121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Наказ № 05 – од

від 24.01.2019

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Медичний факультет (далі факультет) є структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», що здійсню є навчальну, методичну та науково-дослідну діяльність з метою навчання і виховання молодої особистості, яка зможе самостійно вирішувати складні політичні, економічні, соціальні, культурні та інші проблеми сучасного суспільства.
1.2. Факультет об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші підрозділи задля підготовки фахівців певних галузей знань, проведення наукових досліджень, виховної та культурно- росвітницької роботи.
1.3. Факультет створюється, реорганізується чи припиняє свою діяльність наказом ректора Академії на підставі рішень Вченої ради Академії та загальних зборів засновників (власників).
1.4. У своїй діяльності факультет керується законодавством України, Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту» нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором та цим Положенням.
1.5. Факультет не є юридичною особою.
1.6. Факультет може мати печатку, власну емблему, іншу символіку.
1.7. Зміст та регламентація роботи факультету визначається річними та перспективними планами роботи факультету.
1.8. Факультет здійсню є свою діяльність на основі річних планів, укладених згідно з нормативними документами, що визначають роботу факультетів.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

2.1 Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра;
2.2 Планування, організація та керівництво навчально-виховною, методичною і науково-дослідною роботою на факультеті;
2.3 Контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною діяльністю кафедр факультету;
2.4 Затвердження звітів про роботу кафедр за рік;
2.5 Контроль спільно з завідувачами кафедр та навчально-методичним відділом за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальної та виробничої практики та інших видів навчальної діяльності;
2.6 Організація відвідування навчальних занять та обліку успішності студентів, ведення студентами відомості обліку успішності і відвідування занять, заповнення заліковоекзаменаційних відомостей, ведення навчальних карток та інш ої студентської документації, в т.ч. організація здійснення нострифікації документів про здобуту освіту.
2.7 Контроль за виконанням розкладу навчальних занять, раціональним використанням аудиторного фонду;
2.8 Розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців;
2.9 Контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
2.10 Допуск студентів до складання та перескладання підсумкового контролю, до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1» та «Крок-2» та до складання державних випускних іспитів;
2.11 Підведення підсумків результатів навчання студентів академічних груп за відомостями, за інформацією завідувачів кафедрами про академічну заборгованість студентів за кожний місяць, за половину семестру, за семестр відповідно до чинних
нормативно-правових документів;
2.12 Аналіз і контроль за своєчасною ліквідацією академічної заборгованості студентів, співпраця з цих питань з завідувачами кафедрами;
2.13 Оформлення академічних довідок відрахованим студентам;
2.14 Організація роботи студентського самоврядування;
2.15 Контроль за виконанням плану підготовки підручників, навчальних та методичних посібників кафедрами з відповідної дисципліни;
2.16 Загальне керівництво науковою роботою студентів, що проводиться на кафедрах, у наукових гуртках і наукових товариствах;
2.17 Подання матеріалів на заохочення, преміювання та стягнення студентів, викладачів і співробітників;
2.18 Підготовка річного звіту про роботу деканату;
2.19 Ведення діловодства та навчально-методичної документації у відповідності до затвердженої в Академії номенклатури справ по деканату;
2.20 Контроль і здача справ до архіву, забезпечення збереження в належному стані всіх документів та штампів деканату;
2.21 Контроль за підготовкою науково-педагогічних кадрів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів на кафедрах факультету.
2.22 Контроль проведення науково-дослідницької роботи кафедрами факультету та впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я;
2.23 Контроль регулярного оновлення кафедрами матеріалів на сторінках веб-сайту Академії.

3. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

3.1. Факультет має такі права і повноваження:
• здійснення повного циклу навчальної, методичної, наукової та виховної роботи;
• узгодження формуванню кадрового складу та штатного розпису кафедр факультету;
• розробка варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки фахівців за напрямами підготовки та освітньо-кваліфікаційних характеристик;
• організація роботи з ліцензування й акредитації освітньо-професійних програм за спеціальностями;
• ухвалення навчальних планів, розробка та контроль виконання робочих навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;
• погодження планів видання навчально-методичної літератури та її рекомендація до друку;
• формування та контроль виконання планів розробки навчальних дистанційних курсів;
• технічне забезпечення навчального процесу на факультеті;
• визначення баз для проведення практик, організація та контроль проведення навчальних і виробничих практик;
• організація роботи по впровадженню дистанційних технологій у навчальний процес;
• профорієнтаційна робота зі школярами міста й регіонів;
• організація виховної роботи зі студентами, в тому числі в гуртожитках та місцях проживання;
• координація наукової роботи факультету;
• ініціювання проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо;
• інформаційно-рекламна діяльність;
• забезпечення діловодства та документообігу факультету;
• проведення заходів із безпеки життя і здоров’я студентів та співробітників при проведенні навчальних занять та позааудиторної роботи;

