121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Загальні положення

 

Академічна заборгованість з певної навчальної дисципліни – одержання студентом незадовільного балу (оцінки) за результатами підсумкового оцінювання.

Поточна неуспішність – припущенність студентами занять з поважних та без поважних причин, одержані незадовільні оцінки з поточного контролю знань та на проміжному або підсумковому контролі знань (на модульному контролі, підсумковому модульному контролі та іспиті), тощо.

Здійснення ліквідації академічних заборгованостей та поточної неуспішності студентів Академії регламентується даним положенням. Положення розроблено на підставі нормативних документів:

 • Закон України “Про вищу освіту” ;
 • Положення про організацію освітнього процесу у ЇЇВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»;
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, наказ МОН України від 101.2018р. № 54;
 • Рішення Вченої ради, досвіду провідних ВНЗ України та досвіду викладачів Академії.

Відпрацювання академічної заборгованості студентом та  пропущені ним заняття з поважних та без поважних причин, отриманні незадовільні оцінки з поточного контролю знань та на проміжному або підсумковому контролі знань (на модульному контролі, підсумковому модульному контролі та іспиті) тощо здійснюється на підставі та умовах даного Положення.

 1. Порядок ліквідації поточної неуспішності студентами та пропусків занять.

Незадовільні оцінки, отримані студентами на поточних заняттях, вважаються відпрацьованими при успішній здачі підсумкового заняття.

Наявність незадовільних оцінок з дисциплін не є підставою для відсторонення студента від здачі підсумкового заняття, якщо рейтинг складає понад 3,3.

При отриманні незадовільної оцінки за підсумковим заняттям відпрацьовується тільки дане заняття.

Відпрацювання незадовільних оцінок, отриманих студентами на поточних заняттях з предметів, з яких не передбачено проведення підсумкового або залікового заняття, проводиться викладачем, що веде дану групу і (або) черговим: викладачем: (не рідше 1 разу на тиждень).

Ліквідація розбіжностей у навчальних планах при переведенні чи поновленні в Академію, поверненні з академічної відпустки або в зв’язку з повторним курсом навчання підлягає відпрацюванню за індивідуальним планом деканату медичного факультету та затвердженого ректором Академії (додаток 1 – далі – індивідуальний план).

Пропуски навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття) без поважної причини підлягають відпрацюванню протягом встановленого терміну за індивідуальним планом.

Навчальні заняття, пропущені з поважної причини, підлягають також відпрацюванню у тому разі, якщо пропущено більше 2-х занять (2-х пар), або більше 10 академічних годин при цикловій системі. Поважними причинами є:

 • хвороба студента, підтверджена довідкою про тимчасову непрацездатність поліклінікою за місцем реєстрації студента або іншим стаціонарним лікувальним закладом;
 • попередньо отриманий письмовий дозвіл декана медичного факультету про пропуск занять з сімейних чи інших поважних причин, підтверджене документально (не більше 3-х: навчальних днів протягом семестру);
 • донорська довідка, повістка у військкомат або судові органи;
 • відрядження студента (наукова конференція, спортивні змагання тощо).

Довідка про тимчасову непрацездатність студента подається в деканат в перші три дні після хвороби. При неявці на заняття через хворобу або з інших причин студент, не пізніше, ніж на наступний день, ставить до відома декана медичного факультету особисто або через старосту групи.

Пропущені навчальні заняття повинні бути відпрацьовані студентом протягом одного місяця після хвороби або відсутності з інших причин, У виняткових випадках (відсутність на заняттях більше 7 днів) термін відпрацювання може бути продовжений в індивідуальному порядку деканом медичного факультету за індивідуальним планом.

Студент має право відпрацювати тільки 1-не пропущене заняття з дисципліни в день відпрацювання, відведений для цього кафедрою на початку семестру. За наявності поважних причин, з письмового дозволу декана медичного факультету, відпрацювання можуть проводитися за індивідуальним планом (не більше 2-х відпрацювань в день).

При наявності невідпрацьованих пропущених занять студент; до підсумкового заняття не допускається.

Кінцевим строком: відпрацювання поточної заборгованості є останній день семестру.

Відпрацювання пропущених занять проводиться в повному обсязі у встановленні терміни у вільний від навчання час за індивідуальним планом.

Ліквідація розбіжностей у навчальних планах проводиться по лекціях, практичних, семінарських, лабораторних занять в обсязі і в строки, встановлені наказом ректора чи розпорядженням декана. Ліквідації підлягають розбіжності в навчальних планах, що перевищують 15% від загального обсягу годин встановлених в Академії з кожної дисципліни.

С першого дня сесії всі відпрацювання здійснюються за наявності індивідуальної відомості, яка видається одноразово на кожну дисципліну.

Індивідуальний термін ліквідації академічної заборгованості встановлюється деканом медичного факультету. Збільшення терміну ліквідації академічної заборгованості допускається у виняткових випадках, за наявності документально підтверджених поважних причин рішенням Вченої ради Академії.

