121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

 Кафедра соціальної медицини та гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена відповідно до рішення Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; кафедра є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом Академії.

Адреса кафедри: 02091, Київ, Харківське шосе, 121.

На сучасному етапі розбудови незалежної, демократичної, правової Української держави нагальною справою української спільноти виступає проблема перегляду і переосмислення світоглядних орієнтацій; значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів і методів формування у студентської молоді якісно нового мислення та високого рівня національної самосвідомості.

Відтак, актуальним  завданням для вищої освіти є формування потужної еліти нації, патріотичної, високоморальної, творчо активної, яка виявлятиме свою громадську позицію, прагнутиме до самореалізації. У зв’язку з цим роль соціогуманітарного знання як важливого чинника у процесі формування висококваліфікованого й високоморального фахівця, гармонійної, цілісної, національно свідомої, патріотично  спрямованої, громадсько-активної особистості зростає.

Формування спеціаліста нині, в умовах гібридної війни, – це не просто передавання знань, практичних умінь і навичок, а передусім виховання розуму, формування світогляду, переконань, моральних цінностей і принципів, естетичних смаків і вподобань. Наукою ж доведено, що навчання й виховання – процес нероздільний та глибоко національний за суттю, змістом і характером. А тому організація освітнього процесу на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін  має на меті формування і розвиток такої особистості, якій буде притаманна готовність до виконання, окрім професійного, громадянського та конституційного обов’язків із захисту національно-державних інтересів, незалежності та цілісності України, утвердження її суверенітету.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін функціонує у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» від часу створення останньої. Становленню кафедри сприяла науково-викладацька діяльність професора, доктора наук Салюти М. Ю., професора, доктора наук Стадника М. М., професора, доктора наук Костинської Н.Є., професора, доктора наук Якимця В. М., професора, доктора наук Ярош Н. П. Нині кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – згуртований і творчий колектив однодумців,  які забезпечують викладання дисциплін соціогуманітарного циклу студентам україномовної та англомовної форми навчання.

Провідна наукова тематика роботи кафедри відповідає спрямованості наукової діяльності Академії – «Екологічна медицина, гігієна і медицина навколишнього середовища: стан і перспективи розвитку». У контексті даної наукової проблематики організована діяльність студентського наукового товариства, яку скоординовує доцент Бортнікова О. Г, кандидат філософських наук, магістр психології, у центрі професійних та наукових інтересів якої проблема впливу бойової психічної травми на психологічний стан військовослужбовців.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює із студентською радою, організовуючи діяльність інформаційного центру, освітні екскурсії та спортивні змагання.

     Метою навчально-виховної роботи кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є реалізація Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», яка передбачає «утвердження людини як найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття її здібностей та засвоєння різноманітних освітніх потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи».

     Світоглядні основи навчально-виховного процесу:

 • соціокультурний контекст інноваційної діяльності;
 • розвиваюча культурологічна домінанта;
 • відхід від традиційних парадигм мислення в умовах медіатехнологій, глобалізації, інформатизації, мультикультуризації;
 • поєднання гуманістичної і медичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, класичної спадщини та сучасних досягнень наукової думки;
 • органічний зв’язок з національною історією, культурою, національною традицією;
 • свобода вибору цінностей, реалізація можливостей саморозвитку;
 • гуманізація міжособистісних відносин;
 • орієнтування на майбутнє;
 • корпоративна культура.

З огляду на поставлену мету визначені наступні завдання навчально-виховної роботи:

 • забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансполяції культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних і світових зразків;
 • формування світоглядної, правової, моральної, політичної, економічної, екологічної культури;
 • примноження інтелектуального та духовного потенціалу;
 • усебічний розвиток особистості, зорієнтованої на гуманістичні цінності й  настанови професійної лікарської етики та деонтології;
 • формування у студентів інноваційного мислення, здатностей до творчої самореалізації, становлення їх фізичного і морального здоров’я;
 • створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень вітчизняної і світової науки, стандартів вищої освіти;
 • всебічна підготовка до життя в глобалізованому інформаційному просторі;
 • забезпечення ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних і соціальних функцій;
 • формування гнучкості, мобільності, конкурентоздатності, умінь інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • навчання цілеспрямованого використання свого потенціалу в пізнавальній сфері, для самореалізації в професійному й особистому плані і в інтересах суспільства;
 • формування світогляду, переконань, цінностей, які забезпечують реалізацію «життєвих проектів» студентів;
 • формування мовної компетентності та комунікативної культури майбутніх лікарів;
 • вибудовування навчального процесу на основі практичної діяльності.

