121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Права та обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, гарантії та підвищення кваліфікації

 • Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Академії мають право:
 • на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;
 • на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
 • на захист професійної честі та гідності;
 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що стосуються діяльності Академії;
 • обирати та бути обраним до загальних зборів (конференції) трудового колективу та Вченої ради Академії, педагогічної ради відокремленого структурного підрозділу;
 • обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
 • на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених нормативно-правовими актами Академії, умовами індивідуального трудового договору, Колективного договору та нормами чинного законодавства України;
 • безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Академії;
 • на захист права інтелектуальної власності;
 • на підвищення кваліфікації та стажування;
 • брати участь в об’єднаннях громадян;
 • на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку, тощо.
  • Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають також інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом. На науково-педагогічних і наукових працівників вищих навчальних закладів поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.
  • Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);
 • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
 • розвивати в осіб, які навчаються в Академії, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 • дотримуватися Статуту Академії, норм чинного законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, норм міжнародного права (виключно для учасників зовнішньоекономічної діяльності).
  • Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам вищих навчальних закладів: створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування; виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.
  • Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Академії встановлюються доплати, визначені нормами чинного законодавства України.
  • Ректор Академії, за поданням проректора обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, встановлює порядок, розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії відповідно до законодавства та Колективного договору.
  • Педагогічні і науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і навчально-наукових установах, вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах і органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за кордоном.
  • Академія має право забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників.
  • Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються: під час проведення атестації педагогічних працівників; під час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково-педагогічними працівниками.
Transition Eng / Ukr