121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПРЕАМБУЛА

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, навчання, наукової роботи, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія), забезпечення співпраці студентського самоврядування, у тому числі студентських колективів, організацій та груп, із керівництвом Академії, ухвалюють дане Положення про студентське самоврядування Академії (далі – Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. Усі органи студентського самоврядування, котрі діють в ієрархічній структурі та, відповідно, передбачені цим Положенням, зобов’язані здійснювати свою діяльність в інтересах спільноти студентів Академії та кожного окремого студента Академії зокрема.

Основна мета цього Положення – створити зрозумілі кожному студенту прозорі правила існування та функціонування студентського самоврядування, в особі його органів, в Академії. У цьому Положенні встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування студентського самоврядування.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.          Положення про студентське самоврядування ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, а також Статуту Академії та інших внутрішніх нормативно-правових актів Академії.

1.2.          В Академії та його структурних підрозділах   діє студентське

самоврядування, яке є   невід’ємною частиною громадського самоврядування Академії. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Академією.

1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії. Усі

студенти, які навчаються в Академії, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

1.4.     Студентське самоврядування Академії забезпечує   захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академії. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

1.5.          У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, Статутом Академії та цим Положенням.

II.  МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1.          Метою діяльності студентського самоврядування є сприяння виконанню студентами своїх обов’язків та створення умов для самореалізації особистості студентів Академії і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Академії, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2.          Основні завдання студентського самоврядування:

1)    захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Академії;

2)    сприяння проведенню навчальної, наукової та творчої діяльності в Академії;

3)    сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

4)    пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

5)    сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

6)    сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;

7)    співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;

8)    сприяння працевлаштуванню випускників;

9)    участь у вирішенні питань академічної мобільності студентів;

10)        сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;

11) забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;

12) спільно з відповідними структурними підрозділами Академії сприяють наданню інформаційної, правової, психологічної, фінансової та іншої допомоги студентам;

13) представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та інших структурних підрозділах Академії;

14)        співпраця з завідувачами кафедр, деканатом медичного факультету іншими структурними підрозділами і з проректорами.

2.3.          Принципи студентського самоврядування

2.3.1.     В Академії діє ієрархічна структура принципів діяльності органів та учасників студентського самоврядування:

1)    верховенства права та законності;

2)    рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні, забезпечення дотримання та реалізації взаємної рівності прав та законних інтересів усіх студентів Академії;

3)    незалежності від будь-якого впливу політичних партій та релігійних організацій;

4)    публічності та відкритості діяльності органів самоврядування;

5)    добровільності, колегіальності, виборності та звітності (перед студентами) органів студентського самоврядування;

6)    забезпечення академічної доброчесності, якості навчально-освітнього процесу та якості освіти;

7)    справедливості та добропорядності;

8)    правової визначеності діяльності та рішень органів студентського самоврядування, тощо.

2.3.2.Дотримання учасниками студентського самоврядування вищезазначених принципів у своїй діяльності є обов’язковим.

2.3.4.    Перелік принципів діяльності студентського самоврядування та його органів і членів не є вичерпним.

2.4.        Органи студентського самоврядування:

1)    беруть участь в управлінні Академією у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Академії;

2)    беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3)    проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; .

4)    беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5)    захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Академії;

6)    делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7)    приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8)    беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9)    розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10)  вносять  пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11)  вносять  пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12)   мають  право оголошувати акції протесту;

13)   виконують  інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування Академії.

2.5.        За погодженням з органом студентського самоврядування Академії приймаються рішення про:

1)    відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;

2)    поселення осіб, які навчаються в Академії, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

3)    затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується осіб, які навчаються;

III.     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

3.1.        Члени органів студентського самоврядування мають право:

1)    захищати свої права, свободи та законні інтереси;

2)    обирати   і бути обраним на будь-які посади    органів   студентського

самоврядування;

3)    брати участь у веденні справ органів студентського самоврядування в порядку, визначеному цим Положенням;

4)    вносити    пропозиції щодо покращення  діяльності   органів         студентського самоврядування;

5)    своєчасно одержувати інформацію про  діяльність  органів            студентського самоврядування;

6)    ставити    питання про внесення змін   до Положення про студентське

самоврядування Академії та інших внутрішніх положень, що стосуються діяльності студентського самоврядування;

7)   брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за ініціативи чи за участю студентського самоврядування;

8)   інші права, передбачені цим Положенням і які випливають з нього.

