

216 / 4

Факультетська хірургія

ПП.115, ПП.116, ПП.160, ПП.171, ПП.193, ПП.200, ПП.211, ПП.245, ПП.261

135 / 2,5

Фармакологія і медична рецептура

ПП.001, ПП.096, ПП.122, ПП.213

216 / 4

Фтизіатрія

ПП.005, ПП.006, ПП.015, ПП.016, ПП.056, ПП.058, ПП.064, ПП.068, ПП.075

108 / 2

Хірургічні хвороби

ПП.050, ПП.057, ПП.065, ПП.069, ПП.074, ПП.080

216 / 4

Шкірні та венеричні хвороби

ПП.107, ПП.134, ПП.147, ПП.229, ПП.253

108 / 2

Всього по циклу

6795 / 226,5

Державна атестація

135/4,5

Курси за вибором

465/15,5

Виробнича практика

630/21

Всього за програмою

11465/371,5

Додаток Д (обов’язковий)

Розподіл блоків змістовних модулів між формами державної атестації.

 Тестовий державний іспит(и) (шифри модулів):

ГО.001, ГО.002, ГО.003, ГО.004,  ГО.005,  ГО.006,  ГО.007,  ГО.008,  ГО.009,  ГО.010, ГО.011, ГО.013, ГО.014,  ГО.015,  ГО.016,  ГО.017,  ГО.018,  ГО.019,  ГО.020,  ГО.021, ГО.022, ГО.024, ГО.025,  ГО.026,  ГО.027,  ГО.028,  ГО.029,  ГО.031,  ГО.032,  ГО.033, ГО.034, ГО.037,  ГО.038,  ГО.039,  ГО.041,  ГО.042,  ГО.043,  ГП.001,  ГП.003,  ГП.004, ГП.005, ГП.007, ГП.009, ГП.011, ПН.001,  ПН.002,  ПН.003,  ПН.004,  ПН.005,  ПН.006, ПН.007,   ПН.008,   ПН.009,   ПН.010,   ПН.011,   ПН.012,   ПН.013,   ПН.014,   ПН.015, ПН.016,   ПН.017,   ПН.018,   ПН.019,   ПН.020,   ПН.021,   ПН.022,   ПН.023,   ПН.024, ПН.025,   ПН.026,   ПН.027,   ПН.028,   ПН.029,   ПН.030,   ПН.031,   ПН.032,   ПН.033, ПН.034,   ПН.035,   ПН.036,   ПН.037,   ПН.038,   ПН.039,   ПН.040,   ПН.041,   ПН.042, ПН.043,   ПН.044,   ПН.045,   ПН.046,   ПН.047,   ПН.048,   ПН.049,   ПН.050,   ПН.051, ПН.052,   ПП.001,   ПП.003,   ПП.005,   ПП.006,   ПП.007,   ПП.008,   ПП.009,   ПП.010, ПП.011,   ПП.012,   ПП.013,   ПП.014,   ПП.016,   ПП.017,   ПП.018,   ПП.019,   ПП.020, ПП.021,   ПП.022,   ПП.023,   ПП.024,   ПП.025,   ПП.026,   ПП.027,   ПП.029,   ПП.030, ПП.031,   ПП.032,   ПП.033,   ПП.035,   ПП.036,   ПП.038,   ПП.039,   ПП.040,   ПП.041, ПП.042,   ПП.043,   ПП.044,   ПП.046,   ПП.047,   ПП.048,   ПП.049,   ПП.050,   ПП.052, ПП.054,   ПП.056,   ПП.067,   ПП.068,   ПП.071,   ПП.073,   ПП.074,   ПП.075,   ПП.077, ПП.078,   ПП.079,   ПП.080,   ПП.081,   ПП.082,   ПП.083,   ПП.084,   ПП.086,   ПП.087, ПП.088,   ПП.089,   ПП.090,   ПП.091,   ПП.092,   ПП.093,   ПП.094,   ПП.095,   ПП.096, ПП.097,   ПП.098,   ПП.099,   ПП.100,   ПП.101,   ПП.102,   ПП.103,   ПП.104,   ПП.105, ПП.106,   ПП.107,   ПП.110,   ПП.113,   ПП.114,   ПП.116,   ПП.117,   ПП.118,   ПП.119, ПП.120,   ПП.122,   ПП.123,   ПП.124,   ПП.125,   ПП.126,   ПП.127,   ПП.128,   ПП.129, ПП.130, ПП.131, ПП.132, ПП.133, ПП.134, ПП.135, ПП.137, ПП.141, ПП.142,

ПП.143, ПП.146, ПП.147, ПП.148, ПП.149, ПП.150,  ПП.151,  ПП.156,  ПП.157, ПП.159, ПП.162, ПП.167, ПП.168, ПП.169, ПП.170,  ПП.171,  ПП.172,  ПП.173, ПП.174, ПП.178, ПП.179, ПП.182, ПП.196, ПП.198,  ПП.199,  ПП.200,  ПП.201, ПП.202, ПП.204, ПП.205, ПП.206, ПП.208, ПП.209,  ПП.210,  ПП.211,  ПП.212, ПП.213, ПП.214, ПП.215, ПП.216, ПП.218, ПП.219,  ПП.220,  ПП.221,  ПП.222, ПП.223, ПП.224, ПП.225, ПП.226, ПП.227, ПП.228,  ПП.229,  ПП.230,  ПП.231, ПП.232, ПП.233, ПП.234, ПП.235, ПП.242, ПП.243,  ПП.244,  ПП.245,  ПП.246, ПП.247, ПП.248, ПП.254, ПП.255, ПП.256, ПП.257,  ПП.258,  ПП.259,  ПП.260, ПП.261, ПП.262, ПП.263, ПП.264, ПП.265, ПП.268, ПП.270

Практично-орієнтований державний іспит (шифри модулів):

ГО.023, ГО.030, ГО.035, ГО.040, ГП.002, ПП.002, ПП.015, ПП.028, ПП.034, ПП.037,

ПП.045,

ПП.051,

ПП.053,

ПП.055,

ПП.057,

ПП.058,

ПП.059,

ПП.060,

ПП.061,

ПП.062,

ПП.063,

ПП.064,

ПП.065,

ПП.066,

ПП.069,

ПП.070,

ПП.072,

ПП.076,

ПП.085,

ПП.108,

ПП.109,

ПП.111,

ПП.112,

ПП.115,

ПП.136,

ПП.138,

ПП.139,

ПП.140,

ПП.144,

ПП.145,

ПП.152,

ПП.153,

ПП.154,

ПП.155,

ПП.158,

ПП.160,

ПП.161,

ПП.163,

ПП.164,

ПП.165,

ПП.166,

ПП.175,

ПП.176,

ПП.177,

ПП.180,

ПП.181,

ПП.183,

ПП.184,

ПП.185,

ПП.186,

ПП.187,

ПП.188,

ПП.189,

ПП.190,

ПП.191,

ПП.192,

ПП.193,

ПП.194,

ПП.195,

ПП.197,

ПП.203,

ПП.207,

ПП.217,

ПП.238,

ПП.239,

ПП.240,

ПП.241,

ПП.249,

ПП.250,

ПП.251,

ПП.252,

ПП.253,

ПП.266,

ПП.267,

ПП.269

           

Освітньо-професійні програма за спеціальністю 221

Стоматологія

Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня              спеціаліст

за спеціальністю 7.110106 Стоматологія

напряму підготовки 1101 Медицина

освітнього рівня повна вища освіта

кваліфікації 2222.2 Лікар-стоматолог

з узагальненим об’єктом діяльності здоров’я людини, підтримка здоров’я, профілактика стоматологічних захворювань, лікування стоматологічних захворювань людини..

з нормативним терміном навчання (денна форма) 5 років.

Цей стандарт визначає:

– нормативний термін навчання за очною формою навчання;

– нормативну частину змісту навчання у вигляді системи блоків змістовних модулів; встановлює:

– вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця;

– рекомендований перелік навчальних дисциплін;

– нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

Стандарт придатний для цілей атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців, ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі державні стандарти, закони, постанови та накази:

ДК 003-95 Державний класифікатор професій;

ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами і доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні” ( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 23.04.99 № 677 ( 677-99-п ), від 13.08.99 № 1482 ( 1482-99-п ).

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.02 2000 р. № 35 “Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2000 р. за № 370/4591).

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів “Медицина” і “Фармація”, що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України №251 від 14.08.1998 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 р. за № 563/3003).

Наказ Міністерства освіти України від 2.06.93 р. № 161 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.

3 Позначення і скорочення

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів:

ГО – гуманітарна і соціально-економічна підготовка,(освітня орієнтація),

ГП – гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація), ПН – природничо-наукова підготовка,

ПП – професійна та практична підготовка, БЗМ – блоки змістовних модулів,

ОПП – освітньо-професійна програма, ЛОР – оториноларингологія.

4 Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчального часу за циклами підготовки

4.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

 • гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки, що забезпечують певний освітній рівень;
 • професійної та практичної підготовки, що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
  • Здобуття ступеневої освіти медичного спрямування має свої особливості, які нормативно визначені пунктом 5 статті 8 і пунктом 2 статті 13 закону України “Про вищу освіту” та Положенням про особливості ступеневої освіти медичного спрямування, яке затверджено наказом МОЗ України від 24.02 2000 р. №

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст медичного спрямування відбувається за базі повної загальної середньої освіти. Тому до циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки додатково включено цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки, як це передбачено при підготовці спеціаліста на базі базової вищої освіти.

Загальний термін навчання фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст складає

5 років, а співвідношення нормативної і варіативної частин ОПП – становити 80% і 20%.

Навчальний час загальної підготовки становить 10250 / 331 (академічних годин / кредитів), що не перевищує максимальний навчальний час для 5 років підготовки.

 • Розподіл змісту ОПП та загального навчального часу за циклами підготовки подано у таблиці Додатку А.
 • Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми
 • Система знань у вигляді системи блоків змістовних модулів, що забезпечують

набуття   поданих   у  ГСВО             “Освітньо-кваліфікаційна характеристика” умінь, та

мінімальна кількість навчальних годин вивчення кожного блоку наведені  у  таблиці  Додатку Б.

Примітка. У таблиці Додатку Б шифри БЗМ мають структуру:

ХХХ – номер блоку змістовних модулів, наскрізний для даного циклу підготовки

ХX – цикл підготовки

 • Взаємозв’язок блоків змістовних модулів з уміннями подано у Додатку В.
 • Рекомендований перелік навчальних дисциплін
  • У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних дисциплін, визначені БЗМ, що входять до кожної з них, встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів для вивчення кожної з навчальних дисциплін.
  • Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністерством освіти і науки України змінювати назви навчальних дисциплін та розподіл БЗМ між ними.
 • Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів
  • Державна атестація випускників вищих навчальних закладів здійснюється Державною екзаменаційною комісією, яка формується вищим навчальним закладом.
  • На державну атестацію студента виносяться блоки змістовних модулів, що зазначені у таблиці Додатку Б.
  • Нормативною формою державної атестації випускників вищих навчальних закладів є стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити. У Додатку Д подано розподіл БЗМ між нормативними формами державної атестації студента.
  • Стандартизований тестовий державний іспит це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” та “Фармація” при МОЗ України.
  • Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових екзаменів “Крок 1” і “Крок 2”. Тестовий екзамен “Крок 1” є семестровим екзаменом і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен “Крок 2” є складовою частиною

державної атестації випускників вищих навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої освіти.

 • Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі державних випускних екзаменів або комплексного державного іспиту. Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах наближених до професійної діяльності. Форма проведення практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.
 • Процедура оцінювання особистих професійних якостей і здатностей вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності визначається вищим навчальним закладом.
 • Відповідальність за якість освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів
  • Вищі навчальні заклади всіх форм власності, які здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія“ гарантують якість професійної підготовки випускників не нижче рівня, що встановлений освітньо-професійною програмою.
  • Для систематичного контролю ступеню сформованості професійних умінь та навичок використовується поточний, підсумковий контроль та державна атестація, що проводяться відповідно до нормативних вимог Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.

Додаток А (обов’язковий)

Таблиця – Розподіл змісту освітньо-професійної програми та загального навчального часу за циклами підготовки

Навчальний час / Цикли підготовки

Академічні години / кредити

1.  Гуманітарної і соціально-економічної

570 / 19

2. Природничо-наукової

1980 / 66

3. Професійна підготовка

5970 / 199

 4. Курси за вибором

360 / 12

 5. Державна атестація

120 / 4

 6. Проходження виробничої практики

 6.1 Догляд за хворими та сестринська практика у стоматології

 6.2 Лікарська виробнича практика                       

930 / 31

 

210 / 7

 

720 / 24

Всього

10250 / 331

Додаток В (обов’язковий)

Взаємозв’язок умінь та блоків змістовних модулів 

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.1

В умовах стаціонару, поліклініки, стоматологічного кабінету, амбулаторії, навчальновиховних, оздоровчих закладів для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві або вдома у хворого за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром (за списком 1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0019                  Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.002        Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.008       Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини ПН.0013      Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0029     Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0019      Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та

принципи їх корекції

ПН.0030      Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем

організму людини

ПН.0045      Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності

людини

ПН.0023      Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.0035      Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез)

ПН.0020      Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини, визначати критичні періоди

ембріогенезу, вади розвитку людини

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0038      Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини ПН.007       Визначати біологічну сутність, механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок

антропогенних змін у навколишньому середовищі

ПН.0044      Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності

людини

ПН.0037      Пояснювати структуру імунної системи організму людини

ПН.0011      Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш

поширених хвороб людини

ПН.0048      Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.005       Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної

регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0016      Аналізувати структурно-функціональні взаємозв’язки і послідовність стадій загально-патологічних процесів

ПП.0017      Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при

стоматологічних захворюваннях

ПП.00226 Трактувати основні поняття загальної нозології

ПП.00127 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів ПП.0052      Визначити провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань

ПП.0050      Визначити провідні синдроми і симптоми у дитячій терапевтичної стоматології ПП.0051     Визначити провідні синдроми і симптоми у дитячій хірургічній стоматології ПП.00130 Інтерпретувати результати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому

перебігу найбільш поширених соматичних захворювань

ПП.0029      Визначати провідні симптоми і синдроми при найбільш поширених інфекційних захворюваннях

ПП.0030      Визначати провідні симптоми і синдроми при найбільш поширеній неврологічній патології ПП.0040      Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.0053      Визначити провідні синдроми і симптоми у ортодонтичній клініці

ПП.0046      Визначити основні синдроми і симптоми в клініці ортопедичної стоматології

ПП.0068      Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.00229 Трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату

ПП.0067      Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження ПП.00171 Пояснювати основні принципи трудової експертизи та критерії працездатності стоматологічних

хворих

ПП.0081      Демонструвати вміння опису ушкоджень щелепно-лицевої ділянки у хворих ПП.0054      Визначити провідні синдроми і симптоми у терапевтичної стоматології ПП.0079                  Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота ПП.0049      Визначити провідні синдроми і симптоми у клініці фтизіатрії

ПП.0085      Демонструвати володіння принципами онкологічної настороженості в повсякденній роботі

хірурга-стоматологаї

ПП.0048      Визначити попередній клінічний діагноз онкологічного захворювання щелепно-лицевої ділянки

ПП.00156 Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці хірургічної стоматології ПП.0047      Визначити основні синдроми і симптоми в клініці хірургічноїї стоматології

ПП.0033      Визначати синдромний діагноз онкологічного захворювання щелепно-лицевої ділянки ПП.0024      Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб

ПП.0025      Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці шкірних та венеричних

хвороб

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.2

В умовах стаціонару, поліклініки, стоматологічного кабінету, амбулаторії, навчально-виховних, оздоровчих закладів для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві або вдома у хворого шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, поставити найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз стоматологічного захворювання (за списками 2, 2.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0032 Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0031      Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0038      Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини ПН.0012     Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини ПН.0044                  Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності

людини

ПН.0048      Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини ПН.0011                  Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш

поширених хвороб людини

ПН.005       Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної

регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00226 Трактувати основні поняття загальної нозології

ПП.0017      Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при

стоматологічних захворюваннях

ПП.00127 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.00222 Трактувати вплив вагітності на перебіг стоматологічних захворювань

ПП.00201 Проводити синдромну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики

ведення пацієнта

ПП.00154 Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00155 Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00202 Проводити синдромну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики

ведення пацієнта у дитячому віці

ПП.00189 Проводити обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.00219 Ставити синдромний діагноз найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.00196 Проводити опитування стоматологічних хворих з метою збору лікарського анамнезу і попередження можливість виникнення ускладнень фармакотерапії

ПП.00157 Обґрунтовувати і формулювати синдромний ортодонтичний діагноз

ПП.00147 Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці ортопедичної стоматології ПП.00229 Трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату

ПП.00221 Ставити синдромний діагноз психічних та психосоматичних розладів, що потребують особливої

тактики ведення пацієнтів

ПП.00217 Ставити синдромний діагноз в клініці терапевтичної стоматології ПП.00230 Формулювати синдромний діагноз відповідно до класифікації

ПП.00218 Ставити синдромний діагноз найбільш поширених венеричних захворювань ПП.00220 Ставити синдромний діагноз нейростоматологічної патології

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.3

В умовах лікувальної установи на підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (за списками 2, 2.1, 2.2).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0016      Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.0027      Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і ферментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.0028      Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.001       Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

ПН.0017      Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу ПН.0022                  Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

ПН.0047      Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що

входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0039      Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.009       Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.0041      Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00125 Інтерпретувати патологію клітини та обґрунтовувати клініко-морфологічні характеристики загальнопатологічних процесів, які обумовлюють прояви хвороб

ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.00194 Проводити обстеження хворого у клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.00195 Проводити обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00165 Планувати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому перебігу найбільш поширених соматичних захворювань

ПП.00189 Проводити обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології

ПП.0071 Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки на ортодонтичному прийомі ПП.00188 Проводити обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями ПП.00191 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної стоматології ПП.00193 Проводити обстеження хворих функціональними методами

ПП.00190 Проводити обстеження стоматологічного хворого

ПП.00192 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології ПП.00166 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що

потребують особливої такики ведення пацієнта ПП.00187 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.4

В умовах лікувальної установи використовуючи найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, здійснювати диференціальну діагностику захворювань (за списками 2, 2.1, 2.2).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості ГО.008        Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та діяльності

ГО.0031      Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.002                  Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою

методів психологічного дослідження

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів

ПН.0016      Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

ПН.0022      Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

ПН.0047      Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що

входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

ПН.0020      Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини, визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини

ПН.0043      Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань

ПН.0012      Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини ПН.0048     Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини ПН.005       Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00125 Інтерпретувати патологію клітини та обґрунтовувати клініко-морфологічні характеристики загальнопатологічних процесів, які обумовлюють прояви хвороб

ПП.0017      Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при стоматологічних захворюваннях

ПП.0032      Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне здоров`я населення

ПП.00132 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.00180 Проводити диференціальну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00177 Проводити диференціальну діагностику захворювань у дитячій терапевтичній стоматології

ПП.0075      Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.004       Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.0076     Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0014      Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.00182 Проводити диференційну діагностику захворювань у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00130 Інтерпретувати результати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому перебігу найбільш поширених соматичних захворювань

ПП.00184 Проводити диференційну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта у дитячому віці

ПП.0010      Аналізувати результати обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології

ПП.00178 Проводити диференціальну діагностику зубощелепних аномалій та деформацій ПП.009       Аналізувати результати обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями

ПП.00179 Проводити диференціальну діагностику патології зубощелепної системи

ПП.0077      Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0011      Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці ортопедичної стоматології

ПП.00128 Інтерпретувати результати біопсійного дослідження для заключного етапу діагностики та лікування стоматологічних захворювань

ПП.008       Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології органів щелепно-лицевої ділянки

ПП.0068      Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення

ПП.0015      Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження хворих на соматичні захворювання, що потребують особливої тактики ведення стоматологічного пацієнта

ПП.00193 Проводити обстеження хворих функціональними методами ПП.00229 Трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату

ПП.00175  Проводити диференціальну діагностику в клініці терапевтичної стоматології

ПП.0078 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0012 Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого

ПП.0079  Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота

ПП.0074 Виявляти різні клінічні варіанти найбільш поширених ускладнень захворювань у клініці хірургічної стоматології

ПП.0013 Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології

ПП.00176 Проводити диференціальну діагностику в клініці хірургічної стоматології ПП.00129 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00181 Проводити диференційну діагностику венеричних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00183 Проводити диференційну діагностику захворювань у клініці нейростоматології

1.ПФ.Д.1.ПР.Р.5

В умовах лікувальної установи використовуючи найбільш вірогідний нозологічний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу поставити попередній клінічний діагноз (за списками 2, 2.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0026      Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003 Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

ГП.002 Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0023      Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.0047      Трактувати мікроскопічну будову різних органів людини в аспекті взаємовідношень тканин, що входять до їх складу в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної та репаративної регенерації

ПН.0020      Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини, визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини

ПН.0012      Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0044      Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.0011      Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0028      Визначати попередній клінічний діагноз соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.00149 Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00150 Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00216 Ставити попередній клінічний діагноз соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта у дитячому віці

ПП.00153 Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз зубощелепних аномалій та деформацій

ПП.00151 Обгрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці ортопедичної стоматології

ПП.008       Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології органів щелепно-лицевої ділянки

ПП.00148 Обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз в клініці терапевтичної стоматології ПП.00152 Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці хірургічної стоматології

ПП.00214 Ставити попередній клінічний діагноз найбільш поширених венеричних захворювань ПП.00215 Ставити попередній клінічний діагноз нейростоматологічної патології

