121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Положення про Вчену раду

Наказ від «24»04.2018р.

№37-Од

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Вчена рада Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (надалі – Вчена рада) є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом Ректора Академії протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

  • У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом академії та цим Положенням.

  • Вчена рада є основною складовою в системі діяльності Академії. Шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Академії, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з медичної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

  • Положення про Вчену раду затверджується наказом ректора Академії після погодження з Вченою радою.

  • Засідання Вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць, як правило у четвер останнього тижня місяця. У міру потреби можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови Вченої ради.

 1. КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Вчена рада:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • ухвалює за поданням Ректора Академії рішення щодо утворення та припинення структурних підрозділів;

 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

 • ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;

 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

 • приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

 • затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;

 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.

 1. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Вчену раду Вчену раду Академії очолює Голова Вченої ради, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Вчена рада у такому ж самому порядку обирає заступника Голови Вченої ради.

  • Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом ректора Академії. При цьому не менш 75 відсотків загальної кількості складу Вченої ради Академії мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

  • Виборні представники з числа працівників Академії обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

  • До складу Вченої ради Академії входять за посадами, ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), Учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

  • Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

  • Зміни до складу Вченої ради можуть вноситися внаслідок змін: у структурі Академії, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

  • Зміни у складі Вченої ради Академії можуть відбуватися шляхом:

 • обрання нових членів у визначеному порядку;

 • виключення членів у наступних випадках: 1)якщо члени Вченої ради змінили місце основної діяльності та працюють поза Академією; 2) якщо члени Вченої ради пропустили протягом року більше половини її засідань; 3) за станом здоров’я; 4) з інших причин.

  • Зміни у складі Вченої ради затверджуються наказом ректора Академії.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

  • Члени Вченої ради мають право:

  • обирати і бути обраними до Вченої ради у встановленому даним Положенням порядку;

  • приймати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до діяльності Академії;

  • запрошувати та отримувати необхідну інформації з питань роботи підрозділів Академії;

  • вносити пропозиції щодо вдосконаленні роботи Академії та Вченої ради;

  • ознайомлюватись з усіма матеріалами з порядку денного та іншою документацією Вченої ради.

  • Члени Вченої ради зобов’язані:

  • відвідувати засідання Вченої ради;

  • приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні, та голосуванні;

  • розписуватися в явочному листі перед початком засідання Вченої ради;

  • виконувати Статут Академії;

  • виконувати розпорядження Голови Вченої ради;

  • готувати та представляти вченому секретарю необхідні матеріали для проведення засідань у строки оговорені даним Положенням.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Робота Вченої ради носить плановий характер. План роботи Вченої ради розробляється на семестр за пропозиціями членів Вченої ради і схвалюється на засіданні рішенням Вченої ради. Вчений секретар узагальнює пропозиції членів Вченої ради до плану її роботи, подає розроблений план Вченій раді на схвалення, забезпечує разом з відповідними структурними підрозділами Академії контроль за його виконанням та інформує Вчену раду про результати виконання плану.

  • Організаційними формами роботи Вченої ради є засідання, які відбуваються згідно з графіком (не рідше одного разу на місяць) та проводяться державною мовою. Засідання можуть бути плановими та позаплановими. Позапланові засідання Вченої ради призначаються за рішенням її голови для розв’язання невідкладних питань, викликаних поточною діяльністю Академії.

  • Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складається Вченим секретарем відповідно до плану її роботи, та пропозиціями ректора, проректорів, керівників структурних підрозділів і членів Вченої ради і погоджується з головою Вченої ради не пізніше, ніж за один тиждень до її засідання. Порядок денний чергового засідання завчасно доводяться до відома її членів.

  • Позапланові питання для розгляду на засіданні Вченої ради можуть бути включені до порядку денного засідання тільки за рішенням голови Вченої ради.

  • За порядком денним засідання формулюються питання, які виносяться на розгляд Вченої ради, визначаються доповідачі та відповідальні за їх підготовку (проректори, керівники структурних підрозділів).