Напрямки методичної роботи:

–    розробка навчальних та робочих програм з дисциплін, викладання яких

забезпечує кафедра;

–   розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання (РСС) студентів та  технологій організації самостійної роботи (СРС) відповідно до Положення про рейтингову систему;

 • підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів;
 • упровадження в навчальний процес нових форм, методів та інноваційних мультимедійних технологій, розробка відповідного методичного забезпечення;
 • проведення науково-методичних семінарів викладачів;
 • підготовка навчально-методичної документації, дидактичних матеріалів;
 • вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

    Напрямки наукової роботи

 • підготовка та публікування наукових статей у фахових виданнях;
 • виступи на наукових конференціях, публікування тез доповідей;
 • робота над дисертаціями, підготовка до захисту;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій;
 • організація та проведення наукових семінарів;
 • керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються на науково-практичних конференціях;
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

 

Методологічну основу організації роботи кафедри становлять: технологічний підхід – впровадження інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес з використанням комп’ютерної техніки; діяльнісний, особистісно-орієнтований, інформаційно-психологічний, синергетичний підходи до організації освітнього процесу в закладі вищої освіти.

Нові методики навчання

 1. Інтегративні методики – розвиток смислових асоціацій.
 2. Інтерактивні методики: проблемна лекція,лекція із запланованими помилками, розв’язання соціально-психологічних завдань, дискусія, проектна технологія, випереджальна самостійна робота, робота в командах з дисципліни.
 3. Моделювання і проектування.
 4. Психотренінги.
 5. Елементи ігрових навчальних технологій.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Латинська мова та медична термінологія.
 2. Іноземна мова.
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 5. Українська мова як іноземна
 6. Історія України та української культури.
 7. Філософія.
 8. Основи психології. Основи педагогіки
 9. Психологія спілкування
 10. Деонтологія в медицині
 11. Фізичне виховання.

Бистра Марія Олександрівна – заступник завідувача  кафедри соціальної медицини та гуманітарних дисциплін.

Кандидат історичних наук, доцент. Викладає дисципліни: ,,Історія України та української культури’’, ,,Філософія’’.

Освіта:

 • 1993 – 1998 – Донецький державний університет; спеціальність «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії.
 • 2021 – 2022 – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; спеціальність «Філологія», кваліфікація – магістр філології за спеціальністю германські мови та літератури (переклад включно) перша мова – англійська.

Досвід роботи:

 • 2020 – дотепер – ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», заступник завідувача кафедри соціальної медицини та гуманітарних дисциплін.
 • Донецький національний університет
 • Донецька державна академія управління

 

 

Основні публікації:

Монографії

 1. Система освіти в Донбасі у роки Великої Вітчизняної війни: Монографія Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 273 с.
 2. Донетчина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Известные и неизвестные страницы/ Андинок В.А., Дермайдер А.Г., Быстрая М.А., Кулага И.И., Негрило Д.И., Титаренко Д.Н., Удалова Т.М. – Донецк: АОЗТ „Издательство „Донеччина”, 2008. – 432 с. (С. 41-56; 58-61; 149-156; 175-176; 281-302; 307-311).
 3. Донбасс в Великой Отечественной войне: известные и неизвестные факты / Добров П.В., Гридина И.Н., Быстрая М.А., Есип И.М., Добров Э.В., Буценко Н.Д., Удалова Т.М.– Донецк: ООО «ИПП», «Проминь», 2014. – 420 с. (С. 36 – 42, 126 – 156, 173 – 205, 364 – 382).
 4. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności, Tom 1, R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017, 412 s. (S.360-378.)

