121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ

 • Органами управління Академією є:
  • Загальні збори Засновників (власників).
  • Ректор.
  • Наглядова рада.
  • Вчена рада Академії.
  • Ревізійна комісія (ревізор).
  • Робочі органи (ректорат, приймальна комісія, тощо).
 • Загальні збори Засновників (власників) – вищий орган управління Академією.
 • Виконавчим органом Академії є Ректор Академії, який здійснює поточне керівництво діяльністю Академії (надалі – «Ректор»).
 • Наглядова рада колегіальний орган, що здійснює нагляд за управлінням майном Академії та додержанням мети його створення.
 • Вчена рада є колегіальним органом управління Академії.
 • Органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії є Ревізійна комісія.
 • Робочі та дорадчі органи утворюються для вирішення поточних питань діяльності Академії.
 • У випадку ліквідації Товариства повноваження по управлінню діяльністю Товариства переходять до Ліквідаційної комісії.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ (ВЛАСНИКІВ).

 • Загальні збори Засновників (власників) – вищий орган управління Академією, який складається із Засновників (власників) Академії або призначених ними представників. Представники Засновників (власників) можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Засновник (власник) вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Засновників (власників).
 • Загальні збори Засновників (власників) обирають Голову загальних зборів Засновників (власників) та Секретаря загальних зборів Засновників (власників), які виконують свої функції до наступних Загальних зборів Засновників (власників) та обрання на цю посаду іншої особи.

Голова Загальних зборів Засновників (власників): очолює Загальні збори Засновників (власників); скликає Загальні збори Засновників (власників) згідно порядку, встановленого цим Статутом; підписує всі документи, що приймаються Загальні зборами Засновників (власників), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників); підписує трудовий договір (контракт) з Ректором, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників); виконує інші обов’язки, делеговані цим Статутом та визначені Загальними зборами Засновників(власників).

Секретар Загальних зборів Засновників (власників), допомагає Голові Загальних зборів Засновників (власників) виконувати його обов’язки протягом проведення Загальних зборів Засновників (власників), підписує документи, що приймаються Загальними зборами Засновників (власників), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників) та виконує інші обов’язки, визначені цим Статутом та Загальними зборами Засновників (власників).

 • Загальні збори Засновників (власників) (чергові та позачергові) проводяться за основним місцем діяльності Академії, чи в іншому місці на території України чи поза її межами.
 • Загальні збори Засновників (власників) скликаються у час визначений керівником або ж проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, але у будь-якому випадку, не рідше одного разу на рік. Загальні збори Засновників (власників) проводяться з метою затвердження щорічного звіту діяльності Академії, а також для вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів Засновників (власників).
 • Ректор Академії або ж проректор обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник не менш як за 30 календарних днів до проведення чергових Загальних зборів повідомляє Засновників (власників) про час, місце проведення та про порядок денний Загальних зборів Засновників (власників).

Про проведення Загальних зборів Засновники (власники) Академії повідомляються письмово, не пізніше, як за 30 днів до початку Загальних зборів Засновників (власників). Повідомлення про проведення загальних зборів Засновників (власників) може бути відправлено в письмовій формі рекомендованим листом, по телетайпу, телеграфу, телефаксу або доставлено особисто.

Будь-хто з Засновників (власників) вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Засновників (власників) за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Не пізніше, як за 7 днів до скликання Загальних зборів Засновникам (власникам) повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, винесеними на розгляд відповідно до порядку денного Загальних зборів Засновників (власників).

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх Засновників (власників), присутніх на Загальних зборах Засновників (власників).

 • Позачергові збори скликаються Ректором Академії, проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, а бо ж Головою Загальних зборів Засновників (власників) у спосіб, що викладено у п. 10.5 цього Статуту, за таких умов:

1) виникнення необхідності визнати Академію неплатоспроможною;

2) смерть фізичної особи – Засновника (власника) Академії та наявність бажання спадкоємців реалізувати своє переважне право вступу до Академії;

3) ліквідація, реорганізація юридичної особи – Засновника (власника) Академії;

3) відчуження власником (учасником) своєї частки (частини частки);

4) у інших випадках, коли цього потребують інтереси Академії, та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Засновники (власники) Академії, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів засновників (власників)  у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Академії. Якщо протягом 25 днів Ректор Академії не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори засновників (власників).

Допускається за вимогою засновників (власників) Академії, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, скликання позачергових Загальних зборів Засновників (власників) з питань діяльності Академії у будь-який час та без дотримання строку для повідомлення Засновників (власників), передбаченого п. 10.5. цього Статуту. В цьому разі Засновник (власник) – ініціатор скликання позачергових Загальних зборів, повідомляє у будь-який спосіб визначений п. 10.5. цього Статуту інших Засновників (власників) Академії про дату, час, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних зборів Засновників (власників) Академії.

