121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (надалі Академія) як вищого медичного навчального закладу IV рівня акредитації, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря спеціаліста певного фаху.

1.2. Основним завданням інтернатури с підвищення рівня практичної підготовки випускників Академії як вищого медичною навчального закладу IV рівня акредитації, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

1.3. Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичного, стоматологічного^ факультетів Академії та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я.

II. ЗАРАХУВАННЯ ДО ІНТЕРНАТУРИ

2.1. В інтернатуру зараховуються випускники медичного, стоматологічного^ факультетів Академії та інших вищих медичних навчальних закладів після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря і отримання диплому з певної лікарської спеціальності.

2.2. Зарахування молодих спеціалістів в інтернатуру здійснюється наказом по Академії. У наказі про зарахування в інтернатуру вказується спеціальність інтернатури, заклад освіти, в якому проводитиметься очна частина навчання.

2.3. Підставою для зарахування в інтернатуру е диплом лікаря з певної лікарської спеціальності.

2.4. Якщо випускник без поважних причин не приступив до навчання в інтернатурі до 1 вересня, то він не допускається до проходження інтернатури. У цьому випадку він за поданням завідувачів відповідних кафедр та завідувача відділу інтернатури Академії може бути зарахований до інтернатури з початку наступного навчального року з дозволу ректора Академії.

 • разі запізнення на навчання в інтернатуру з поважних причин (хвороба, несвоєчасне укладання трудового договору випускником), йому може бути продовжений термін навчання на строк запізнення.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Підготовка в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм після дипломної підготовки, у відповідності з Кваліфікаційними характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей, затвердженими наказом МОЗ України від 20.09.93 р. № 208. “Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів”.

3.2. Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня.

3.2.1. Випускники вищих медичних закладів освіти, які з поважних причин не можуть своєчасно, 1 серпня поточного року, приступити до навчання в інтернатурі, зобов’язані до 15 серпня повідомити про не керівництво Академії, надавши для цього необхідні документи, за результатами їх розгляду приймається рішення про допуск до навчання в інтернатурі.

3.2.2. Тривалість навчання в інтернатурі 1-3 роки згідно з наказом МОЗ України від 06.03.1996 р. № 50 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в Інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів», наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. №81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», наказу МОЗ України від 21.11.2005 р. №621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81», наказу МОЗ України від 26.02.2007 р. № 93 «Про внесення змін та доповнення до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81», наказу МОЗ України від 10.12.2007 р. № 793 «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 23,02.2005 р. № 81»

3.2.3. Тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах Університету та стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я регламентується наказу МОЗ України від 06.03.1996 р. №50 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів», наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. 81 «Про затвердження Перелік)’ спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», наказу МОЗ України від 21.11.2005 р. № 621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81», наказу МОЗ України від 26.02.2007 р. № 93 «Про внесення змін та доповнення до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81», наказу МОЗ України від 10.12.2007 р. № 793 «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81», навчальними планами та програмами інтернатури.

3.2.4. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на проректора з навчально-методичної роботи та після дипломної освіти, завідувача відділу інтернатури та завідувачів відповідних кафедр Академії.

3.3. Відділ інтернатури Академії:

3.3.1. Приймає документи на навчання в інтернатурі, веде облік документації і звітність з інтернатури, контролює ведення необхідної документації на кафедрах, базах стажування та у лікарів – інтернів. Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію 1 бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників, залікові книжки тощо) для лікарів – інтернів і їх керівників на базах стажування.

3.3.2. Координує діяльність профільних кафедр в організації і проведенні інтернатури.

3.3.3. Забезпечує взаємний зв’язок у роботі профільних кафедр та баз стажування; аналізує, узагальнює матеріали та вносить пропозиції щодо покращання організації та проведення підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.3.4. Інформує керівництво Академії і завідувачів відповідних кафедр про кількість лікарів із зазначенням спеціальності, що проходитимуть підготовку в інтернатурі в поточному навчальному році.

3.3.5. Приймає участь в плануванні заходів щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання.

3.3.6.  Приймає участь в проведенні науково-практичних заходів для лікарів – інтернів.

3.3.7. Бере участь у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів – інтернів на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря – спеціаліста.

