121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Вчена рада Академії

ВЧЕНА РАДА АКАДЕМІЇ

 • Вчена рада є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п’ять років та склад якого затверджується наказом Ректора Академії. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.
 • У своїй діяльності Вчена рада Академії керується законодавством України, цим Статутом і положенням про Вчену раду Академії.
 • Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом Ректора Академії. При цьому не менш 75 відсотків загальної кількості складу Вченої ради Академії мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.
 • Вчену раду Академії очолює Голова Вченої ради, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Вчена рада у такому ж самому порядку обирає заступника Голови Вченої ради.
 • Голова Вченої ради здійснює загальне керівництво роботою Вченої ради Академії, визначає порядок її роботи, координує роботу структурних підрозділів і працівників Академії з підготовки матеріалів з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, та головує на її засіданнях. У випадку відсутності Голови Вченої ради керівництво її діяльністю здійснює заступник Голови Вченої ради.
 • До складу Вченої ради Академії входять за посадами, Ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), Учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.
 • Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
 • Функції секретаря Вченої ради виконує учений секретар, який скликає за дорученням голови Вченої ради її засідання, забезпечує організацію її діяльності, підготовку планів її роботи, питань порядку денного засідань Вченої ради з урахуванням пропозицій її членів, здійснює моніторинг реалізації рішень Вченої ради та регулярно інформує про хід їх реалізації голову Вченої ради
 • Вчена рада Академії:
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за поданням Ректора Академії рішення щодо утворення та припинення структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
 • затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;
 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.
 • Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями Ректора Академії.
 • В Академії можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Академії відповідно до Статуту. Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених законодавством України про вищу освіту.
Transition Eng / Ukr