 

Статті

 1. Матеріали державного архіву Одеської області про життя представників науково-педагогічної інтелігенції періоду німецько-румунської окупації (1941 – 1944 рр.) // Історичні і політологічні дослідження . – 2016. – №1. – С. 16 – 31.
 2. Науково-педагогічна інтелігенція України в реаліях окупації: ресурси та стратегії виживання// Нові сторінки історії Донбасу, – № 27. – С.139 – 160.
 3. Образ радянського вчителя у періодичних виданнях України кінця 1930-х рр. на прикладі газети «Більшовицька правда» // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. – 244 с. С.138-144.
 4. Науково-педагогічна інтелігенція радянської України напередодні Другої світової війни: соціально-демографічний аналіз / М.О.Бистра // Нові сторінки історії Донбасу. – 2017. – № – С.87 – 102.
 5. «Had been waiting for death, but it did not come, had been hoping for freedom, but it was not bee…»: reality in children’s essays about what they lived out in the years of the Second World War // EAST UROPEAN HISTORICAL BULLETIN, 2017. – ISSUE 3. – Р. 67 – 72.
 6. Образ представника науково-педагогічної інтелігенції в українських радянських періодичних виданнях періоду Другої світової війни// Науковий щоквартальник «Емінак».– Київ-Миколаїв, 2018. – №1(21) (січень – березень). – Т.3. – С. 71- 77.

 

Навчально-методичні розробки

 1. Історія України: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч.2. ХХ – початок ХХІ століття. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – 167 с.
 2. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Україна в роки Другої світової війни» (для студентів спеціальності «Історія»)/ М.О. Бистра. – 2-е змін. і доп. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 136 с.
 3. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Новітня історія України» (для студентів ІІІ курсу спеціальності «Історія») / уклад.:. – 2-е вид., змін. і допов. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 104 с.
 4. Історія релігії і церкви в Україні: Навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності „Історія” / М.О.Бистра. – Донецк: „Юго-Восток”, 2014. – 70 с.
 5. Культурні процеси в Радянській Україні: Навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності „Історія„/ М.О. Бистра. – Донецк: „Юго-Восток”, 2014. – 38 с.
 6. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу „Історія України” (для студентів І курсу спеціальностей „Міжнародні відносини”, „Політологія”)/ уклад. М. О. Бистра. – Вінниця: ДонНУ, 2015. – 77 с.

 

Віцюк Алла Анатоліївна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук. Викладає дисципліни: ,,Іноземна мова’’, ,,Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’’.

Автор 20 наукових публікацій та учасник 10 конференцій (Міжвузівські, Всеукраїнські та  Міжнародні), у тому числі:

–  The 1stInternational scientific conference «European Applied Science: modern approaches in scientific researches», December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany;

– International research and practical conference «The development of medical sciences: problems and solutions», Brno, The Czech Republic, April 27-28, 2018;

– стажування на кафедрі іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини» з 11.04.2016 по 22.04.2016;

– 14.04.2016р. рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було присвоєно  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».

Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи.

 

Освіта:

 • 2004 – 2009 – Київський міський  педагогічний  університет імені Б.Д. Грінченка; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація – викладач української мови та літератури, англійської мови.
 • 2014 – 2016 – Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» за спеціальність «Фармація», кваліфікація – фармацевт.

Досвід роботи:

 • 2018 – дотепер – Міжнародна академія екології та медицини, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 • Медично-фармацевтичний коледж.

СПИСОК
навчально-методичних та наукових праць

ВІЦЮК АЛЛИ АНАТОЛІЇВНИ

за   2008-2022рр.

