121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 63 744-76-26
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 44 560-89-65

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

 Кафедра соціальної медицини та гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена відповідно до рішення Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; кафедра є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом Академії.

Адреса кафедри: 02091, Київ, Харківське шосе, 121.

     Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – кандидат філологічних наук Дударенко Людмила Валеріївна

 

Загальна інформація про кафедру

            На сучасному етапі розбудови незалежної, демократичної, правової Української держави нагальною справою української спільноти виступає проблема перегляду і переосмислення світоглядних орієнтацій; значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів і методів формування у студентської молоді якісно нового мислення та високого рівня національної самосвідомості.

Відтак, актуальним  завданням для вищої освіти є формування потужної еліти нації, патріотичної, високоморальної, творчо активної, яка виявлятиме свою громадську позицію, прагнутиме до самореалізації. У зв’язку з цим роль соціогуманітарного знання як важливого чинника у процесі формування висококваліфікованого й високоморального фахівця, гармонійної, цілісної, національно свідомої, патріотично  спрямованої, громадсько-активної особистості зростає.

Формування спеціаліста нині, в умовах гібридної війни, – це не просто передавання знань, практичних умінь і навичок, а передусім виховання розуму, формування світогляду, переконань, моральних цінностей і принципів, естетичних смаків і вподобань. Наукою ж доведено, що навчання й виховання – процес нероздільний та глибоко національний за суттю, змістом і характером. А тому організація освітнього процесу на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін  має на меті формування і розвиток такої особистості, якій буде притаманна готовність до виконання, окрім професійного, громадянського та конституційного обов’язків із захисту національно-державних інтересів, незалежності та цілісності України, утвердження її суверенітету.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін функціонує у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» від часу створення останньої. Становленню кафедри сприяла науково-викладацька діяльність професора, доктора наук Салюти М. Ю., професора, доктора наук Стадника М. М., професора, доктора наук Костинської Н.Є., професора, доктора наук Якимця В. М., професора, доктора наук Ярош Н. П. Нині кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – згуртований і творчий колектив однодумців,  які забезпечують викладання дисциплін соціогуманітарного циклу студентам україномовної та англомовної форми навчання.

Провідна наукова тематика роботи кафедри відповідає спрямованості наукової діяльності Академії – «Екологічна медицина, гігієна і медицина навколишнього середовища: стан і перспективи розвитку». У контексті даної наукової проблематики організована діяльність студентського наукового товариства, яку скоординовує доцент Бортнікова О. Г, кандидат філософських наук, магістр психології, у центрі професійних та наукових інтересів якої проблема впливу бойової психічної травми на психологічний стан військовослужбовців.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює із студентською радою, організовуючи діяльність інформаційного центру, освітні екскурсії та спортивні змагання.

     Метою навчально-виховної роботи кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є реалізація Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», яка передбачає «утвердження людини як найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття її здібностей та засвоєння різноманітних освітніх потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи».

     Світоглядні основи навчально-виховного процесу:

 • соціокультурний контекст інноваційної діяльності;
 • розвиваюча культурологічна домінанта;
 • відхід від традиційних парадигм мислення в умовах медіатехнологій, глобалізації, інформатизації, мультикультуризації;
 • поєднання гуманістичної і медичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, класичної спадщини та сучасних досягнень наукової думки;
 • органічний зв’язок з національною історією, культурою, національною традицією;
 • свобода вибору цінностей, реалізація можливостей саморозвитку;
 • гуманізація міжособистісних відносин;
 • орієнтування на майбутнє;
 • корпоративна культура.

З огляду на поставлену мету визначені наступні завдання навчально-виховної роботи:

 • забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансполяції культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних і світових зразків;
 • формування світоглядної, правової, моральної, політичної, економічної, екологічної культури;
 • примноження інтелектуального та духовного потенціалу;
 • усебічний розвиток особистості, зорієнтованої на гуманістичні цінності й  настанови професійної лікарської етики та деонтології;
 • формування у студентів інноваційного мислення, здатностей до творчої самореалізації, становлення їх фізичного і морального здоров’я;
 • створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень вітчизняної і світової науки, стандартів вищої освіти;
 • всебічна підготовка до життя в глобалізованому інформаційному просторі;
 • забезпечення ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних і соціальних функцій;
 • формування гнучкості, мобільності, конкурентоздатності, умінь інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • навчання цілеспрямованого використання свого потенціалу в пізнавальній сфері, для самореалізації в професійному й особистому плані і в інтересах суспільства;
 • формування світогляду, переконань, цінностей, які забезпечують реалізацію «життєвих проектів» студентів;
 • формування мовної компетентності та комунікативної культури майбутніх лікарів;
 • вибудовування навчального процесу на основі практичної діяльності.