4. Структура та органи управління факультетом

4.1. Медичний факультет Академії адміністративно об’єднує наступні кафедри:
– Кафедра фундаментальних дисциплін;
– Кафедра стоматології;
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін;
Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології;
– Кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини;
Кафедра хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії;
4.2. Управління факультетом здійснюється відповідно до чинного законодавства та Статуту Академії.
4.3. Робочим органом управління факультетом є деканат.
4.4. Деканат відноситься до робочих та дорадчих органів, який створюється з метою оперативного та ефективного вирішення основних питань діяльності медичного факультету.
4.5. До складу деканату входять: декан факультету, його заступники, інспектори. До складу деканату можуть входити керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники, інші співробітники та представники студентського самоврядування факультету.
4.6. Деканат здійснює свою діяльність на основі планів, укладених згідно з нормативними документами, що визначаються роботу медичного факультету.
4.7. Керівництво факультетом здійснює декан, який здійснює свою діяльність під керівництвом ректора Академії та проректорів за напрямками роботи.
4.8. Безпосереднім керівником факультету є декан медичного факультету, який організовує його роботу і повністю несе відповідальність за результатами діяльності деканату.
4.9. Декан медичного факультету призначається та звільняється з посади за рішенням Ректора Академії.
4.10. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.
4.11. Декан факультету видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу медичного факультету, і можуть бути скасовані ректором Академії, якщо вони суперечать Конституції і законам України, Статуту Академії чи завдають шкоди інтересам Академії.
4.12. Декан факультету:
• затверджує функціональні обов’язки заступників декана, завідувачів кафедр та керівників інших структурних підрозділів факультету, видає розпорядження з цих питань;
• затверджує перезарахування навчальних дисциплін студентам, що переводяться чи продовжують подальше навчання або поновлюються на навчання у складі студентів факультету;
• контролює розробку кафедрами факультету навчальних планів, робочих програм, методичних матеріалів, тестових завдань, завдань для комплексних іспитів, матеріалів лекцій, підручників, навчальних посібників;
• організовує облік поточної успішності і відвідування занять студентами щомісячно, в середині семестру і в кінці семестру;
• контролює проведення лекцій і практичних занять, заліків, іспитів;
• здійснює допуск студентів до складання іспитів;
• контролює правильність ведення та достовірність документації деканату, проводить розподіл студентів на виробничу і навчальну практику відповідно до затвердженого графіка навчального процесу та розкладу навчальних занять;
• контролює своєчасну оплату за навчання студентами та проживання в гуртожитку, здійснює контроль виконання студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;
• проводить прийом відвідувачів.
• сприяє підвищенню професійного рівня персоналу деканату, проводить службові наради
4.13. Повноваження декана, заступників декана визначаються Статутом Академії, даним Положенням, їх посадовими інструкціями.

