121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Загальні збори засновників

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ (ВЛАСНИКІВ)

 • Загальні збори Засновників (власників) – вищий орган управління Академією, який складається із Засновників (власників) Академії або призначених ними представників. Представники Засновників (власників) можуть бути постійни ми або призначеними на певний строк. Засновник (власник) вправі в будь -який час замінити свого представника на Загальних зборах Засновників (власників).
 • Загальні збори Засновників (власників) обирають Голову загальних зборів Засновників (власників) та Секретаря загальних зборів Засновників (власників), які виконують свої функції до наступних Загальних зборів Засновників (власників) та обрання на цю посаду іншої особи.

Голова Загальних зборів Засновників (власників): очолює Загальні збори Засновників (власників); скликає Загальні збори Засновників (власників) згідно порядку, встановленого цим Статутом; підписує всі документи, що приймаються Загальні зборами Засновників (власників), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників); пі дписує трудовий договір (контракт) з Ректором, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників); виконує інші обов’язки, делеговані цим Статутом та визначені Загальними зборами Засновників(власників).

Секретар Загальних зборів Засновників (власників), допомагає Голові Загальних зборів Засновників (власників) виконувати його обов’язки протягом проведення Загальних зборів Засновників (власників), підписує документи, що приймаються Загальними зборами Засновників (власників), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників) та виконує інші обов’язки, визначені цим Статутом та Загальними зборами Засновників (власників).

 • Загальні збори Засновників (власників) (чергові та позачергові) проводяться за основним місцем діяльності Академії, чи в іншому місці на території України чи поза її межами.
 • Загальні збори Засновників (власників) скликаються у час визначений керівником або ж проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, але у будь-якому випадку, не рідше одного разу на рік. Загальні збори Засновників (власників) проводяться з метою

затвердження щорічного звіту діяльності Академії, а також для вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів Засновників (власників).

 • Ректор Академії або ж проректор обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник не менш як за 30 календарних днів до проведення чергових Загальних зборів повідомляє Засновників (власників) про час, місце проведення та про порядок денний Загальних зборів Засновників (власників).

Про проведення Загальних зборів Засновники (власники) Академії повідомляються письмово, не пізніше, як за 30 днів до початку Загальних зборів Засновників (власників). Повідомлення про проведення загальни х зборів Засновників (власників) може бути відправлено в письмовій формі рекомендованим листом, по телетайпу, телеграфу, телефаксу або доставлено особисто.

Будь-хто з Засновників (власників) вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Засновників (власників) за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Не пізніше, як за 7 днів до скликання Загальних зборів Засновникам (власникам) повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, винесеними на розгляд відповідно до порядку денного Загальних зборів Засновників (власників).

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх Засновників (власників), присутніх на Загальних зборах Засновників (власників).

 • Позачергові збори скликаються Ректором Академії, проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, а бо ж Головою Загальних зборів Засновників (власників) у спосіб, що викладено у п.

10.5 цього Статуту, за таких умов:

1) виникнення необхідності визнати Академію неплатоспроможною;

 • смерть фізичної особи – Засновника (власника) Академії та наявність бажання спадкоємців реалізувати своє переважне право вступу до Академії;
 • ліквідація, реорганізація юридичної особи – Засновника (власника) Академії;
 • відчуження власником (учасником) своєї частки (частини частки);
 • у інших випадках, коли цього потребують інтереси Академії, та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Засновники (власники) Академії, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів засновників (власників) у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Академії. Якщо протягом 25 днів Ректор Академії не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори засновників (власників).

Допускається за вимогою засновників (власників) Академії, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, скликання позачергових Загальних зборів Засновників (власників) з питань діяльності Академії у будь -який час та без дотримання строку для повідомлення Засновників (власників), передбаченого п. 10.5. цього Статуту. В цьому разі Засновник (власник) – ініціатор скликання позачергових Загальних зборів, повідомляє у будь-який спосіб визначений п. 10.5. цього Статуту інших Засновників (власників) Академії про дату, час, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних зборів Засновників (власників) Академії.

 • Засновник (власник), який не отримав повідомлення про проведення Загальних зборів Засновників (власників), або отримав його із запізненням проти строків, передбачених пунктом 5., проте був присутній на Загальних зборах Засновників (власників), не вправі оспорювати прийняті на Загальних зборах Засновників (власників) рішення лише на тій підставі, що йому не було надано повідомлення про проведення загальних зборів Засновників (власників) відповідності до пункту 10.5.

У випадку, якщо Засновник (власник) або ж його представник не був присутній на Загальних зборах Засновників (власників) (чергових та позачергових) у зв’язку із неотриманням повідомлення про проведення Загальних зборів Засновників (власників) або ж отриманням такого повідомлення із запізненням, з підстав, що не залежали від відправника такого повідомлення, при цьому якщо таке повідомлення було надіслане у встановленому цим Статутом порядку, то зазначене не може бути підставою для оспорювання прийнятих на Загальних зборах Засновників (власників) рішень.

 • Загальні збори Засновників (власників) вважаються повноважними, якщо на них присутні Засновники (власники) або їх представники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
 • Засновники (власники) мають кількість голосів, пропорційну розміру їх ча сток у статутному капіталі Академії. 1 % (один відсоток) статутного капіталу Академії дорівнює 1 (одному) голосу.
 • Загальні збори Засновників (власників):
 • визначають основні напрями діяльності Академії і затверджують плани та звіти про їх виконання;
 • затверджують Статут Академії та за погодженням з вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії вносять до нього зміни, доповнення або затверджують нову редакцію;
 • приймають рішення щодо збільшення або зменшення статутного капіталу (обсягу основних засобів) Академії;
 • вирішують питання про вихід зі складу Засновників (власників) або вхід до складу Засновників (власників);
 • вирішують питання про виключення Засновника (власника) із Академії;
 • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Академії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • приймають рішень щодо відчуження нерухомого майна та основних засобів Академії;
 • погоджують укладання договорів, укладених на суму, що перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників);
 • приймають рішення про придбання або відчуження нерухомого майна Академії;
 • приймають рішення щодо обтяження майна Академії;
 • обирають та звільняють Ректора;
 • призначають виконуючого обов’язки Ректора;
 • визначають форми контролю за діяльністю Ректора;
 • здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії, за дотриманням положень Статуту Академії;
 • затверджують річні результати діяльності Академії, розподіл прибутку та збитків Академії;
 • погоджують структуру Академії;
 • визначають умови оплати праці посадових осіб Академії;
 • погоджують за поданням Ректора призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера Академії;
 • затверджують за поданням Ректора функціональні обов’язки проректорів Академії та головного бухгалтера Академії;
 • визначають та змінюють осі, наділених правом підпису від імені Академії;
 • здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України і цим Статутом.
 • Засновники можуть делегувати окремі свої повноваження Ректору або іншому органу управління чи посадовій особі Академії.
 • З питань, зазначених у п.п. 2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12),20) п. 10.10. цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують Засновники (власники), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Засновників (власників) Академії. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено законом.
Transition Eng / Ukr