 • Засновник (власник), який не отримав повідомлення про проведення Загальних зборів Засновників (власників), або отримав його із запізненням проти строків, передбачених пунктом 5., проте був присутній на Загальних зборах Засновників (власників), не вправі оспорювати прийняті на Загальних зборах Засновників (власників) рішення лише на тій підставі, що йому не було надано повідомлення про проведення загальних зборів Засновників (власників) відповідності до пункту 10.5.

У випадку, якщо Засновник (власник) або ж його представник не був присутній на Загальних зборах Засновників (власників) (чергових та позачергових) у зв’язку із неотриманням повідомлення про проведення Загальних зборів Засновників (власників) або ж отриманням такого повідомлення із запізненням, з підстав, що не залежали від відправника такого повідомлення, при цьому якщо таке повідомлення було надіслане у встановленому цим Статутом порядку, то зазначене не може бути підставою для оспорювання прийнятих на Загальних зборах Засновників (власників) рішень.

 • Загальні збори Засновників (власників) вважаються повноважними, якщо на них присутні Засновники (власники) або їх представники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
 • Засновники (власники) мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Академії. 1 % (один відсоток) статутного капіталу Академії дорівнює 1 (одному) голосу.
 • Загальні збори Засновників (власників):
  • визначають основні напрями діяльності Академії і затверджують плани та звіти про їх виконання;
  • затверджують Статут Академії та за погодженням з вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії вносять до нього зміни, доповнення або затверджують нову редакцію;
  • приймають рішення щодо збільшення або зменшення статутного капіталу (обсягу основних засобів) Академії;
  • вирішують питання про вихід зі складу Засновників (власників) або вхід до складу Засновників (власників);
  • вирішують питання про виключення Засновника (власника) із Академії;
  • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Академії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  • приймають рішень щодо відчуження нерухомого майна та основних засобів Академії;
  • погоджують укладання договорів, укладених на суму, що перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників);
  • приймають рішення про придбання або відчуження нерухомого майна Академії;
  • приймають рішення щодо обтяження майна Академії;
  • обирають та звільняють Ректора;
  • призначають виконуючого обов’язки Ректора;
  • визначають форми контролю за діяльністю Ректора;
  • здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії, за дотриманням положень Статуту Академії;
  • затверджують річні результати діяльності Академії, розподіл прибутку та збитків Академії;
  • погоджують структуру Академії;
  • визначають умови оплати праці посадових осіб Академії;
  • погоджують за поданням Ректора призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера Академії;
  • затверджують за поданням Ректора функціональні обов’язки проректорів Академії та головного бухгалтера Академії;
  • визначають та змінюють осі, наділених правом підпису від імені Академії;
  • здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України і цим Статутом.
 • Засновники можуть делегувати окремі свої повноваження Ректору або іншому органу управління чи посадовій особі Академії.
 • З питань, зазначених у п.п. 2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12),20) п. 10.10. цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують Засновники (власники), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Засновників (власників) Академії. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено законом.

