121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

        Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, який здобуває особа на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Аспірант – особа, зарахована до наукової установи для здобуття ступеня доктора філософії.

Докторант – особа, зарахована до наукової установи для здобуття ступеня доктора наук.

        Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

        Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі інституту за очною (денною, вечірньою) або заочною формами навчання:
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини»).

        Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі інституту за очною (денною) формою навчання шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

        Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовка доктора наук у докторантурі – два роки. Кількість аспірантів та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії інституту, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

        Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або

докторантурі за державним замовленням і не захистилися, а також відраховані з неї достроково, мають право повторного вступу до аспірантури та докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку.

        Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та вищим навчальним закладом укладається договір.

        Аспірант (докторант) складає індивідуальний план (додаток 1), звіт 1 раз на півроку про хід виконання дисертаційної роботи (додаток 2) та представляє відгук наукового керівника про рівень виконання індивідуального плану за рік (додаток 3)

        Аспірант (докторант) щорічно звітує перед атестаційною комісією інституту про хід виконання роботи.

Положення про відділ аспірантури – див. на сайті: «Наша Академія»  – «Відділ аспірантури»

Правила прийому

до аспірантури приватного вищого навчального закладу

«Міжнародна академія екології та медицини» в 2021 році

 

 

Розглянуто та схвалено:

Вченою радою 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол №5 від «29» грудня 2020р.

Наказ № 107-Од від 29.12.2020 р.

 

(Додаток 1 до Правил прийому

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2021 році)

 

Правила прийому до аспірантури приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» в 2021 році (далі – Правила прийому) розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2015р. №1556-7 (зі змінами); Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018р. №1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.12.2018р. за №1456/32908; наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015р. №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №266»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. №261; Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затверджених наказом МОН України від 01.11.2013р. №1541 (у редакції наказу МОН України від 11.12.2015р. №1272), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2016р. за №8/28138;наказу МОН України від 18.05.2016р. №523 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»; наказу МОН України від 11.11.2016р. №1491л «Про ліцензування освітньої діяльності»; наказу МОН України від 24.03.2017р. №60л «Про ліцензування освітньої діяльності».

 

1. Загальні положення

 

  • Вступ до аспірантури в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) для здобуття наукового ступеня доктора філософії здійснюється на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 р. №1236, статуту Академія, а також цих Правил прийому.

1.2 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі Академії згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії» № 1499л від 25.11.2016 р.) в галузі 22 Охорона здоров’я, спеціальності 222 «Медицина» (спеціалізація: Акушерство та гінекологія, Кардіологія, Внутрішні хвороби).

 • Правила прийому до аспірантури погоджує Вчена рада Академії, як додаток 1 до Правил прийому на основі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, розміщуються на веб-сайті академії і вносяться до Єдиної бази.

Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2021 року до 30 червня 2022 року.

 • Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- науковому) рівні вищої освіти Академії здійснює відповідно до отриманої ліцензії за спеціальністю 222 – «Медицина».
 • Нормативний термін підготовки докторів філософії в аспірантурі академії становить чотири роки. Термін навчання в аспірантурі може бути скорочено залежно від обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації відповідно до законодавства.

Прогнозований план набору в аспірантуру Академії у 2021 році наведений у таблиці.

Галузь знань

Шифр і назва спеціальності

Кількість місць

Денна

форма

навчання

Вечірня та заочна форма навчання

22 – «Охорона здоров’я»

222 – Медицина

3

12

 • Підготовка здобувачів доктора філософії здійснюється:
 • в аспірантурі Академії за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для працівників, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному закладі вищої освіти).
 • до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах), які здобули ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
 • Особа, яка подає для вступу до аспірантури Академії диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, повинен бути визнаним в Україні (пройти процедуру нострифікації), допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складання ним вступних випробувань.
 • Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками.
 • Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.
 • Інформація щодо вступу до аспірантури оприлюднюється на сайті Академії.