3.3.8. Заслуховує щорічно на засіданнях вчених рад факультетів Університету результати атестації лікарів – інтернів, керівників відповідних кафедр та головних лікарів установ, які є базами стажування, керівників інтернатури про їх роботу щодо удосконалення практичної підготовки випускників Університету і підвищення ефективності інтернатури.

3.3.9. Приймає участь в підготовці щорічного звіту ректора «Про діяльність ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». –

3.3.10. Входить до складу постійно діючої методичної комісії, якастворюється ректором Університету, з метою координації роботи профільних кафедр Академії та закладів охорони здоров’я з підготовки спеціалістів в інтернатурі, вирішення питань планування, організації, методики навчання на кафедрах та на базах стажування. Головою цієї комісії призначається проректор з навчально-методичної роботи та після дипломної освіти.

3.3.11. Готують щорічний звіт Академії в МОЗ України про стан організації та проведення інтернатури.

3.4. Проректор з навчально-методичної роботи та ніслядипломної освіти Академії:

3.4.1. Бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів з підготовки лікарів – інтернів відповідної спеціальності на базах стажування.

3.4.2. Разом з завідуючим відділу інтернатури добирає бази стажування, розподіляє лікарів – інтернів за базами стажування, визначає порядок проходження стажування.

3.4.3. Разом і профільними кафедрами Академії здійснює регулярні перевірки бач стажування, заходи щодо усунення виявлених у підготовці лікарів – інтернів недоліків, вносить пропозиції з удосконалення інтернатури.

3.4.4. Є головою атестаційної комісії у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів – інтернів.

3.4.5. Погоджує в МОЗ України щорічний звіт академії по організації та проведенню інтернатури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

3.5. Бази стажування лікарів – інтернів:

3.5.1. Бази стажування лікарів – інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників Академії. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

3.5.2.    Вази стажування лікарів – інтернів повинні відповідати таким вимогам:

 • мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури з певної спеціальності;
 • бути забезпечені  медичним  обладнанням,  апаратурою  та  інструментарієм.
 • необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, на сучасному рівні і відповідно до завдань даного .закладу чи установи;
 • мати можливість надати лікарям – інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності;
 • мати навчальні приміщення для лікарів – інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

3.6.  Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров’я:

3.6.1. Вживає заходів до підвищення рівня діагностичної, лікувальної роботи у базовій установі чи закладі охорони здоров’я, забезпечення їх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування лікарів – інтернів.

3.6.2. Забезпечує знайомство лікарів – інтернів з напрямками діяльності базового закладу (установи, підприємства), районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками лікарів – інтернів тощо.

3.6.3. Разом із завідуючим профільною кафедрою затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів в інтернатурі, розроблені на основі типових навчальних планів та програм.

3.6.4. Забезпечує залучення лікарів – інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі.

3.6.5. Щорічно на засіданні медичної ради (трудового колективу) проводить обговорення стану стажування лікарів – інтернів і виконання завдань та рекомендацій Академії щодо удосконалення роботи бази стажування лікарів – інтернів.

3.6.6. На підставі наказу по Академії відряджає лікарів – інтернів в Академію на очну частину навчання.

3.6.7. Для планування та здійснення організаційно-методичних заходів, поточного контролю за їх виконанням може призначити відповідального за загальне керівництво лікарями – інтернами на базі стажування.

3.7.    Відповідальний за інтернатуру на базі стажування:

3.7.1. Організує стажування лікарів – інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з відділом інтернатури, профільними кафедрами Академії,

3.7.2. Складає графік роботи лікарів – інтернів в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування у відповідності з індивідуальними планами підготовки лікарів/провізорів – інтернів.

3.7.3. Разом з викладачами профільних кафедр Академії знайомить керівників лікарів – інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними програмами та методичними матеріалами з інтернатури.

3.7.4. Залучає лікарів – інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводяться в базовій установі.

3.7.5. Систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів – інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходів до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі.

3.7.6. Готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров’я з питань стажування лікарів – інтернів.

3.8. Керівник лікарів – інтернів на базі стажування:

3.8.1. Призначається наказом керівника бази стажування з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії (переважно завідуючий профільним відділенням) з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів- інтернів.

