121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу екзаменаційної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол№6 «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

К.М.Н.,

Грідчін С.В.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Положення про екзаменаційну комісію (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вишу освіту».
  • У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
 • Атестація здобувачів вищої освіти (випускників) – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
 • Екзаменаційна комісія (далі – ЕК) – комісія, що створюється для проведення атестації здобувачів вищої освіти.
  • Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційними комісіями після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідною програмою вищої освіти. Строки проведення атестації визначаються навчальними планами. Строк повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних комісій здійснює ректор.
  • Атестація випускників проводиться в Академії за акредитованими спеціальностями та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.
  • Атестація випускників за відповідними освітніми рівнями здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
 1. ФУНКЦІЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
  • Функціями та обов’язками екзаменаційної комісії є
 • комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальним планам і програмам підготовки;
 • вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);
 • вирішення питань про надання рекомендацій випускникам щодо впровадження та публікації результатів наукових досліджень;
 • вирішення питань про надання випускникам за освітнім рівнем магістр рекомендацій до вступу в аспірантуру;
 • розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності.
 • Форма проведення атестації здобувачів вищої освіти визначається відповідним Стандартом вищої освіти та навчальним планом.
 • Екзамени проводяться як один комплексний екзамен із кількох дисциплін навчального плану.
 • Перелік та кількість навчальних дисциплін, що виносяться на атестацію здобувачів вищої освіти, визначаються відповідним Стандартом вищої освіти та навчальним планом.

Завданнями екзаменаційних комісій є:

 • комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти, встановлення її відповідності Стандартам вищої освіти;
 • прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідного ступеня вищої освіти і кваліфікації та видачу диплому (диплому з відзнакою);

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену(-нів).

Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ
  • Екзаменаційна комісія для атестації здобувачів вищої освіти створюється щорічно у складі голови та членів комісії та діє впродовж календарного року.
  • Пропозиції щодо складу екзаменаційної комісії подають ректору Академії завідувачі кафедри за погодженням з деканом факультету за два місяця до початку роботи комісії.
  • Персональний склад екзаменаційної комісії затверджується наказом ректора Академії не пізніше ніж за місяць до початку роботи комісії.
  • Голова екзаменаційних комісій затверджується наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія).
  • Головою екзаменаційної комісії призначаються фахівці у відповідній галузі або провідні науковці відповідного напряму наукової діяльності, науково-педагогічні працівники зі спеціальності.
  • Одна й та сама особа може бути головою екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль.
  • Члени екзаменаційної комісії призначаються з числа провідних науково-педагогічних працівників Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – коледж), ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», або інших ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців з відповідної або спорідненої спеціальності, а також з числа наукових співробітників, фахівців з відповідних галузей знань представників галузевих об’єднань роботодавців, працівників науково-дослідних інститутів.