1.ПФ.Д.2.ПР.Р.6

В умовах лікувальної установи, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу під контролем лікаря-керівника поставити остаточний клінічний діагноз (за списком 2.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0046     Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0045      Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.0020      Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини, визначати критичні періоди ембріогенезу, вади розвитку людини

ПН.0012      Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини ПН.0044     Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.0011      Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00223 Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків хвороб щелепно-лицевої ділянки

ПП.0017      Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при стоматологічних захворюваннях

ПП.00210 Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00211 Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00212 Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці ортопедичної стоматології

ПП.00128 Інтерпретувати результати біопсійного дослідження для заключного етапу діагностики та лікування стоматологічних захворювань

ПП.007       Аналізувати і співставляти клінічний та патологоанатомічний діагноз, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки помилок діагностики та лікування стоматологічних хворих

ПП.008       Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології органів щелепно-лицевої ділянки

ПП.00209 Ставити остаточний діагноз основних захворювань в клініці терапевтичної стоматології ПП.00213 Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці хірургічної стоматології

1.ПФ.Е.3.ПР.Р.7

За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики огляду та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини поставити діагноз (за списком 3).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

ГП.002  Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0019      Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.0031 Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.007       Визначати біологічну сутність, механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок антропогенних змін у навколишньому середовищі

ПН.0018      Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем

ПН.0011      Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш поширених хвороб людини

ПН.0048      Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0016      Аналізувати структурно-функціональні взаємозв’язки і послідовність стадій загально-патологічних процесів

ПП.00223 Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків хвороб щелепно-лицевої ділянки

ПП.0017      Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при стоматологічних захворюваннях

ПП.00127 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів

ПП.0032     Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне здоров`я населення

ПП.00206 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в акушерстві

ПП.0023     Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.0022      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.0021      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.00201 Проводити синдромну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00207 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб

ПП.00107 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00108 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00112 Діагностувати невідкладні стани у клініці дитячих хвороб

ПП.00111 Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах на дошпитальному етапі

ПП.00208 Ставити діагноз при невідкладних станах у клініці нервових хвороб

ПП.00109 Діагностувати невідкладні стани в клініці ортопедичної стоматології

ПП.00229 Трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату

ПП.00173 Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних порушеннях

ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження

ПП.00115 Діагностувати невідкладні стани у хворих на туберкульоз

ПП.00114 Діагностувати невідкладні стани у хворих з ЛОР-патологією ПП.00113 Діагностувати невідкладні стани у офтальмології

ПП.00110 Діагностувати невідкладні стани в клініці хірургічної стоматології

2.ПФ.С.1.ПР.О.1

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення: формувати диспансерні групи хворих на стоматологічні захворювання;

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності

ГО.005       Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні

ГО.0023      Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості

ГО.008        Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

ГП.002   Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

ГП.005    Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в медичному середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.008       Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини

ПН.0019                  Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та принципи їх корекції

ПН.0045      Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності людини

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на основі лабораторних досліджень

ПН.0012      Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0038      Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини

ПН.0044     Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00223 Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків хвороб щелепно-лицевої ділянки

ПП.00127 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів

ПП.0017 Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при стоматологічних захворюваннях

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров`я

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань

ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне здоров`я населення

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.00222 Трактувати вплив вагітності на перебіг стоматологічних захворювань

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності

ПП.0037     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.00168 Планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0072  Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0035      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах

ПП.0071      Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки на ортодонтичному прийомі

ПП.0020     Визначати диспансерні групи нагляду за ортодонтичними хворими і проводити профілактичні заходи в групі з факторами ризику

ПП.00224 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин, зубних рядів та іншою патологією зубощелепної системи

ПП.0068      Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення

ПП.0042      Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань

ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0064      Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.0041      Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

ПП.0073      Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки в клініці хірургічної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0038      Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

2.ПФ.С.1.ПР.О.2

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення: формувати групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду стоматолога (діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов’язковий диспансерний огляд)

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.005       Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.009        Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості ГО.008        Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.007                  Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню

ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.008       Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини

 

ПН.0019      Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та

принципи їх корекції

ПН.0045      Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності

людини

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я ПП.00227 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я

ПП.00222 Трактувати вплив вагітності на перебіг стоматологічних захворювань ПП.00170 Планувати тактику ведення фізіологічних пологів

ПП.00168 Планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00185 Проводити заходи первинної профілактики зубощелепних аномалій та деформацій ПП.0042      Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань

ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх

ефективність

ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0064      Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.0041      Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

2.ПФ.С.1.ПР.О.3

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення: призначати індивідуальні терміни диспансеризації у стоматолога

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

 

спілкуванні

ГО.008        Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

ГО.0012 Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у

медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0046      Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів

людини,

варіанти мінливості органів, вади розвитку

ПН.008       Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.0037     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.00168 Планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00169 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією ПП.0020     Визначати диспансерні групи нагляду за ортодонтичними хворими і проводити профілактичні

заходи в групі з факторами ризику

ПП.00185 Проводити заходи первинної профілактики зубощелепних аномалій та деформацій ПП.0068                  Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх

ефективність

ПП.0042      Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань

ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0064      Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.0041      Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

ПП.002        Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних ЛОР-хворобах ПП.0036                  Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних хворобах ПП.0065                  Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень ПП.0038     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених хірургічних

захворюваннях та їх ускладненнях

2.ПФ.С.1.ПР.О.4

 

В умовах лікувальної установи на підставі результатів епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі методи профілактики, планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань.

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0036      Представляти суть і структуру господарського механізму та ринку, як форми організації суспільного виробництва

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у

медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0038      Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0019      Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та

стоматологічне

здоров`я населення

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного

законодавства України

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних ПП.00227 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.00168 Планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних

захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.00123 Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00185 Проводити заходи первинної профілактики зубощелепних аномалій та деформацій ПП.0042      Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань

ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх

ефективність

ПП.00120 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

2.ПФ.С.2.ЗП.О.5

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств

 

населення, на виробництві, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи: групи ризику;

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.00168 Планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.00120 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0041      Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

2.ПФ.С.2.ПР.О.6

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи території ризику

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

 

медичному

середовищі

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00120 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення

2.ПФ.С.2.ПР.О.7

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи статистичні та лабораторні методи, здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення, виявляючи фактори ризику

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця  ГП.005                  Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх

психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.00123 Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00120 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення ПП.0042      Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань

ПП.0041      Визначати фактори ризику виникнення туберкульозу

2.ПФ.С.2.ПР.О.8

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи дані епідеміологічного аналізу стоматологічної захворюваності населення, проводити заходи масової і індивідуальноїпрофілактики стоматологічних захворювань

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0019                  Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.007                  Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню

ятрогеній і

 

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0046      Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів

людини,

варіанти мінливості органів, вади розвитку

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.004       Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0020      Інтерпретувати закономірності ембріонального розвитку людини, визначати критичні періоди

ембріогенезу, вади розвитку людини

ПН.0035      Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез)

ПН.0040      Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи

організму людини

ПН.0010      Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ЕОМ в медицині ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.00199 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при

призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00185 Проводити заходи первинної профілактики зубощелепних аномалій та деформацій ПП.00174 Провести заходи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

2.ПФ.С.2.ПР.О.9

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи дані епідеміологічного аналізу стоматологічної захворюваності населення, проводити заходи загальної і локальної профілактики стоматологічних захворювань

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0013                  Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

 

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.007                  Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню

ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в

забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0030      Пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем

організму людини

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних

класів фармакологічних засобів

ПН.001       Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

ПН.004       Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0040      Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи

організму людини

ПН.0039      Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.009       Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.0048      Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00199 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної

 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00117 Застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації стоматологічних хворих

ПП.00185 Проводити заходи первинної профілактики зубощелепних аномалій та деформацій ПП.00174 Провести заходи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

2.ПФ.С.2.ПР.О.10

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві, використовуючи дані епідеміологічного аналізу стоматологічної захворюваності населення, проводити заходи медикаментозної і немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.004                  Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних

класів фармакологічних засобів

ПН.001       Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

ПН.0045      Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів життєдіяльності

людини

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0040      Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи

організму людини

ПН.0039      Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.0048      Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

 

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного

законодавства України

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00199 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.00117 Застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації стоматологічних хворих

ПП.00185 Проводити заходи первинної профілактики зубощелепних аномалій та деформацій ПП.00172 Пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у

щелепно-лицевих хворих

ПП.00174 Провести заходи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

2.ПФ.С.3.ПР.О.11

В умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення, організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0013                  Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.004                  Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за

допомогою

методів психологічного дослідження

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.009       Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00131 Інтерпретувати тактичну та тилову обстановку в інтересах медичного забезпечення військ в бою

ПП.0062      Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при

 

техногенних та природних катастрофах

ПП.00163 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.0060      Використовувати методи медичного захисту потерпілих в умовах військової ситуації ПП.00106 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження ПП.00123 Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного

процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики ведення пацієнта ПП.00111 Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах на дошпитальному етапі ПП.006                  Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайногї ситуації, планувати

відповідні заходи і організовувати їх виконання

Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу

2.ПФ.С.3.ПР.О.12

В умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення, організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед військовослужбовців

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0013                  Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню ГО.005                  Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за

допомогою

методів психологічного дослідження

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00131 Інтерпретувати тактичну та тилову обстановку в інтересах медичного забезпечення військ в бою

ПП.0084      Демонструвати вміння читати топографічну карту, орієнтуватися на місцевості, відпрацьовувати робочу карту в обсязі своєї спеціальності

ПП.00225 Трактувати основні положення та застосовувати вимоги військових статутів при виконанні своїх

службових обов’язків

ПП.0062      Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

ПП.0060      Використовувати методи медичного захисту потерпілих в умовах військової ситуації ПП.00163 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.00219 Ставити синдромний діагноз найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб

ПП.00106 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження ПП.00139 Надавати невідкладну допомогу при інфекційних хворобах на дошпитальному етапі ПП.00111 Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах на дошпитальному етапі

 

ПП.00123 Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження

ПП.00138 Надавати невідкладну допомогу потерпілим внаслідок гострого радіаційного ураження ПП.006       Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайногї ситуації, планувати

відповідні заходи і організовувати їх виконання

Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу

3.ПФ.С.1.ПР.Р.1

За умов стоматологічного кабінету , амбулаторії, стаціонару або вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого збирати дані про його скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в тому числі професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем.

