121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

РЕКТОР

 

 

 • Ректор призначається на посаду за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).
 • Кандидат на посаду Ректора повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково – педагогічних працівників не менш як 10 років.
 • Умови контракту з Ректором (права, обов’язки і відповідальність, розмір і порядок виплати заробітної плати, компенсацій, додаткові підстави звільнення) визначаються Загальними зборами Засновників (власників), Головою Загальних зборів Засновників (власників), або уповноваженою Загальними зборами Засновників (власників) особою.
 • Ректор виконує рішення Загальних зборів Засновників (власників), Наглядової ради, Вченої ради Академії та інших уповноважених Загальними зборами засновників (власників) осіб.
 • Ректор відповідає за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого майна та іншого майна Академії.
 • Ректор Академії в межах наданих йому повноважень:
 • організовує освітню діяльність Академії;
 • визначає структуру Академії;
 • розробляє затверджує штатний розпис Академії;
 • забезпечує виконання фінансового плану (кошторису);
 • укладає договори на суму, що не перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників). Укладання договорів на суму що перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників) можливе виключно за погодженням із Загальними зборами Засновників (власників);
 • затверджує у встановленому порядку вартість за навчання та інші освітні послуги;
 • видає накази і розпорядження, що стосуються освітньої діяльності Академії, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками навчально -виховного процесу і відокремленими структурними підрозділами Академії доручення;
 • відповідає за провадження освітньої, наукової, науково -технічної та інноваційної діяльності в Академії;
 • координує роботу Вченої ради з іншими органами Академії;
 • організовує виконання рішень Вченої ради Академії, Загальних зборів засновників (власників);
 • представляє Академію у державних та інших органах, відповідає за результати його
 • діяльності перед Загальними зборами Засновників (власників);

затверджує положення про відокремлені структурні  підрозділи, видаєдовіреності керівникам відокремлених структурних підрозділів та іншим посадовим особам

Академії для виконання ними функцій і повноважень, що не суперечать вимогам законодавства України;

 • є розпорядником майна і коштів в межах наданих йому повноважень;
 • видає доручення, відкриває банківські рахунки;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних, наукових, науково – педагогічних працівників. Прийняття на роботу та звільнення з роботи інши х працівників (адміністративного персоналу, працівників бухгалтерії тощо) здійснюється за поданням проректора, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник;
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
 • визначає функціональні обов’язки працівників, крім випадків визначених Статутом;
 • контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 • забезпечує дотримання службової таємниці;
 • сприяє роботі трудового колективу та створює умови для їх діяльності;
 • подає на затвердження загальних зборів трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;
 • забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю вищого навчального закладу;
 • укладає договори і угоди на надання освітніх послуг, на проживання в гуртожитку Академії;
 • формує контингент осіб, які навчаються у Академії;
 • контролює виконання навчальних планів і програм;
 • відраховує з Академії та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти, на підставах, передбачених законодавством України про освіту та вищу освіту;
 • сприяє роботі та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, трудового колективу, організацій профспілок працівників Академії і студентів, громадських організацій, які діють у Академії;
 • сприяє формуванню здорового способу життя здобувачів освіти та вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Академії, створює належні умови для занять масовим спортом;
 • здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 • відповідає за результати діяльності Академії перед Засновниками (власниками);
 • здійснює інші повноваження, визначені Статутом.
 • Ректор відповідно до Статуту за погодженням із Загальним зборами Засновників (власників) може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (проректорам) і керівникам структурних підрозділів.
 • Ректор щороку звітує перед Загальними зборами Засновників та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії.
 • У визначених даним Статутом та Загальними зборами Засновників (власників)

Академії випадках Ректор приймає рішення виключно за поданням зпроректором, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник.

 • Ректор може бути звільнений із займаної посади Загальними зборами Засновників (власників) або уповноваженою ними особою з підстав, визначених законодавством України, даним Статутом і укладеним з ним контрактом.
 • Дострокового розірвання контракту з Ректором є можливим з підстав:
 • визначених чинним законодавством України про працю та освіту;
 • порушення Ректором положень чинного законодавства, даного Статуту, умов контракту;
 • вчинення протиправних дій, що завдало шкоди Академії та/або Засновникам (власникам);
 • неможливість виконання роботи за контрактом у зв’язку із хворобою;
 • з інших підстав визначених контрактом та чинним законодавством України.
Transition Eng / Ukr