  • Порядок денний в остаточній його редакції та регламент роботи Вченої ради за ним затверджуються на її засіданні членами Вченої ради шляхом відкритого голосування.

  • Організація підготовки засідань Вченої ради здійснюється відповідно до схваленого головою Вченої ради проекту порядку денного.

  • При необхідності для підготовки питання, яке має розглядатися Вченою радою, за рішенням Вченої ради або розпорядженням ректора Академії, першого проректора утворюється робоча група для його опрацювання.

  • Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також вченого секретаря Академії.

  • Проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питань порядку денного, готують матеріали (проект рішення, аналітичну довідку, звітні матеріали тощо) для розгляду на засіданні Вченої ради, візують їх в установленому порядку і подають (на паперовому і електронному носіях) вченому секретарю не пізніше, ніж за 6 робочих днів до засідання Вченої ради.

  • Проекти рішень Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, за яким складено проекти цих рішень, проректорами, відповідальними за вказані напрямки діяльності Академії, і вченим секретарем Академії.

Проект рішення Вченої ради має включати наступні елементи: повна назва Академії, дата засідання Вченої ради, номер протоколу, назва (заголовок) питання, констатуюча та розпорядча частини.

Констатуюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів) порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв’язання.

Розпорядча частина має передбачати завдання структурним підрозділам Академії, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, які здійснюватимуть контроль за їх виконанням.

 • Матеріали до засідання Вченої ради мають відповідати загальним вимогам до складання документів: логічній послідовності та зв’язку між реченнями; чіткому членуванню тексту на окремі пункти, абзаци, параграфа; обґрунтованості висловленої думки і доказовості матеріалу.

В аналітичній довідці викладається суть питання з обґрунтуванням, висновками і пропозиціями. Довідка підписується керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку питання порядку денного.

 • Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку на відповідність вимогам цього регламенту здійснює вчений секретар Академії. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання, про що інформується голова Вченої ради для вжиття необхідних заходів.

У період підготовки до засідання Вченої ради вчений секретар Академії виконує наступну роботу (відповідно до ст.36 закону України «Про вищу освіту»):

 • за 12 робочих днів до її проведення доводить до її членів інформацію про день засідання Вченої ради та порядок денний, а також визначених доповідачів з питань порядку денного;

 • за 10 робочих днів – організує розміщення інформації про дату, час, місце та порядок денний засідання Вченої ради на інформаційному стенді Академії;

 • за 12-6 робочих днів – організує і контролює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради;

 • за 3 робочих дні – знайомить голову Вченої ради з проектами рішень Вченої ради по питанням порядку денного, за вказівкою голови Вченої ради вносить корективи до проекту порядку денного засідання;

 • за 3 – 2 робочі дні – організує тиражування матеріалів у необхідній кількості та забезпечує ними учасників засідання Вченої ради;

 • за 2 робочі дні – замовляє через відповідні підрозділи Академії та організує технічну підготовку приміщення для проведення засідання Вченої ради (мультимедійна проекція тощо).

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Засідання Вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць, як правило у четвер останнього тижня місяця. У міру потреби можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови Вченої ради.

  • У день проведення засідання Вченої ради вчений секретар Академії організовує: реєстрацію членів Вченої ради та інших учасників засідання; забезпечення членів Вченої ради та запрошених матеріалами; демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів.

  • Засідання Вченої ради проводиться за умов, коли у ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Вченої ради. У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань. Особи, запрошені на засідання Вченої ради для участі у розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття рішень з цих питань залишають приміщення Вченої ради.

  • Участь членів Вченої ради у засіданні є обов’язковою. За неявку на засідання без поважної причини ректор має право притягти члена Вченої ради до дисциплінарної відповідальності. Відрядження, хвороба, відпустка, читання лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, приймання екзаменів тощо вважається поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради.

  • Присутність членів Вченої Ради засвідчується у реєстраційній картці встановленої форми підписами членів Вченої Ради, які присутні на засіданні.

  • Засідання Вченої ради веде її голова, а у разі його відсутності та за його дорученням – проректор Академії.