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0014                  Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.002        Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів

та їх

ускладненнях

ПП.00194 Проводити обстеження хворого у клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.00195 Проводити обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00165 Планувати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому перебігу найбільш

поширених соматичних захворювань

ПП.00189 Проводити обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології ПП.00188 Проводити обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями ПП.00191 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної стоматології ПП.0068       Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0067      Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0081      Демонструвати вміння опису ушкоджень щелепно-лицевої ділянки у хворих ПП.00192 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології

ПП.00166 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що

 

потребують особливої тактики ведення пацієнта ПП.00187 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих

3.ПФ.С.1.ПР.Р.2

За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами: збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитовидної залози)

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0032                  Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

 

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.002        Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.008       Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини ПН.0016                  Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та

її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0043     Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи

профілактики захворювань

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів

та їх

ускладненнях

ПП.00194 Проводити обстеження хворого у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00195 Проводити обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00165 Планувати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому перебігу найбільш

поширених соматичних захворювань

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.00189 Проводити обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології

 

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0040      Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.00188 Проводити обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями ПП.00191 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної стоматології ПП.0095                  Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та

принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0068      Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0067      Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження

ПП.0082      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу потерпілих із травмою

ПП.0081      Демонструвати вміння опису ушкоджень щелепно-лицевої ділянки у хворих

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.00190 Проводити обстеження стоматологічного хворого

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.00192 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології ПП.00166 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

ПП.00187 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих

3.ПФ.С.1.ПР.Р.3

За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою

методів психологічного дослідження

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0016                  Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та

її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

 

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00223 Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків хвороб щелепно-лицевої ділянки

ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів

та їх

ускладненнях

ПП.004       Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.00194 Проводити обстеження хворого у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00195 Проводити обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0014 Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.00165 Планувати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому перебігу найбільш

поширених соматичних захворювань

ПП.00189 Проводити обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології ПП.0040      Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.009       Аналізувати результати обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями

ПП.00188 Проводити обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями ПП.0011                  Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці ортопедичної

стоматології

ПП.00191 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної стоматології ПП.00229 Трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату

ПП.0067      Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0012      Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого ПП.00190 Проводити обстеження стоматологічного хворого

ПП.00192 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології ПП.0013 Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології

ПП.00166 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.00187 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих

3.ПФ.С.1.ПР.Р.4

За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта та ін.), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами ретельно обстежувати стан органів щелепно-лицевої ділянки

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0011 Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0032 Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і

 

тканини

ПН.0013      Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0035     Пояснювати особливості ембріонального розвитку тканин (гістогенез) і органів (органогенез)

ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів

та їх

ускладненнях

ПП.004       Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.00194 Проводити обстеження хворого у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00195 Проводити обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.00165 Планувати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому перебігу найбільш

поширених соматичних захворювань

ПП.00189 Проводити обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології ПП.0040      Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.00188 Проводити обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями ПП.00191 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної стоматології ПП.00229 Трактувати функціональну анатомію зубощелепного апарату

ПП.00190 Проводити обстеження стоматологічного хворого

ПП.00192 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології ПП.00166 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення пацієнта ПП.00187 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих

3.ПФ.Д.2.ЗР.Р.5

В умовах лікувальної установи або вдома у хворого, застосовуючи стандартну процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0027      Інтерпретувати зміст медичної літератури іноземною мовою

ГО.0025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0032 Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0027      Класифікувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і ферментативних показників, що застосовуються для діагностики найпоширеніших хвороб людини

ПН.001       Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони

 

виконують в організмі людини

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх

фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0023      Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.0017      Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу ПН.0022                  Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0043      Робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи

профілактики захворювань

ПН.0039      Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.009       Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.0011      Визначати основні типи патологічної реакції імунної системи і зв’язок з виникненням найбільш

поширених хвороб людини

ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв ПН.002       Аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.005       Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної

регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

ПН.0041      Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функції організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00125 Інтерпретувати патологію клітини та обґрунтовувати клініко-морфологічні характеристики загальнопатологічних процесів, які обумовлюють прояви хвороб

ПП.0017      Аналізувати та робити висновки щодо етіології і патогенезу функціональних порушень при

стоматологічних захворюваннях

ПП.0032      Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і

лікування

ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00222 Трактувати вплив вагітності на перебіг стоматологічних захворювань ПП.00167 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати лабораторних та

інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів

та їх

ускладненнях

ПП.004       Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.0014     Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.00130 Інтерпретувати результати обстеження дитини із стоматологічною патологією при типовому

перебігу найбільш поширених соматичних захворювань

ПП.0010      Аналізувати результати обстеження стоматологічних хворих при загальній хірургічній патології

ПП.009       Аналізувати результати обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями та деформаціями

ПП.0011      Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці ортопедичної стоматології

ПП.00128 Інтерпретувати результати біопсійного дослідження для заключного етапу діагностики та лікування стоматологічних захворювань

ПП.008       Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології

 

органів

щелепно-лицевої ділянки

ПП.00159 Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології органів щелепно-лицевої ділянки

ПП.0015      Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження хворих на соматичні захворювання, що потребують особливої тактики ведення стоматологічного пацієнта

ПП.00193 Проводити обстеження хворих функціональними методами

ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження ПП.0012      Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого

ПП.0013      Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого в клініці хірургічної стоматології

ПП.00122 Інтерпретувати дані спеціальних методів досліджень в онкостоматології ПП.00129 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень стоматологічного

хворого при венеричних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення

пацієнта

ПП.005       Аналізувати дані обстеження нейростоматологічних хворих

3.ПФ.С.3.ПР.Р.6

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати характер лікування (консервативне, оперативне, комбіноване) стоматологічного захворювання (за списками 2 та 2.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0025 Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0032 Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0019      Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій ПП.0039                  Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.0037      Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених

захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.0045      Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій терапевтичній стоматології

ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0035      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах

ПП.00169 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією ПП.00224 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин, зубних

рядів та іншою патологією зубощелепної системи

ПП.00159 Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології органів щелепно-лицевої ділянки

ПП.00160 Обирати оптимальний метод променевої терапії при пухлинах органів щелепно-лицевої

 

ділянки

ПП.00173 Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних порушеннях ПП.0056     Визначити характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології ПП.0044     Визначати характер лікування захворювання уклініці хірургічної стоматології ПП.0038     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених хірургічних

захворюваннях та їх ускладненнях

3.ПФ.С.4.ПР.Р.7

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати принципи лікування стоматологічного захворювання (за списками 2 та 2.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування

різних

класів фармакологічних засобів

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.0037     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.0045      Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій терапевтичній стоматології

ПП.0055      Визначити характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних

захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0035      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00117 Застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації стоматологічних хворих

ПП.00169 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією ПП.00172 Пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у

щелепно-лицевих хворих

ПП.00224 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин, зубних

рядів та іншою патологією зубощелепної системи

 

ПП.00160 Обирати оптимальний метод променевої терапії при пухлинах органів щелепно-лицевої ділянки

ПП.0026      Визначати основні технологічні процеси виготовлення конструкцій зубних протезів ПП.0056     Визначити характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології ПП.002                   Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних ЛОР-хворобах ПП.0036     Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних хворобах ПП.0044     Визначати характер лікування захворювання уклініці хірургічної стоматології ПП.0038                  Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених хірургічних

захворюваннях та їх ускладненнях

3.ПФ.С.5.ПР.Р.8

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2 та 2.1).

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню

ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0019      Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань ПП.003                   Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.0037     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.0045      Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій терапевтичній стоматології

ПП.0055      Визначити характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних

захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0035      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00169 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією ПП.00224 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин, зубних

рядів та іншою патологією зубощелепної системи

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

ПП.00171 Пояснювати основні принципи трудової експертизи та критерії працездатності стоматологічних

хворих

ПП.0056      Визначити характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології ПП.002        Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних ЛОР-хворобах ПП.0036      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних хворобах ПП.0044      Визначати характер лікування захворювання уклініці хірургічної стоматології ПП.0038                  Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених

 

хірургічних

захворюваннях та їх ускладненнях

3.ПФ.С.6.ЗР.Р.9

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати необхідну дієту при лікуванні стоматологічного захворювання (за списками 2 та 2.1)

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних

класів фармакологічних засобів

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0028      Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльності організму

ПН.004       Аналізувати реакційну здатність вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні властивості та метаболічні перетворення в організмі

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію ПН.0031                  Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на

молекулярно-біологічному та клітинному рівні

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.0037      Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.0045      Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій терапевтичній стоматології

ПП.0055      Визначити характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних

захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0035      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної

 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.00169 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією ПП.00224 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин, зубних

рядів та іншою патологією зубощелепної системи

ПП.00174 Провести заходи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань ПП.0056     Визначити характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології ПП.002                   Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних ЛОР-хворобах ПП.0036     Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних хворобах ПП.0044     Визначати характер лікування захворювання уклініці хірургічної стоматології ПП.0038                  Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених хірургічних

захворюваннях та їх ускладненнях

3.ПФ.С.7.ПР.Р.10

В лікувальній установі, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 2.2).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню

ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію ПН.0031                  Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на

молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0019 Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій ПП.0032 Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і

лікування

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.0037     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

 

ПП.0034      Визначати тактику ведення на стоматологічному прийомі дитини при соматичних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта

ПП.0035      Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00169 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією ПП.0068                  Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.0067      Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.002        Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних ЛОР-хворобах ПП.0036     Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних хворобах ПП.0038     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених хірургічних

захворюваннях та їх ускладненнях

3.ПФ.С.8.ПП.Н.11

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики виконувати медичні маніпуляції (за списком 5)

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0013      Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.0016      Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0059      Виконувати необхідні медичні маніпуляції щодо ведення фізіологічних пологів ПП.0058     Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної медичної допомоги

 

ПП.00119 Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання

ПП.0057      Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної допомоги при невідкладних станах

3.ПФ.С.8.ПП.Н.12

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики виконувати стоматологічні маніпуляції (за списком 5.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0016      Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00105 Демонструвати на фантомах вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій,

матеріали та використати стоматологічне обладнання в дитячій стоматології

ПП.0069      Вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики в у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00103 Демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні зубів у дітей

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00102 Демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні зубів ПП.00104 Демонструвати на фантомах вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій та

використати стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології

ПП.0070      Вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики в у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0027      Визначати особливості застосування різних основних і допоміжних стоматологічних та зуботехнічних матеріалів

ПП.00101 Демонструвати на фантомах виготовлення конструкцій незнімних та знімних протезів

3.ПФ.С.9.ПП.Р.13

В умовах лікувальної установи, в навчально-виховних, оздоровчих закладах для дітей та підлітків, оздоровчих закладах для різних верств населення, на виробництві та на етапах медичної евакуації у т.ч. при воєнному стані, на підставі остаточного клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, виконуючи стоматологічні маніпуляції, під контролем лікаря-керівника проводити лікування основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

 

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця ГП.007                  Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню

ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість

під

впливом екологічних факторів

ПН.0013      Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0016                  Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та

її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0012      Визначати прояви дії загально біологічних законів у ході онтогенезу людини

ПН.0039      Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.0040      Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи

організму людини

ПН.0018      Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та

закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем

ПН.009       Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.0043      Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізми дії ПП.0019                  Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій ПП.0039                  Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.00186 Проводити лікування основних стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.00205 Проводити хірургічне лікування основних стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.00119 Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00124 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських

засобів

ПП.00117 Застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації стоматологічних хворих

ПП.00100 Демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних втручань в щелепно-лицевій ділянці на трупах людини та тваринах

ПП.00172 Пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у

 

