121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол№6 «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

К.М.Н.,

Грідчін С.В.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково- педагогічних працівників ГІВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 24.01.2013 № 48, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації».
  • Метою підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників (далі – працівників) Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.
  • Основними завданнями підвищення кваліфікації (стажування) працівників є:
   • оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно- управлінській діяльності;
   • засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
   • набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;
   • вивчення професійного досвіду, ознайомлення з сучасними досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;
   • розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;
   • застосування інноваційних технологій у реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання;
   • задоволення потреб перспективних викладачів і молодих спеціалістів в отриманні знань про новітні досягнення у відповідних галузях, кращих освітніх практиках та веденні науково-дослідної діяльності;
   • підготовка фахівців до займання більш високих викладацьких посад;
   • створення додаткових стимулів у викладачів і молодих фахівців до професійного росту.
  • Академія забезпечує підвищення кваліфікації та стажування працівників не рідше одного разу на п’ять років зі збереженням робочого місця працівника на час проходження підвищення кваліфікації.
  • Фінансування витрат, пов’язаних з підвищенням кваліфікації (стажування) працівників, здійснюється за рахунок самого працівника, коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за рахунок Академії (рішення про направлення науково- педагогічного працівника для підвищення кваліфікації (стажування) за рахунок закладу приймається керівництвом Академії).
  • Підвищення кваліфікації працівників включається в план роботи кафедри на поточний навчальний рік.
 2. ВИДИ, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ПРАЦІВНИКІВ
  • Підвищення кваліфікації (стажування) працівників Академії може здійснюватися за такими видами:
 • довгострокове підвищення кваліфікації;
 • короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, майстер-класи «круглі столи» тощо).

Працівники Академії можуть проходити підвищення кваліфікації (стажування) за всіма передбаченими видами, у наступних режимах:

 • без відриву від виробництва;
 • з частковим відривом від виробництва;
 • з відривом від виробництва;
 • дистанційно.
  • Організацію підвищення кваліфікації (стажування) працівників Академії здійснює навчально-методичний відділ, який:
 • .завчасно інформує працівників, інші структурні підрозділи про заклади-виконавці та програми підвищення кваліфікації (стажування);
 • розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах, офіційному веб-сайті;
 • веде облік працівників, що потребують підвищення кваліфікації (стажування);
 • розробляє щороку плани-графіки підвищення кваліфікації (стажування);
 • здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації (стажування) працівників.

Підвищення кваліфікації (стажування) працівників здійснюється згідно з річними планами-графіками, складеними на підставі пропозицій кафедр та угод про співпрацю з науковими, науково-дослідними установами та іншими установами, підприємствами і організаціями (далі – заклад-виконавець), затвердженими проректором з навчально-методичної роботи.

Міжнародні стосунки з питань стажування викладачів здійснюються за міждержавними угодами та договорами Академії з відповідними установами за кордоном.

 • Працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть підвищення кваліфікації (стажування), подають до навчально-методичного відділу такі документи:
 • заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за встановленою формою (додаток 1), погоджену з завідувачем кафедри, деканом факультету;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про підвищення кваліфікації (стажування) (Додаток 2);
 • направлення на підвищення кваліфікації (стажування) (Додаток 3);
 • індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) (Додаток 4).
  • Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) працівника оформлюється наказом ректора Академії відповідно до плану-графіка, укладеного договору та після погодження індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування). Підвищення кваліфікації (стажування) працівник здійснює за власний кошт, окрім випадків, коли Академія направляє працівника на підвищення кваліфікації (стажування).

У випадку міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) направлення оформлюється наказом ректора за поданням завідувача кафедри, погодженого деканом факультету, на ім’я проректора з навчально-методичної роботи.

 • Зарахування працівників на підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється наказами керівників закладів-виконавців, де відбуватиметься підвищення кваліфікації (стажування) з призначенням консультанта із числа провідних фахівців.

У випадку міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) призначення консультанта здійснюється за домовленістю працівника із закладом-виконавцем, де працівник проходитиме підвищення кваліфікації (стажування).

 • Керівництво закладу-виконавця здійснює контроль за проходженням підвищення кваліфікації, зазначає в звіті про підвищення кваліфікації відгук про хід та результати підвищення кваліфікації. Науково-методичне забезпечення здійснюється відповідним структурним підрозділом закладу-виконавця.

У випадку міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) форма звіту визначається закладом-виконавцем, де працівник проходитиме підвищення кваліфікації (стажування).

 1. ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ)

ПРАЦІВНИКІВ

 • Підвищення кваліфікації (стажування) за довгостроковою програмою підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, науково-методичних та інших компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

Навчальні плани та програми довгострокового підвищення кваліфікації розробляються структурними підрозділами закладу-виконавця.

 • Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації – семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів- тренінгів, тренінгів, вебінарів, «круглих столів» тощо передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури.

Навчальні програми семінарів-тренінгів/тренінгів розробляються закладами-виконавцями і спрямовані на розширення та вдосконалення особистісних професійних компетентностей працівників, підвищення ефективності професійної діяльності в галузі охорони здоров’я.

 • Якщо підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється в організаціях та на підприємствах, програми короткострокового підвищення кваліфікації визначаються договором між Академією і закладом-виконавцем.
 • Зміст програм формується з урахуванням галузевої специфіки та наукового спрямування працівників і визначається:
 • вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів висококваліфікованими фахівцями;
 • сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності працівників;
 • державними та галузевими стандартами вищої освіти;
 • досягненнями у різних напрямах підготовки тощо.

Підвищення кваліфікації (стажування) забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем розвитку Академії.