3.8.2. На початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів – інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки.

3.8.3. Разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти, відділом інтернатури на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря – інтерна і подає на затвердження керівнику бази стажування та завідуючому профільною кафедрою.

3.8.4. Забезпечує умови для виконання лікарями – інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування.

3.8.5. Залучає лікарів – інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів – інтернів.

3.8.6. Створює належні умови для набуття лікарями – інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних штанів підготовки лікарів – інтернів.

3.8.7. Проводить з лікарями – інтернами планові й тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб і інших облікових та звітних документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом.

3.8.8. Контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів – інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні підсумкового контролю.

3.8.9. Проводить з лікарями – інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології.

3.8.10. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний зв’язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій для керівників інтернатури, які проводяться Академією.

3.9. Академія:

3.9.1. Надає базам стажування методичну та консультативну допомогу з питань підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.9.2. Знайомить лікарів-інтернів з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти Ш-ІУ рівнів акредитації, з правами і обов’язками лікарів – інтернів, контролює прибуття випускників на бази стажування.

3.9.3. Призначає профільні кафедри та відповідальних за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності та надання методичної і консультативної допомоги базам стажування.

3.9.4. Забезпечує навчання на кафедрах згідно з навчальними планами і програмами інтернатури. Розробляє навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури та надсилає їх для впровадження на кафедри і бази стажування.

3.9.5. Кількість посад викладачів у вищих закладах освіти визначається з розрахунку один викладач на 5 середньорічних лікарів – інтернів.

3.9.6. Організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції для лікарів – інтернів та їх керівників,

3.9.7. Видає наказ про склад атестаційної комісії по визначенню знань та практичних навиків Ь присвоєнням звання лікаря – спеціаліста з призначенням в наказі голови комісії.

3.9.8. Щороку на засіданнях Вченої ради Академії обговорюються питання підготовки спеціалістів в інтернатурі.

3.10. Профільні кафедри Академії:

3.10.1. Забезпечують навчання інтернів на кафедрах згідно з даним Положенням про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти.

3.10.2. Залучають лікарів – інтернів до участі у різних формах роботи в клініці (лабораторії) кафедри; обходів завідуючого кафедрою, професорів та доцентів, консиліумів, клінічних та тематичних розборів хворих, клінічних, клініко-патологоанатомічних та науково-практичних конференцій, виробничих процесів тощо.

3.10.3. Здійснюють регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів – інтернів. Систематично інформують керівників баз стажування, інформують відділ інтернатури про організацію та якість практичної підготовки лікарів – інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих па покращання їх підготовки.

3.10.4. Розробляють навчальні посібники для лікарів – інтернів і керівників інтернів на базах стажування.

3.10.5. Проводять контроль рівня підготовки лікарів – інтернів у кінці циклу навчання на кафедрі та обов’язково беруть участь у проведенні атестації лікарів – інтернів.

3.10.6. Протягом 3-х днів після завершення навчання та атестації лікарів – інтернів подають у відділ інтернатури звіт про навчальну роботу з лікарями/провізорами – інтернами, методичну і консультативну допомогу на базах стажування, аналіз результатів атестації лікарів -інтернів.

3.11.  Науково-дослідна робота лікарів – інтернів (НДРІ):

3.11.1. НДРІ забезпечує набуття навиків самостійної роботи з науковою літературою, формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного (гігієнічного) мислення, вільного викладу своїх думок, критичне осмислення даних літератури.

3.11.2. Для НДРІ може бути використано аналіз даних, отриманих при додаткових методах обстеження хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності поліклінічних та стаціонарних відділень, спеціалізованих служб, порівняльний аналіз показників діяльності закладів (установ) охорони здоров’я з такими ж показниками за минулі роки, з середніми по місту, області, країні, НДРІ включає в себе літературний і патентний пошук, засвоєння спеціальних методик.

3.11.3.Тематику досліджень визначає план НДРІ, складений лікарем-інтерном разом з викладачем кафедри з врахуванням реальних можливостей виконання к умовах навчання на кафедрі вищого закладу освіти та на базі стажування.