щелепно-лицевих хворих

ПП.00197 Проводити ортопедичне лікування основних стоматологічних захворювань ПП.00128 Інтерпретувати результати біопсійного дослідження для заключного етапу

діагностики та лікування стоматологічних захворювань

ПП.0026      Визначати основні технологічні процеси виготовлення конструкцій зубних протезів ПП.0063     Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

ПП.0083      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу хворих на якість проведеного лікування

ПП.00203 Проводити терапевтичне лікування основних стоматологічних захворювань ПП.00204 Проводити хірургічне лікування основних стоматологічних захворювань

3.ПФ.С.10.ПР.Н.14

За любих обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги (за списком 3).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0013      Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0019      Інтерпретувати біохімічні механізми виникнення патологічних процесів в організмі людини та

принципи їх корекції

ПН.0021      Інтерпретувати значення біохімічних процесів обміну речовин та його регуляції в забезпеченні

функціонування органів, систем та цілісного організму людини

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних

класів фармакологічних засобів

ПН.0023      Інтерпретувати основні типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0018      Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та

закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.006       Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв ПН.005       Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної

 

регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00127 Інтерпретувати причини, механізми розвитку та прояви типових патологічних процесів ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи

введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.00206 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в акушерстві ПП.0021                  Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого

отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації ПП.0022      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого

радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах

військової

ситуації

ПП.0023      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного

стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.00207 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх

хвороб

ПП.0045      Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій терапевтичній стоматології

ПП.00107 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої терапевтичної стоматології ПП.00108 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0055      Визначити характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.00112 Діагностувати невідкладні стани у клініці дитячих хвороб

ПП.00111 Діагностувати невідкладні стани при інфекційних хворобах на дошпитальному етапі ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим

введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями ПП.00208 Ставити діагноз при невідкладних станах у клініці нервових хвороб

ПП.00109 Діагностувати невідкладні стани в клініці ортопедичної стоматології

ПП.0068      Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

ПП.00173 Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних порушеннях ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

ПП.00115 Діагностувати невідкладні стани у хворих на туберкульоз ПП.00114 Діагностувати невідкладні стани у хворих з ЛОР-патологією ПП.00113 Діагностувати невідкладні стани у офтальмології

ПП.00110 Діагностувати невідкладні стани в клініці хірургічної стоматології

ПП.006       Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайногї ситуації, планувати

відповідні заходи і організовувати їх виконання

ПП.00127 Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу

3.ПФ.С.11.ПР.Н.15

За любих обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми, надавати екстрену медичну допомогу (за  списком 3).

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

 

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

 

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0013      Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних

класів фармакологічних засобів

ПН.001       Аналізувати відповідність структури біоорганічних сполук фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0039      Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі

ПН.009       Визначати методи мікробіологічної і вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики інфекційних хвороб

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів ПН.005       Аналізувати регульовані параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної

регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.0086      Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної допомоги у практичній діяльності

ПП.00206 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в акушерстві ПП.0023     Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного

стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.0022      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах

військової

ситуації

ПП.0062      Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

ПП.0060      Використовувати методи медичного захисту потерпілих в умовах військової ситуації ПП.0021      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого

отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації ПП.00207 Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх

хвороб

ПП.00144 Надавати необхідну невідкладну допомогу при екстренних станах в клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00141 Надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці дитячої хірургічної стоматології ПП.00134 Надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб ПП.00119 Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання

ПП.0058      Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної медичної допомоги

ПП.00139 Надавати невідкладну допомогу при інфекційних хворобах на дошпитальному етапі ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим

введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

 

ПП.00136 Надавати екстрену медичну допомогу хворим при невідкладних станах у клініці нервових хвороб

ПП.0040      Визначати топографію та синтопію органів людини

ПП.00142   Надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці ортопедичної стоматології ПП.0057                  Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної допомоги при

невідкладних станах

ПП.0069      Вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики в у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.00173  Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних порушеннях ПП.00138 Надавати невідкладну допомогу потерпілим внаслідок гострого радіаційного ураження ПП.00133 Надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз ПП.00135 Надавати екстрену допомогу хворим з ЛОР-патологією

ПП.00137 Надавати екстрену медичну допомогу хворим у офтальмології

ПП.00143 Надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці хірургічної стоматології ПП.00140 Надавати невідкладну медичну допомогу при невідкладних станах у хірургії

3.ПФ.С.12.ПР.О.16

В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0025                  Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини ПН.0029     Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.0038      Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини ПН.007       Визначати біологічну сутність, механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок

антропогенних змін у навколишньому середовищі

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

 

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.0086      Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної допомоги у практичній діяльності

ПП.0039      Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності ПП.0037     Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених захворюваннях

внутрішніх органів та їх ускладненнях

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00200  Проводити профілактичні заходи в диспансерній групі з факторами ризику ПП.00172 Пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у

щелепно-лицевих хворих

ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх

ефективність

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

ПП.00171 Пояснювати основні принципи трудової експертизи та критерії працездатності стоматологічних

хворих

ПП.0083      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу хворих на якість проведеного лікування

ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0064      Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

3.ПФ.С.12.ПР.О.17

В лікувальній установі або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення визначати тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0025                  Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.003       Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

ПН.0026      Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини

 

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.0025      Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0034      Пояснювати основні принципи організації різних тканин, їх взаємодію

ПН.0038      Пояснювати сутність та механізми прояву у фенотипі спадкових хвороб людини ПН.007       Визначати біологічну сутність, механізми розвитку хвороб, які виникають внаслідок

антропогенних змін у навколишньому середовищі

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0042      Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.00200 Проводити профілактичні заходи в диспансерній групі з факторами ризику

ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх ефективність

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської діяльності

ПП.00171 Пояснювати основні принципи трудової експертизи та критерії працездатності стоматологічних         хворих

ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці         терапевтичної стоматології

ПП.0064      Використовувати принципи диспансеризації осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз та принципи профілактики туберкульозу

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

3.ПФ.С.13.ЗР.О.18

В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі даних санітарно- профілактичної установи шляхом співставлення з існуючими нормативами та стандартами визначати негативні фактори навколишнього середовища

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

ГП.009        Трактувати основні моделі та категорії біомедичної етики

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.008       Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини ПН.0025     Інтерпретувати особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних процесів на

основі лабораторних досліджень

ПН.0031      Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-біологічному та клітинному рівні

ПН.0010      Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ЕОМ в медицині ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.0048      Трактувати основні механізми формування імунної відповіді організму людини

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та

 

стоматологічне

здоров`я населення

ПП.0042      Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань

ПП.006       Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайногї ситуації, планувати

відповідні заходи і організовувати їх виконання

3.ПФ.С.13.ЗР.Р.19

В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі офіційних даних шляхом співставлення з середньостатистичними показниками проаналізувати стан здоров’я певного контингенту

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою

методів психологічного дослідження

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.0086      Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної допомоги у практичній діяльності

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.006       Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайногї ситуації, планувати

відповідні заходи і організовувати їх виконання

3.ПФ.С.13.ПР.Р.20

В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі даних про стан навколишнього середовища та стан здоров’я певного контингенту визначати наявність зв’язку між ними

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар- пацієнт

ГП.009        Трактувати основні моделі та категорії біомедичної етики

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.0086      Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної допомоги у практичній діяльності

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00106 Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх

ефективність

ПП.00120 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення Інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу

3.ПФ.С.13.ПР.Р.21

В умовах медичного закладу за стандартними методиками на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту розробляти профілактичні заходи.

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

 

ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.004 Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у

медичній практиці

ГП.006        Демонструвати володіння моральною культурою лікаря, етикою взаємовідносин лікар-

пацієнт

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0029      Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під

впливом екологічних факторів

ПН.0033      Пояснювати основні механізми біохімічної дії та принципи спрямованого застосування різних

класів фармакологічних засобів

ПН.0024      Інтерпретувати особливості будови та перетворень в організмі біоорганічних сполук як основи їх фармакологічної дії як лікарських засобів

ПН.0040      Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів (полів) на системи

організму людини

ПН.0032      Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00146 Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.00145 Обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00168 Планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у дітей різного віку

ПП.0066      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в дитячій хірургічній стоматології

ПП.0018      Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями

ПП.00162 Планувати заходи і методи лікувальної фізкультури для медичної реабілітації стоматологічних

хворих

ПП.00172 Пояснювати принципи відновлювального ортопедичного лікування та реабілітації у щелепно-лицевих хворих

ПП.00161 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, оцінити їх

ефективність

ПП.00198 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у клініці

терапевтичної стоматології

ПП.0065      Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень

3.ПФ.С.14.ЗП.О.22

За умов лікувальної установи використовуючи офіційні облікові документи, за узагальненою формою готувати щомісячний звіт про особисту виробничу діяльність

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0038      Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0036      Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в

 

біології та медицині

ПН.0015      Демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням

інформаційних технологій

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0086      Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної допомоги у практичній діяльності

ПП.0080      Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації у стоматології ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних ПП.0081                  Демонструвати вміння опису ушкоджень щелепно-лицевої ділянки у хворих

ПП.0082      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу потерпілих із травмою

ПП.0083      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу хворих на якість проведеного лікування

3.ПФ.С.14.ЗП.Р.23

За умов лікувальної установи використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (амбулаторну карту стоматологічного хворого, історію хвороби, карту диспансерного нагляду, щоденник обліку виконаної роботи, зведену відомість, і т. ін.)

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0015      Демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням

інформаційних технологій

ПН.0036      Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в

біології та медицині

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.0010      Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ЕОМ в медицині

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0080      Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації у стоматології ПП.00227 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я

ПП.0086      Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної допомоги у практичній діяльності

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних ПП.0081                  Демонструвати вміння опису ушкоджень щелепно-лицевої ділянки у хворих

ПП.0083      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу хворих на якість проведеного лікування

ПП.0082      Демонструвати вміння проводити судово-медичне дослідження стоматологічного та щелепно-лицевого статусу потерпілих із травмою

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.24

За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0015      Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах ГО.0027      Інтерпретувати зміст медичної літератури іноземною мовою

ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

 

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.0036      Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в

біології та медицині

ПН.0015      Демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням

інформаційних технологій

ПН.0010      Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ЕОМ в медицині

3.ПФ.С.15.ЗП.Р.25

За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні

інформаційні технології, вміти отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0015      Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах ГО.0027      Інтерпретувати зміст медичної літератури іноземною мовою

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0010      Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ЕОМ в медицині ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

ПН.0015      Демонструвати базові навички роботи з ПК та пошуку медичної інформації з використанням

інформаційних технологій

ПН.0036      Пояснювати принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач, принципи моделювання в

біології та медицині

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних

3.ПФ.С.15.ЗР.Р.26

За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти обробляти та аналізувати отриману інформацію

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0038      Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я

шифри                                                Природничо-наукова підготовка

ПН.0010      Визначати можливості застосування інформаційних технологій та ЕОМ в медицині ПН.0014      Використовувати методи обробки медичної інформації

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00227 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я

ПП.00116 Застосовувати методи визначення та оцінки стану стоматологічного здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають

ПП.00118 Застосовувати методи статистичного аналізу медико-біологічних даних ПП.00228 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

З.1.ПР.Р.1

На підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб, застосовуючи загальні методи логічного пізнання, формулювати мотиви діяльності – чинники, що визначають вибір цілі (мети) особистої діяльності.