3.2.          Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:

1)   неухильно дотримуватись норм законодавства України, Статуту Академії, інших внутрішніх нормативно-правових актів Академії, цього Положення, рішень Загальних зборів;

2)   нести відповідальність за свої дії та бездіяльність;

3)   належним чином представляти інтереси студентів у відносинах з Академією;

4)   бути присутніми на всіх засіданнях органів управління студентського самоврядування (стосується членів таких органів), а в разі відсутності з поважних причин, попередньо попередити відповідальну особу та отримати інформацію щодо прийнятих рішень;

5)   не порушувати права і законних інтересів учасників освітнього процесу;

6)   вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів студентського самоврядування та Академії;

7)   вживати заходів для припинення порушень студентами норм законодавства України, Статуту Академії, інших внутрішніх нормативноправових актів Академії, цього Положення, тощо.

3.3.          Усі студенти, які навчаються в Академії, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

3.4.          Керівники органів студентського самоврядування, їх заступники і секретарі можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

3.5.          Виконавчий та інші органи студентського самоврядування обираються строком на один календарний рік.

3.6.          Член органу студентського самоврядування припиняє свої повноваження:

1)   за власним бажанням;

2)   у зв’язку із втратою статусу студента Академії;

3)   за рішенням Загальних зборів факультету.

3.7.          Невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків членом студентського самоврядування без поважних причин або аморальна поведінка (така, що принижує честь та гідність інших осіб) тягне за собою припинення повноважень і виключення з органів студентського самоврядування за рішенням Загальних зборів факультету.

3.8.          У випадку втрати статусу студента особа автоматично перестає бути членом органу студентського самоврядування.

IV.     ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

4.1.          Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування.

4.2. Органами управління студентського самоврядування Академії є:

–      вищий орган: Конференція студентів Академії.

–      виконавчий орган: Студентська академічної рада Академії, в структурі якої здійснює діяльність представницька Рада старост навчальних груп Академії.

Найменування виконавчого органу студентського самоврядування Академії:

–     українською мовою: повне найменування: Студентська академічна рада Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини»; скорочене найменування: (САР ПВНЗ МАЕМ або САР Академії);

4.3.    Також можуть бути створені робочі та дорадчі органи студентського самоврядування Академії. Рішення про створення таких органів приймається Конференцією студентів Академії.

4.4.    Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, спеціальності, факультету.

4.5.    Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Академії.

4.6.          Інші органи студентського самоврядування всіх рівнів є представницькими та виборними.

4.7.    Органи студентського самоврядування всіх рівнів є підзвітними Конференції студентів Академії.

4.8.          Засідання органів студентського самоврядування Академії є правомірними за умови участі в них більше 1/2 від їхнього кількісного складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх, а щодо питань, які належать до виключної компетенції відповідних органів — не менш як 2/3 від кількості присутніх.

4.9.    Для здійснення своєї діяльності САР ПВНЗ МАЕМ має право на власну офіційну назву, емблему та символи, які затверджуються виключно на Конференції студентів Академії, а також право на використання символіки Академії.

V.    КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ

5.1.          Конференція студентів Академії є вищим органом студентського самоврядування Академії.

5.2.          Конференція студентів Академії:

1)  приймає положення про студентське самоврядування Академії;

2)  визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів інших (представницьких) органів студентського самоврядування;

3)   здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського самоврядування Академії;

4)   заслуховує звіти виконавчих та інших органів студентського самоврядування Академії, дають їм відповідну оцінку;

5)      заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування Академії про виконану роботу;

6)  затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

7)    затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування Академії, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

8)      обирає голову виборчої комісії Студентської академічної ради Академії;

9)      розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;

10)     обирає інші органи управління з числа студентів, в тому числі для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

11)     має право тимчасово або одноразово делегувати частину своїх повноважень для прийняття рішення (здійснення певного завдання) Студентській академічній раді Академії, про що приймається відповідне рішення Конференцією студентів Академії;

12)     здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених законодавством, Статутом Академії та цим Положенням

5.3.          Конференція студентів Академії складається зі студентів – делегатів факультету.

5.4.          Конференція студентів Академії скликається не рідше одного разу на рік. У загальному порядку про скликання Конференції повідомляється не пізніше, ніж за 10 днів до її проведення. В окремих випадках, прямо визначених даним Положенням, про скликання Конференції студентів Академії може, бути повідомлено у більш короткий строк.