3.11.4. Результати НДРІ лікарі – інтерни доповідають на науково-практичних конференціях і враховуються при атестації лікарів – інтернів. За результатами науково-дослідної роботи лікарів – інтернів вчена рада Академії може надати рекомендацію лікарю – інтерну для вступу до клінічної ординатури після закінчення iнтернатури без необхідного стажу практичної роботи.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛТКЛРІВ -ІНТЕРНІВ

4.1. В адміністративному відношенні лікарі – інтерни підпорядковуються відповідним кафедрам, відділу інтернатури та ректорату Університету.

4.2. Під час стажування в базовому закладі (установі) охорони здоров’я лікар – інтерн працює під керівництвом лікаря, призначеного його безпосереднім керівником, а під час очної частини навчання на кафедрі Академії під керівництвом закріпленого за ним викладача.

4.3. На лікарів – інтернів під час очної частини навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку Академії, під час стажування – правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників даного закладу (установи) охорони здоров’я.

4.4,  Лікарі – інтерни мають право:

 • користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками та іншими навчальними і допоміжними підрозділами академії;
 • брати участь у виробничих нарадах кафедр в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням і побутом лікарів – інтернів;
 • на забезпечення проживання в орендованому гуртожитку Академії під час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до існуючих тарифів) та в гуртожитку закладу (установи) охорони здоров’я під час стажування.

4.5Лікарі – інтерни зобов’язані:

 • набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;
 • у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах І закладах охорони здоров’я, правила проживання в гуртожитках та правила внутрішнього трудового розпорядку в вищих закладах освіти.

V. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

5.1. З мстою перевірки засвоєння лікарями – інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться проміжний (піврічний) контроль на базі стажування.

5.2. Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням лікаря – інтерна на очну частину навчання на кафедру Університету. Склад і графік роботи комісії затверджуються спільним наказом головного лікаря базової установи охорони здоров’я та ректора Університету. До складу комісії включаються відповідальний за інтернатуру на базі стажування (голова), безпосередні керівники лікарів – інтернів, по можливості – викладачі профільних кафедр Університету.

5.3.        При 1,5 – 2-річному навчанні в інтернатурі підсумковий піврічний (річний) контроль проводиться і при завершенні першого циклу очної частини навчання на кафедрі Академії,

5.4.    Підсумковий контроль включає в себе:

 • перевірку професійної практичної підготовки лікаря/провізора – інтерна згідно з планом і програмою;
 • тестовий контроль ріння знань та умінь;
 • співбесіду,

Практична частина підсумкового контролю знань лікарями – інтернами окремих профілів може розпочинатись заздалегідь шляхом участі лікарів-інтернів в операціях, прийнятті пологів, клінічних, інструментальних, санітарно-епідеміологічних обстеженнях, виробничих процесах тощо, у присутності викладача,

5.5. Лікарі – інтерни, які не атестовані за результатами підсумкового контролю або не з’явились на нього без поважних причин, зобов’язані пройти підсумковий контроль у терміни, погоджені з відділом інтернатури, але не пізніше двох місяців від початку нового навчального року.

5.6. Питання про можливість (доцільність) продовження навчання в інтернатурі осіб, які при повторному підсумковому контролі не атестовані, вирішує ректор Академії за поданням відповідних кафедр та відділу інтернатури. Неатаестовані особи підлягають звільненню з інтернатури за наказом ректора Академії.

5.7. По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі – інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря – спеціаліста з конкретної спеціальності згідно з наказами МОЗ України від 21.11.91 №168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 09.06.93р. № 130 «Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» та від 01.06.95 р. №97 «Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 19.12.1997р. №359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 01 від 10.05.2000, № 218 від 14.09.2000, № 373 від 28.10.2002, № 221 від 19.05.2003, № 650 від 02.10.2015}».

5.8.  Для проведення атестації наказом ректора Академії щорічно створюються атестаційні комісії. Головами атестаційних комісій призначаються висококваліфіковані досвідчені спеціалісти. Склад комісії і розклад проведення атестації затверджуються ректором Академії не пізніше як за один місяць до початку атестації. До складу атестаційних комісій на правах членів включаються проректори з навчальної та лікувальної роботи, декан факультету, завідувач відділу інтернатури (або його заступник), завідуючі кафедрами, професори та доценти профільних кафедр Академії, професори та доценти інших вищих закладів освіти та науково-дослідних закладів, працівники профспілкових органів, асоціацій лікарі в тощо.

