121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Інформація про медичний факультет

Медичний факультет є структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», що здійснює навчальну, методичну та науково-дослідну діяльність з метою навчання і виховання молодої особистості, яка зможе самостійно вирішувати складні політичні, економічні, соціальні, культурні та інші проблеми сучасного суспільства.

Факультет об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші підрозділи задля підготовки фахівців певних галузей знань, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи.

   

Медичний факультет Академії адміністративно об’єднує наступні кафедри:
 • Кафедра медико-фундаментальних дисциплін;
 • Кафедра стоматології;
 • Кафедра соціальної медицини та гуманітарних дисциплін;
 • Кафедра  внутрішніх хвороб з курсом психіатрії та наркології;
 • Кафедра хірургії.

У своїй діяльності факультет керується Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про мови», нормами Конституції України, нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Академії, цим Положенням.

Основні напрями діяльності факультету:

 • Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра;
 • Планування, організація та керівництво навчально-виховною, методичною і науково-дослідною роботою на факультеті;
 • Контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною діяльністю кафедр факультету;
 • Затвердження планів роботи та звітів про роботу кафедр за рік;
 • Контроль спільно з завідувачами кафедр та навчально-методичним відділом за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальної та виробничої практики та інших видів навчальної діяльності;
 • Організація відвідування навчальних занять та обліку успішності студентів, ведення студентами відомості обліку успішності і відвідування занять, заповнення заліково-екзаменаційних відомостей, ведення навчальних карток та іншої студентської документації;
 • Контроль за виконанням розкладу навчальних занять, раціональним використанням аудиторного фонду;
 • Розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців;
 • Контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
 • Допуск студентів до складання та перескладання підсумкового контролю, до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1» та «Крок-2» та до складання державних випускних іспитів;
 • Підведення підсумків результатів навчання студентів академічних груп за відомостями, за інформацією завідувачів кафедрами про академічну заборгованість студентів за кожний місяць, за половину семестру, за семестр відповідно до чинних нормативно- правових документів;
 • Аналіз і контроль за своєчасною ліквідацією академічної заборгованості студентів, співпраця з цих питань з завідувачами кафедрами;
 • Оформлення академічних довідок відрахованим студентам;
 • Організація роботи студентського самоврядування на факультеті;
 • Контроль за виконанням плану підготовки підручників, навчальних та методичних посібників кафедрами з відповідної дисципліни;
 • Загальне керівництво науковою роботою студентів, що проводиться на кафедрах, у наукових гуртках і наукових товариствах;
 • Подання матеріалів на заохочення, преміювання та стягнення студентів, викладачів і співробітників;
 • Підготовка річного звіту про роботу деканату;
 • Ведення діловодства та навчально-методичної документації у відповідності до затвердженої в Академії номенклатури справ по деканату;
 • Контроль і здача справ до архіву, забезпечення збереження в належному стані всіх документів та штампів деканату;
 • Контроль за підготовкою науково-педагогічних кадрів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів на кафедрах факультету.
 • Контроль проведення науково-дослідницької роботи кафедрами факультету та впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я;
 • Контроль регулярного оновлення кафедрами матеріалів на освітньому порталі Університету.
Transition Eng / Ukr