121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідація академічної різниці у ПВНЗ “Міжнародна академія екології та медицини

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол №6 «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

к.м.н., Грідчін С.В. (Наказ № 05 від 24.01.2019 року)

 

 1. Загальні положення
 • Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідацію академічної різниці (далі Положення) розроблено відповідно до нормативно-правових документів:
 • Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-УІІ;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України. «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах» від 05.12.2014 року № 1210;
 • Положення про академічні відпуски та повторне навчання у вищих закладах освіти ( наказ МОНУ та МОЗУ від 06.06.1996 року № 191/153);
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (наказ МОНУ від 15 липня 1996 року №245);
 • Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно- трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОНУ від 26.02.2010 року № 1/9-119);
 • Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»;
 • Інструкції щодо оцінювання освітньої діяльності студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в умовах впровадження Європейської кредитно- трансферної системи організації освітнього процесу.
 • Дане Положення визначає порядок пере зарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для вступників на навчання, які:
 • здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки зі скороченим терміном навчання;
 • вступають на старші курси з нормативним терміном навчання;
 • переводяться з інших ВНЗ;
 • навчаються повторно;
 • поновлюються на навчання після академічної відпустки або відрахування.

Виконання Положення є обов’язковим для керівного складу та науково- педагогічних працівників  

 • Перезарахування – не повторне складання екзамену чи заліку, а лише з’ясування відповідності змісту та обсягу  навчальної дисципліни, прослуханої в іншому ВНЗ, до тієї, що зазначена у навчальному плані напряму або спеціальностей у ПВНЗ  «Міжнародна академія екології та медицини».
 1. Порядок перезарахування навчальних дисциплін

2.1 .Перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту ( диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого вищим навчальним закладом.

Перезарахування навчальних дисциплін за результатами їх вивчення в інших вищих навчальних закладах не зменшує терміну навчання та відповідальності Академії за рівень знань випускників з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом.

 • Перезарахування навчальних дисциплін у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини » можливе за умови:
 • звернення студента з офіційною заявою на ім’я ректора або першого проректора протягом першого тижня семестру;
 • надання належно оформленого документу із зазначенням обсягу і змісту вивченої дисципліни, отриманої оцінки за 200 – бальною шкалою, національною шкалою і шкалою ЄКТС (академічна довідка або завірений витяг з навчальної картки студента);

надання додатку до документу про вищу освіту (диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого акредитованим вищим навчальним закладом.

 • Рішення про перезарахування навчальних дисциплін може бути прийнято за таких умов:
 • наявності академічної довідки або додатка до документа про вищу освіту, виданих ліцензованим (акредитованим) вищим навчальним закладом України;
 • якщо при порівнянні навчального плану напряму підготовки або спеціальності та вищезазначених документів інших ВНЗ назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну різницю;
 • якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при порівнянні навчальних програм дисциплін співпадають змістова частина та вимоги до знань, умінь і навичок студента;
 • якщо загальний обсяг годин, відведених на вивчення нормативної дисципліни, не менший, ніж передбачений затвердженою у встановленому порядку освітньо- професійною програмою відповідних напряму або спеціальності;
 • якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового контролю з цієї дисципліни.
  • Перезарахування навчальних дисциплін здійснює декан факультету( далі декан ) на підставі подання комісії по перезарахуванню навчальних дисциплін та визначенню академічної різниці.
 • При перезарахуванні навчальної дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка рівня знань студентів. За необхідністю оцінка приводиться до діючої в Академії системи оцінювання на підставі висновку декана за такою шкалою:
 • «відмінно»- від 180 до 200 балів;
 • «добре»- від 140 до 179 балів;
 • «задовільно» – від 101 до 139 балів.
 • Якщо в академічній довідці студента оцінки виставлені лише за національною шкалою оцінювання, то їх необхідно привести до чинних в Академії шкал оцінювання. Аналогічно визначається оцінка за шкалою ЄКТС, з якою підсумковий семестровий контроль проводився у формі заліку

з оцінкою «зараховано».

Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри, то студенту виставляється кінцева оцінка.

 • Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати повторно.
 • Рішення про перезарахування навчальних дисциплін оформлюється наказом ректора. Оригінал розпорядження підшивається в особову справу студента.
 • Співробітниками деканату оформлюється навчальна картка студента, куди вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин, кредитів, оцінка, підстава про перезарахування(№ академічної довідки, диплома тощо).
 1. Порядок визначення та ліквідації академічної різниці
 • Академічна різниця – це перелік навчальних дисциплін чинного навчального плану Академії або спеціальності за попередні семестри, які здобувач вищої освіти раніше не вивчав. Також дисципліна вважається академічною різницею, якщо загальний обсяг годин дисципліни становить менше  нормативного обсягу дисципліни чинного навчального плану Академії.
 • Академічна різниця визначається як різниця між загальними обсягами годин з дисципліни, формою підсумкового контролю (залік або екзамен) із дисципліни, вивчення якої передбачене навчальним планом відповідного курсу до моменту зарахування студентів на старші курси в порядку зарахування, переведення (з іншого ВНЗ, спеціальності, форми навчання), поновлення, продовження навчання після академічної відпустки або надання можливості повторного навчання.
 • Академічною різницею не вважаються:
 • вибіркові дисципліни навчального плану;
 • окремі навчальні дисципліни однакові за змістом, але різні за назвою, наприклад, «Історія української культури» – «Культурологія»; «Українська мова ( за професійним спрямуванням)» – «Українська мова» тощо.
 • Академічна різниця не повинна перевищувати 6-8 дисциплін або 20 кредитів ЄКТС (10 кредитів при зарахуванні на останній курс або рік навчання).
 • Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну різницю, як правило, не повинна перевищувати 8-10 контрольних одиниць (заліків, екзаменів). Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та екзамену з начальної дисципліни, то до академічної різниці виноситься тільки екзамен.
 • Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснює декан на підставі порівняння навчального плану ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з академічною довідкою, особистою карткою або додатку до диплому.
 • Основною формою володіння навчальним матеріалом при ліквідації академічної різниці є самостійна робота здобувача вищої освіти, йому може надаватися необхідна консультативно-роз’яснювальна допомога.
 • Кафедри, за якими закріплені навчальні дисципліни, що складають академічну різницю, надають студенту необхідні навчально-методичні матеріали та рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань.
 • Особи, яким визначена академічна різниця, мають скласти її у терміни, визначені графіком складання академічної різниці, як правило, до початку заліково-екзаменаційної сесії.
 • Особи, які мають академічну різницю, видаються додаткові заліково- екзаменаційні відомості (листки успішності). Після успішного складання академічної різниці заповнені відомості повертаються до деканату здобувачем

вищої освіти особисто.

 • У випадках, коли академічна різниця виникла в процесі навчання, вона має бути ліквідована у встановлений термін протягом семестру, але до завершення поточного року навчання.
 • Порядок та термін ліквідації академічної різниці здійснюється відповідно до п. 20 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996р. .N»245, як правило, до початку навчальних занять відповідного семестру.
Transition Eng / Ukr