5. Функцій деканату медичного факультету

5.1. Основні завдання та функції деканату є:
• документальне забезпечення діяльності факультету
• здійснення методичної та організаційної роботи із студентами факультету;
• облік і звітність щодо навчального процесу та іншої діяльності факультету;
• контроль за виконанням навчальних планів та освітнього процесу;
• планування і керівництво освітньо-виховної, методичної і наукової роботи на факультеті;
• контроль за підготовкою навчально-методичних комплексів дисциплін у розрізі спеціальностей факультету;
• контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною діяльністю викладачів кафедр факультету;
• затвердження планів роботи та звітів про роботу кафедр за рік;
• розробка і контроль виконання річного та перспективного плану роботи;
• розробка та контроль виконання робочих навчальних планів на основі типових для кожного року прийому;
• контроль за виконанням робочих навчальних програм на кафедрах;
• контроль спільно з завідуючими кафедрами та навчально-методичною комісією за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальних та виробничих практик та інших видів навчальної діяльності;
• контроль за складанням розкладу навчальних занять і контроль за його виконанням, раціональним використанням аудиторного фонду;
• подання пропозицій щодо коригування планів прийому* відкриття нових спеціальностей та напрямів підготовки кафедр, внесення пропозицій про перелік вступних випробувань;
• розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості підготовки студентів;
• організація і контроль за самостійною роботою студентів контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
• контроль за дотриманням трудової дисципліни викладачами;
•складання навчального розкладу, розкладу захисту курсових, дипломних робіт і кваліфікаційних іспитів;
• допуск студентів до екзаменаційних сесій і до складання кваліфікаційних іспитів, захисту дипломних чи магістерських робіт;
• організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами;
• переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток, повторне навчання, міжвузівський перевід, другу освіту, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка наказів з особового складу студентів;
• оформлення академічних довідок;
• організація виписки та видачі дипломів, додатків до них, підготовка відповідної груп, веде своєчасний поточний облік контингенту студентів та заповнення навчальних карток студентів (особові справи студентів, їх облік, своєчасну передачу на архівне збереження у встановленому порядку здійснює відділ кадрів);
• готує замовлення на складання ліцензійних інтегрованих іспитів замовляє та видає студентські квитки (дублікати студентських квитків), залікові книжки, індивідуальні плани студента, довідки, інші документи про навчання, забезпечує замовлення дипломів за
допомогою Єдиної державної електронної бази освіти та їх оформлення і облік;
• веде облік руху студентів за допомогою Єдиної державної електронної бази освіти;
• готує проект наказів про зарахування (на 1 курс, повторне навчання, у зв’язку з переведенням з іншого ЗВО) в т.ч.
– відрахування (за власним бажанням; за академічну неуспішність; за невиконання навчального плану та графіка освітнього процесу; за порушення умов контракту; у зв’язку із завершенням навчання; як такого, що закінчив теоретичний курс навчання, але не атестований екзаменаційною комісією; у зв ’язку з переведенням на навчання до іншого ЗВО; за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК; за порушення візового режиму; за порушення правил внутрішнього розпорядку Академії; у з в ’язку з набуттям чинності вироку суду; у зв’язку зі смертю та в інших випадках, передбачених законодавством України;
– поновлення на навчання;
– надання права повторного навчання;
– переведення на іншу спеціальність, наступний семестр, курс;
– надання відпустки (академічної за станом здоров’я, перерви у навчанні за сімейними обставинами, у зв ’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до 3-6 років);
– продовження відпустки (академічної за станом здоров’я, перерви у навчанні за сімейними обставинами, відпустки по догляду за дитиною до 3-6 років);
– допуск до занять після закінчення відпустки;
– зміна прізвища та імені;
– встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості та надання можливості складання заліків та іспитів за індивідуальним графіком;
– допуску до державних випускних іспитів та ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 1, Крок 2;
• звітує щодо студентів допуску студентів до державних випускних іспитів та ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 1, Крок 2;
• своєчасно готує подання на відрахування, поновлення студентів на розгляд ректору;
• своєчасно направляє на кафедри списки студентів та заліково-екзаменаційні відомості, завізовані деканом (заступником декана); контролює їх своєчасне повернення до деканату та правильність заповнення;
• підводить підсумки екзаменаційних сесій;
• аналізує лікувально-профілактичну роботу кафедр, виконання ними положень, які регулюють роботу клінічно-профілактичних закладів та клінік Академії;
« веде розподіл місць у гуртожитках, які надаються Академією, організовує виховну роботу серед студентів факультету, у тому числі й тих, що мешкають у гуртожитках, призначає кураторів з числа викладацького складу і забезпечує їх постійну роботу;
контролює в підрозділах факультету виконання норм охорони праці і протипожежної безпеки, утримання в належному стані закріплених територій;
• регулярно контролює підвідомчі кафедри щодо виконання ними Положення про кафедру;
• слідкує за виконанням плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів факультету, формує резерв кадрів. Подає пропозиції ректору до наказів по кадрах;
• аналізує методичне забезпечення навчальних дисциплін на кафедрах, яке включає підготовку навчальних посібників, підручників, запровадження в освітньому процесі сучасних ефективних технологій навчання, використання лабораторного обладнання та комп’ютерів;
• направляє зусилля кафедр на пропаганду наукових знань, участі професорськовикладацького складу в роботі наукових товариств, семінарів, конференцій, лекцій і виступів перед колективами інших установ, організацій, у періодичній печаті;
• має і веде документацію, яка відображає напрями роботи факультету;
• вносить пропозиції ректору щодо заохочень та дисциплінарних стягнень працівників та студентів факультету;
• забезпечує чітке виконання на усіх кафедрах графіка навчального процесу,навчальних планів і програм, розкладу занять, виконання правил внутрішнього розпорядку Академії. Аналізує рівень ведення документації з освітнього процесу, вживає заходів щодо вдосконалення цієї роботи. Слідкує за виконанням умов Положення про Сумісництво, контролює графіки роботи сумісників.