2. Фінансування підготовки кадрів

  • Для громадян України та прирівняних до них осіб підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (за умови контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії).
  • Підготовка аспірантів здійснюється на підставі контрактів, укладених між Академією та вступниками до аспірантури (установами, організаціями і підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.
  • Кількість аспірантів, підготовка та вартість такої підготовки визначається Вченою радою Академії з урахуванням ліцензованого обсягу, вказаного в ліцензії, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.
  • Особа яка раніше навчалась в аспірантурі за державними замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури на підставі контрактів укладених між Академією та вступниками.

 

3. Строки та порядок прийому заяв та документів для вступу до аспірантури Академії

 • До початку прийому заяв та документів. Для вступу до аспірантури, Академія розмішує на офіційному веб-сайті оголошення із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів для вступу.
 • Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна комісія із відділом аспірантури Академії у терміни:

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії

Денна, вечірня

Заочна

Початок прийому заяв та документів

08.07.2021р.

23.10.2021р.

 

Закінчення прийому заяв та документів

08.08.2021р.

22.11.2021р.

Строки проведення вступних випробувань

14-16.08 2021р.

25-27.11.2021р.

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

Не пізніше 27.08.2021р.

Не пізніше 28.11.2021р.

Зарахування

вступників

Не пізніше 01.10.2021р.

Не пізніше 01.12.2021р.

Документи іноземців на навчання надсилаються двічі на рік: з 8 липня до 23 жовтня та з 21 січня до 21 лютого. Співбесіди проводяться з 12 липня до 23 жовтня та з 24 січня до 21 лютого відповідно. Зарахування на навчання відбувається з 15 липня до 1 листопада та з 23 лютого до 1 березня.

 • Вступники для вступу в аспірантуру у встановленні терміни подають такі документи:
 • . Заяву на ім’я ректора;
 • . Копію диплома магістра (спеціаліста) і додаток до нього із зазначенням здобутої спеціальності;
 • . Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • . Копію сертифіката лікаря-спеціаліста, у разі якщо здобувач вищої освіти за третім (освітньо-науковим рівнем) у процесі виконання власного наукового дослідження займається лікувально-діагностичною діяльністю;
 • . Рекомендацію Вченої ради відповідного закладу вищої освіти на наукову роботу (за наявності);
 • . Дійсний сертифікат на підвищення знання іноземної мови відповідних тестів (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності);
 • . Презентацію власних дослідницьких досягнень у вигляді реферату з обраної спеціальності;
 • . Дві фотокартки розміром 30×40 мм.

Паспорт та оригінали диплома про вищу освіту і додатка до нього, сертифікатів на підтвердження знання англійської мови пред’являються вступником особисто.

 • Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією/відділом аспірантури і докторантури. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 • Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складання ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою Академії рішення про визнання його диплому.

 

4. Особливості організації прийому до аспірантури

  • Для прийому вступників на здобуття ступеня доктора філософії відповідним наказом ректора створюється приймальна комісія.
  • Для проведення конкурсного відбору при вступі до аспірантури приймальна комісія організовує прийом заяв і документів, вступні випробування, здійснює конкурсний відбір претендентів на зарахування.
  • До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали усі необхідні для вступу документи згідно з цими Правилами прийому.
  • Про допуск до складання вступних випробувань до аспірантури вступник повідомляється у тижневий термін. Оприлюднення списку осів допущених до складання вступних випробувань здійснюється через офіційний веб-сайт Академії.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням у встановлений строк документів, зазначених у п.3.3. З розділу цих Правил, або поданням їх після закінчення встановленого строку.