Напрямки методичної роботи:

–    розробка навчальних та робочих програм з дисциплін, викладання яких

забезпечує кафедра;

–   розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання (РСС) студентів та  технологій організації самостійної роботи (СРС) відповідно до Положення про рейтингову систему;

 • підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів;
 • упровадження в навчальний процес нових форм, методів та інноваційних мультимедійних технологій, розробка відповідного методичного забезпечення;
 • проведення науково-методичних семінарів викладачів;
 • підготовка навчально-методичної документації, дидактичних матеріалів;
 • вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

    Напрямки наукової роботи

 • підготовка та публікування наукових статей у фахових виданнях;
 • виступи на наукових конференціях, публікування тез доповідей;
 • робота над дисертаціями, підготовка до захисту;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій;
 • організація та проведення наукових семінарів;
 • керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються на науково-практичних конференціях;
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

 

Методологічну основу організації роботи кафедри становлять: технологічний підхід – впровадження інтерактивних освітніх технологій у навчальний процес з використанням комп’ютерної техніки; діяльнісний, особистісно-орієнтований, інформаційно-психологічний, синергетичний підходи до організації освітнього процесу в закладі вищої освіти.

Нові методики навчання

 1. Інтегративні методики – розвиток смислових асоціацій.
 2. Інтерактивні методики: проблемна лекція,лекція із запланованими помилками, розв’язання соціально-психологічних завдань, дискусія, проектна технологія, випереджальна самостійна робота, робота в командах з дисципліни.
 3. Моделювання і проектування.
 4. Психотренінги.
 5. Елементи ігрових навчальних технологій.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Латинська мова та медична термінологія.
 2. Іноземна мова.
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 5. Українська мова як іноземна
 6. Історія України та української культури.
 7. Філософія.
 8. Основи психології. Основи педагогіки
 9. Психологія спілкування
 10. Деонтологія в медицині
 11. Фізичне виховання.

Дударенко Людмила Валеріївна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького. Стаж науково-педагогічної діяльності – з 1999 року.

Автор робочих програм, лекційних курсів та методичних матеріалів з дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна» (для студентів англомовної форми навчання), «Основи психології. Основи педагогіки», «Психологія спілкування», розробник індивідуальної програми елективного курсу «Психологія сприйняття людини людиною».

Автор статей з історії української модерністської лірики та монографії «Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри» (2009); навчально-методичних посібників «Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів медичного факультету», «Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів англомовної форми навчання)»  та «Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» для студентів медичного факультету».

Коло наукових інтересів: герменевтика, соціолінгвістика, педагогіка вищої школи, екологічне виховання.

Останні публікації:

 1. Дударенко Л.В. Мультикультурализм: понятие и трактовки на фоне европейских реалий // РЭЛГА. – 2015. – №14(302). – 5 декабря (0,5).
 2. Дударенко Л.В. Идея мультикультурализма и подготовка кадров в Европе/ Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования XXI века : пед. чтения, посвящ. Году литературы в РФ (Воронеж, 17 дек. 2015 г.) : сб. ст. / департамент образования, науки и молодеж. политики Воронеж. обл., Воронеж. гос. пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2015. – Ч. 1. – С. 186-190 (0,3).
 3. Дударенко Л.В. Есть ли в будущем шансы на успех неомультикультурализма? / Этнопедагогический ежегодник. – Выпуск 8. – 2015 г.– Чебоксары, НИИ Этнопедагогики им. академика РАО Г. Н. Волкова, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2015. – С. 214-220 (0.5).
 4. Дударенко Л.В. Екологічні та інші прогнози на ХХІ століття / Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря: Матеріали ХVІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 23 березня 2016 р. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2016. – C. 33-35 (0.3).
 5. Дударенко Л.В. Деякі аспекти застосування системно-синергетичного підходу в освітньому просторі / Сучасні парадигми вищої медичної освіти: Матеріали ХV міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 25 березня 2015 р. – К.; КМУ УАНМ, 2015. – C. 52-54 (0.4).
 6. Дударенко Л. Межі звернення до знань про минуле у передбаченні майбутнього системи освіти // Вища школа. – 2016. – №10(147). – С. 45-53.
 7. Дударенко Л. Напрямки подальшої екологізації середньої та вищої освіти // Вища школа. – 2016. – №6(143). – С.40-50.
 8. Дударенко Л.В. Екологічний аспект побудови майбутнього України / Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали Всеукр. наук. конференції, Дніпропетровськ, 29-30 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ; ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016. – C. 92-94 (0.4).
 9. Дударенко Л.В. Витоки громадського виховання / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІІ Каришинські читання: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, Полтава, 19-20 травня 2016 р. – Полтава; ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – C. 142-145 (0.4).
 10. Дударенко Л.В. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства // Вища школа. – 2017. – №2(151). – С. 76-86.
 11. Дударенко Л.В. Аналіз підходів до прогнозування майбутнього // Формування особистості майбутнього лікаря: Зб. наук. ст. КМУ, – 2018. – С. 45-53.
 12. Дударенко Л.В. Розвиток візуальної екології як засобу захисту інтегрального здоров’я // Філософія життя – здоровий спосіб життя – здорова нація (Херсон). – 2018. – С.40-50.