  • Голова (головуючий на засіданні) Вченої ради:

 • організує роботу Вченої ради у відповідності до Статуту Академії і цього Положення;

 • веде засідання Вченої ради;

 • організовує роботу з контролю виконання рішень Вченої ради;

 • дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;

 • приймає рішення про зміну дати чергового засідання або проведення позачергового засідання Вченої ради;

 • вносить до порядку денного засідання Вченої ради додаткові питання, що потребують оперативного розгляду;

 • підписує рішення й інші документи, що відносяться до компетенції Вченої ради;

 • вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради відповідно до Статуту Академії, нормативно- правових актів України та цього Положення.

  • Голова (головуючий) на засіданні Вченої ради:

 • відкриває та закриває засідання Вченої ради;

 • оголошує порядок денний та виносить його на схвалення Вченою радою шляхом голосування, встановлює регламент обговорення питань порядку денного;

 • веде засідання відповідно до схваленого порядку денного та регламенту обговорення його рішень;

 • забезпечує розгляд питань порядку денного;

 • надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, інформацій, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки, оголошує наступного промовця;

 • під час розгляду Вченою радою питань щодо присвоєння вчених звань та кадрових призначень керується встановленим законодавством порядком розгляду таких справ;

 • приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Вченої ради представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки та аудіо запису.

  • Рішення Вченої ради приймаються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

  • За визначеними законодавством питаннями або за рішенням головуючого застосовується процедура таємного голосування.

  • Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради.

  • В разі, якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Вченої ради відповідні пропозиції у письмовій формі.

  • Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного засідання, яка подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Вченої ради і враховується під час голосування.

  • За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.

  • На вимогу членів Вченої ради принципові розбіжності у прийнятті рішень відображаються у протоколі.

  • Під час засідання Вченої ради за необхідності ведеться його аудіо запис, за яким у разі потреби оформлюється протокол обговорення визначеного питання порядку денного.

  • Перерва засідання Вченої ради оголошується, як правило, після двох годин роботи.

  • Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених діючими нормативними актами (при обранні на посаду завідувача кафедри, професора; доцента тощо). Рішення про проведення таємного голосування з певних питань може бути прийняте простим голосуванням.

  • Правила проведення таємного голосування:

 • голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність;

 • для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія у складі, як правило, 3-х осіб (у випадку, коли балотується багато кандидатів, може бути прийняте рішення про більшу кількість членів лічильної комісії). Головою лічильної комісії є один із членів Вченої ради. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів;

 • голосування здійснюється окремо за кожною кандидатурою;

 • таємне голосування проводиться бюлетенями, які видаються членам Вченої ради Академії на підставі явочного листа для голосування лічильною комісією. Члени лічильної комісії також приймають участь у таємному голосуванні. Якщо особа, яка балотується, є членом Вченої ради, то така особа участі у голосуванні не бере, до кворуму не зараховується і не може бути аденом лічильної комісії;

 • кожен член Вченої ради має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;

 • перед наданням членам Вченої ради бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов’язані перевірити відповідність кількості бюлетенів у конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, які залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний»;

 • у випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування;

 • після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка;

 • протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії та затверджуються Вченою радою простою більшістю голосів;

 • обраним уважається претендент, який здобув не менше 75 % (3/4) голосів присутніх членів Вченої ради;

 • після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені за кожним атестованим в окремі конверти та додає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради;

 • члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів Вченої ради, котрі отримали бюлетені, точний підрахунок кворуму та поданих голосів;

 • при порушенні умов голосування рішення Вченої ради є недійсним;

 • оскарження рішення Вченої ради відносно присвоєння вченого звання приймаються протягом 10 днів після її засідання та розглядається на наступному засіданні. Для розбору апеляцій Голова Вченої ради має право призначити комісію, висновки якої заслуховуються на засіданні Вченої ради та визнаються остаточними. У випадках, коли особі, яка звернулася з апеляцією, відмовлено у представлені до вченого звання за результатами балотування (є відповідний висновок комісії, яка розглядала подану апеляцію), термін повторного розгляду визначається Вченою радою. Вчена рада вирішує всі питання, що стосуються повторного розгляду атестаційних справ. При допущенні процедурних порушень, при розгляді інших питань ректор виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним.