 • Вступні випробування до аспірантури Академії складаються з:
 • . Вступного іспиту зі спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності). Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою, де:

«Відмінно»              90   – 100 балів

«Добре»                   75     – 89 балів

«Задовільно»          60     – 74 балів

«Незадовільно»  59-1 балів

Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

 • Програми вступних іспитів зі спеціальності формує Академія та затверджує Вчена рада. Програми оприлюднюються на сайті Академії у встановлений законодавством термін.
 • Вступного комбінованого іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови в обсязі, відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) – ваговий коефіцієнт 0,25.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом текстів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом Test Daf(He нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови- дійсним сертифікатом DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняться від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

 • Презентації дослідницьких досягнень у вигляді реферату з обраної спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,25.
  • Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал (КБ) обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:

КБ = 0,4хІС + 0,25хІМ + 0,3ХП + 0,05хДБ, де:

ІС – вступний іспит із спеціальності (вага якого становить 40 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,4);

ІМ – вступний іспит з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,25);

П – презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника (вага якого становить 30 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,3);

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (вага якого становить 5 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,05).

 • Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури Академії, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови і балів презентації дослідницьких досягнень у вигляді реферату, помножених на вагові коефіцієнти. Сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1.
 • Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія Академії по прийому вступного іспиту зі спеціальності.
 • Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити і додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

 • У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, які:
 • мають опубліковані наукові праці, брали участь в олімпіадах,

конкурсах, конференціях;

 • успішно закінчили магістратуру та отримали диплом з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого

навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні

СІ – С2 (Додаток 1).

 • Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
 • Можливі апеляції на оцінку вступного іспиту до аспірантури подаються вступником в день оголошення предметною комісією результатів іспиту та розглядаються конкурсною комісією Академії.
 • Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора Академії на підставі рішення конкурсної комісії.
 • Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Академії протягом одного календарного року.

5. Особливості організації прийому до аспірантури іноземних громадян та осіб без громадянства

  • Іноземні громадяни та особи без громадянства (далі – іноземці) в ступають для навчання в аспірантуру Академії упродовж року.
  • Вступні випробування до аспірантури Академії для іноземних студентів складаються з:
 • Вступного іспиту зі спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,5;
 • Вступного іспиту з мови навчання української (російської, англійської) – ваговий коефіцієнт 0,5.

Сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

 • Академія здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок становить – 3,8.
 • Для вступу до аспірантури Академії іноземець особисто подає приймальній комісії таки документи:
 • Заяву на ім’я ректора;
 • Документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • Додаток(оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня доктора філософії;
 • Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • Поліс медичного страхування (якщо інше не передбачено договорами України), в т.ч. з врахуванням карантинних вимог;
 • Чотири фотокартки розміром 30×40 мм;
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 • Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих праць і винаходів українською або англійською мовою.
 • Зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Документи зазначені у підпунктах 2-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні для такого засвідчення та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників.

 • Відрахування, переривання навчання, поновлення, і переведення іноземців здійснюється у порядку, як для громадян України, на підставі наказу ректора Академії.
 • Оплата освітніх послуг, що надаються Академією іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
 • Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 • Документа про освіту зарахованих на навчання іноземців, виданні закладати вищої освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 05ю05ю2015рю №504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.05.2015р. за №614/27059.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання заклад вищої освіти приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень, заклад вищої освіти відраховує такого іноземця.

6. Проведення вступних випробувань

  • Інформація про дату, місце та час проведення вступних випробувань оприлюднюється на веб-сайті Академії та на дошці оголошень приймальної комісії.
  • Вступні випробування до аспірантури Академії проводяться предметними комісіями, до складу яких входять, як правило, три-пять осіб, які призначаються наказом ректора Академії.
  • До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання освітньо-наукової програми.

До складу предметних комісій можуть також входити представники інших закладів вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо- науковою програмою, узгодженою між Академією і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть також входити особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і, за рішенням Вченої ради, можуть кваліфіковано оцінити рівень знання вступником відповідної мови.

 • Програми вступних випробувань зі спеціальностей та з іноземної мови, для вступу в аспірантуру, розробляються, затверджуються Вченою радою Академії та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії.

Перелік тем для написання реферату, разом з вимогами, зазначається в програмі вступних випробувань відповідної спеціальності.

 • Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час, або їх знання було оцінено незадовільно, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до складання наступних вступних випробувань та участі у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 • Апеляції на результати вступних випробувань, відповідно до затвердженого Порядку, подаються у день проведення випробування або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування та розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора Академії.
 • За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною цими правилами прийому.
 • У разі одержання однакових конкурсних балів в переліченій послідовності зараховуються до аспірантури вступники, які:

згідно з діючою загальнодержавною нормативною базою рекомендовані Вченою радою на наукову роботу;

особи, які мають опубліковані статті у фахових виданнях (виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз) з обраної спеціальності або інші наукові здобутки;

особи, які представили більш якісний та обґрунтований, власними дослідженнями, науковий реферат;

особи, які мають диплом з відзнакою за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти.

 • Особи, які за результатами конкурсного відбору не можуть бути зараховані до аспірантури з підготовкою за рахунок державного замовлення та/або виявили бажання бути зарахованими до аспірантури на умовах повного відшкодування вартості підготовки подають до приймальної комісії відповідну заяву.

 

7. Зарахування до аспірантури академії здійснюється:

  • За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною цими Правилами прийому.

Про рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури на місця державного замовлення Академія інформує державного замовника – Міністерство охорони здоров’я України.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Академії, який формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 • Аспіранту, одночасно з його зарахуванням, відповідним наказом ректора Академії призначається науковий керівник зі складу наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Рішенням Вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навантаження та обов’язків між ними.

 • Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Академії, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на дошці оголошень приймальної комісії та на офіційному веб-сайті Академії, як правило в день його прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття рішення.

Керівники підприємств, установ і організацій згідно з діючим законодавством зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін, підставою для звільнення з роботи є витяг з наказу Академії про зарахування.

 • Подання, претендентом на вступ до аспірантури, недостовірних персональних відомостей про здобуту раніше вищу освіту, про сертифікат на підтвердження знання іноземної мови, опубліковані наукові праці, про участь в олімпіадах та конкурсах є підставою для його відрахування.

Вступники також можуть бути відраховані з аспірантури Академії за власним бажанням та в інших випадках передбачених законодавством, про що видається відповідний наказ.

 

 

 

Додаток 1

до Правил прийому в аспірантуру ПВНЗ «МАЕМ» України» для здобуття ступеня доктора філософії у галузі медицини на 2021 рік

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів СІ – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Іноземна мова

Екзамен

Бали, що відповідають рівням СІ та С2

Англійська мова

IELTS

6.5-9

 

TOEFL ІВТ >

79-120

 

TOEFL paper based

550-677

 

CPE

Grade А. В. С

 

CAE

Grade А. В. С

 

FCE

Grade А

Німецька мова

Test Da F

4=5

 

Goethe-Zertifikat

С1-С2

 

Zentrale berstufenorbfung

Ç2

 

Kleines Deutsches

SorachdiDlom

Ç2

Французька мова

TCF Cl-TCF C2

С1-С2

 

DALF Cl – DALF C2

Cl- С2

 

DSLCF Cl

СІ

 

DHEF

02

Іспанська мова

DELE

Cl- С2

Італійська мова

CELI

4-5

 

CILS

Tre – Quattro

 

PLIDA

С1-С2

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі медицини

Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість

балів

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні Cl — С2.

ДБі

СІ -5 С2- 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*

дб4

перше місце – 20 друге місце – 15 третє місце – 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАМН України з фаху*

дб5

перше місце -20 друге місце -15 третє місце – 10

Дипломи лауреатів премії ПАН України та НАМН України для молодих учених вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю*

ДБб

10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України або у закордонному виданні (за обраною спеціальністю) **

ДБ7

15 (кожна стаття)

Стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та інші) за обраною спеціальністю **

ДБв

25 (кожна стаття)

Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою інституту чи ВНЗ**

дб9

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю) **

ДБю

5 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)

**

ДБп

10 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід за обраною галуззю знань ***

ДБі2

20

Рекомендація Вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ***

ДБіз

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю

ДБі4

10

* – диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

** – за період не більше трьох років до моменту вступу ( в сумі не більше 60 балів за публікації та участь у конференціях);

*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

Transition Eng / Ukr