5.5.          Позачергове засідання Конференції студентів Академії може скликатися:

1)  за рішенням Студентської академічної ради Академії;

2)  на вимогу рішення Ради старост навчальних груп факультетів Академії;

3)  на вимогу голови Студентської академічної ради Академії для розгляду та прийняття рішень з невідкладних питань;

4)  на вимогу студентів, яка засвідчена підписами не менш як 5 відсотків студентів Академії (підписи студентів мають бути зібрані відповідно до єдиної форми, яка відповідає наступній структурі: на кожному аркуші формату А4 з лівої сторони зазначається відповідне подання з обов’язковим оприлюдненням порядку денного, а з правої сторони зазначається список студентів з підписами, що підтримують проведення позачергової Конференції студентів Академії).

5.6.          Керує роботою Конференції студентів Академії головуючий Конференції студентів. Секретар веде протокол Конференції студентів Академії та разом з головуючим підписує цей протокол. Головуючий Конференції студентів та секретар обираються на кожному засіданні Конференції студентів Академії простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів Конференції. Головуючим не може бути особа, яка є головою САР Академії.

5.7.          Порядок проведення Конференції студентів Академії:

5.7.1.      Перед початком Конференції студентів Академії здійснюється реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів Академії є легітимною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50% + 1 від загальної кількості обраних делегатів.

5.7.2.      На початку Конференції студентів Академії із числа делегатів обирається головуючий Конференції, секретар та лічильна комісія Конференції.

5.7.3.      Лічильна комісія Конференції зазвичай складається з трьох осіб, якщо не було запропоновано іншу кількість осіб.

5.7.4.      Обговорення питань на Конференції студентів Академії відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку 12 денного позачергової Конференції студентів Академії обов’язково вносяться питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного Конференції студентів Академії можуть бути внесені зміни або додано інші питання.

5.7.5.      Конференція студентів Академії проводиться гласно і відкрито. Бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має право кожен студент Академії. На Конференцію студентів Академії можуть бути запрошені представники адміністрації Академії, науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів Академії. На засіданні Конференції студентів Академії мають право бути присутні засоби масової інформації, порядок акредитації яких визначається окремим положенням, яке затверджується в установленому порядку. Присутні, які не є делегатами, мають право виступу на Конференції студентів Академії за дозволом головуючого Конференції студентів Академії, який встановлює регламент виступу. Виступ даної особи повинен бути внесений до порядку денного.

5.7.6.      Рішення на Конференції студентів Академії ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на Конференції іншій особі не допускається. Рішення Конференції студентів Академії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 50% від кількості присутніх делегатів, для окремих питань, за рішенням Конференції студентів Академії, може бути встановлена інша кількість голосів для прийняття рішення. У разі прийняття рішення на Конференції студентів Академії шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами. Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного головуючий може проводити сигнальне голосування.

5.8.          Делегати мають право: 1) входити до складу тимчасових комісій; 2) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції студентів Академії; 3) робити звернення та звертатись за роз’ясненнями до адміністрації Академії, керівників інших структурних підрозділів Академії.

5.9.          Делегати зобов’язані:

1)   брати участь в засіданнях Конференції студентів Академії. За відсутність без поважних причин на засіданнях Конференції більше 2 разів делегат може бути виключений зі складу Конференції;

2)   запобігати, а в разі неможливості цього — фіксувати порушення законодавства, Статуту Академії, цього Положення студентами та запрошеними особами і повідомляти про них головуючого Конференції студентів Академії;

3)   повідомляти органи студентського самоврядування Академії, адміністрацію Академії та Конференцію студентів Академії щодо виявлених фактів корупції, фактів пропонування, вимагання та/або отримання неправомірної вигоди працівниками Академії;

4)   доводити до відома органів студентського самоврядування та Конференції студентів Академії скарги та пропозиції студентів щодо покращення освітнього процесу, внутрішнього забезпечення освіти, побутових, санітарно-гігієнічних умов, харчування тощо.

5.10.       До виключної компетенції Конференції студентів Академії відноситься:

1)    обрання голови виборчої комісії Студентської академічної ради Академії;

2)    оголошення резолюції недовіри органам і членам органів студентського самоврядування Академії;

3)    приймати Положення про студентське самоврядування Академії та вносить в нього зміни та доповнення;

4)    оголошення про початок акції протесту, рішення про яку має бути затверджено Конференцією студентів Академії протягом п’яти діб з моменту надходження проекту рішення про початок акції протесту.