При наявності, академічної заборгованості, (пропуски навчальних занять з поважної причини) на початок екзаменаційної сесії студенту встановлюється індивідуальний термін ліквідації академічної заборгованості та складання іспитів за індивідуальним планом.

При наявності академічної заборгованості (пропуски навчальних занять без поважної причини) за семестр на початок наступного семестру студент відраховується з Академії, якщо інше не встановлено рішенням Вченої ради.

За письмовим розпорядженням проректора з навчально-методичної роботи студент може пропустити без відпрацювання не більше 20 годин протягом семестру, у тому числі не більше 2 занять по одній дисципліні. Пропущена тема вивчається студентом самостійно.

Для отримання дозволу на пропуск навчальних занять без відпрацювання завступник декана завчасно подають доповідну записку із зазначенням причини звільнення, документально підтвердженої, на ім’я декана медичного факультету.

До студентів, які пропустили без поважної причини більше 10 (десяти) годин навчальних занять за місяць, можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення (зауваження).

 1. Порядок отримання дозволуна відпрацювання пропущених занять без поважних причин, ліквідацію розбіжності в навчальних планах.

 

Для отримання дозволу на відпрацювання навчальних занять, пропущених без поважної причини, ліквідацію розбіжностей у навчальних планах студент подає на Ім’я декана факультету заяву, в якій вказує дисципліну і вид навчальних занять, дату пропущеного заняття, кількість навчальних годин. Заява розглядається деканом у триденний термін і подається на розгляд першого проректора.

Деканат медичного факультету на підставі відомостей самостійно визначає стан академічної заборгованості та по індивідуальному плану встановлює термін відпрацювання, який затверджується ректором.

 1. Відпрацювання пропущених лекцій

Для відпрацювання лекцій допуск із деканату не потрібний.

Пропущені лекції студенти відпрацьовують згідно вимог кафедри у вигляді рефератів або усної співбесіди .з пропущеної теми, про що ставиться відмітка у журналі обліку лекцій,

 1. Обов’язки кафедр і деканату:

Протягом семестру відпрацювання: пропущених занять проводяться черговим викладачем з фіксованим часом початку відпрацювань і днем тижня. При цьому графік відпрацювань узгоджується кафедрами Академії з урахуванням розкладу навчальних занять.

Ліквідація академічної заборгованості в період сесії проводиться з 9.00 до 17.00 щодня, не більше двох занять по одній дисципліні на день.

Реєстрація відпрацювань (пропуски навчальних занять, ліквідація розбіжностей у навчальних планах, підсумкові заняття або незадовільні оцінки) фіксуються в журналі відпрацювань на кафедрах Академії

Завідувач: кафедри подає до деканату факультету інформацію про відвідування та успішності студентів 01 числа кожного місяця: і на останній день занять у семестрі, на паперовому та електронному носіях.

Декан медичного факультету щомісяця до 05 числа кожного місяця проводить аналіз інформації з кафедр про відвідування та успішність студентів і подає проректору з навчально-методичної роботи (далі – НМР) зведену інформацію по курсах на паперовому та електронному носіях.

Декан медичного факультету щомісяця до 10 числа кожного місяця подає інформацію про виконану роботу з студентами-боржниками (наявність пропусків навчальних занять 15 і. більше годин – для студентів 1-3 курсів, 25 і більше годин – для студентів 4-6 курсів; неуспішні студенти по 3-м і більше дисциплін) проректору з НМР на паперовому носії.

Декан медичного факультету представляє інформацію про наявність академічної заборгованості на останній день занять у семестрі проректору з НМР на паперовому носії.

Вимоги до оформлення журналу реєстрації відпрацювань:

 • в журналі ліквідації відпрацювань реєструються відпрацювання пропущених занять, підсумкових занять, а також незадовільних оцінок;
 • облік відпрацювань необхідно вести протягом всього навчального року.
 1. Відпрацювання академічної заборгованості студентів з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит

Студентам, які отримали більше трьох незадовільних підсумкових оцінок з дисциплін (до 100 балів (оцінка РХ), дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру у відповідності до розділу 9 “Положення: про організацію освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки за індивідуальним планом з визначеним терміном.

Студентам дозволяється до завершення поточного семестру ліквідувати академічну заборгованість за власного заявою, поданою у деканат, та відповідно до графіку визначеному деканатом медичного факультету за індивідуальним планом.

Ліквідація: академічної заборгованості відбувається шляхом виконання усіх, видів навчальної роботи з дисципліни передбачених робочою програмою.

Для ліквідація академічної заборгованості студенту необхідно обов’язково дати 60% та більше вірних відповідей з запропонованих завдань на Іспит» що дає право викладачу на позначку про ліквідації академічної заборгованості студентом з необхідною мінімальною кількістю балів (120 балів / оцінка Е за ЕСТ8).

Студенту дозволяються зробити не більше двох спроб ліквідації академічної заборгованості; один раз перед ведучим викладачем, другий – перед комісією з ліквідації академічної заборгованості, яка створюється деканом медичного факультету.

До складу комісії з ліквідації академічної заборгованості включається викладач, який викладав навчальну дисципліну, а також викладач і певного профілю.