5.9. Дія атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря – спеціаліста у комісію не пізніше, ніж за тиждень до початку її засідання, подаються такі документи та матеріали:

 • характеристика від адміністрації базового закладу (установи) охорони здоров’я, в якому лікар – інтерн проходив стажування;
 • залікова книжка;
 • щоденник обліку роботи лі каря-інтерна.

5.10. До атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря – спеціаліста допускаються лікарі – інтерни, які повністю виконали навчальний план і програму інтернатури, пройшли підсумковий контроль за попередній час навчання в інтернатурі з відповідної спеціальності. Виконання навчального плану та програми засвідчується заліковими відомостями, які подаються профільними та суміжними кафедрами Академії у відділ інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації. Допуск лікарів – інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навиків і присвоєнням звання лікаря – спеціаліста оформлюється наказом ректора Академії.

5,11. Організація і проведення атестації лікарів – інтернів на визначення знань та практичних навиків:

5.11.1. Атестація лікарів – інтернів включає в себе:

 • контроль знань та вмінь за комп’ютерними тестуючими програмами, затвердженими МОЗ України;
 • оцінка атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками;
 • співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

5.11.2. Комп’ютерний контроль знань та вмінь провадиться в комп’ютерному класі Академії за тестовими комп’ютерними програмами з відповідних спеціальностей, затверджених МОЗ України, в присутності членів атестаційної комісії. Оцінка підготовки лікарів – інтернів за результатами комп’ютерного тестування здійснюється за бінарною системою: «атестований», «не атестований». Атестованим вважається лікар-інтерн, який мас не менше 80,5% правильних відповідей. При негативних результатах комп’ютерного тестового контролю лікар – інтерн вважається таким, який за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря відповідної спеціальності. У такому разі лікар – інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається не атестованим.

5.11.3. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними навиками лікарі – інтерни лікувального профілю підлягають обов’язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності. Контроль оволодіння практичними навиками лікарями – інтернами спеціальностей хірургічного профілю здійснюється заздалегідь, під час виконання операцій, лікарських маніпуляцій в присутності членів атестаційної комісії та шляхом аналізу професійної діяльності лікаря – інтерна під час проходження інтернатури. При незадовільній оцінці вмінь і оволодіння практичними навиками лікар – інтерн вважається таким, що не засвоїв практичні навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста. В цьому разі лікар – інтерн до подальших етапів атестації не допускається і вважається не атестованим.

5.11.4. Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем – інтерном (за білетною чи безбілетною методикою). За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря – інтерна і присвоєння йому звання лікаря – спеціаліста певного фаху,

5.11.5. За результатами атестації атестаційна комісія може прийняти рішення:

 • присвоїти звання лікаря – спеціаліста відповідної спеціальності;
 • відмовити в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста. Рішення приймається відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови атестаційної комісії. Результати атестації доводяться до відома лікарів – інтернів одразу ж після закінчення засідання комісії. Результати атестації оформлюються протоколом, який підписується головою та всіма членами атестаційної комісії і затверджується наказом по Академії, при якому створена комісія, в десятиденний термін.

5.11.6. Особі, якій за результатами атестації для визначення знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря – спеціаліста з конкретної спеціальності, видається Академією сертифікат встановленого зразка додатки до наказів МОЗ України від 21.11.91 р. № 168 «Про подальше удосконалення атестації лікарів, а особі якій відмовлено в цьому, витяг з протоколу засідання комісії, засвідчений печаткою Академії, не пізніше трьох днів з моменту затвердження протоколу засідання атестаційної комісії.

5.11.7. Термін дії сертифіката лікаря – спеціаліста встановлюється на 5 років – до чергової атестації на кваліфікаційну кагегорію після проходження відповідного передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу освіти. Лікарі, які не виявлять бажання атестуватися на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря – спеціаліста, повинні атестуватися на підтвердження звання лікаря-спеціаліста після проходження навчання на циклі підвищення кваліфікації на кафедрі вищого закладу освіти з відповідного фаху. При непідтверджені звання лікаря – спеціаліста чи неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифікату лікаря – спеціаліста ця особа переводиться на посаду лікаря – стажиста. Повторна атестація на підтвердження звання лікаря – спеціаліста може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на посаду лікаря – стажиста

5.11.8. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено у двотижневий термін з моменту надання витягу з протоколу засідання атестаційної комісії. За рішенням ректорату Академії лікар – інтерн може бути переатестований в атестаційній комісії іншого закладу освіти.