5)    Ініціювати зміни та доповнення на загальні збори Академії в Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.11.       Рішення Конференції студентів Академії є обов’язковим для виконання всіма студентами та органами студентського самоврядування Академії, а також повинні враховуватись адміністрацією Академії та іншими посадовими особами Академії при прийнятті управлінських рішень.

5.12.       Усі виборні представники студентів (делегати) в органи громадського самоврядування обираються шляхом прямих таємних виборів.

5.13.       У загальних зборах (конференції) трудового колективу Академії мають право та повинні брати участь виборні представники з числа студентів, у кількості не менш як 15 відсотків від загального чисельного складу загальних зборів (конференції) трудового колективу Академії.

5.14.       В органі громадського самоврядування структурного підрозділу Академії виборні представники з числа студентів, у кількості не менш як 15 відсотків від загального чисельного складу загальних зборів (конференції) трудового колективу структурного підрозділу Академії.

5.15.       Виборні представники з числа студентів мають становити не менше як 10 відсотків від загальної чисельності складу Вченої ради Академії. Керівники органів студентського самоврядування входять за посадою до складу Вченої ради Академії, голова САР Академії та його заступник (заступники).

VI.     ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНІ

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

6.1.          Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи шляхом обрання старости групи та його заступника.

6.2.          Староста академічної групи та його заступник обирається шляхом прямого таємного голосування. Старостою вважається кандидат, який набрав найбільше голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

6.3.          Старостат академічної групи є первинною ланкою студентського самоврядування Академії та здійснює представництво інтересів академічної групи, через представницьку Раду старост навчальних груп Академії в структурі САР рішення якої прирівнюється рішення САР ПВНЗ «МАЕМ» для виконання всіма студентами Академії.

6.4.          Староста академічної групи підпорядковується тільки Загальним зборам студентів медичного факультету та представницькій раді старост навчальних груп Академії.

6.5.          Староста академічної групи несе персональну відповідальність за представництво інтересів академічної групи та зобов’язаний співпрацювати з деканатом медичного факультету та представницькою радою старост навчальних груп Академії.

VII.         ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ», ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШИХ ВЗО УКРАЇНИ

7.1.           Адміністрація Академії мають право отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо) в установленому порядку.

7.2.           Адміністрація Академії зобов» язана:

1)       належним чином реагувати на звернення органів студентського самоврядування та усіляко сприяти захисту законних інтересів студентів Академії;

2)   погоджувати з органами студентського самоврядування відповідного рівня щодо прийняття рішень та актів, які стосуються прав, обов’язків та законних інтересів студентів Академії, заздалегідь повідомляти про проекти таких рішень;

3)   інформувати про прийняті рішення та акти, які прямо стосуються прав, обов’язків та законних інтересів студентів Академії;

4)   надавати інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Академії.

7.3.           Органи студентського самоврядування Академії мають право співпрацювати з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними та студентськими організаціями та об’єднаннями, діяльність яких не має політичного та релігійного характеру. Органи студентського самоврядування Академії є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських об’єднань і релігійних організацій.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1.        Положення про студентське самоврядування Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» схвалюється та затверджується на Конференції студентів Академії, узгоджується Вченою радою Академії та вводиться в дію наказом ректора Академії.

15.2.        Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття шляхом внесення змін та доповнень згідно рішень Конференції студентів Академії.

15.3.        Усі інші внутрішні нормативно-правові акти, які приймаються органами студентського самоврядування Академії та стосуються діяльності студентського самоврядування Академії, повинні відповідати цьому Положенню.

15.4.        З питань, які не врегульовані цим Положенням, студентське самоврядування керується нормами законодавства України і нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Статутом Академії та іншими внутрішніми

нормативноправовими актами Академії. Студентське самоврядування Академії має право приймати необхідний внутрішній нормативно-правовий акт для врегулювання конкретного питання.

15.5.        Студентська академічна рада Академії протягом 4 місяців з дня набрання чинності цим Положенням зобов’язана:

1) привести у відповідність до цього Положення усі раніше прийняті нею внутрішні нормативно-правові акти;

2) забезпечити діяльність Студентської академічної ради Академії відповідно до норм цього Положення.

15.6. В разі невиконання п.15.5 даного Положення, інших функцій та в разі відсутності засідань більше трьох місяців права та обов’язки Студентської академічної ради Академії здійснює представницька рада старост навчальних груп, в т.ч. і по обранню в.о. голови САР Академії її заступників, рішення якої є обов’язковим для виконання всіма студентами ВЗО. / )

Проректор з організаційно- правових питань

Transition Eng / Ukr