 • Відповідальність за своєчасне підвищення кваліфікації (стажування) працівників несе сам працівник, завідувач кафедри, декан факультету.
 1. СТРОК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) ПРАЦІВНИКІВ
  • Строк підвищення кваліфікації (стажування) працівників визначається навчальними планами та програмами, обсягом навчального часу (в академічних годинах, національних кредитах та кредитах ЕСТ8) і встановлюється закладом- виконавцем відповідно до вимог законодавства за погодженням із Академії залежно від форм та видів навчання.
  • Строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 90 академічних годин (три кредити ЕСТ8): 60 годин аудиторних і ЗО годин самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин.

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації становить один раз на 5 років.

 • Строк короткострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить менше 90 академічних годин (два кредити ЕСТ8) з розподілом загального обсягу годин на аудиторні і самостійну навчальну роботу у співвідношеннях, зазначених у пункті 4.2 цього розділу.

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації становить один раз на 5 років.

 • Строк стажування працівників визначається Академією з урахуванням обсягу годин навчальної програми, її мети та завдання за погодженням з керівником закладу-виконавця і становить не більше 48 кредитів ЕСТ8.
 • Строк підвищення кваліфікації (стажування) працівників за межами України встановлюється відповідно до вимог законодавства та на підставі договорів, укладених Академії із іноземними закладами вищої освіти, науковими та іншими установами.

У випадку міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) строк підвищення кваліфікації (стажування) визначається за домовленістю науково- педагогічного працівника із закладом-виконавцем.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  • За працівниками, направленими для підвищення кваліфікації зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
  • Працівники Академії для підвищення кваліфікації (стажування) мають право:
 • використовувати наукові, науково-дослідні установи, організації, навчальні заклади, з якими Академією укладено відповідні угоди про співпрацю;
 • самостійно обирати собі організацію для підвищення кваліфікації відповідно до професійного спрямування;
 • звертатися до завідувача кафедри, на якій працює, щодо перерозподілу навчального навантаження з метою вивільнення часу для проходження запланованого підвищення кваліфікації (стажування);
 • переносити термін підвищення кваліфікації на один рік у випадках тривалої тимчасової непрацездатності або через інші об’єктивні причини, за умови обов’язкового підтвердження відповідним офіційним документом.
  • Працівники Академії, які проходять підвищення кваліфікації (стажування), повинні:
 • узгоджувати терміни підвищення кваліфікації із завідувачем кафедри, деканом факультету, у яких вони працюють;
 • своєчасно оформлювати відповідну документацію для підвищення кваліфікації;
 • дотримуватися процедури підготовки документів для проходження підвищення кваліфікації та звітної документації.
 1. РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ)

ПРАЦІВНИКІВ

 • Завершення підвищення кваліфікації (стажування) засвідчує підсумковий контроль і відповідний документ про післядипломну освіту.
 • Для проведення підсумкового контролю довгострокового підвищення кваліфікації наказом керівника закладу-виконавця створюється атестаційна комісія.

До складу атестаційної комісії можуть входити голова та члени – представники закладу-замовника, закладу-виконавця, роботодавців відповідної галузі, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники інших закладів вищої освіти, наукових установ тощо.

Керівник закладу-виконавця забезпечує діяльність атестаційної комісії.

 • Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей працівників, набутих під час навчання за відповідними навчальними планами та програмами.
 • На підставі рішення атестаційної комісії заклад-виконавець видає працівникам, які пройшли підсумковий контроль, документ про післядипломну освіту відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації».
 • При незадовільних результатах підсумкового контролю працівник не раніше ніж через місяць має право на повторне проходження підсумкового контролю за результатами довгострокового підвищення кваліфікації.
 • При стажуванні форми підсумкового контролю відповідно до навчальної програми стажування визначаються закладом-виконавцем.
 • Працівникам, які пройшли стажування або короткострокове підвищення кваліфікації, видається відповідний документ про післядипломну освіту.
 • Працівники, які пройшли довгострокове підвищення кваліфікації (стажування) складають звіт (Додаток 5), у якому зазначаються відомості про виконання усіх розділів і пропозиції щодо впровадження результатів навчання.
 • Затвердження результатів підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється на засіданні кафедри, на якій працює працівник з урахуванням їх теоретичної та практичної значущості.

Кафедра приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про підвищення кваліфікації (стажування) (за необхідністю про його доопрацювання), а також дає рекомендації щодо використання результатів підвищення кваліфікації (стажування) для поліпшення освітнього процесу та наукової роботи.

 • Копії звітної документації зберігаються на кафедрі, в особовій справі працівника та у навчально-методичному відділі.
 • Результатом підвищення кваліфікації працівників є використання отриманих знань, умінь і навичок в освітньому процесі:
 • розробка курсу лекцій;
 • видання методичних рекомендацій;
 • видання методичного посібника;
 • розробка програми нового курсу;
 • проведення відкритого заняття, майстер-класу;
 • опублікування наукової роботи;
 • використання отриманих навичок у професійній діяльності;
 • інші види діяльності.
 • У разі проходження підвищення кваліфікації (стажування) за кордоном, результати такого стажування зараховуються на основі отриманого документа (свідоцтво, посвідчення, сертифікат, довідка) без складання підсумкового контролю.

Визнання документа про підвищення кваліфікації (стажування), виданого закладом-виконавцем іншої держави, здійснювати через Вчену раду Академії за поданням відповідної кафедри.

 • Відомості про проходження підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при проходженні конкурсу на заміщення вакантних посад працівників, та при прийнятті рішення щодо матеріального заохочення.
Transition Eng / Ukr