121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Загальні положення

Цим Положенням встановлю ється процедура організації підготовки, видачі
та обліку документів про освіту державного зразка (далі – Диплом), що
виготовляються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII
від 01.07.2014 р.), з урахуванням Постанови Кабінету М іністрів № 193 від
31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка».
Документи про вищу освіту мають статус (далі – диплом):
а) первинний – Документ, що виготовляється вперше;
б) дублікат – Документ, що виготовляється повторно через втрату або значне
пошкодження;
в) виправлений – Документ, що виготовляється повторно через наявність
помилок у первинному Документі.
Заява на виготовлення дипломів про вищу освіту формується в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти та завіряється трьома електронними
підписами: ректора А кадемії, печаткою та відповідальною особою після
відповідного механізму підготовки по кожному здобувачу в.о. деканом
медичного факультету.
Персональну відповідальність за організацію підготовки оформлення для та
видачі дипломів про вищу освіту державного зразка несуть декан та заступники
деканату медичного факультету, якими в обов’язковому порядку здійсню ється
перевірка виконання навчального плану та атестації випускниками академії.
Відповідальність за достовірність інформації, що друкується в дипломі про
вищу освіту українською та англійською мовами несуть його декан або особа,
яка його заміняє та заступники декана працівники деканату медичного
факультету (далі – відповідальні особи деканату медичного факультету).
Бланк диплома про вищу освіту заповню ється двома мовами (українською
та англійською мовами). Для своєчасного друкування бланків до дипломів працівники деканату медичного факультету факультетів готують і подають відповідальній особі, що здійснює замовлення на виготовлення дипломів про вищу освіту, інформацію щодо кожного випускника, що має право на отримання диплому про вищу освіту.
Для своєчасної видачі дипломів відповідальні особи деканату медичного
факультетах не пізніш е як за її місяць до випуску готую ть заявку в ЄДЕБО для
отримання інформації відповідно до загальнодержавному реєстру номерів
дипломів про вищу освіту.
Диплом про вищу освіту видається випускникам Академії, які були
атестовані екзаменаційною комісією та виконали повний навчальний план.
Друк інф ормації відбувається з використанням спеціалізованого
програмного забезпечення.
Для уникнення технічних помилок напередодні друкуванні диплома
випускник затвердж ує особистим підписом попередньо роздрукований паперовий
варіант в деканаті медичного факультету.
Дипломів та додатків до них є документами суворої звітності.
В ідповідальна особа забезпечує доставку дипломів про вищу освіту до
Академії.
Для обліку і видачі дипломів використовується журнал реєстрації
диплом ів, сторінки якого нумеруються, прош иваю ться та скріплюю ться
підписом та печаткою.
Декан медичного факультету та його заступники несуть персональну
відповідальність за правильність видачі дипломів і додатків до них, за зберігання
документів та книг їх реєстрації відповідно до чинного законодавства, якщо інше
не довірено іншій особі.
Для отримання диплома випускник зобов’язаний подати в деканат
заповнений обхідний лист. Виготовлення повторного документа
Виготовлення повторного документа про вищу освіту у зв ’язку з наявністю
в первинному документі помилок або зміною статі особи, на ім ’я якої було
видано документ про вищу освіту, здійсню ється за письмовою заявою особи, на
ім ’я якої було видано документ про вищу освіту, шляхом відтворення в повторно
виготовленому документі оновленої інформації, сформованої з ЄДЕБО в
порядку, передбаченому цим Положенням. До заяви додається оригінал
документа про освіту, що підлягає заміні.
Повторне виготовлення втраченого або пош кодженого документа про вищу
освіту (починаючи з 2000 року) здійсню ється за письмовою заявою особи, на ім ’я
якої було видано документ про вищу освіту шляхом відтворення в повторно
виготовленому документі всієї інформації, що містилась у первинному документі
про вищу освіту. У разі повторного виготовлення пош кодженого документа про
вищу освіту до заяви додається оригінал пош кодженого документа про вищу
освіту. На документах про вищу освіту, які видаю ться повторно, у верхньому
правому куті робиться відмітка “П овторно” .
Оригінал документа про вищу освіту, що додається до заяви про повторну
видачу документа про вищу освіту, підлягає знищенню комісією у складі не
менше трьох ш татних працівників деканату, яка складає акт знищення
документів про вищу освіту, що затвердж ується ректором.
Дублікат диплома та додатка до диплома про вищу освіту
Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються вищим
закладом освіти (відокремлених структурним підрозділом) у разі:
1) Втрати, викрадення, знищення тощо документа;
2) Пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації:
3) неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;
4) наявності помилок у документі;
5) зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ;
6) невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;
7) неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в
документі;
8) неотримання особою документа у вищому навчальному закладі, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.
У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється вся
інформація про документ про вищу освіту, що містилась у первинному документі про вищу освіту, сформована в ЄДЕБО згідно з Переліком на підставі Замовлення вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), якщо інше не передбачено цим Порядком. У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3-6 цього пункту, відтворюється оновлена інформація.
Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та
видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу
освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), що видав документ про освіту. Якщо вищий навчальний заклад, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.
У разі відсутності правонаступника вищого навчального закладу та у випадку, коли
вищий навчальний заклад не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на
здійснення освітньої діяльності, вищий навчальний заклад не переміщений з тимчасово окупованої території України або з населеного пункту, визначеного Переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, наведеним у додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р)), заява подається до Міністерства освіти і науки України, яке визначає вищий навчальний заклад, що видає особі дублікат документа про вищу освіту та додаток до нього.
У заяві про видачу дубліката зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата
народження, серія та номер документа, що посвідчує особу і громадянство, місце
проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу
освіту; найменування вищого навчального закладу (відокремленого структурного
підрозділу) та дата його закінчення; назва документа, дублікат якого замовляється;
причина замовлення дубліката відповідно до підпунктів 1-8 цього пункту; інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката; згода на обробку персональних даних від особи, на ім’я якої замовляється дублікат. У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 2-6 цього пункту до заяви додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити.
Відповідальна особа вищого навчального закладу (відокремленого структурного
підрозділу), до якого надійшла заява про видачу дублікатів документа про вищу освіту та додатка до нього, протягом трьох робочих днів:
у разі необхідності уточнення або виявлення помилок в інформації, що міститься в
ЄДЕБО, вносить уточнення та виправляє помилки, підтверджуючи відповідними
документами, скановані копії яких завантажуються та зберігаються в ЄДЕБО;
формує та вносить в ЄДЕБО Замовлення на інформацію, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту.
Замовлення на інформацію, що відтворюється в дублікаті документа про вищу освіту, формується в ЄДЕБО відповідальною особою вищого навчального закладу-на підставі інформації, яка підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, що міститься в ЄДЕБО. За відсутності в ЄДЕБО інформації, яка підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, відповідальна особа вищого навчального закладу завантажує в ЄДЕБО скановані копії документів, що підтверджують здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або факт видачі документа про вищу освіту, якими є: архівна довідка про навчання особи та виписка з журналу видачі документів про вищу освіту (титульної сторінки журналу та сторінки, на якій зроблено відповідний запис, що засвідчує факт отримання особою документа про вищу освіту) або акт знищення первинного документа про вищу освіту.
У разі якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту
відсутня в ЄДЕБО та недоступні, втрачені, знищені (частково знищені) архіви вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), відповідальна особа вищого навчального закладу завантажує в ЄДЕБО скановану копію рішення суду про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або скановану копію офіційного листа відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа “Apostille” Міністерства освіти і науки України або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності – скановану копію первинного документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.
У дублікаті додатка до документа про вищу освіту відтворюється інформація,
отримана з таких одного або декількох джерел:
архів вищого навчального закладу;
ЄДЕБО;
залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої
програми вищого навчального закладу та проходження атестації;
засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт
проставлення штампа “Apostille” або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності

– копії первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.
У разі неможливості отримання інформації у додатку до документа про освіту
проставляється примітка «Інформація недоступна у зв’язку з ….. ».
У правому верхньому куті дублікатів документа про вищу освіту та додатка до нього, виготовлених згідно з підпунктами 1-6 розділу 6 цього Положення, вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) проставляється відмітка «Дублікат / Duplicate».
Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката.
У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється
найменування, яке мав вищий навчальний заклад на дату закінчення його випускником.
При цьому дублікат документа про вищу освіту підписується керівником або іншою
уповноваженою особою та скріплюється печаткою вищого навчального закладу, який створив (сформував) Замовлення, із зазначенням дати підпису.
Дублікату документа про вищу освіту присвоюється в ЄДЕБО новий реєстраційний
номер документа про’вшцу освіту.
Виготовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них
здійснюються вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту.
Інформація про видачу дублікатів документів про вищу освіту вноситься вищим
навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) до журналу реєстрації виданих документів про вищу освіту.
Виготовлення, дубліката диплома та додатку до нього здійснюється
протягом 20 робочих днів з дня звернення власника втраченого чи пошкодженого
диплома і додатка до нього та подання ним усіх необхідних документів.
Відомості про видачу дубліката диплома та додатка до диплома про вищу
освіту вносяться до книги обліку виданих дублікатів дипломів академії із
зазначенням серії і номера документа з поміткою “Д ублікат”, а копія диплома
“Дублікат” вкладається співробітниками деканату до архівної особової справи
випускника.
Покриття витиат на повтоине виготовлення несе заявник.

Transition Eng / Ukr