121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00
Отступ первой строки

Юридична служба є окремим структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародної академії екології та медицини»’ (надалі – Академія) і створюється у відповідності до Загального положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (в редакції від 01.10.2016 року та внесеними змінами).

Це Положення регулює питання діяльності та визначає основні завдання, функції, принципи управління та організації роботи юридичної служби взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Академії.

Юридична служба у своїй діяльності керується:

–  Конституцією України;

–  законами України, указами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами та розпорядженнями Міністерства освіти та науки України;

–  наказами ректора Академії;

–  Статутом Академії;

–  Колективним договором та цим Положенням.

–  З питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується:

–  рекомендаціями Міністерства юстиції України та Міністерства освіти і науки України.

Юридична служба підпорядковується безпосередньо ректору Академії та проректору організаційно-правових питань.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ АКАДЕМІЇ

Основними завданнями юридичної служби є:

Організація правової роботи в Академії, спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушенню вимог законодавства, інших нормативних документів працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Здійснення методичного керівництва правовою роботою в Академії, аналізу стану цієї роботи.

Правовий захист інтересів Академії в органах суду, а також в інших органах державної влади та місцевого самоврядування.

Юридична служба відповідно до покладених на нього завдань:

Забезпечує необхідною інформацію про чинне законодавство, а також організацію роботи з ознайомлення ректорату та керівників структурних підрозділів Академії з нормативними актами, які стосуються їх діяльності.

Разом з відповідними структурними підрозділами бере участь в підготовці, укладанні господарських договорів з фізичними та юридичними особами, дає правову оцінку їх проектам.

За дорученням керівництва приймає участь у підготовці наказів та інших актів Академії, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність.

Здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів Академії, у разі необхідності доповідає керівнику Академії для вжиття заходів щодо їх зміни чи скасування.

Забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих Академією, підтримує їх у контрольному стані за допомогою нормативно-правової бази «Ліга-Закон».

Надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій.

Організує претензійну і веде позовну роботу.

Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Академії в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

Дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені Академії чи Академією у зв’язку з порушенням його прав і законних інтересів.

Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів).

Вносить ректору Академії пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності.

Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень.

Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства та вносить пропозиції ректору Академії про порушення норм права.

Сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

Організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників Академії інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування.

Надає консультації з правових питань.

За дорученням керівництва Академії розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готується відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріальних перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.

Transition Eng / Ukr