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0035                  Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

 

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.009        Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.008        Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами

пізнання та

діяльності

З.1.ПР.Р.2

На    підставі    усвідомлених     мотивів    діяльності    використовуючи    принципи    суб’єктно- діяльнісного підходу формулювати цілі (мету) особистої діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0025                  Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0032                  Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства ГО.0040                  Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній

роботі лікаря

 

З.1.ПР.Р.3

На    підставі    усвідомлених     мотивів    діяльності    використовуючи    принципи    суб’єктно- діяльнісного підходу визначати структуру особистої діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0032                  Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

З.2.ПР.Р.1

З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності організувати та контролювати особисту поведінку з огляду на відносини з іншими учасниками спільної діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.009        Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

 

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0090      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації на ортодонтичному прийомі

ПП.0095      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

З.2.ПР.Р.2

З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності аналізувати певну інформацію з метою передбачення наслідків її використання

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00131 Інтерпретувати тактичну та тилову обстановку в інтересах медичного забезпечення військ в бою

ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та

 

принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0095      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

З.2.ПР.Р.3

З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності оцінювати особистий стан та стан інших людей, настрій, ступінь психічної напруги при вирішенні завдань різної складності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.005       Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою

методів психологічного дослідження

ГП.002        Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0067      Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що

потребують особливої тактики ведення

З.2.ПР.Р.4

З врахуванням мети спільної діяльності на підставі усвідомлених цілей особистої діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, за допомогою певних методик та технологій управління особистих відношень з іншими учасниками спільної діяльності застосовувати спеціальні методики корекції свого психічного та психофізіологічного стану

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0014 Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої

 

професійної

діяльності

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою

методів психологічного дослідження

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

З.3.ПР.Р.1

На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних

та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики формувати орієнтовну основу особистих дій

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства ГО.0043      Трактувати основи натуралістично-соціологічних теорій і їх негативні наслідки для виконання

професійних функцій

З.3.ПР.Р.2

На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики організовувати та оптимізувати особисту психічну та фізичну діяльність (увагу, сприйняття, мислення, пам’ять, уявлення, моторну діяльність тощо)

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму ГО.0012                  Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

З.3.ПР.Р.3

На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики оцінювати результати особистої діяльності з точки зору ступеню досягнення часткових та загальних цілей діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0043      Трактувати основи натуралістично-соціологічних теорій і їх негативні наслідки для виконання

професійних функцій

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами

 

пізнання та

діяльності

ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

 

З.3.ПР.Р.4

На підставі усвідомленої мети діяльності та її структури, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, використовуючи принципи суб’єктно-діяльнісного підходу та спеціальні методики володіти технікою пошуку роботи

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства ГО.0040                  Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній

роботі лікаря

ГО.0026      Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

З.4.ПР.Р.1

На підставі відомостей та особистих уявлень щодо особливостей фахової, соціально- виробничої та побутової діяльності застосовувати відповідні фізичні вправи для підтримки свого належного психічного та фізичного стану в залежності від психофізіологічних навантажень

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

З.4.ПР.Р.2

На підставі відомостей та особистих уявлень щодо особливостей фахової, соціально- виробничої та побутової діяльності користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0021      Демонструвати розуміння принципів фізичної культури

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

 

у

 

З.4.ПР.Р.3

медичній практиці

 

На підставі відомостей та особистих уявлень щодо особливостей фахової, соціально- виробничої та побутової діяльності застосовувати певні методики накопичення та покращення показників розвитку основних фізичних характеристик для подальшого використання в побуті та на виробництві

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

З.5.ЗП.О.1

В умовах сумісної діяльності медичного колективу в залежності від виробничих завдань, з урахуванням принципів сталого розвитку, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, за відповідними методиками застосовувати адекватні методи комунікації

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0019                  Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

 

ГО.005        Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та

спілкуванні

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0095      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

З.5.ЗП.О.2

В умовах сумісної діяльності медичного колективу в залежності від виробничих завдань, з урахуванням принципів сталого розвитку, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, за відповідними методиками здійснювати вибір виду, організовувати, проводити та брати участь у різних видах нарад, засідань, семінарів тощо

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0019                  Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0015      Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності

З.5.ЗП.О.3

В умовах сумісної діяльності медичного колективу в залежності від виробничих завдань, з урахуванням принципів сталого розвитку, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів, за відповідними методиками здійснювати кількісний аналіз корисності нарад, засідань, семінарів тощо

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

 

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00227 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я

З.6.ПР.Р.1

Аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, здобутий із різних джерел та оцінювати події і діяльність конкретних осіб в історичному процесі

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0022      Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових

 

і

 

духовенства

державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я,

 

ГО.0030 Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0023 Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.0028      Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети ГО.002        Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди ГО.0026      Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і

суспільства та їх діалектичну взаємодію

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.008        Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі ГП.0010      Трактувати основні історико-медичні події

З.6.ПР.Р.2

Аналізувати та інтерпретувати історичні факти на основі отриманих знань

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0022      Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових

 

і

 

духовенства

 

державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я,

 

ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових

традицій

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави ГО.0028      Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети ГО.002                  Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди ГО.0026                  Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і

суспільства та їх діалектичну взаємодію

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

З.6.ПР.Р.3

Оцінювати сутність міжнародних політичних процесів, геополітичних явищ та визначати місце України у сучасному світі

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи

ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави ГО.0023      Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.0026      Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію

З.6.ПР.О.4

Оцінювати історичні події і постаті вітчизняної медицини в контексті світової історії медичної науки

 

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0022      Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових

і

державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я,

духовенства

ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

 

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.008        Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі ГП.0010      Трактувати основні історико-медичні події

З.7.ПР.О.1

Використовуючи закони та категорії діалектики, основні закони філософії та соціології, оцінювати сутність явищ і процесів суспільного життя

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0043      Трактувати основи натуралістично-соціологічних теорій і їх негативні наслідки для виконання

професійних функцій

ГО.008        Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні хвороб ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

ГО.0026      Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх

діалектичну взаємодію

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики

З.7.ПР.Р.2

Розробляти концепції власної політичної поведінки

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

З.7.ПР.Р.3

Відстоювати власну громадську позицію в можливому соціально-політичному конфлікті

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.009 Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи ГО.006                  Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.7.ПР.О.4

Прогнозувати політичну та правову ситуацію в Україні

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0022      Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових

 

і духовенства

державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я,

 

ГО.0039      Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і

внутрішньої політики Української держави

ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.009        Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

З.7.ПР.Р.5

Оцінювати процеси формування ринкової економіки в державі і створення ринку медичних послуг

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0041      Трактувати економічні закони та вирізняти основні категорії

ГО.0036      Представляти суть і структуру господарського механізму та ринку, як форми організації суспільного виробництва

ГО.0038      Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00228   Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я ПП.00227 Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я

З.7.ПР.Р.6

Обирати оптимальну модель поведінки в умовах випадкового соціально-політичного конфлікту

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.7.ПР.О.7

Оцінювати політичні рішення різних інститутів влади

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

З.7.ПР.Р.8

Толерантно відноситись до різних політичних поглядів

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

З.7.ПР.Р.9

Вирішувати професійні завдання у сучасних умовах на підставі власної політичної культури і свідомості

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.7.ПР.Р.10

Аналізувати     міжнаціональні, міжконфесійні та міжпартійні відносини на основі власного досвіду і отриманих знань

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

 

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових

традицій

ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи ГО.0018                  Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.009        Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави ГО.0023      Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.0029      Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і

психологічний стан людини

З.8.ПР.О.1

Оцінювати та аналізувати факти історії України, суспільні явища та становлення її державності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових

традицій

ГО.0022      Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових

і

державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я,

духовенства

ГО.0039      Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і

внутрішньої політики Української держави

З.8.ПР.Р.2

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0022      Демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових

 

і

 

духовенства

державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я,

 

ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

З.8.ПР.Р.3

Застосовувати отримані знання в інтересах становлення державності України

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.0039      Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і

внутрішньої політики Української держави

ГО.003        Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.002        Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

 

З.9.ПР.Р.1

Професійно вживати загальні методи пізнання: аналізу та синтезу

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.0031      Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

ГО.0026      Інтерпретувати історико-методологічні принципи філософського пізнання світу і суспільства та їх діалектичну взаємодію

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

З.9.ПР.Р.2

Професійно вживати загальні методи пізнання індукції та дедукції

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.0031      Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній роботі лікаря

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

З.9.ПР.Р.3

Професійно вживати загальні методи пізнання закони формальної та діалектичної логіки

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.0040      Трактувати закономірності пізнавально-практичної діяльності людини у професійній

роботі лікаря

ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

ГО.0031      Користуватися критеріями істини при постановці діагнозу

З.10.ПР.О.1

Застосовуючи закони етики та естетики оцінювати здобутки світової культури

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0023      Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.002        Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

ГО.003        Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.0028      Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети

З.10.ПР.О.2

Застосовуючи закони етики та естетики визначати місце національної культури у світовому культурологічному просторі

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0029      Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і

психологічний стан людини

ГО.0028      Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети ГО.003                  Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.002        Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

З.10.ПР.О.3

Застосовуючи закони етики та естетики підвищувати загально-освітній культурний рівень

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0039      Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії,

 

зовнішньої і

внутрішньої політики Української держави

ГО.0028      Інтерпретувати особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети ГО.003                  Визначати головні форми і напрямки розвитку культури, види, стилі і жанри мистецтв ГО.002        Аналізувати тенденції культурного розвитку України у різні історичні періоди

З.11.ПР.Р.1

Використовуючи лексичний та граматичний мінімум володіти державною мовою (усною та писемною) на рівні, що передбачений Законом про мову

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0013                  Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0033      Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи ГО.0039                  Складати наукові доповіді і реферати, вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і

внутрішньої політики Української держави

З.11.ПР.Р.2

Використовуючи лексичний та граматичний мінімум володіти мінімум однією іноземною мовою на рівні професійного (переклад із словником, складання анотацiй, рефератів, тощо) та побутового спілкування

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0027      Інтерпретувати зміст медичної літератури іноземною мовою

ГО.0015      Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах

З.11.ПР.Р.3

Дотримуватися мовної культури у всіх сферах діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0013      Використовувати фахову нормативну лексику

ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

З.11.ПР.Р.4

Володіти латинською мовою на рівні фахового використання та спілкування

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.003        Використовувати греко-латинські медичні терміни в практичній діяльності фахівця

З.12.ПР.О.1

Дотримуватися у своїй діяльності конституції України

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

З.12.ПР.О.2

Дотримуватися у своїй діяльності основних положень міжнародних правових актів гуманістичного спрямування

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

 