 

 1. Семантико-синтаксичні відношення в структурі складносурядних речень (на матеріалі оповідань    Б.Д.Грінченка  «Дзвоник», «Батько       та дочка»): Наукові студії студентів-грінченківців: Журнал студентських  наукових праць №1/ Редкол.: Хоружа Л.Л., Безпалько  О.В.,  та ін.-К.: КМПУ імені    Б.Д.Грінченка, 2008.-С.19-20
 2. Методи та прийоми      вивчення     складносурядних речень у 9 класі гімназії: Наукові студії студентів-грінченківців: Журнал студентських наукових праць №2/ Редкол.: Хоружа Л.Л., Безпалько О.В., та ін. К.:КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008.-С.26-28
 3. Актуальність впровадження інтенсивних курсів набуття орфографічних умінь та навичок у школі та ВНЗ: Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і   науки  України; Нац. пед.  ун-т  імені   М. П.   Драгоманова;   укл.   Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXVII (87). – С. 19-29 (фахове видання)
 4. Дидактичні особливості організації практикуму з української мови у старших класах середньої школи та ВНЗ: Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 65. – С. 61-67 (фахове видання)
 5. Оволодіння орфографічною компетенцією – необхідна умова підвищення грамотності учнів середньої школи: Освіта Донбасу: Наук.-метод. видання / Луганський нац. ун-т імені Т. Г. Шевченка. –Луганськ, 2011. – Вип. 1 (144). – С. 29-34 (фахове видання)
 6. Становлення та розвиток основних положень методики інтенсивного навчання іноземних мов: головні ідеї та принципи: Вісник Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2011. – Вип. 10 (221). – С. 178-187 (фахове видання)
 7. Тенденції розвитку методики навчання орфографії української мови: Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» . – Випуск 8 – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволенко Д. Г., 2011. – С. 188-195 (фахове видання)
 8. Реалізація компетентнісного підходу у формуванні орфографічної грамотності студентів-першокурсників філологічних спеціальностей під час вивчення мовознавчих дисциплін: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 59. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 223-228 (фахове видання)
 9. Methodological guidelines of improving of students’ spelling literacy in higher education of the second level of accreditation: “European Applied Science: modern approaches in scientific researches”: Papers of the 1st International scientific conference (Volume 1). December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany. – 144-145
 10. Історичні витоки розвитку українського правопису: Українська мова і література в сучасній школі. –К., 2013. – № 1. – С. 18-21
 11. Орфографічний практикум з української мови: Навч. посібник для студентів філологічних спеціальностей (електронне видання). – КУ імені Бориса Грінченка, 2011. – 84 с.
 12. Застосування комп’ютерно орієнтованих методів навчання у формуванні орфографічної компетенції студентів-першокурсників філологічного профілю: Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. Всеукр. наук-практ. конф (20 квітня 2011 р.) / МОН України, ГУОМ КМДА, Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка  та ін. / за заг. ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 42-48
 13. Застосування інтерактивних методів навчання під час вивчення орфографії студентами-першокурсниками філологічних спеціальностей: Актуальные вопросы современной науки: материалы ХІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам. – Горловка, 2011. – С. 21- 29
 14. Шляхи підвищення орфографічної грамотності студентів-філологів в умовах університетської освіти: Молодий науковець ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 5 квітня 2012 р.) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг: СПД Залозний В. В., 2012. – С 17-20
 15. Conceptual foundations of spelling competence of the students of medical academy: Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць/ За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А.Черниш – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.-С. 130-134
 16. Проблема становлення майбутнього фахівця в галузі медичної освіти в умовах європейської кредитно-трансферної системи:Новітні чинники впливу на формування особистості студента-майбутнього лікаря: Матеріали XVIміжн. наук.-практ. конференції, Київ, 23 березня 2016р.-К.; КМУ УАНМ, 2016.- С. 36-39
 17. Становлення та розвиток фармації як важливої сфери життєдіяльності людини: Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів ХІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 21 квітня 2016р.; у 2-х т./ Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін.- К.: Вид-во Європейського університету, 2016.-Т 1.-С. 44-47
 18. Нервово-психічні розлади у педагогів: симптоми, лікування: Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 жовтня 2016 року).- Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016.-С 99-103