Рішення комісії з ліквідації академічної заборгованості – є підсумковою семестровою оцінкою з навчальної дисципліни, яка фіксується у відомості за національною та європейською системами оцінювання.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю до 100 балів (отримали оцінку F) мають бути відраховані з Академії.

За наявності поважних причин, що документально, підтверджені, студентам за наказом по Академії може бути продовжений терміни семестрового контролю та встановлюється за індивідуальним графіком ліквідація академічної заборгованості.

Якщо відведений термін є недостатнім для: виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

 1. Відпорацювання академічної заборгованості студентів з ПМК:

 

Студент, який не виконав та не відпрацював лабораторне (практичне, семінарське) заняття не допускається до складання ПМК і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Недопущення студента до контрольного заходу з певної навчальної дисципліни не може бути причиною «недопуску» його до контрольних заходів з інших дисциплін.

Відпрацювання лабораторного (практичного, семінарського) заняття, його захист або виконання індивідуальної роботи (реферат, розрахункова робота) здійснюється під керівництвом викладача у час передбачений графіком консультацій викладача.

Студент отримує допуск до складання. ПМК лише у разі виконання всіх видів навчальної роботи.

Студент, який має допуск до складання ПМК і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально, призначається інший термін проведення ПМК з дозволу декана факультету.

Перескладання ПМК після завершення першого та другого модулів навчальної аудиторної роботи не можливе.

Студента, які перебували на практиці, за кордоном і не опанували вчасно відповідну дисципліну, зобов’язані написати заяву на індивідуально- консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання модулі тощо, скласти ПМК І в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом отримати підсумкову оцінку.

Студентам, які без поважних, причин, пропустили ряд занять і не опанували вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі, після умови виконання вимог п.б.З призначається інший термін проведення ПМК з дозволу декана факультету. Максимальна загальна оцінка в цьому випадку за змістовний модуль, яка виставляється студенту, не може перевищувати оцінку «Е».

 1. Відпрацювання академічної заборгованості студентів з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік

Студенти, які набрали за результатами виконання всіх видів навчальної роботи з дисципліни від 70 до 100 балів (отримали оцінку РХ), після належної підготовки мають право ліквідувати академічну заборгованість до завершення поточного семестру,

Ліквідація академічної заборгованості відбувається шляхом відпрацювання та перескладання окремих модулів, тем, занять з дисципліни. Студент зобов’язаний набрати необхідну мінімальну кількість балів , що дає право викладачу на позначку про ліквідації академічної заборгованості.

 1. Апеляція результатів ПМК та підвищення позитивної підсумкової оцінки

Студент, який не погоджується з оцінкою ПМК або екзамену, має право звернутися, до викладача й отримати обгрунтоване пояснення.

У випадку незгоди студента з рішенням викладача він може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри в день оголошення результатів.

Завідувач кафедри та викладач мають розглянути апеляцію у присутності студента протягом двох днів з дня її подання та прийняти остаточне рішення щодо оцінки ПМК або екзамену. В результаті апеляції оцінка не може бути зменшена.

Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем, є остаточною.

Розгляд апеляції підсумкової семестрової оцінки з дисципліни проводиться апеляційною комісією факультету і регламентується Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора за поданням першого проректора. Академії,

Студенти, які за результатами семестрового підсумкового контролю з певної дисципліни отримали позитивні оцінки В або В мають право перескладання з метою підвищення оцінки.

Дозволяється підвищення підсумкової оцінки тільки на один ступінь вище отриманої (Т> можна перескласти тільки на С, В – на А). Підвищення позитивних оцінок С та Е не дозволяється.

Студентам, які за результатами виконання всіх видів навчальної роботи з певної дисципліни, отримали позитивні оцінки В або І) дозволяється в термін екзаменаційної сесії підвищити підсумкову оцінку за власного заявою, поданою у деканат, та. відповідно до графіку, затвердженому деканатом,

Дозволяється тільки одна спроба підвищення оцінки з певної дисципліни, а якщо вона була невдалою, то попередня оцінка залишається остаточною. Для перескладання з В на С студент 75% і більше вірних відповідей з запропонованих завдань на іспит.

Для перескладання з В на А студент повинен дати 90% і. більше вірнихвідповідей з запропонованих завдань на іспит.

При вдалій спробі підвищення оцінки, результати вносяться до направлення виданого деканатом, другого екземпляру Відомості обліку успішності (зберігається на кафедрі.). В індивідуальний навчальний план студента та залікову книжку вноситься запис про перескладання та виставляється отриманий результат.

Студент має право підвищити оцінку не більше ніж з однієї дисципліни за семестр.

 1. Відрахування студентів з Академії:

 

Студенти, які одержали не ліквідували академічну заборгованість з дисциплін у встановлений термін відраховуються з Академії за поданням декана та наказом ректора Академії.

Відрахований студент отримує академічну довідку встановленого зразку із зазначенням: отриманих оцінок та загального планового часу вивчення кожної з дисциплін.

Transition Eng / Ukr