121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

І. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна академія екології та медицини» здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270728, дата видачі 02 липня2013
року), протокол №27/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 22 листопада 2016 року, наказ МОН 25 листопада 2016 року № 1499-л, протокол №27/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 22 листопада 2016 року, наказ МОН 25 листопада 2016 року № 1499-л на підставі наказу
МОН 11 грудня 2019 року 1007-л «Про виконання рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва від 09.09.2019 № 640/12300/19 та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 № А/855/18639/19» . ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» оголошує прийом на навчання за освітніми програмами підготовки фахівця другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» (затверджені вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», протокол 27 грудня 2019 року № 5).
2. Прийом до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб (на підставі договору між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).
3. Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у 2021 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року № 1274 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, Закону України 18 грудня 2019 року № 2299 «Про внесення змін до деяких  аконодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», Змін до Порядку організації набору та навчаня (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 12 жовтня 2020 року №1265. Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» (далі – Академія) у 2021 році затверджені Вченою радою Академії (протокол 29 грудня 2020 року № 5) та рішенням  риймальної комісії (протокол 24 грудня 2020 року № 51).
4. Організацію прийому вступників до Академії здійснює приймальна комісія, склад якої затверджено наказом ректора 29 грудня 2020 року № Ю5-Од. Головою Приймальної комісії є ректор. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини», затвердженим Вченою радою Академії (протокол 23 квітня 2018 року № 11), відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Академії оприлюднено на її офіційному веб-сайті maem.kiev.ua. Структурним підрозділом приймальної комісії є відбіркова комісія, функції якої пов’язані з перевіркою документів та забезпеченням процедури зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання. Ректор Академії забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2021 році, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. .’ і
5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником Академії та виконання процедур вступної кампанії.
6. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Академії, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п ’ятниця з 9:00 до 17:00; 14 липня – 23 липня з 9:00 до 18:00.
7. У Правилах прийому до Академії у 2021 році терміни вживаються в таких значеннях:

відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним  бсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;
вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого
освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька
освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу студентів між ними та строки обрання здобувачами магістра медичного спрямуванья) на основі повної загальної середньої освіти не раніше завершення першого року навчання, в
інших випадках не раніше трьох місяців після початку навчання);
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та цих Правил прийому;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;
рейтинговнй список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;
Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».
Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

1. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
2. Для здобуття вищої освіти в Академії приймаються:
– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра з відповідної спеціальності медичного спрямування, – для здобуття ступеня магістра медичного спрямування;
– особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування, – для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного
навчання за іншою спеціальністю в Академії або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.
3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти приймаються на навчання на перший курс.
4. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю приймаються на другий курс; таким особам перезараховуються кредити ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти: спеціальність 221 Стоматологія – ЗО кредитів, спеціальність 222 Медицина – 60 кредитів.
5. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у
зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.
5. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
6. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до Академії, надається одне ліжко-місце на період складання вступних іспитів.
7. Для вступників з особливими освітніми потребами оснащено приміщення на базі кафедри фундаментальних дисциплін за адресою: вул. Шимановського, 2, к. 1001. Будівля оснащена ліфтами і пандусами.

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).
– за кошти грантів, які може отримати Академія на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

IV. Обсяги прийому

1. Прийом на навчання до Академії здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожної спеціальності. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі продовження навчання особами, які робили перерву у навчанні
через визначені законом причини, а також у випадках, передбачених законодавством, і за рішенням суду (параграф 7 Постанови Кабінету міністрів України № 347 від 10. 05. 2018 та Постанова Кабінету міністрів України № 1187 від 30.12.2015).
2. Конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом на навчання:
221 «Стоматологія» – термін навчання 5 р .- денна форма навчання – 60 осіб, 222 «Медицина» – термін навчання 6 р. – денна форма навчання – 60 осіб. Обсяги прийому на конкурсні пропозиції оприлюднено на офіційному вебсайті Академії: maem.kiev.ua .

V. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України 03 червня 1994 року « 271 «Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними областями  республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, Змін до Порядку організації набору та навчаня (стажування) іноземців та осіб без громадянства,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 12 жовтня 2020 року №1265. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту в Академії за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
1. Прийом іноземців на навчання здійснюється на конкурсній основі на підставі договорів, укладених Академією з юридичними та фізичними особами. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту»
фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом.
2. Зарахування вступників-іноземців на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється двічі на рік:
1) двічі нарік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 березня відповідно;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі.
3. Прийом заяв і документів до Академії проводиться з: 10 січня до 27 лютого; 01 липня до ЗО жовтня.
Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Академії за адресою:
Київ, Харківське шосе, 121, 3 поверх, к. 307.
Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про  кредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви. У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу
освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо  інформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
4. Іноземці подають для вступу до Академії такі документи:
1) анкету встановленого зразка;
2) Запрошення на навчання;
3) документ про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
4) документ про відсутність BIJI-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання до України;
6) страховий поліс щодо подання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безплатне надання екстреної медичної допомоги);
7) документ про народження;
8) 6 фотокарток розміром 60×40 мм.
Зазначені в підпунктах “3”, “4”, “5”, “7” пункту 9 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України: обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059 до початку другого семестру.
5. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра медичного спрямування здійснюється за результатами вступних іспитів та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження
навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та результатів вступних іспитів з трьох конкурсних предметів – загальноосвітніх дисциплін:
1-ий конкурсний п р едм ет- мова навчання (англійська);
2-ий конкурсний предмет – математика;
3-ий конкурсний предмет – біологія \ хімія.
Мінімально необхідне для вступу значення середнього бала документа про попередній здобутий рівень освіти – 100 балів.
Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів:
1-ий конкурсний предмет – 100 балів;
2-ий конкурсний предмет – 125 балів;
3-ій конкурсний предмет – 125 балів.
6. Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А;
де ПІ, П2, ПЗ – оцінки вступних іспитів з першого, другого, третього предмета (за шкалою 100 – 200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200.
Невід’ємні вагові коефіцієнти: К1 – 0,25; К2 – 0,30; КЗ – 0,35; К4 -0,1.
7. Вступні іспити проводяться в кілька потоків відповідно до кількості поданих заяв. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
8. Програми вступних іспитів визначені Академією і оприлюднені на вебсайті Академії. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу. Головою приймальної комісії затверджено порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який включає структуру підсумкового бала.
9. Вступні іспити для вступників – іноземних громадян проводяться відповідно до визначених правилами прийому графіків проведення вступних випробувань;
проводяться у формі тестування у письмовій формі. Тривалість письмового тестування – 60 хвилин.
Під час проведення вступних іспитів забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час проведення вступних іспитів сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що
складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижчими за мінімальний рівень незалежно від обсягу і змісту написаного.
10. Оцінки вступних іспитів оголошуються наступного дня після їх проведення на інформаційних стендах приймальної комісії та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Академії.
11. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
12. Вступники, які отримали оцінку нижчу за мінімально встановлений приймальною комісією бал на одному із вступних іспитів, не допускаються до участі у наступній сесії та конкурсному відборі на навчання.
13. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами, нижчими за встановлене Правилами прийому мінімальне значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
14. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Академії на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
15. Зарахування до Академії при позитивній різниці між ліцензованим обсягом підготовки іноземних громадян та кількістю абітурієнтів-іноземців проводиться за рейтинговим списком. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Академії. За умови наявності однакового рейтингового бала перевагу мають:
1) абітурієнти, які мають вищий бал із загальноосвітніх предметів, з яких проводяться вступнііспити;
2) абітурієнти, які мають вищий середній бал документа про освіту;
3) абітурієнти, які мають вищий середній бал підготовчого факультету;
4) абітурієнти, які мають середню медичну освіту;
5) абітурієнти, які мають медичний стаж;
6) абітурієнти, які здобувають другу вищу освіту.
Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
16. Коригування рейтингових списків можливе на підставі офіційного рішення Апеляційної комісії щодо розгляду апеляції із наступним внесенням змін до ЄДЕБО;
витяг із протоколу засідання Апеляційної комісії подається до приймальної комісії.
17. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Академії та вебсайті Академії..
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
18. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
19. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в  конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.
20. Апеляції на результати вступних іспитів, проведених Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджено наказом ректора 29 грудня 2020 року № Юб-Од. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів.
Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається. Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються. Порядок роботи апеляційної комісії: 14 липня – ЗО жовтня з 10:00 до 13:00 (крім сб. та нд.).
21. Поновлення здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у у зв’язку з академічною відпусткою, для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю здійснюється двічі на рік:
1) до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 15 квітня і 01 листопада відповідно).
22. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.
23. У разі зарахування на навчання до Академії, що здійснюється наказом ректора Академії, укладається тристоронній договір про надання освітніх послуг між Академією, вступником та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
24. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахування на навчання.

VI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.
2. Вступники, рекомендовані на навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил прийому. У разі зарахування на навчання впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між Академією, вступником та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої
особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між Академією та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу
для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування: у разі вивільнення місць до зарахування буде рекомендована наступна у рейтинговому списку особа. У разі відсутності таких претендентів за рішенням приймальної комісії на звільнені місця можна зараховувати осіб з іншої конкурсної пропозиції Академії шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

VII. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті Академії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника: подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу вищої освіти за власним бажанням. Відрахованим із закладу вищої освіти за власним бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання
заяви про відрахування.
3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Transition Eng / Ukr