5.11.9. Засідання атестаційної комісії в окремих випадках за погодженням з ректором Академії може бути виїзним і проводитись на базах стажування.

5.11.10. Можливість повторної атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря – спеціаліста може бути надана лікарю-інтерну один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання лікаря – спеціаліста, згідно з Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

VI.ПЕРЕВЕДЕННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ В ІНТЕРНАТУРІ

6.1. Переведення лікаря – інтерна з одного вашого закладу освіти в інший здійснюється за дозволом і за згодою ректора Академії, в розпорядження якого він був направлений та переводиться на навчання. До вищого закладу освіти за місцем переведення лікар – інтерн подає залікову книжку, засвідчену печаткою вищого закладу освіти, з якого він переводиться, щоденник, підписаний керівником інтернатури і засвідчений вищим закладом освіти та керівником закладу (установи) охорони здоров’я – бази стажування, індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

6.2. Переведення лікаря – інтерна з однієї бази стажування на іншу здійснюється за згодою ректорату Академії, на базі якого проводиться навчання лікаря – інтерна па кафедрі. На базу стажування, куди лікар – інтерн переводиться, він додає виписку з наказу ректора Академії, з бази стажування якого він переводиться, щоденник лікаря – інтерна, та індивідуальний навчальний план з відміткою про хід його виконання.

 • наказі ректора Академії вказується фінансування проходження інтернатури.

6.3.  Відрахування з інтернатури здійснюється:

 • за невиконання навчального плану і програми;
 • за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо лікар – інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі);
 • за непрацездатністю, якщо за висновком лікарсько-консультативної комісії (JTKK) або медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) визначена непрацездатність лікаря – інтерна до роботи лікарем. Відрахування лікаря – інтерна з циклу очної частини  навчання на кафедрах Академії здійснюється наказом ректора. Відрахування з інтернатури здійснюється наказом ректора Академії за поданням відповідних кафедр Академії або адміністрації бази стажування та поданням завідувача відділом інтернатури.

6.4. Поновлення в інтернатурі допускається для осіб, які були звільнені з інтернатури з поважних причин (за станом здоров’я), і здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я ректора Академії за погодженням з завідуючими відповідними кафедрами та завідуючим відділом інтернатури. Поновлення осіб, які були звільнені з інтернатури за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та невиконання навчального плану і програми (без поважних причин), проводиться згідно наказу ректора Академії.

6.5.  Зміна спеціальності в інтернатурі може здійснюватись:

 • за непрацездатністю, якщо за висновком JIKK або МСЕК визначено, що лікар-інтерн є непрацездатним для проходження інтернатури з даного фаху;
 • за виробничою необхідністю, що потребує згоди лікаря – інтерна. Зміна спеціальності в інтернатурі здійснюється за наказом ректора академії за погодженням з завідуючими відповідними кафедрами, проректором з навчально-методичної роботи та післядипломної освіти та завідуючим відділом інтернатури.

VII ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ

7.1. Проходження інтернатури лікарями є оплатним та проводиться на умовах договорів, що укладаються між Академією та юридичними/фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі.

7.2. Оплата за керівництво підготовкою лікарів – інтернів здійснюється їх керівникам згідно з чинним законодавством.

7.3.  На період проходження інтернатури лікарі – інтерни    забезпечуються жилою площею (типу гуртожитку) тих закладів, на базі яких здійснюється їх підготовка, з оплатою відповідно до існуючих тарифів. При відсутності гуртожитку заклад (установа) мас право орендувати жилу площу для лікарів – інтернів у інших відомств або наймати її у приватних осіб з відшкодуванням фактичних витрат за рахунок лікарів-інтернів у розмірі плати, яка встановлена чинним законодавством, а решта – за рахунок коштів цього закладу (установи).

Transition Eng / Ukr