121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

УМОВИ

конкурсного відбору вступників

до ПВНЗ  «Міжнародна академія екології та медицини» у 2022 році

 

VIІ.   Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

– для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках (розділ VІІІ).; у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020, 2021 років;

– для вступу на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікати 2018, 2019, 2020, 2021 років) та фахового випробування.

      У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Академія забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів та співбесід. Для вступників з особливими освітніми потребами оснащено приміщення на базі кафедри фундаментальних дисциплін за адресою: вул. Шимановського, 2, к. 1001. Будівля оснащена ліфтами і пандусами.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. Конкурсні предмети, з яких проводяться вступні випробування:

     –  на основі повної загальної середньої освіти: 1) українска мова, 2) математика,

       3) хімія, або біологія, або фізика;

     – на освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра: 1) українська мова, 2) математика, іноземна мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія. 

       3) анатомія та фізіологія

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:

          1)  1-ий конкурсний предмет – українська мова,

          2)  2-ий конкурсний предмет – математика,

          3)  3-ій  конкурсний предмет – хімія/біологія/фізика (за вибором вступника).

      Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра вступають на другий курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох конкурсних предметів:

          1)  1-ий конкурсний предмет – українська мова,

          2)  2-ий конкурсний предмет – математика/іноземна мова/історія України/біологія/географія/фізика/хімія,

         3) 3-ій конкурсний предмет – фахове вступне випробування з анатомії та фізіології.

 1. Конкурсний бал обчислюється:
 • Для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

       Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А;

де ПІ, П2, ПЗ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого, третього предмета (за шкалою 100 – 200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (Додаток 1);

       Невід’ємні вагові коефіцієнти:

К1 – 0,24;   К2 – 0,30;   КЗ – 0,35;  К4 – 0,1;

       Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». За відсутності з об᾽єктивних причин додатка про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній тикалі вважається таким, що дорівнює 2.

       Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

       Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: РК дорівнює 1.00; ГК дорівнює 1.00; СК дорівнює 1.00;

2) Для вступу на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ,

де ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Невід’ємні вагові коефіцієнти:  К1-  0,30;   К2 – 0,30;   КЗ – 0,40.

 1. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

     За різної кількості складових у конкурсному балі дотримується принцип рівності прав вступників.

 1. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі для вступу на основі повної загальної середньої освіти:

з української мови – 100 балів;математика, іноземна мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія – 100 балів ( за винятком вступників із конкурсним балом понад 175,000 балів);

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

з української мови – 100 балів; з математики/хімії/історії України або біології – 150 балів, з фахового випробування –  130 балів.

 1. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
 2. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджені головою приймальної комісії Академії.

     Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Програми вступних фахових випробувань визначені Академією. Головою приймальної комісії затверджено програми вступних випробувань, структуру оцінки та порядок оцінювання за результатами вступного іспиту та вступного фахового випробування, який включає структуру підсумкового бала.

 Програми співбесід, вступних іспитів, фахових вступних випробувань оприлюднені на вебсайті Академії. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу.

 1. Вступні іспити (для категорій вступників, яким надане таке право) та фахове вступне випробування проводяться відповідно до визначених правилами прийому графіків проведення вступних випробувань за затвердженим Головою приймальної комісії розкладом; проводяться у формі тестування у письмовій формі. Тривалість письмового тестування – 90 хвилин.
 2. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час проведення вступних випробувань сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижчими за мінімальний рівень незалежно від обсягу і змісту написаного.
 3. Оцінки вступних випробувань оголошуються наступного дня після їх проведення на інформаційних стендах приймальної комісії та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Академії.
 4. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових вступних випробуваннях, співбесідах, зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
 5. Вступники, які отримали оцінку нижчу за мінімально встановлений приймальною комісією бал на одному із вступних іспитів чи фаховому вступному випробуванні, не допускаються до участі у наступній сесії та конкурсному відборі на навчання.
 6. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами, нижчими за встановлене Правилами прийому мінімальне значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 7. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.
 8. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджено наказом ректора 29 грудня 2021 року №106-Од. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Апеляції на результати співбесіди розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після їх проведення. Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

     Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються.

     Порядок роботи апеляційної комісії: 14 липня – 30 жовтня з 10:00 до 13:00  години (крім сб. та нд.).

VІІІ.  Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами.

      Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

 1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

        особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

       Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) та в разі отримання балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

    особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

     Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожен з іспитів не менше за встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

      особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

      Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 560 або наказу № 697, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше за встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

      особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.

     Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше за встановлений мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

         особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;

         громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.

       Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав ЗНО.

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатам співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

     У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом – від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.

     Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступником документів та вносить його до ЄДЕБО.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

     Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Академії. Коригування рейтингових списків можливе на підставі офіційного рішення Апеляційної комісії щодо розгляду апеляції із наступним внесенням змін до ЄДЕБО; витяг із протоколу засідання Апеляційної комісії подається до приймальної комісії.
 2. Академія замість оприлюднення на офіційному вебсайті поточних рейтингових списків вступників надаватиме посилання на своєму офіційному вебсайті на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
 3. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

       Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються наступним вступникам, якщо вони допущені до конкурсного відбору:

 • особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

          3)  особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

         4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

         5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

         6) особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

  7) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

       8) діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

      10) особи, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі

      11)  особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Академії, а також в електронному кабінеті вступника.

      Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті Академії у встановлені цими Правилами строки.

      Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Transition Eng / Ukr