ГО.009        Визначати співвідношення між соціальними потребами та суспільними організаціями і рухами

ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

З.12.ПР.О.3

Дотримуватися у своїй діяльності регламентуючих правових документів стосовно фахової діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

З.12.ПР.Р.4

Оцінювати реалізацію та пропагувати права людини на охорону здоров’я та права пацієнта

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.004        Визначати значення політичної активності медиків як соціально-політичної групи

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

З.12.ПР.Р.5

Пропагувати знання про права на охорону репродуктивного і сексуального здоров’я та керуватися ними у професійній діяльності

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості

З.12.ПР.О.6

Оцінювати стан та реалізацію гендерної рівності у суспільстві

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

З.12.ПР.Р.7

Використовувати свої права та можливості для захисту власного життя

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0020      Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-

 

хворий

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0018      Демонструвати володіння основами політичної культури особистості

З.13.ПР.Р.1

Оцінювати події та явища з позицій загальнолюдських гуманістичних цінностей

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0011      Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання ГО.0035                  Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0014                  Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.007        Визначати місце політичної влади у системі суспільних відношень і функції держави ГО.0023      Диференціювати біологічні, антропологічні, психологічні, соціальні і гносеологічні витоки релігії

ГО.006        Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства

ГО.0012      Використовувати у професіональній та науковій діяльності категорії та закони діалектики ГО.0016      Демонструвати володіння загально-науковими та конкретно-науковими методами пізнання та

діяльності

З.13.ПР.Р.2

У своїй фаховій діяльності визначати прийнятні форми дотримання вимог етики

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0019      Демонструвати культуру писемного та усного мовлення

ГО.0035      Поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України шанобливе

ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій

ГО.0030      Інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню

ГО.0014      Виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв’язок з іншими психічними процесам

ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та

 

принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0095      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

З.13.ПР.Р.3

У своїй фаховій діяльності визначати прийнятні форми дотримання вимог біоетики та деонтології

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0029      Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і

психологічний стан людини

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.004        Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії

у

медичній практиці

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0095      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці ортопедичної стоматології

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні

 

захворювання

З.13.ПР.Р.4

На    основі    визначення    форми    дотримання    вимог    етики,    біоетики    та    деонтології: використовувати у своїй фаховій діяльності норми етики

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

З.13.ПР.Р.5

На    основі    визначення    форми    дотримання    вимог    етики,    біоетики    та    деонтології: використовувати у своїй фаховій діяльності норми біоетики та деонтології

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0010      Використовувати принципи моралі та враховувати національні та релігійні особливості

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0099      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

ПП.0088      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0094      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та

 

принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології

ПП.0092      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячих хвороб

ПП.0091      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у загальній хірургії

ПП.0089      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації при інфекційних хворобах

ПП.0090      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації на ортодонтичному прийомі

ПП.0087      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у пропедевтиці внутрішніх хвороб

ПП.0093      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0096      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології

ПП.0097      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці пропедевтики терапевтичної стоматології

ПП.0098      Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології

ПП.0061      Використовувати морально-етичні принципи спілкування з хворими на шкірні та венеричні захворювання

З.13.ПР.Р.6

Оцінювати сучасні підходи до проблем евтаназії

шифри                 Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності ГО.0020                  Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар- хворий

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності

З.14.ПР.О.1

На підставі аналізу результатів індивідуальних спостережень за оточуючим середовищем, використовуючи ознаки типових небезпечних ситуацій, визначати її наявність, встановлювати її вид та резерв часу

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0029      Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і

психологічний стан людини

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація)

ГП.002        Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.0022      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах

військової

ситуації

ПП.0023      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного

стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.0021      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження

 

З.14.ПР.О.2

На підставі аналізу моделей типових небезпечних ситуацій прогнозувати можливість виникнення шкідливих та уражаючих чинників

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0032      Обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної

діяльності

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.001        Визначати психічний стан та рівень соціально-психологічної адаптації хворих за допомогою

методів психологічного дослідження

ГП.002        Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих

шифри                                            Професійна та практична підготовка ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00158 Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.0022      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах

військової

ситуації

ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.0021      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації

ПП.0023      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного

стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

ПП.00163 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.0031      Визначати провідні симптоми та синдроми гострого радіаційного ураження

З.14.ЗР.О.3

На підставі інформації про наявність (можливість виникнення) шкідливих та вражаючих чинників і їх рівень визначати рівень індивідуального ризику

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0029      Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і

психологічний стан людини

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.00163 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.0062      Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при

техногенних та природних катастрофах

З.14.ПП.О.4

З урахуванням рекомендацій щодо дії в умовах типової небезпечної ситуації складати план індивідуальних дій з метою попередження або зменшення ризику (вірогідного пошкодження) до допустимих значень

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація) ГО.0029      Інтерпретувати сутність основ віровчень та культів світових релігій, які впливають на фізичний і

психологічний стан людини

шифри                                            Професійна та практична підготовка

 

ПП.00163 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану ПП.0062      Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при

техногенних та природних катастрофах

ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

З.14.ПР.О.5

За типових методик формувати та підтримувати особисту психологічну стійкість, яка є достатньою щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі  “людина – життєве середовище”

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.001        Аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню ГО.0034                  Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.00164 Планувати заходи організації та управління діяльністю військового лікаря

ПП.0062      Використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги потерпілим при техногенних та природних катастрофах

ПП.00163 Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану

З.14.ПП.О.6

Використовувати нормативно-правову базу для захисту особистості та навколишнього середовища у надзвичайних ситуаціях

шифри                Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

ГО.0037      Представляти суть і структуру нормативно-правового регулювання державою, галуззю та закладами охорони здоров’я

ГО.0025      Застосовувати моральні, етичні і фахові норми в професійній і життєдіяльності

ГО.0020          Демонструвати розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин лікар-

Додаток Г (обов’язковий) Рекомендований перелік навчальних дисциплін

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

Шифри блоків змістовних модулів, що входять до навчальної дисципліни

Мінімальна кількість годин / кредитів

1

2

3

Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація)

Економічна теорія

ГО.0035, ГО.0036, ГО.0039

108 / 2

Іноземна мова

ГО.0015, ГО.0025

270 / 5

Історія України

ГО.0021, ГО.0028, ГО.0033, ГО.0037

108 / 2

Культурологія

ГО.002, ГО.003, ГО.0026,

108 / 2

Медична психологія

ГП.001, ГП.002, ГП.004, ГП.005, ГП.007

54 / 1

Політологія

ГО.004, ГО.007, ГО.009, ГО.0017

54 / 1

Правознавство

ГО.0023, ГО.0036, ГО.0019

54 / 1

Основи психології і педагогіки

ГО.005, ГО.0014, ГО.0030, ГО.0010

54 / 1

Релігієзнавство

ГО.0022, ГО.0010, ГО.0027

54 / 1

Соціологія

ГО.006, ГО.008, ГО.0040

54 / 1

Ділова українська мова

ГО.0031, ГО.0013, ГО.0018, ГО.0011

54 / 1

Фізична культура

ГО.0020, ГО.0032

216 / 4

Філософія

ГО.0012, ГО.0016, ГО.0024, ГО.0029, ГО.0038

108 / 2

ІІсторія медицини

ГП.008, ГП.0010

54 / 1

Латинська мова і медична термінологія

ГП.003

108 / 2

1

2

3

     

Біоетика

ГП.005, ГП.006, ГП.009

27/ 0,5

Всього по циклу

570 / 19

Природничо-наукова підготовка

Анатомія людини

ПН.003, ПН.008, ПН.0013, ПН.0016, ПН.0026, ПН.0029, ПН.0046

270 / 5

Біологічна хімія

ПН.0019, ПН.0021, ПН.0027, ПН.0030,

ПН.0033

189 / 3,5

Біонеорганічна, фізико-колоїдна хімія

ПН.001, ПН.001, ПН.0017, ПН.0023, ПН.0024, ПН.0025, ПН.0028, ПН.0045

135 / 2,5

Гістологія, цитологія та

ембріологія

ПН.0020, ПН.0022, ПН.0035, ПН.0034,

ПН.0035, ПН.0047

189 / 3,5

Медична біологія, паразитологія та генетика

ПН.007, ПН.0012, ПН.0031, ПН.0038, ПН.0043

108 / 2

Медична і біологічна фізика

ПН.0039, ПН.0040, ПН.0044

108/ 2

Медична інформатика

ПН.0010, ПН.0014, ПН.0015, ПН.0036

81 / 1,5

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

ПН.009, ПН.0011, ПН.0018, ПН.0037, ПН.0048

162 / 3

Нормальна фізіологія

ПН.002, ПН.005, ПН.006, ПН.0032,

ПН.0041, ПН.0042

189 / 3,5

Всього по циклу

1980 /

66

Професійна та практична підготовка

Акушерство

ПП.0059, ПП.0039, ПП.00172, ПП.00208, ПП.00224

54 / 1

Військова загальна підготовка

ПП.0084, ПП.00227

81 / 1,5

Військова підготовка (організація медичного забезпечення військ)

ПП.00162, ПП.00163

108/ 2

Військова підготовка (військова

токсикологія радіологія та медичний захист)

ПП.0021, ПП.0022, ПП.0060

54/ 1

Військова підготовка (загальна тактика)

ПП.00131, ПП.00166

54 / 1

Внутрішні хвороби

ПП.0028, П.0037, ПП.0052, ПП.0099, ПП.00131, ПП.00169, ПП.00184, ПП.00203, ПП.00209

243 / 4,5

Дитяча терапевтична стоматологія

ПП.004, ПП.0045, ПП.0050, ПП.0075, ПП.0093, ПП.00107, ПП.00145, ПП.00150, ПП.00155, ПП.00170, ПП.00179, ПП.00188,

ПП.00196, ПП.00201, ПП.00212

297 / 5,5

Дитяча хірургічна стоматологія

ПП.0014, ПП.0051, ПП.0055, ПП.0066, ПП.0071, ПП.0076, ПП.0094, ПП.00108,

ПП.00142, ПП.00151, ПП.00156, ПП.00184, ПП.00197, ПП.00207, ПП.00213

189 / 3,5

Дитячі хвороби

ПП.0034, ПП.0092, ПП.00112, ПП.00130,

ПП.00135, ПП.00167, ПП.00186, ПП.00204, ПП.00218

54 / 1

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг та менеджмент

ПП.00267, ПП.00268

27 / 0,5

Епідеміологія

ПП.006, ПП.00126

54 / 1

Загальна гігієна, екологія людини

ПП.003, ПП.00121, ПП.00146, ПП.00159

108 / 2

1

2

3

та охорона праці в медицині

   

