121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Положення про практику

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол№6 «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

К.М.Н.,

Грідчін С.В.

Положення про проведення практики студентів (далі Практика) Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна Академія екології і медицини» (далі Академія) розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ , Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 8 квітня 1993 року № 93, наказу Міністерства охорони здоров’я України № 179 від 03.10.1995 року «Про затвердження інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико – профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів вищих навчальних закладів ІИ-УІ рівнів акредитації, з урахуванням вимог стандартів вищої медичної і фармацевтичної освіти».

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в Академії і проводиться на оснащених відповідним чином базах Академії, а також у сучасних лікувально-профілактичних закладах, підприємствах охорони здоров’я.

У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів Академії, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

І.Мета і зміст практики

 • Метою практики є закріплення знань і практичних навичок, одержаних при вивченні фундаментальних та професійних дисциплін , формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в галузі їх майбутньої спеціальності.
 • Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно вимог стандартів освіти.
 • Види практики за кожною спеціальністю, їх тривалість і терміни проведення визначаються освітньо-професійною програмою, навчальним планом підготовки фахівців, графіком навчального процесу. Залежно від виду, практика може бути: навчальна (ознайомча, пропедевтична) та виробнича (у т.ч., переддипломна).
 • Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.
 • Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах районних, міських, обласних лікувально-профілактичних закладів, підприємств,науково- дослідних інститутів тощо.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна виробнича практика. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

 • Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення, одержання достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до певної освітньо-професійної чи освітньо – наукової програми.
 • Зміст практик визначається робочими програмами практик. Програма практики є основним навчально-методичним документом, що визначає зміст, підведення підсумків і містить рекомендації щодо форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, умінь і навичок). Програми практик розробляють відповідні кафедри, які в наступному розглядаються на засіданні Вченої ради Академії та затверджуються ректором.

Робоча програма практики – це навчально-методичний документ, який регламентує порядок проведення конкретної практики (для певної спеціальності, курсу).

Зміст робочої програми регламентується Положенням Академії про робочу навчальну програму дисципліни і включає розділи :

 • Пояснювальна записка, у т.ч., опис предмету практики та її структуру, наприклад :
Назва практики Кількість

тижнів

Кількість

кредитів/годин

Рік

навчання/

семестр

Вид

контролю

Виробнича лікарська практика в терапевтичному відділенні стаціонару 1 1,5 кредиту/ 45 год. IV курс/

VIII семестр

Диференційо ваний залік
 • Мета і завдання практики.
 • Зміст практики. Розділ включає таблицю з вказанням переліку знань, умінь і навичок,які має набути студент під час практики та їх оцінювання у балах:

з/п

Назва уміння, практичної навички Оцінка у балах
 • Розділ «Методи контролю» має відображати систему оцінювання практики

за традиційною (чотирибальною) та 200-бальною шкалою.

Оцінка за практику складається з суми балів за виконання студентом

практичних навичок, які перевіряються безпосереднім керівником від бази

практики (максимум 120 балів — мінімум 72 баяи) та балів за підсумковий контроль, що виставляються при проведенні диференційованого заліку (максимум 80 балів – мінімум 50 балів ).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТБ, так і в 4- бальну шкалу. Бали шкали ЕСТБ у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, ранжуються за шкалою ЕСТ8 таким чином:

Оцінка ЕСТв Статистичний показник
А Найкращі 10% студентів
В Наступні 25 % студентів
С Наступні ЗО % студентів
В Наступні 25 % студентів
Е Останні 10% студентів

Бали з практики для студентів, які успішно виконали програму, конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями згідно з прийнятою системою оцінювання в Академії відповідно до чинного законодавства.                                                                         Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль (диференційований залік).

 • Зразок щоденника практики, методичне забезпечення.
 • Рекомендована література.
 • Зразок характеристики студента-практиканта або відгук і оцінка роботи студента на практиці з місця проходження практики.
 • Підведення підсумків практики.

2. Бази практики

  • Практика студентів Академії проводиться на академічних клінічних базах та базах практики, які відповідають вимогам програм.
 • 3 базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) Академія завчасно укладає відповідні договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до шести років.

Кафедри службовою запискою подають пропозиції відносно баз практики у навчально-методичний відділ Академії.

 • Перелік баз практики Академії, терміни її проведення, приблизна кількість студентів, прізвища керівників практики від бази щорічно затверджуються наказами ректора Академії.

Навчальна програма подається керівником практики від Академії на базу практики за два місяці до її початку; а не пізніше, ніж за тиждень – список студентів (направлення), яких направляють на практику.