 1. ОПРАЦЮВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО НИХ

 • Після засідання Вченої ради проректори, керівники структурних підрозділів, інші відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, протягом трьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання Вченої ради та схвалених ними.

 • Текст доопрацьованого рішення узгоджується з вченим секретарем Академії на відповідність внесеним зауваженням, визначеним термінам виконання і правилам оформлення, погоджується із керівниками зацікавлених підрозділів, проректорами, до сфери відповідальності яких входить це рішення та подається у двох друкованих примірниках та електронному вигляді вченому секретарю Академії. Доопрацьовані матеріали передаються голові Вченої ради на підпис.

 • Засідання Вченої ради оформляється протоколом, ведення якого покладається на вченого секретаря. Протокол і рішення Вченої ради підписують її голова або головуючий на засіданні та вчений секретар Академії у десятиденний строк після подання відповідальними за підготовку розглянутих питань доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень.

 • Протоколи засідань Вченої ради, матеріали з розгляду питань порядків денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, облік і збереження яких забезпечує вчений секретар з наступним наданням їх до архіву.

 • Витяги з протоколів засідання Вченої ради підписуються вченим секретарем, за потреби направляються структурним підрозділам Академії або видаються зацікавленим особам.

 • У встановлених законодавством питаннях та у разі необхідності за проведеним аудіо записом засідання Вченої ради вчений секретар у трьохденний термін після подання структурними підрозділами доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів постанов з розглянутих питань готує протокол обговорення питання на засіданні Вченої ради, з урахуванням окремих доручень головуючого.

 • За визначеними рішеннями Вченої ради розробляються накази ректора Академії для втілення їх в життя. Доцільність підготовки наказу щодо виконання рішення Вченої ради щодо розглянутого питання порядку денного визначає ректор Академії.

 • Вчений секретар організує тиражування рішень Вченої ради у необхідній кількості та доводить їх до відома членів Вченої ради і керівників структурних підрозділів Академії, які повинні втілювати їх в життя.

 • Інформація про засідання Вченої ради Академії та прийняті на ній рішення протягом п’яти робочих днів після засідання Вченої ради розміщується на сайті Академії.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на голову Вченої ради, ректора, першого проректора, проректорів Академії відповідно до сфер їх функціональних обов’язків та відповідальності, що відображається у цих рішеннях.

  • Вчений секретар Академії забезпечує моніторинг змістовної складової виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову та членів Вченої ради.

  • Канцелярія забезпечує запровадження рішень Вченої ради наказами ректора Академії.

  • На випадок виникнення обставин, які не дають змоги виконання прийнятий рішень Вченої ради в установлені терміни, керівники структурних підрозділів обґрунтовують причини невиконання і доповідають про це проректору, відповідальному за виконання цього рішення, який письмово повідомляє про це голову Вченої ради.

  • Вчений секретар Академії на кожному засіданні Вченої ради інформує її членів про виконання прийнятих рішень та звітує про їх виконання наприкінці півріччя.

 1. ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Матеріали до засідань Вченої ради: лист реєстрації, порядок денний, рішення, протоколи обговорення визначених питань, касети (компакт-диски) аудіо запису, аналітичні матеріали, довідки є документами постійного зберігання, що забезпечується вченим секретарем протягом поточного календарного року, а по його завершенню ці матеріали передаються на зберігання до архіву Академії.

  • Вчений секретар до передачі матеріалів до архіву Академії зберігає їх і надає в установленому порядку витяги з рішень Вченої ради на вимогу зацікавлених осіб.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • За невиконання рішень і доручень Вченої ради її члени несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 1. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

  • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії після погодження з Вченою Радою.

  • Зміни до Положення про Вчену раду затверджуються ректором Академії після погодження з Вченою Радою.

Transition Eng / Ukr