РЕКТОР

 • Ректор є одноосібним виконавчим органом і посадовою особою Академії, який здійснює безпосереднє управління діяльністю Академії.
 • Ректор є представником Академії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом та контрактом.
 • Ректор призначається на посаду за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).
 • Кандидат на посаду Ректора повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.
 • Умови контракту з Ректором (права, обов’язки і відповідальність, розмір і порядок виплати заробітної плати, компенсацій, додаткові підстави звільнення) визначаються Загальними зборами Засновників (власників), Головою Загальних зборів Засновників (власників), або уповноваженою Загальними зборами Засновників (власників) особою.
 • Ректор виконує рішення Загальних зборів Засновників (власників), Наглядової ради, Вченої ради Академії та інших уповноважених Загальними зборами засновників (власників) осіб.
 • Ректор відповідає за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого майна та іншого майна Академії.
 • Ректор Академії в межах наданих йому повноважень:
 • організовує освітню діяльність Академії;
 • визначає структуру Академії;
 • розробляє затверджує штатний розпис Академії;
 • забезпечує виконання фінансового плану (кошторису);
 • укладає договори на суму, що не перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників). Укладання договорів на суму що перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників) можливе виключно за погодженням із  Загальними зборами Засновників (власників);
 • затверджує у встановленому порядку вартість за навчання та інші освітні послуги;
 • видає накази і розпорядження, що стосуються освітньої діяльності Академії, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу і відокремленими структурними підрозділами Академії доручення;
 • відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Академії;
 • координує роботу Вченої ради з іншими органами Академії;
 • організовує виконання рішень Вченої ради Академії, Загальних зборів засновників (власників);
 • представляє Академію у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Загальними зборами Засновників (власників);
 • затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи, видає довіреності керівникам відокремлених структурних підрозділів та іншим посадовим особам Академії для виконання ними функцій і повноважень, що не суперечать вимогам законодавства України;
 • є розпорядником майна і коштів в межах наданих йому повноважень;
 • видає доручення, відкриває банківські рахунки;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників. Прийняття на роботу та звільнення з роботи інших працівників (адміністративного персоналу, працівників бухгалтерії тощо) здійснюється за поданням проректора, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник;
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
 • визначає функціональні обов’язки працівників, крім випадків визначених Статутом;
 • контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 • забезпечує дотримання службової таємниці;
 • сприяє роботі трудового колективу та створює умови для їх діяльності;
 • подає на затвердження загальних зборів трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;
 • забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю вищого навчального закладу;
 • укладає договори і угоди на надання освітніх послуг, на проживання в гуртожитку Академії;
 • формує контингент осіб, які навчаються у Академії;
 • контролює виконання навчальних планів і програм;
 • відраховує з Академії та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти, на підставах, передбачених законодавством України про освіту та вищу освіту;
 • сприяє роботі та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, трудового колективу, організацій профспілок працівників Академії і студентів, громадських організацій, які діють у Академії;
 • сприяє формуванню здорового способу життя здобувачів освіти та вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Академії, створює належні умови для занять масовим спортом;
 • здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 • відповідає за результати діяльності Академії перед Засновниками (власниками);
 • здійснює інші повноваження, визначені Статутом.
  • Ректор відповідно до Статуту за погодженням із Загальним зборами Засновників (власників) може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (проректорам) і керівникам структурних підрозділів.
  • Ректор щороку звітує перед Загальними зборами Засновників та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії.
  • У визначених даним Статутом та Загальними зборами Засновників (власників) Академії випадках Ректор приймає рішення  виключно за поданням  зпроректором, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник.
  • Ректор може бути звільнений із займаної посади Загальними зборами Засновників (власників) або уповноваженою ними особою з підстав, визначених законодавством України, даним Статутом і укладеним з ним контрактом.
  • Дострокового розірвання контракту з Ректором є можливим з підстав:
 • визначених чинним законодавством України про працю та освіту;
 • порушення Ректором положень чинного законодавства, даного Статуту, умов контракту;
 • вчинення протиправних дій, що завдало шкоди Академії та/або Засновникам (власникам);
 • неможливість виконання роботи за контрактом у зв’язку із хворобою;
 • з інших підстав визначених контрактом та чинним законодавством України.

НАГЛЯДОВА РАДА

 • Наглядова рада колегіальний орган, що здійснює нагляд за управлінням майном Академії та додержанням мети його створення.
  • Наглядова рада Академії:
   • розглядає шляхи перспективного розвитку Академії;
   • сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії;
   • здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Академії, нагляд за дотриманням норм чинного законодавства та Статуту Академії, заслуховує звіти ректора Академії про виконання статутних завдань Академії;
   • контролює в межах своєї компетенції здійснення керівництвом Академії управління майном;
   • здійснює пошук шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва Академії;
   • має право брати участь у засіданнях ректорату, Вченої ради Академії, вчених рад її структурних підрозділів, будь-яких інших структурних підрозділів Академії з правом дорадчого голосу.
  • Наглядова рада утворюється за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).
  • Персональний і кількісний склад Наглядової ради, порядок формування її складу, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності, порядок і підстави припинення повноважень її членів визначаються положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами Засновників (власників).
  • До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Академії.
  • Наглядова рада має право вносити загальним зборам Засновників (власників) про відкликання Ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом і контрактом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії здійснюється ревізійною комісією (ревізором). Ревізійна комісія (ревізор) здійснює свої повноваження у відповідності до вимог цього Статуту та положення про ревізійну комісію.
 • Ревізійна комісія (ревізор) обирається Загальними зборами Засновників (власників) або уповноваженою ними особою. В період між проведенням Загальних зборів Засновників (власників) ревізійна комісія (ревізор) може бути обраною проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник.
 • Перевірка діяльності Академії проводиться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Засновників (власників), проректора обраного Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник або з власної ініціативи. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Академії надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
 • Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на загальних зборах Засновників (власників) та проректору обраному Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами.
 • На вимогу Ревізійної комісії скликаються позачергові загальні збори Засновників (власників), якщо виникла загроза суттєвим інтересам Академії або Засновниками (власниками), або виявлені зловживання службовими особами Академії.
 • У випадку відсутності Ревізійної комісії, контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності Академії може здійснюватись проректором, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник.