Секретар не є членом екзаменаційної комісії.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ
  • Голова екзаменаційної комісії зобов’язаний:
 • ознайомитися з організацією навчального процесу студентів, з програмами дисциплін, що виносяться на екзамен, з вимогами до результатів навчання здобувачів вищої освіти, що зазначені у відповідній освітній програмі, з навчальним планом та критеріями оцінювання екзаменів;
 • ознайомитися зі звітом про результати роботи екзаменаційної комісії попереднього року та діяльністю коледжу щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій екзаменаційної комісії;
 • ознайомитися з організацією навчально-виховної роботи;
 • ознайомити всіх членів комісії з їх обов’язками;
 • довести до членів екзаменаційної комісії основні завдання та вимоги щодо атестації здобувачів вищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи екзаменаційної комісії, особливості організації та проведення екзаменів;
 • забезпечити роботу екзаменаційної комісії відповідно до затвердженого розкладу;
 • контролювати роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів засідань;
 • обов’язково бути присутнім під час проведення екзаменів, на засіданнях комісії при обговоренні результатів екзаменів та виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння відповідного ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів (дипломів з відзнакою) або відмову в їх видачі (з необхідною аргументацією);
 • розподіляти між членами екзаменаційної комісії роботу з перевірки екзаменаційних робіт студентів при проведенні екзамену у письмовій формі, з підготовки окремих питань для звіту екзаменаційної комісії;
 • розглядати звернення студентів з питань складання екзаменів та приймати відповідні рішення;
 • скласти звіт (в двох примірниках) про результати роботи комісії та після обговорення його на заключному засіданні подати до навчально-методичного відділу та до відповідного деканату (інституту).
  • Члени екзаменаційних комісій зобов’язані:
 • ознайомитися з вимогами нормативних документів щодо атестації здобувачів вищої освіти та критеріями оцінювання якості підготовки;
 • особисто оцінювати, згідно з відповідними критеріями, відповіді при проведенні екзамену в усній формі кожного здобувача вищої освіти;
 • особисто оцінювати, згідно з відповідними критеріями, екзаменаційні роботи (при письмовій формі екзамену), що доручені йому для перевірки головою комісії;
 • бути присутніми під час проведення екзаменів, на засіданнях комісії при обговоренні результатів екзаменів та виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння відповідного ступеня вищої освіти та кваліфікації, прийнятті рішення про видачу дипломів.
  • Секретар екзаменаційної комісії призначаються наказом ректора Академії з числа співробітників.
  • Секретар екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів. До початку роботи екзаменаційної комісії секретар має:
 • пройти інструктаж на нараді з питань оформлення документації екзаменаційної комісії, яку проводить коледж;
 • отримати супровідні документи (накази, розпорядження, списки студентів, допущених до атестації, зведені відомості, завірені директором коледжу, про виконання студентами навчального плану та отримані оцінки, залікові книжки студентів, комплекси екзаменаційних матеріалів щодо проведення екзаменів тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи екзаменаційної комісії;
 • підготувати бланки протоколів засідання екзаменаційної комісії.
 • інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність випускника тощо;
 • подання голові екзаменаційної комісії з рекомендацією Циклової (методичної) комісії щодо видачі диплома з відзнакою. Під час роботи екзаменаційної комісії секретар:
 • доводить до відома голови і членів екзаменаційної комісії інформацію, що стосується її роботи;
 • готує та подає до комісії необхідні документи;
 • веде протоколи засідань екзаменаційної комісії, робить записи в залікових книжках студентів про результати атестації і надає їх на підпис голові і членам екзаменаційної комісії;
 • готує інформацію щодо погодинної оплати роботи членів екзаменаційної комісії, які не є співробітниками Академії, для подання до бухгалтерії Академії;
 • надає допомогу голові екзаменаційної комісії у підготовці та оформленні звіту.
  • Після засідання екзаменаційної комісії секретар комісії:
 • подає до коледжу підсумки складання екзаменів;
 • здає оформлені протоколи засідань екзаменаційної комісії до коледжу.
 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ
  • Екзамени проводяться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови екзаменаційної комісії.
  • Кожне засідання екзаменаційної комісії оформлюється протоколом.
  • Протокол складається в одному примірнику. Без підписів голови комісії та членів екзаменаційної комісії, які були присутні на засіданні, протокол вважається недійсним.
  • При проведенні екзамену в усній формі на одному засіданні екзаменаційної комісії атестується не більше 12 студентів, а при письмовій формі – допускається проведення атестації не більше ніж 30 осіб одночасно.
  • Тривалість усного екзамену для одного студента не повинна перевищувати 0,5 години, письмового – 3 годин.
  • Загальна тривалість екзаменів не повинна перевищувати шести академічних годин на день.
  • При проведенні екзамену в усній формі кожний член екзаменаційної комісії оцінює відповідь студента з кожного запитання у балах згідно з критеріями оцінювання за 4-бальною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».
  • Після закінчення екзамену, на закритому засіданні екзаменаційної комісії, визначається середній бал за відповідь.
  • Результати екзамену в усній формі голова екзаменаційної комісії оголошує студентам у день складання екзамену.
  • При проведенні екзамену в письмовій формі голова екзаменаційної комісії обов’язково має бути присутнім при виконанні студентами екзаменаційної письмової роботи.
  • Після її закінчення голова екзаменаційної комісії розподіляє роботи студентів для перевірки членами екзаменаційної комісії. Кожну роботу перевіряє один член екзаменаційної комісії. Оцінювання виконується згідно з критеріями оцінювання.
  • Голова екзаменаційної комісії обов’язково має перевірити екзаменаційні роботи, які оцінені на «відмінно», а також вибірково декілька інших екзаменаційних робіт студентів.
  • Результати письмового екзамену голова екзаменаційної комісії оголошує студентам після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня.
  • Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання екзаменів, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою), отримання відповідного ступеня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь у її засіданні.
  • При однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос.
  • Умовами, за якими екзаменаційної комісії може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою, є:
 • відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою оцінювання) з усіх семестрових екзаменів, заліків та практик, з яких робочим навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75%, а з інших семестрових екзаменів, заліків та практик, з яких робочим навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, студентом отримані підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання);
 • є рекомендація Циклової (методичної) комісії про видачу студенту диплома з відзнакою.
 1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ
  • За підсумками роботи екзаменаційної комісії її голова складає звіт.
  • У звіті мають бути відображені її результати з аналізом рівня підготовки випускників, його відповідності вимогам Стандартів вищої освіти.
  • Вказуються недоліки, допущені у підготовці випускників, та надаються пропозиції щодо їх усунення.
  • Наводяться рекомендації щодо подальшого навчання студентів (у тому числі за кордоном) або подальшої професійної діяльності. Висвітлюються позитивні та негативні сторони в організації роботи екзаменаційної комісії, забезпеченість діяльності екзаменаційної комісії необхідними матеріалами тощо.
  • У звіті надаються пропозиції щодо:
 • поліпшення якості підготовки фахівців;
 • усунення недоліків в організації проведення захисту атестаційних робіт і екзаменів;
 • надання здобувачам відповідного ступеня вищої освіти рекомендації щодо продовження навчання на наступному рівні вищої освіти.
  • Звіт про роботу екзаменаційної комісії обговорюється та затверджується на її заключному засіданні і підписується головою комісії.
  • Зі звітом обов’язково повинні ознайомитися директор коледжу (або його заступник), Ректором Академії, що засвідчується їх підписами на звіті.
  • Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії обговорюються на засіданні Вченої ради Академії, Циклової (методичної) комісії та Педагогічної ради.
 1. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ
  • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії.
  • Зміни та доповнення до Положення починають діяти з моменту затвердження ректором Академії.
Transition Eng / Ukr