 19. Методика формування орфографічної грамотності студентів-іноземців першого курсу ВНЗ за допомогою різних видів диктантів: Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – № 12.1 (40) грудень, 2016.- С. 400-404 (фахове видання)
 20. Професійні хвороби педагогів: Науковий, медичний, екологічний журнал «Світ медицини та біології» (м. Полтава).-№ 2 (60) 2017.-С 200-203 (фахове видання) (Web of       science)
 21. Здоров’я викладача як актуальна проблема сучасного суспільства: Медичний науково-практичний журнал «Лікарська справа».-№ 1-2 (1146) січень-березень, 2018.-С.178-181(Scopus)
 22. Phytotherapyas a modern and effective method of human treatment: The development of medical sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, P. 142-145
 23. Psychological peculiarities  and    ethical          norms of  professional activity of pharmacists: Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика. – Матеріали ІІ Міжнародного літнього наукового симпозіуму, 26-27 липня, 2019, м. Одеса. – – С.67-73
 24. Знання норм української мови як передумова успішної діяльності сучасного фахівця у галузі фармації: Український фармацевтичний вісник «Фармацевт практик». – 09 [183] 2019. -С. 48-49
 25. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник для студентів 2 курсу Медично-фармацевтичного коледжу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».-(електронне видання).- -100с. (погоджено на засіданні Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», протокол № 4 від 05.12.2019р.)
 26. Нові виклики ХХІ століття: COVID-19: International scientific and practical conference «New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine»: Conference proceedings, September 25-26, 2020. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020.-P.29-32
 27. Дистанційне навчання студентів-медиків засобами сервісу ZOOM як невід’ємна складова освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19: Екологія та медицина. Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій: Частина 1. Метаболічні розлади населення україни: вплив екологічних та стресових факторів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференці з міжнародною участю. 18-19 березня 2021 р., м.Київ; Частина 2. Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та біобезпеки населення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 07-08 квітня 2021 р., м.Київ. –  Київ: «Центр учбової літератури», 2021. –  С. 143-155
 28. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції як одна з передумов погіршення стану здоров’я населення України: Екологія та медицина. Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій: Частина 1. Метаболічні розлади населення україни: вплив екологічних та стресових факторів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференці з міжнародною участю. 18-19 березня 2021 р., м.Київ; Частина 2. Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та біобезпеки населення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 07-08 квітня 2021 р., м.Київ. –  Київ: «Центр учбової літератури», 2021. –  С. 202-213
 29. Сучасний стан та особливості імунопрофілактики проти COVID-19: International Scientific Conference Modern Scientific Research: Achievements, Innovations and Development Prospects: Conference Proceedings, October 1-2, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». – P.34-38
 30. Цікава граматика: Навчальний посібник у 2 частинах для студентів-іноземців підготовчого відділення.-(електронне видання).- -180с. (погоджено на засіданні Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», протокол № 2 від 13.10.2021р.)
 31. Artificial intelligence: history and realities: Матеріали XXI Міжнародної науково-технічної конференції «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS (AIIS’2021). Міжнародна наукова молодіжна школа «СИСТЕМИ ТА ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ», 26-27 листопада 2021р., Київ. – Київ, 2021. – С.164-172
 32. Cиндром емоційного вигорання у науково-педагогічних працівників
  закладів вищої освіти як проблема ххі століття / Віцюк А. А. // Формуваннясучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психоло­гія): Матеріали XIV Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конфе­ренції, 14–15 грудня 2021 р., Харків. – Харків, 2021. – C. 163-164.
 33. Лікарська рослинна сировина: теоретичний аспект / Віцюк А. А. // Промислова фармація — реалії та перспективи, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Чуєшова : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (17-18 березня 2022 р., м. Харків). – X.: Вид-во НФаУ, 2022. – С. 63-65.
 34. Антропогенний вплив на довкілля: ретроспективний аналіз та реалії сучасності/ Віцюк А. А. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Еколого-біологічна освіта в концепції “Єдине здоров’я”», за редакцією проф. Федонюк Л. Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2022. – С. 14-17.

 

 

 

Transition Eng / Ukr