6. Відповідальність факультету

6.1. Факультет несе відповідальність за якість підготовки фахівців, організацію навчального процесу на факультеті, тощо.
6.2. Відповідальність декана факультету, працівників деканату, науковопедагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, співробітників науководослідної частини при факультеті, визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Академії та їхніми посадовими інструкціями.
6.3. Декан факультету несе особисту відповідальність за факультет в цілому, за рівень організації та проведення процесів навчально-виховної, навчально-методичної, наукової роботи, за створення здорової, творчої обстановки в колективі факультету, підвищення кваліфікації співробітників факультету, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за факультетом обладнання, майна і
приміщень та їх збереження.
6.4. Відповідальність кожного працівника індивідуальна залежно від обов’язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій факультету в системі менеджменту якості.
6.5. За неналежне виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі розпоряджень декана факультету, на працівника факультету може бути накладене одне з дисциплінарних стягнень:
• догана за поданням завідувача кафедри, оголошена наказом ректора Академії; в звільнення з посади працівника кафедри в установленому порядку.

7. Органом громадського самоврядування

7.1. Органом громадського самоврядування – є загальні збори трудового колективу факультету, які скликаються не менше одного разу нарік.
7.2. Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його діяльності, визначається Статутом Академії і положенням про збори (конференцію) трудового колективу факультету, яке за погодженням з Ректором затверджується Вченою
радою Академії.
7.3. Орган громадського самоврядування факультету:
«оцінює діяльність декана факультету;
• затверджує річний звіт факультету;
«подає Ректору пропозиції щодо звільнення з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Академії, укладеним з ним контрактом;
• обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії.

8. Органи студентського самоврядування

8.1. Студентське/самоврядування на факультеті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
8.2. Основними завданнями органів-студентського самоврядування є:
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
«сприяння навчальній та творчій діяльності студентів сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
• створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
• організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
• сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

9. Контроль за діяльністю факультету

9.1. Контроль за діяльністю факультету здійснює ректор Академії.
9.2. Декан факультету звітує про свою діяльність перед Вченою радою факультету, Вченою радою Академії, ректором Академії, проректором за відповідним напрямком.
9.3. Контроль за діяльністю факультету та перевірка певних видів роботи факультету може здійснюватися за рішенням ректора Академії.

10. Реорганізація та ліквідація факультету

10.1. Припинення діяльності факультету здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
10.2. Факультет реорганізується або ліквідується наказом ректора Академії за рішенням Вченої ради Академії.
10.3. При реорганізації факультету документи, які знаходяться на факультеті, передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації – до архіву Академії.

11. Взаємовідносини з іншими підрозділами

11.1. З іншими підрозділами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом організації навчального процесу, використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень.
11.2. З ректоратом взаємовідносини здійснюються як із керівним органом у зв’язку з підзвітністю йому факультету за всіма напрямками діяльності, з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними
планами підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізації.
11.3. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською. частинами, навчально-дослідними господарствами та іншими підрозділами Академії у зв’язку з виконанням покладених на факультет відповідних функцій та необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяльності у відповідності до діючого в Академії порядку.

12. Порядок впровадження положення в дію

12.1. Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії.
12.2. Зміни та доповнення до Положення починають діяти з моменту затвердження ректором Академії.

Transition Eng / Ukr