Бортнікова Олена Геннадіївна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Викладає дисципліни: ,,Іноземна мова’’, ,,Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’’, ,,Філософія’’, ,,Цивільний захист’’, ,,Охорона праці в галузі’’ (для студентів англомовної форми навчання).

Кандидат філософських наук, магістр психології. Автор двох курсів з питань соціальної безпеки,  автор 40 науково-методичних робіт, методичних рекомендацій та навчального посібника з грифом МОН ,,Державне управління забезпеченням соціальної та гуманітарної безпеки’’.  Видала монографію за результатами дисертаційного дослідження: Бортнікова О.Г. Взаємодія релігії і політики: теорія і методологія: монографія / О.Г.Бортнікова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 338 с. Працює над докторською дисертацією.

Освіта:

 • 2015-2018 – Переяславський державний педагогічний університеті імені Г.Сковороди, факультет психології. Магістр психології.
 • 2016-2018 – (по теперішній час) Інститут розвитку символдрами і глибинної психології.
 • 2014-2017 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет – докторантура.
 • Березень – Червень 2011 – Європейська центр досліджень з питань безпеки ім. Дж. Маршалла (Німеччина, м Гарміш-Партенкірхен). Стажування з питань поглибленого вивчення проблем безпеки (англійською мовою).
 • 2004-2007 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет – аспірантура. Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
 • 1999-2004 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет. Магістр релігієзнавства.

Досвід роботи:

 • 2018 – дотепер: Міжнародна академія екології та медицини, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 • 2014-2017 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет – докторантура.
 • 2014-2018 Воєнно-дипломатична академія, доцент (за сумісництвом)
 • 2011-2014 – Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу навчально-наукового і методичного забезпечення інституту «Вища школа державного управління».
 • 2009-2012  – Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри національної безпеки, доцент. Автор двох курсів з питань соціальної безпеки; 40 наукових робіт, методичних рекомендацій та навчального посібника з грифом МОН «Державне управління забезпеченням соціальної та гуманітарної безпеки».
 • 2006-2009 – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, старший викладач кафедри філософії.

Останні публікації:

 1. Бортнікова О. Г. Релігійні та політичні організації як суб’єкти етнонаціонального процесу в Україні / О. Г. Бортнікова // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України – 2016. – № 79. – С. 49–53.
 2. Бортнікова О. Г. Інституціональне середовище міжконфесійних відносин: характеристика та рівні регулювання / О. Г. Бортнікова // Практична філософія. – 2016. – № 4(262). – С. 151–159.
 3. Бортнікова О. Г. Релігійно-політичний простір як соціальний інститут / О. Г. Бортнікова // Релігійна свобода: релігійне життя України і світу за умов свободи релігії і віросповідань: Науковий щорічник № 20. За заг. ред. проф. А.  Колодного і проф. Л. Филипович. – К., 2017. – С. 48–56.
 4. Бортнікова О. Г. Віра як підстава взаємодії релігії і політики / О. Г. Бортнікова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія. – Х.: Право, 2016. – №1 (28). – С.  78–88.
 5. Бортнікова О. Г. Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату проблематики організації релігійної й політичної взаємодії в етнонаціональному процесі / О. Г. Бортнікова // Філософія науки: Традиції та інновації. Науковий журнал. – 2016. – № 1–2 (13–14). – С. 143–156.
 6. Бортнікова О. Г. Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні / О. Г.  Бортнікова // Гілея. – 2016. – № 115 (12). – С. 253–257.
 7. Бортнікова О. Г. Типологічні моделі організації взаємодії релігії й політики в етнонаціональному процесі / О. Г. Бортнікова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. – Х. : Право, 2016. – № 1(32). – С. 111–119.
 8. Бортнікова О. Г. Формування варіантів міжконфесійних відносин на основі морфологічного аналізу релігійного простору України / О. Г. Бортнікова // Філософія науки: Традиції та інновації. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (15). – С. 208–222.
 9. Бортнікова О.Г. Обґрунтування комплексу показників якості релігійно-політичного простору як цілісної соціальної реальності/ О. Г. Бортнікова //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. – К.: Киевскийуниверситет, 2017. – №2 (2). – С. 37-44.
 10. Бортнікова О.Г. Філософсько-методологічні можливості категорії «релігійний простір» / О. Г. Бортнікова // Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії . – 2017. – № 11. – С. 20-27.
 11. Бортнікова О.Г. Матриця результатів міжконфесійних взаємодій у контексті формування політичної нації / О. Г. Бортнікова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2017. – № 1(16). – С. 19-29.
 12. Bortnikova O. FunctioningofPoliticalandReligiousActorsas a FactorofFormationofUkrainianPoliticalNation / O. Bortnikova // ModernScience – ModerniVeda: Научно-исследовательскийинститутсоциально-экономическогоразвития ISSN: 2336-498X. – К., 2016. – № 5. – С. 75–83.
 13. Бортнікова О. Г. Взаимодействиерелигии и политики: онтологиясущности / О. Г. Бортнікова // WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe. – Warszawa, Polska. – 2016. – № .11 (15) – С. 39–43.
 14. Bortnikova O. Theoreticalandmethodologicalapproachesforstudyingreligious-politicalspaceas a socialinstitute / O. Bortnikova // EuropeanPhilosophicalAndHistoricalDiscourse. – 2017. – №3. – С. 139–143.
 15. Bortnikova O. BasicmanagementprinciplesofreligiousandpoliticalspaceofUkraine / O. Bortnikova // Virtus. ScientificJournal (Canada). – 2017. – №17. – C. 121-130.
 16. Bortnikova O. Methodologicalbasisofthestudyoffunctioningofreligioninsociety / O. Bortnikova // Религиоведение: Научно-теоретический журнал. – 2017. – №3. – C. 47–59.

Взято участь у роботі 14-ти науково-практичних конференцій та опубліковано тези:

 

 1. Бортнікова О. Г. Релігія як інститут соціалізації особистості військовослужбовця // XIII науково-методична конференція Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка. – К., 2014. – С.119–122.
 2. Бортнікова О. Г. Взаємозв’язок релігійних чинників та економічного розвитку в контексті забезпечення національної безпеки // Виклики й загрози національній безпеці у контексті геополітичного та геоекономічного вибору України. – К.: НАДУ при Президентові України, 2014. – С.91–94.
 3. Бортнікова О. Г Взаємодія релігії та політики в Україні як чинник впливу на внутрішньополітичну стабільність: державні механізми реагування на виклики та загрози: Доповідь // Державні механізми реагування на виклики та загрози внутрішньополітичній стабільності: матеріали кругл. столу (Київ, 23 жовтня 2015 р.) / за ред. Г. П. Ситника. – К.: НАДУ при Президентові України, 2015. – С. 27–32.
 4. Бортнікова О. Г. Мережі комунікацій між релігією та політикою: європейські студії та процес реорганізації підготовки магістрів державного управління в Україні: стаття / О.Г. Бортнікова // Європейські студії України в підготовці магістрів державного управління в Україні: підвищення популярності та привабливості : матеріали семінару за між нар. участю (Київ, 30 верес. 2015 р.): / за заг. ред. В. А. Мандрагелі, Л. В. Шереметьєвої. – К.: НАДУ при Президентові України, 2016. – С. 53–57.
 5. Бортнікова О. Г Моделювання взаємодії релігійних й політичних суб’єктів в просторі інституціональних матриць / О.Г. Бортнікова // «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти» розвитку : матеріали ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції (Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура, 29–30 грудня 2016 р.). – С.– 15-17.
 6. Бортнікова О.Г. Використання методології метаісторичного аналізу щодо вивчення релігійно-політичного простору // «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології і філософії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна 25-26 вересня 2015 р.). – Львів. – ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С.12-15.
 7. Бортнікова О.Г Обрядове різноманіття як результат релігійної саморефлексії // «Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 листопада 2015 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 59-63.
 8. Бортнікова О.Г. Міждисциплінарний підхід до взаємодії релігії і політики // IV Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 28 жовтня 2015 р. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. – С.142-143.
 9. Бортнікова О.Г. Феномен взаємодії релігії і політики в історичному і філософському дискурсі // Перші Танчерівські читання: “Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства” Міжнародна наукова конференція, 26 жовтня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К., 2015. – С. 3-5.
 10. Бортникова Е.Г. ГеополитическоеизмерениесовременногоПравославия в Украине // Славяне – проблемыгеокультуры (KONFERENCJI Słowianie – problemygeokultury) – 4-5.12.2015, Краків, Польша.
 11. Бортнікова О. Г. Гармонізація міжконфесійних відносин релігійних суб’єктів на основі модифікації базових інститутів суспільства / О. Г. Бортнікова // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2017”, 20-21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – Ч. 7. – С.138–141.
 12. Бортнікова О.Г., Масовець В.П. Нетрадиційна релігійність: європейський вимір та національна безпека України // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав.206 р) / за заг.ред. А.П.Савкова та ін. – Київ: НАДУ, 2016. – 440 с. – С. 259-260.
 13. Бортнікова О.Г. Протестантизм як організація та інструментарій пошуку ідентичності у конфесійному полі України (в контексті теорії релігії Н.Лумана) // «Дні науки філософського факультету – 2016», Міжн. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р., Київ): [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – Ч. 7. – С. 138-141.
 14. Бортнікова О.Г. “Дні науки філософського факультету – 2017″, Міжн. наук. конф. (2017; Київ). – 2017”, 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2017. – Ч. 8. – С. 37-39.

