121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Наказ № 05 Од

від «24»    01     2019 р.

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Метою державної атестації здобувачів вищої освіти медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми. Атестація випускників рівня «спеціаліст» проводиться у формі стандартизованого тестового і практично-орієнтованого державних іспитів. Атестація здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Державні іспити запроваджуються як нормативна форма державної атестації випускників вищих навчальних закладів України, що готують фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я», на основі таких документів:

 • Закон України від 01.07.2014 №1556-УІІ «Про вищу освіту».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.98 № 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої освіти»;
 • Наказ МОЗ України від 14.08.98 №251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за № 563/3003;
 • Наказ МОН України від 16.04.03 №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»;
 • Наказ МОЗ України від 29.11.2002 №436 «Про підготовку до затвердження засобів діагностики якості вищої освіти як компоненти галузевих стандартів»;
 • Наказ МОЗ України від 31.01.2005 №53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина»;
 • Наказ МОЗ України №1647 від 11.09.2018 «Про затвердження Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2019 році»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Стандартизований тестовий державний іспит – це ліцензійний інтегрований іспит, який здійснюється Державною екзаменаційною комісією ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки при МОЗ України (далі – Центр тестування). Ліцензійний інтегрований іспит є стандартизованим засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця.

Види тестових екзаменів

Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових екзаменів «Крок 1» і «Крок 2». Складовою частиною державної атестації випускників ВНЗ є тестовий екзамен «Крок 2», який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки – фахової компоненти повної вищої освіти і визначає рівень професійної компетентності.

«Крок 1» екзамен із загально-наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1». Тестовий екзамен складається на 3-му курсі (майбутні лікарі, лікарі-стомагологи). До складання тестового екзамену «Крок 1» допускаються виключно ті студенти, які не мають академічної та фінансової заборгованості. Усім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України.

 • разі неперескладання екзамену «Крок 1» студент допускається до наступної екзаменаційно-залікової сесії, але не може бути переведеним на наступний курс навчання. У разі повторного неперескладання екзамену «Крок 1» студент відраховується з Академії як такий, що не виконав навчальний план.

«Крок 2» є екзаменом із профссійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів. «Крок 2» є складовою державної атестації здобувачів вищої освіти і складається на випускному курсі. До складання тестового екзамену «Крок 2» допускаються студенти, лише за умови відсутності академічної, фінансової заборгованості та наявності сертифікату про складання ліцензованого іспиту «Крок 1». Всі студенти, які одержали па тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли атестацію здобувачів вищої освіти, не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу і можуть повторно скласти ліцензійний іспит за графіком Центру тестування при МОЗ України. Студент, який не склав стандартизований тестовий державний екзамен «Крок 2», відраховується з Академії і йому видається академічна довідка встановленого зразка. Особа, яка не склала стандартизований тестовий державний екзамен «Крок 2» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту державної атестації.

ПРАКТИЧНО-ОРІСНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об’єкті майбутньої професіональної діяльності (людина) або на моделі такого об’єкта (фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування. До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю виконали усі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми зі спеціальності. Для підготовки до державного іспиту випускникам надається не менше 3-х днів, а для підготовки до комплексного державного іспиту – не менше 7-ми днів. Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання якості вирішення випускником типових задач діяльності й демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит проводиться безпосередньо «біля ліжка (крісла) хворого» та у спеціально обладнаних навчальних класах і оцінює вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об’єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень, установлювати та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування, проводити експертизу працездатності. Зміст практично-орієнтованого державного іспиту формується згідно з галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» (ОПГТ) та галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста» (ОКХ) для відповідної спеціальності. Практично-орієнтований державний іспит проводиться екзаменаційною комісією (ЕК) Академії. Практично-орієнтований державний іспит складається з двох частин:

 • перша частина – безпосередня робота з хворими на екзаменах з клінічних дисциплін, вирішення ситуаційних задач на екзамені з гігієнічних дисциплін;
 • друга частина – демонстрація основних умінь та навичок згідно з вимогами освітньо-професійної програми з використанням фантомів, муляжів, навчально-наочних матеріалів, вирішенням ситуаційних задач.