 • Установи, які уклали договір з Академією про підготовку фахівців за окремим фахом, забезпечують можливість для проходження всіх видів практик.
 • Студенти можуть самостійно обирати базу проходження практики. Керівник практики розглядає звернення керівників лікувально-профілактичних закладів і підприємств у терміни не пізніше, ніж за 2 місяці до початку практики.
 • Для студентів-іноземців бази практик можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України.

Студенти – іноземці забезпечуються програмою практики та необхідними методичними матеріалами. Після закінчення практики вони складають звіт та підсумковий контроль у встановленому порядку. При проходженні практики в межах України студенти – іноземці дотримуються даного положення.

3. Організація і керівництво практикою

 • Загальну організацію практики та поточний контроль за організацією практики здійснює керівник навчально-методичного відділу.
 • Контроль за станом організації всіх видів практик, зв’язки з підприємствами, організаціями та установами покладається на деканат медичного факультету.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри медичного факультету.

 • Загальну організацію практики, а саме , розробку організаційних заходів, що забезпечують її підготовку та проведення, здійснює керівник виробничої(навчальної) практики. Контроль за проходженням практики покладається на керівника практики Академії.
 • Наказом ректора про проведення практики студентів визначається: місце та терміни проведення практики; склад груп для проведення практики, відповідальний керівник за організацію практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами.
 • 3 метою рівномірного розподілу студентів на місцях практики можливе її проведення у складі декількох потоків у разі необхідності та в канікулярний період з перенесенням його на інший час.
 • Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком 15-16 років 24 год /тиждень.
 • Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в Академії здійснює керівник виробничої практики, який є працівником навчально- методичного відділу згідно із штатним розкладом відділу. Керівник виробничої практики за безпосереднім контролем начальника навчально-методичного відділу проводить:
 • підготовку проектів договорів для їх подальшого укладання між керівниками навчального закладу та закладів охорони здоров’я,
 • організацію медичного обстеження студентів для допуску їх до роботи в закладах охорони здоров’я,
 • проведення нарад з керівниками закладів охорони здоров’я та з керівниками практики від Академії по питаннях організації і забезпечення керівництва практикою,
 • інструктажі з студентами,
 • готує проекти наказів і рішень з питань практики,
 • уточнює з базами практики умови проведення-практики,
 • здійснює контроль за проведенням практики,
 • аналізує та узагальнює її результати,
 • здійснює контроль за розробкою програм практики та документацією з питань практики,
 • аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову довідку про її проходження.
 • Відповідальним за організацію і проведення практики на кафедрах Академії є завідувачі кафедр, які разом з деканатом медичного факультету:
 • здійснюють керівництво навчально-методичним забезпеченням практики на факультетах,
 • інформують студентів про місце, терміни проведення практики та форми звітування,
 • здійснюють контроль за організацією та проведенням практики кафедрами, виконанням програми практики, своєчасним складанням підсумкового контролю і звітної документації за підсумками практики,
 • ініціюють звіти кафедр про проведення практики на Вченій раді Академії.
 • Керівництво практикою на базах здійснюють:
 • керівник практики від Академії;
 • загальний керівник від бази;
 • безпосередній керівник від бази.
 • Керівників виробничої практики від Академії призначають наказом ректора. До керівництва практикою залучаються досвідчені професори, доценти, асистенти кафедр, які безпосередньо брали участь у навчальному процесі з дисциплін, за якими проводиться практика.

Обов’язки керівника практики від Академії:

 • забезпечити паспортизацію та підготовку базових установ практики; паспорти лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я подаються не пізніше, як за місяць до початку практики;
 • підготувати направлення для студентів на бази практики;
 • надати студентам-практикантам необхідну документацію (направлення, програми, щоденник, календарний план, методичні рекомендації тощо);
 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: подання письмового звіту, його оформлення;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, високу якість її проходження згідно з програмою;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів;
 • контролює студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • організовує ведення обліку відвідування студентами бази практики;
 • у складі комісії приймає підсумковий контроль з практики;
 • подає у відділ практики графік відвідування базових установ практики та письмовий звіт про проведення практики, затверджений завідувачем кафедри;
 • Загальний керівник від бази практики призначається наказом керівника організації, підприємства, закладу охорони здоров’я, де буде проводиться практика студентів, а також :
 • добирає досвідчених фахівців, які безпосередньо керуватимуть практикою студентів;
 • разом з керівником практики від Академії доводить до відома студентів програму практики та організовує і контролює її виконання;
 • забезпечує проведення інструктажу студентів з охорони праці і техніки безпеки, здійснює контроль за його дотриманням;
 • спільно з керівниками практики від Академії у відповідності з програмою практики організовує читання провідними спеціалістами установи лекцій студентам, проведення семінарів і консультацій з проблем сучасної медицини, організовує екскурсії в межах організації;
 • • спільно з керівником практики від Академії організовує переміщення студентів на робочих місцях;
 • звітує перед керівником установи про хід і підсумки проходження практики студентами.
 • Безпосередні керівники практики студентів призначаються наказом керівника організації, підприємства, закладу, установи, які є базою практики, і:
 • забезпечують безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих місцях;
 • забезпечують необхідні умови на кожному робочому місці для оволодіння студентами навичок, умінь і знань у відповідності з програмою практики;
 • постійно контролюють обсяг та рівень оволодіння студентами практичних навичок, передбачених програмою та роблять відмітку про це у щоденниках практики студентів;
 • щоденно перевіряють та візують щоденники практики;
 • контролюють дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, виконання програми практики;
 • негайно доповідають загальному керівнику практики від бази і керівнику від Академії про всі порушення студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, невиконання програми практики;
 • ведуть облік присутності студентів на робочих місцях під час практики;
 • залучають студентів до участі в проведенні санітарної освіти населення,громадського життя медичного закладу;
 • дають письмові об’єктивні характеристики виробничої діяльності кожного студента під час практики.
 • Керівник практики від Академії несе персональну відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Студенти Академії під час проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від Академії консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • отримати в деканаті направлення в базову установу для проходження практики;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти підсумковий контроль з практики.

4, Підведення підсумків практики

  • Підведення підсумків практики здійснюється при наявності всіх звітних документів, передбачених програмою з практики, характеристики виробничої діяльності студента під час практики, підписаної безпосереднім керівником від бази практики.
  • Оцінювання засвоєння студентом практичних навичок та вмінь здійснюється з використанням критеріїв, які вказані в робочій програмі відповідної практики, та у щоденнику практики студента.

Оцінка за практику складається з суми балів за виконання студентом

практичних навичок та балів за підсумковий контроль.

Виконання практичних навичок щоденно перевіряє безпосередній керівник від бази та візує їх виконання у щоденнику практики студента. Керівник практики відт Академії систематично здійснює контроль ведення щоденників студентами. До підсумкового контролю з виробничої практики допускаються студенти, які отримали за виконання практичних навичок з певного виду практики не менше,

ніж 72 бали, представили звіт за практику та позитивну характеристику загального керівника від бази практикою.

Підсумковий контроль, відповідно до вимог програми практики, студенти складають в останній день практики комісії, до складу якої входять керівники практики від Академії і, за можливості, від бази практики.

 • Оцінка за практику заноситься керівником практики від Академії до щоденника, залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості. Впродовж трьох днів після закінчення практики керівник від Академії подає відомість до відповідного деканату, звіт про проведення практики — до навчально- методичного відділу Академії. Щоденник практики зберігається у навчально- методичному відділі протягом 1 року.
 • Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин, отримали незадовільну оцінку за практику і не ліквідували академічну заборгованість до початку наступного семестру, відраховуються з Академії.
 • Підсумки практики щорічно заслуховуються на Вченій раді Академії.

5, Матеріальне забезпечення практики

  • Витрати на практику студентів Академії входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку одержувачів вищої освіти згідно з договірними відносинами. Розмір витрат на практику студентів визначається договорами з базами практики з можливим кошторисом-калькуляцією, що розробляє Академія і погоджує з базами практики із розрахунку вартості проходження практики одного студента на тиждень. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути : оплата праці безпосереднього керівника практики; разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договорів, проведення інструктажів, вибір місця практики та інше); витрати на матеріальне забезпечення практики; оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики та інше.
  • Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється Академією на умовах погодинної оплати з розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України. Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою.
 • Оплата лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять, консультацій

і екскурсій (загальною тривалістю не більше шести годин на тиждень на групу студентів), які проводяться на базах практики кваліфікованими спеціалістами структурних підрозділів цих баз (які керують практикою студентів), здійснюється  і за фактично виконані години за нормами погодинної оплати згідно чинного законодавства України за рахунок коштів Академії.

 • Проживання студентів – практикантів у гуртожитках баз практик або навчальних закладів сплачується студентами за свій рахунок за нормами, встановленими для цих гуртожитків.
 • Оплата відряджень викладачам Академії, які є керівниками практики, здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Transition Eng / Ukr