Взяла участь у написанні колективної монографії.

Бортнікова О. Г. Національна безпека як філософська категорія (4.3); Методологія визначення основних понять соціальної та гуманітарної складової національної безпеки; Національні інтереси України у соціальній сфері та загрози соціальній безпеці; Механізм забезпечення соціальної безпеки (6.1-6.3) // Шляхи удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, О. Г. Бортнікова та ін.: [Монографія]. – К.: МАСТЕР КНИГ, 2015. – 536 с.

 

Щербакова Анна Вікторівна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,  кандидат педагогічних наук. Викладає дисципліни: ,,Латинська мова та медична термінологія’’,  ,,Основи біоетики’’,  ,,Історія медицини’’ (для студентів англомовної форми навчання) , автор 7 статей у фахових виданнях України та науково-методичних робіт.

Освіта:

 • Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2009.

Кваліфікація освітня  – ,,Переклад’’.  Кваліфікація професійна – філолог, перекладач з двох іноземних мов.

 • Східноукраїнський національний університет ім.. В.Даля, 2009.

Кваліфікація освітня  – ,,Управління проектами, керівник проектів та програм’’.

Досвід роботи:

 • 2017-2018 – Міжнародна академія екології та медицини, декан медичного факультету.
 • 2016-2017 – Міжнародна академія екології та медицини, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Лесик Володимир Васильович – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає фізичне виховання для студентів україномовної та англомовної форм навчання),  автор 9 статей у фахових виданнях України та науково-методичних робіт.

Коло наукових інтересів: інклюзивна освіта, безпека життєдіяльності, екологія, охорона здоров’я дітей і молоді.

Освіта:

 • 19080 – 1985 – Черкаський державний педагогічний інститут «Ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією».
 • 1992 – 1996 – аспірантура Київського національного педагогічного університеу ім. М.П. Драгоманова.

Досвід роботи:

 • 2018 – дотепер – Міжнародна академія екології та медицини, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
 • 2009  –  2017– завідувач кафедри фізичного виховання НАСОА.
 • 1996 – 2009 – Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, доцент кафедри фізичного виховання.

Віцюк Алла Анатоліївна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук. Викладає дисципліни: ,,Іноземна мова’’, ,,Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’’.

Автор 20 наукових публікацій та учасник 10 конференцій (Міжвузівські, Всеукраїнські та  Міжнародні), у тому числі:

–  The 1stInternational scientific conference «European Applied Science: modern approaches in scientific researches», December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany;

– International research and practical conference «The development of medical sciences: problems and solutions», Brno, The Czech Republic, April 27-28, 2018;

– стажування на кафедрі іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини» з 11.04.2016 по 22.04.2016;

– 14.04.2016р. рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було присвоєно  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».

Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи.

 

Освіта:

 • 2004 – 2009 – Київський міський  педагогічний  університет імені Б.Д. Грінченка; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація – викладач української мови та літератури, англійської мови.
 • 2014 – 2016 – Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» за спеціальність «Фармація», кваліфікація – фармацевт.

Досвід роботи:

 • 2018 – дотепер – Міжнародна академія екології та медицини, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
 • Медично-фармацевтичний коледж.
Transition Eng / Ukr