Практично-орієнтований державний іспит проводиться з дисциплін, що зазначені у навчальному плані з відповідної спеціальності. Тривалість складання студентом державного випускного екзамену з дисципліни та інтервал між екзаменами в кожній групі мають відповідати існуючій нормативній базі. Перша частина державних екзаменів з клінічних медичних або стоматологічних дисциплін полягає у обстеженні на кожному екзамені хворих у присутності екзаменаторів і членів екзаменаційної комісії. При цьому оцінюються уміння та навички кожного випускника проводити опитування і об’єктивне обстеження хворих, установлювати і обгрунтовувати попередній клінічний діагноз (для спеціальності «Стоматологія» – попередній або остаточний клінічний діагноз), визначати тактику лікування (для спеціальності «Стоматологія» проводити лікування) при захворюваннях згідно. Перша частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюється виконання випускником типових задач діяльності та умінь. З гігієнічних дисциплін це полягає у плануванні і проведенні  санітарно-гігієнічних, профілактичних та протиепідемічних заходів, оцінюванні впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення, обробці медичної інформації. Екзаменатори і члени екзаменаційної комісії оцінюють уміння та навички випускника та заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту. Друга частина державних екзаменів з клінічних дисциплін полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, яке іТе передбачає безпосередньої роботи з хворими. Іспит проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач. Друга частина державного екзамену з гігієнічних дисциплін полягає у вирішенні ситуаційних задач, на основі яких оцінюються вміння кожного випускника щодо оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, ведення медичної документації. Результати складання другої частини заносяться до Протоколів проведення та оцінювання другої частини іспиту. Оцінювання результату практично-орієнтованого державного іспиту здійснюється відповідно до гі. 7.2 «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». При оцінюванні результату комплексного практично-орієнтованого державного іспиту виставляються окремі оцінки з дисциплін, які входять до комплексу. Результати складання державних іспитів оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання екзаменаційної комісії. Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, умінь і навичок, виявлених під час складання державного іспиту, а також про присвоєння випускнику відповідного освітнього рівня та видачу йому диплома приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови екзаменаційної комісії. Студенту, який склав державні іспити відповідно до вимог освітнього рівня вищої освіти і освітньо-професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітній рівень і на основі рішення ЕК видається диплом. Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін – оцінки «добре», склав державні іспити з оцінками «відмінно», видається диплом з відзнакою. Студент, який під час складання практично-орієнтованого державного іспиту отримав оцінку «незадовільно», відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка встановленого зразка. Студент, який не склав практично-орієнтований державний іспит, допускається до повторного складання практично-орієнтованого державного іспиту один раз у наступний термін роботи ЕК протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка не склала практично-орієнтований державний іспит повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту державної атестації. Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не складали у визначений термін державні іспити, ректором Академії може бути призначена додаткова дата складання державного іспиту (дата складання стандартизованого тестового державного іспиту повинна бути узгоджена з Центром тестування) протягом терміну роботи екзаменаційної комісії. Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, які не склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв у рік закінчення студентом теоретичного курсу. Усі рішення, які прийняті на засіданні ЕК заносяться до протоколу. Протоколи підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні. Протягом двох тижнів після закінчення роботи ЕК голова кожної екзаменаційної комісії подає до Вченої ради Академії звіт голови ЕК (копія звіту подається ректору Академії), в якому:

 • характеризує рівень практичної підготовки випускників, рівень засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог ОКХ, ОПП, навчального плану;
 • аналізує і дає оцінку навчально-методичній роботі в Академії, указує недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні підготовки випускників;
 • характеризує роботу, яку провели Академія, факультет, окремі кафедри, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених попередньою ЕК;
 • дає рекомендації з питань удосконалення навчально-методичної роботи Академії, факультету, окремих кафедр, спрямовані на підвищення якості підготовки випускників, добору екзаменаторів і членів ЕК та її роботи.