ВЧЕНА РАДА АКАДЕМІЇ

 • Вчена рада є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п’ять років та склад якого затверджується наказом Ректора Академії. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.
 • У своїй діяльності Вчена рада Академії керується законодавством України, цим Статутом і положенням про Вчену раду Академії.
 • Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом Ректора Академії. При цьому не менш 75 відсотків загальної кількості складу Вченої ради Академії мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.
 • Вчену раду Академії очолює Голова Вченої ради, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Вчена рада у такому ж самому порядку обирає заступника Голови Вченої ради.
 • Голова Вченої ради здійснює загальне керівництво роботою Вченої ради Академії, визначає порядок її роботи, координує роботу структурних підрозділів і працівників Академії з підготовки матеріалів з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, та головує на її засіданнях. У випадку відсутності Голови Вченої ради керівництво її діяльністю здійснює заступник Голови Вченої ради.
 • До складу Вченої ради Академії входять за посадами, Ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), Учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.
 • Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
 • Функції секретаря Вченої ради виконує учений секретар, який скликає за дорученням голови Вченої ради її засідання, забезпечує організацію її діяльності, підготовку планів її роботи, питань порядку денного засідань Вченої ради з урахуванням пропозицій її членів, здійснює моніторинг реалізації рішень Вченої ради та регулярно інформує про хід їх реалізації голову Вченої ради
 • Вчена рада Академії:
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за поданням Ректора Академії рішення щодо утворення та припинення структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
 • затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;
 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.
  • Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями Ректора Академії.
  • В Академії можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Академії відповідно до Статуту. Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених законодавством України про вищу освіту.

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

 • Робочі та дорадчі органи утворюються для вирішення поточних питань діяльності Академії за рішенням Ректора.
 • Для вирішення поточних питань діяльності Академії створюються робочі та дорадчі органи:
 • ректорат;
 • деканати;
 • приймальна комісія;
 • адміністративна рада, тощо.
  • Ректорат – робочий орган, який утворюється для вирішення поточних питань діяльності Академії. До складу ректорату, який затверджує Ректор, входять: Ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар Академії, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, відповідальний секретар приймальної комісії.
  • Приймальна комісія – робочий орган, який утворюється для організації прийому вступників, розробляє правила прийому до Академії та інші необхідні документи, відповідно до вимог чинного законодавства.

Склад приймальної комісії затверджується Ректором Академії, який є головою приймальної комісії. Строк повноважень приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія у межах своїх повноважень:

 • координує діяльність   підрозділів   Академії, що  займаються профорієнтацією молоді,
 • організовує прийом документів, приймає рішення продопуск вступників довступних випробувань, визначає умови зарахування доАкадемії;
 • здійснює контроль зароботою предметних екзаменаційних комісій;
 • контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб по забезпеченню організації і проведення прийому студентів.
  • За рішенням Ректора або Вченої ради Академії в Академії можуть створюватись інші робочі органи.
  • Робочі органи Академії діють на підставі законодавства, цього Статуту та положень про них, що затверджуються Вченою радою.
  • З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Академії можуть утворюватися на громадських засадах дорадчі органи, положення, про які затверджуються Вченою радою Академії.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЇ

 • Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників студентів.
 • Загальні збори (конференція) трудового колективу Академії скликаються за ініціативи Ректора, проректора або Вченої ради Академії, а також не менше третини працівників структурних підрозділів.
 • До складу Загальних зборів трудового колективу Академії входять всі працівники Академії які працюють на постійній основі та виборні представники студентів. Працівники, в тому числі наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники структурних підрозділів, що працюють за сумісництвом або на умовах погодинної оплати праці, участі у Загальних зборах (конференції) трудового колективу не беруть і не можуть бути обраними їх делегатами.
 • Виборні представники студентів на Загальних зборах трудового колективу Академії обираються студентами Академії, шляхом прямого таємного або відкритого голосування.
 • Загальні збори трудового колективу Академії вважаються правомочними у разі присутності на них не менше половини працівників від загальної чисельності працівників які працюють на постійній основі в Академії.
 • Рішення загальних зборів трудового колективу Академії оформлюється протоколом у двох примірниках, що підписується головою та секретарем загальних зборів трудового колективу Академії.
 • Конференція трудового колективу є виборним органом громадського самоврядування Академії. На конференції трудового колективу Академії повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Академії. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Академії, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
 • Делегати конференції трудового колективу Академії обираються загальними зборами трудових колективів інститутів (факультетів) та інших структурних підрозділів і студентами, шляхом прямого таємного або відкритого голосування в межах квот встановлених положенням про конференцію трудового колективу Академії.
 • Порядок скликання, прийняття рішень Загальними зборами (конференцією) трудового колективу Академії, кількісний склад, визначається цим Статутом і положенням про загальні збори (конференцію) трудового колективу Академії, яке за погодженням з Ректором затверджується Вченою радою Академії.
 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше ніж один раз на рік. Склад вищого колегіального органу громадського самоврядування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі законодавства про вищу освіту.
 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
 • обирає членів Ради трудового колективу, яка представляє інтереси вищого колегіального органу громадського самоврядування та затверджує положення про Раду трудового колективу ;
 • погоджує за поданням Вченої ради Академії статут Академії чи зміни (доповнення) до нього;
 • заслуховує щороку звіт Ректора Академії та оцінює його діяльність;
 • обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства України про працю;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії та в особі голови Ради трудового колективу укладає Колективний договір;
 • розглядає інші питання що відносяться до діяльності Академії.
  • В структурних підрозділах та відокремлених структурних підрозділах Академії можуть створюватись власні органи громадського самоврядування, діяльність яких повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі законодавства про вищу освіту.
  • Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його діяльності, визначається цим Статутом і положенням про збори (конференцію) трудового колективу факультету, яке за погодженням з Ректором затверджується Вченою радою Академії.
  • В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому, не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
  • Збори (конференція) учасників освітнього процесу факультету скликаються не рідше одного разу на рік.
  • Орган громадського самоврядування факультету:
   • оцінює діяльність декана (директора) факультету;
   • затверджує річний звіт про факультету;
   • подає Ректору пропозиції щодо звільнення з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом;
   • обирає виборних представників до Вченої ради факультету;
   • обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії.

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЇ.

Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 • В Академії, в її відокремлених структурних підрозділах та структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії. Усі студенти, які навчаються в Академії мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами як безпосередньо, так і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.
 • У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законодавством про вищу освіту, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких дана Верховною радою України, нормами міжнародного права (стосується виключно учасників зовнішньоекономічної діяльності), Статутом Академії та положенням про студентське самоврядування, яке затверджується вищим органом громадського самоврядування Академії після ухвалення вищим органом студентського самоврядування.
 • Органи студентського самоврядування діють на принципах:
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
  • Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), відділення, відокремленого структурного підрозділу, структурного підрозділу, гуртожитку (студентського містечка), Академії. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, ради тощо). Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються на строк, що визначений нормами чинного законодавства України. Строк перебування керівника студентського самоврядування та його заступника визначається нормами законодавства про вищу освіту.
  • Органи студентського самоврядування:
 • беруть участь в управлінні Академією в установленому законодавством України про вищу освіту порядку та цим Статутом;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти і освіти в цілому;
 • захищають права та інтереси студентів;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • за необхідності, беруть участь у вирішенні питань забезпечення створення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які можуть їм виділятись, тощо.
  • За погодженням з органом студентського самоврядування Академії приймається рішення про:
 • відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
 • за необхідності, поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення їх з гуртожитку, діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується осіб, які навчаються;
 • діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
  • Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, що:
 • ухвалюють положення про студентське самоврядування, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 • затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, що можуть їм виділятись, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах, тощо.
  • Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству України, Статуту Академії чи завдає шкоди інтересам Академії.
  • Ректор Академії, за необхідності, сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). Фінансова основа студентського самоврядування, за необхідності, визначається нормами законодавства про вищу освіту.
  • В Академії та його відокремлених структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування. У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (40 років для докторантів), які навчаються або працюють в Академії.
  • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Академії, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
  • У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються чинним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких дана Верховною радою України, нормами міжнародного права (стосується виключно учасників зовнішньоекономічної діяльності), Статутом Академії та положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
  • Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на засадах:
 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
  • Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених:
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяють підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодіють з Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • виконують інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених та нормами чинного законодавства України.
  • Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії.
  • Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству України, Статуту Академії чи завдає шкоди інтересам Академії.
  • Ректор Академії, за необхідності, всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). Фінансова основа наукового товариства, за необхідності, визначається нормами законодавства України про вищу освіту.
Transition Eng / Ukr