Загальна хірургія з доглядом за хворим

ПП.0010, ПП.0091, ПП.00119, ПП.00191

54 / 1

Інфекційні хвороби

ПП.0029, ПП.0035, ПП.0089, ПП.00106, ПП.00111, ПП.00123, ПП.00140, ПП.00221

54 / 1

Клінічна фармакологія

ПП.0018, ПП.00124, ПП.00198

54 / 1

Лікувальна фізкультура

ПП.00117, ПП.00165

54 / 1

Медицина катастроф

ПП.0023, ПП.0062, ПП.00166

54 / 1

Нейрохірургія

ПП.005, ПП.00185, ПП.00189, ПП.00222, ПП.00217

27 / 0,5

Нервові хвороби

ПП.0030, ПП.00137, ПП.00171, ПП.00210

54 / 1

Ортодонтія

ПП.009, ПП.0020, ПП.0053, ПП.0072, ПП.0090, ПП.00154, ПП.00158, ПП.00180,

ПП.00187, ПП.00190, ПП.00202

243 / 4,5

Ортопедична стоматологія

ПП.0011, ПП.0046, ПП.0077, ПП.0095, ПП.00109, ПП.00143, ПП.00148, ПП.00152, ПП.00174, ПП.00181, ПП.00192, ПП.00199,

ПП.00214, ПП.00226

702 / 13

Патанатомія – секційний курс

ПП.007, ПП.00128

27 / 0,5

Патологічна анатомія

ПП.0016, ПП.00125, ПП.00225

189 / 3,5

Патологічна фізіологія

ПП.0017, ПП.00127, ПП.00228

189 / 3,5

Променева діагностика і променева терапія

ПП.008, ПП.00160, ПП.00161

54 / 1

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворим

ПП.0015, ПП.0057, ПП.0068, ПП.0087

54 / 1

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

ПП.0088, ПП.00103, ПП.00105, ПП.0069

81/ 1,5

Пропедевтика ортопедичної стоматології

ПП.0026, ПП.0027, ПП.00101, ПП.00195, ПП.00231

108 / 2

Пропедевтика терапевтичної стоматології

ПП.0070, ПП.00102, ПП.00104, ПП.0096

135 / 2,5

Профілактика стоматологічних захворювань

ПП.0042, ПП.00120, ПП.00164, ПП.00176

135 /2,5

Психіатрія, наркологія

ПП.0067, ПП.00175, ПП.00223

54 / 1

Радіаційна медицина

ПП.0031, ПП.00139

27 / 0,5

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

ПП.0080, ПП.0086, ПП.00116, ПП.00118, ПП.00229, ПП.00230

54 / 1

Судова медицина (стоматологія)

ПП.0063, ПП.0081, ПП.0082, ПП.0083, ПП.00173

54 / 1

Терапевтична стоматологія

ПП.0012, ПП.0054, ПП.0056, ПП.0078, ПП.0079, ПП.0097, ПП.00149, ПП.00177, ПП.00193, ПП.00200, ПП.00205, ПП.00211,

ПП.00219

702 / 13

Топографічна анатомія з оперативною хірургією

ПП.0040, ПП.00100

108 / 2

Фармакологія і медична рецептура

ПП.0019, ПП.0032, ПП.0043, ПП.00147

162 / 3

Фтизіатрія

ПП.0041, ПП.0049, ПП.0064, ПП.00115, ПП.00134, ПП.00232

27 / 0,5

Хвороби вуха, горла, носа

ПП.002, ПП.00114, ПП.00136

81 / 1,5

Хвороби очей

ПП.0036, ПП.00113, ПП.00138

54 / 1

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія

ПП.0013, ПП.0033, ПП.0044, ПП.0047, ПП.0048, ПП.0065, ПП.0073, ПП.0074, ПП.0085, ПП.0098, ПП.00110, ПП.00122,

ПП.00144, ПП.00153, ПП.00157, ПП.00178,

702 / 13

1

2

3

 

ПП.00194, ПП.00206, ПП.00215

 

Хірургічні хвороби

ПП.0024, ПП.0038, ПП.00141

216 / 4

Шкірні та венеричні хвороби

ПП.0025, ПП.0061, ПП.00129, ПП.00168, ПП.00183, ПП.00216, ПП.00220

54 /1

Курси за вибором

Державна атестація

Проходження виробничої практики

360 / 1

4 / 120

31 / 930

 

Всього по циклу

7380 / 246

Всього за програмою

10250/ 331

Додаток Д (обов’язковий)

Нормативні форми державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідними блоками змістовних модулів:

 

Тестовий державний іспит(и) (шифри модулів):

 

ГО.001,   ГО.0010,   ГО.0011,   ГО.0012,   ГО.0013,   ГО.0014,   ГО.0015,

ГО.0016,

ГО.0017,

ГО.0018,   ГО.0019,   ГО.002,   ГО.0020,   ГО.0021,   ГО.0022,   ГО.0023,

ГО.0024,

ГО.0025,

ГО.0026,   ГО.0027,   ГО.0028,   ГО.0029,   ГО.003,   ГО.0030,   ГО.0031,

ГО.0032,

ГО.0033,

ГО.0034,   ГО.0035,   ГО.0036,   ГО.0037,   ГО.0038,   ГО.0039,   ГО.004,

ГО.0040,

ГО.005,

ГО.006,   ГО.007,   ГО.008,   ГО.009,   ГП.001,   ГП.0010,   ГП.002,   ГП.003,   ГП.004,   ГП.005, ГП.006,   ГП.007,   ГП.008,   ГП.009,   ПН.001,   ПН.0010,   ПН.0011,    ПН.0012,   ПН.0014, ПН.0015,             ПН.0017, ПН.0018, ПН.0023,  ПН.0024,         ПН.0025,     ПН.0028,   ПН.0031,   ПН.0036, ПН.0037,   ПН.0038,   ПН.0039,   ПН.004,   ПН.0040,   ПН.0043,   ПН.0044,   ПН.0045, ПН.0048, ПН.007, ПН.009, ПП.001, ПП.0010, ПП.00100, ПП.00101, ПП.00102,  ПП.00103,  ПП.00104, ПП.00105, ПП.00106, ПП.00111,  ПП.00112,  ПП.00113,  ПП.00114,  ПП.00115,  ПП.00116, ПП.00117, ПП.00118, ПП.00119,  ПП.00120,  ПП.00121,  ПП.00122,  ПП.00124,  ПП.00125, ПП.00126, ПП.00127, ПП.00128,  ПП.00129,  ПП.00130,  ПП.00131,  ПП.00132,  ПП.00133, ПП.00134, ПП.00135, ПП.00136,  ПП.00137,  ПП.00138,  ПП.00139,  ПП.00140,  ПП.00141, ПП.00146,  ПП.00147,  ПП.0015,  ПП.00154,  ПП.00158,  ПП.00159,   ПП.0016,   ПП.00160, ПП.00161, ПП.00162, ПП.00163,  ПП.00164,  ПП.00165,  ПП.00166,  ПП.00167,  ПП.00168, ПП.00169,  ПП.0017,  ПП.00170,  ПП.00172,  ПП.00173,  ПП.00174,   ПП.00176,   ПП.00177, ПП.0018,  ПП.00181,  ПП.00183,  ПП.00184,  ПП.00186,  ПП.00187,   ПП.00188,   ПП.0019, ПП.00190,  ПП.00191,  ПП.00192,  ПП.00196,  ПП.00199,   ПП.002,   ПП.0020,   ПП.00203, ПП.00204,  ПП.00205,  ПП.00209,  ПП.0021,  ПП.00210,  ПП.00211,  ПП.00217,  ПП.00218, ПП.00219,  ПП.0022,  ПП.00221,  ПП.00222,  ПП.00223,  ПП.00224,  ПП.00225,  ПП.00227, ПП.00229,  ПП.0023,  ПП.00230,  ПП.00231,  ПП.00232,   ПП.00233,   ПП.00234,   ПП.0024, ПП.0025,  ПП.0026,  ПП.0027,  ПП.0028,  ПП.0029,  ПП.003,  ПП.0030,  ПП.0031,  ПП.0032, ПП.0034, ПП.0035, ПП.0036,  ПП.0037,  ПП.0038,  ПП.0039,  ПП.0040,  ПП.0041,  ПП.0042, ПП.0043,  ПП.0049,  ПП.005,  ПП.0052,  ПП.0053,  ПП.0057,  ПП.0058,   ПП.0059,   ПП.006, ПП.0060,  ПП.0061,  ПП.0062,  ПП.0063,  ПП.0064,  ПП.0067,  ПП.0068,  ПП.0069,  ПП.007, ПП.0070,  ПП.0071,  ПП.008,  ПП.0080,  ПП.0081,  ПП.0082,  ПП.0083,  ПП.0084,  ПП.0086, ПП.0087, ПП.0089, ПП.009, ПП.0090, ПП.0091, ПП.0092, ПП.0093, ПП.0096, ПП.0099

 

Практично-орієнтований державний іспит           ПН.0013,  ПН.0016,   ПН.0019,             ПН.002, ПН.0020,          ПН.0021,  ПН.0022,   ПН.0026,   ПН.0027,  ПН.0029,   ПН.003,             ПН.0030,     ПН.0032, ПН.0033,        ПН.0034,   ПН.0035,    ПН.0041,   ПН.0042,   ПН.0046,             ПН.0047,                   ПН.005,     ПН.006, ПН.008,        ПП.00107, ПП.00108,       ПП.00109,             ПП.0011,     ПП.00110,  ПП.0012,   ПП.00123, ПП.0013,        ПП.0014,   ПП.00142,   ПП.00143,             ПП.00144,                  ПП.00145, ПП.00148, ПП.00149, ПП.00150, ПП.00151, ПП.00152,  ПП.00153,  ПП.00155,  ПП.00156,  ПП.00157,  ПП.00171, ПП.00175, ПП.00178, ПП.00179,  ПП.00180,  ПП.00182,  ПП.00185,  ПП.00189,  ПП.00193, ПП.00194, ПП.00195, ПП.00197,  ПП.00198,  ПП.00200,  ПП.00201,  ПП.00202,  ПП.00206, ПП.00207, ПП.00208, ПП.00212,  ПП.00213,  ПП.00214,  ПП.00215,  ПП.00216,  ПП.00220, ПП.00228, ПП.0033, ПП.004,  ПП.0044,  ПП.0045,  ПП.0046,  ПП.0047,  ПП.0048,  ПП.0050, ПП.0051, ПП.0054, ПП.0055,  ПП.0056,  ПП.0065,  ПП.0066,  ПП.0072,  ПП.0073,  ПП.0074, ПП.0075, ПП.0076, ПП.0077,  ПП.0078,  ПП.0079,  ПП.0085,  ПП.0088,  ПП.0094,  ПП.0095, ПП.0097, ПП.0098,

хворий

ГО.0034      Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму

 

шифри            Гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація) ГП.007        Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і

корегувати наслідки ятрогенних впливів

ГП.005        Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату в

медичному

середовищі

шифри                                            Професійна та практична підготовка

ПП.003        Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати

їх в практику охорони здоров`я

ПП.00121 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та стоматологічне

здоров`я населення

ПП.0063      Використовувати положення чинного законодавства стосовно правової регламентації лікарської

діяльності