Звіти голів ЕК до початку наступного навчального року обговорюються на засіданні Вченої Ради Академії, на підставі чого затверджується перелік конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки випускників, з урахуванням рекомендацій і пропозицій ЕК. До атестації допускаються студенти, які успішно виконали усі вимоги навчального плану зі спеціальності (напряму) відповідного освітнього рівня та не мають академічної та фінансової заборгованості.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

Атестація здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – кваліфікаційний іспит), який складається з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит «Крок» (далі – іспит «Крок»); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі практичний (клінічний) іспит)*; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування**.

Атестація також може проводитися в інших формах, визначених стандартом вищої освіти. Основними засадами та принципами здійснення кваліфікаційного іспиту є:

 • об’єктивність;
 • прозорість і публічність;
 • незалежність;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 • інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
 • обов’язковість;
 • єдність методики оцінювання результатів.

Іспит «Крок» – стандартизований засіб діагностики рівня професійної компетентності фахівця, яким встановлюється відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти. Практичний (клінічний) іспит – це іспит, яким оцінюється готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті (людина) або на моделі (фантом, муляж, симулятори тощо). Міжнародний іспит з основ медицини – міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні та який розроблено та організовано однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною державною організацією Центр тестування при Міністерстві охорони здоров’я України на конкурсних засадах. Кваліфікаційний іспит складається з одного або двох окремих тестових етапів залежно від спеціальності та здобутого освітнього рівня.

ЕТАПИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ кваліфікаційного іспиту для спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та ступеня молодшого спеціаліста.

Спеціальність

Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту

перший етап

(на третьому році

навчання)

другий етап

(на п’ятому році

навчання)

другий етап

(на шостому році навчання)

221 Стоматологія

Крок 1;

Англійська мова

професійного

спрямування

Крок 2;

практичний

(клінічний) іспит

222 Медицина Крок 1;

Міжнародний іспит

з  основ  медицини

(фундаментальні

дисципліни);

англійська мова

професійного

спрямування

Крок 2;

міжнародний  іспит з

основ медицини

(клінічні

дисципліни);

практичний (клінічний) іспит

Кваліфікаційний іспит, крім практичного (клінічного) іспиту, проводиться Центром тестування при МОЗ. Практичний (клінічний) іспит проводиться екзаменаційною комісією Академії. Порядок, умови та строки розроблення і проведення кваліфікаційного іспиту та критерії оцінювання результатів затверджуються МОЗ. Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи. Структура, зміст та порядок проведення такого іспиту є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені відповідною експертною комісією. Відповідальним виконавцем за проведення міжнародного іспиту з основ медицини в Україні є Центр тестування при МОЗ. Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться в один етап одночасно з проведенням іспиту «КРОК». Оцінка результатів проводиться за стандартизованою методикою. Перевірка виконаних тестових робіт проводиться:

– для іспиту «Крок» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – централізовано у Центрі тестування при МОЗ;

 • для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту, визначеним Центром тестування при МОЗ;
 • для практичного (клінічного) іспиту – екзаменаційною комісією Академії.

Екзаменаційна комісія Академії подає Центру тестування при, МОЗ інформацію про складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.

 • разі успішного складання кожного компонента кваліфікаційного іспиту на кожному тестовому етапі здобувачу видається відповідний сертифікат.

Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я», який адмініструє Центр тестування при МОЗ. Інформація про результат складання студентом кваліфікаційного іспиту вноситься Центром тестування при МОЗ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також зазначається у додатку до диплома щодо кожного компонента кваліфікаційного іспиту окремо.

 • разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Центр тестування при МОЗ, екзаменаційна комісія з проведення практичного (клінічного) іспиту забезпечують однаковий рівень складності завдань під час першого та повторного складання іспитів.

 • разі повторного нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується відповідно до пункту 4 частини першої статгі 46 Закону України «Про вищу освіту».

Рішення про присвоєння ступеня магістра та відповідної кваліфікації приймається екзаменаційною комісією на підставі успішного проходження усіх форм атестації.

 • Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 1 січня 2019 року.

**До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

Transition Eng / Ukr