121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол №11 «23» 04  2018 р.

«Затверджую»

В.о. ректор ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

к.м.н., Грідчін С.В.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Навчально-методичний відділ (далі – Відділ) ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) є структурним навчальним, науково-методичним та інформаційно-аналітичним підрозділом Академії, що проводить планування, організацію та управління навчальною та методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, облік і звітність з питань навчально- методичної роботи.
 • У своїй діяльності Відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом Академії, наказами ректора та цим Положенням.
 • Відділ безпосередньо підпорядковується ректору та проректору з навчально- методичної роботи відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків .
 • Відділ створений у відповідності зі Статутом Академії.
 • Відділупідпорядковані: деканат медичного факультету, кафедри з питань, що стосуються навчальної та навчально-методичної роботи;
 • Робота Відділу здійснюється відповідно до плану роботи, який щорічно затверджується ректором.
 • За результатами діяльності впродовж навчального року Відділ складає звіт про роботу, який подає на кінець навчального року.
 • Працівники Відділу є учасниками освітнього процесу.
 • Адміністрація Академії створює умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відповідною матеріально-технічною базою, в т.ч. комп’ютерами та сучасною оргтехнікою, надає можливість користуватися мережою Іпіегпе!:, електронною поштою.
 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
 • Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів Академії навчально-методичного спрямування: деканату медичного факультету, кафедр.
 • Планування та організація навчально-методичної роботи в Академії на рівні, що забезпечує формування кваліфікованих компетентних фахівців.
 • Координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів із забезпечення навчально-методичної роботи.
 • Організація розробки складових методичного забезпечення освітнього процесу. Вивчення стану методичного забезпечення навчального процесу.
 • Участь у розробці перспективних планів розвитку Академії.
 • Планування, організація, контроль і аналіз навчального процесу.
 • Удосконалення навчального процесу на базі використання новітніх прогресивних технологій у плануванні, організації та методичному забезпеченні навчального процесу.
 • Методичней організаційне забезпечення навчального процесу.
 • Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження іноваційних розробок в освітній процес, в навчально-методичну роботу медичного факультету, кафедр та окремих підрозділів.
  • Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої та вищої медичної (фармацевтичної) освіти.
  • Участь у роботі з поновлення і переведення студентів.
  • Участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій.
  • Інформаційний супровід діяльності Академії.
  • Моніторинг якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 1. ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ
 • Планування та організація освітнього процесу
 • розробка робочих навчальних планів за спеціальностями, доведення їх до відома деканату і кафедр.
 • складання графіка освітнього процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул). Контроль за виконанням цього графіка деканатом і кафедрами.
 • складання розкладу навчальних занять, іспитів, доведення його до відома деканату і кафедр. Контроль за виконанням.
 • планування кількості груп за курсами і факультетом.
 • планування навчального навантаження на навчальний рік.
 • участь у складанні проекту штатного розпису науково-педагогічних (педагогічних) працівників.
 • участь у плануванні фонду погодинної оплати праці викладачів, облік та контроль за звітністю з даного питання.
 • проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканату, кафедр, бібліотеки та іншими структурними підрозділами Академії.
 • систематичне інформування деканату та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з навчальної роботи.
 • координація раціонального використання навчальних приміщень.

участь у роботі комісій, відповідно до наказів ректора.

 • контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації науково-педагогічного (педагогічного) складу Академії.
 • Контроль ефективності та якості освітнього процесу
 • контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на кафедрах. Контроль за виконанням кафедрами плану проведення навчально- методичних засідань, графіку взаємних відвідувань, читання відкритих лекцій та інше.
 • контроль за розподілом та виконанням навчального навантаження науково- педагогічними (педагогічними) працівниками Академії.
 • контроль за станом ведення навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах.
 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються освітнього процесу.
 • Впровадження у діяльність навчальних підрозділів Академії нових підходів до організації освітнього процесу
 • участь у роботі Академії з впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 1,

Крок 2.

 • координування підготовки кафедрами комплексних контрольних робіт, завдань для

ректорського контролю знань з метою вимірювання теоретичної та практичної

підготовки студентів.

 • координація створення кафедрами комп’ютерних навчальних та атестаційних програм.
 • участь в організації роботи семінарів з підвищення педагогічної та професійної майстерності викладачів, із запровадження нових навчальних та інформаційних технологій.
 • координація підготовки кафедрами студентів до студентських олімпіад з навчальних дисциплін, аналіз підсумків студентських олімпіад.
 • визначення потреби і контроль за забезпеченням бібліотекою студентів навчальною і навчально-методичною літературою.
 • Запровадження сучасних вимог до діловодства
 • запровадження в навчальних підрозділах Академії уніфікованих форм документів МОН України з підготовки фахівців в вищих навчальних закладах.
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів з навчальної і навчально-методичної роботи.
 • забезпечення за запитом деканату і кафедр бланками навчальної документації.
 • Координація роботи підрозділів закладу з ліцензування нових спеціальностей та акредитації.
 • здійснюється відповідно до нормативних вимог щодо ліцензування та акредитації навчального закладу.
 • Робота з підготовки інформаційно-аналітичних, статистичних та інших звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчально-методичної роботи
 • участь в складанні щорічного статистичного звіту за формою 2-3 НК.
 • збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової і річної успішності студентів та пропусків навчальних занять.
 • облік щорічної статистики основних показників діяльності Академії.
 • контроль за веденням обліково-звітної документації з видачі дипломів та додатків до дипломів.
 • аналіз і узагальнення даних з навчальної, навчально-методичної роботи кафедр на підставі щорічних звітів кафедр.
 • складання довідок, пов’язаних з навчальною та навчально-методичною роботою.
 • участь у підготовці відповідей на листи з питань навчальної та методичної роботи.
 1. ПРАВА

4.1. Вивчати            стан навчальної роботи кафедр, факультету, використовуючи при цьому потрібну документацію.

4.2. Мати     вільний доступ до інформації, пов’язаної з функціональними обов’язками Відділу.

4.3. Користуватися відомчими та нормативними документами Академії з навчально-методичної роботи.

4.4. Перевіряти       виконання кафедрами планів навчальної роботи та заходів щодо її організації.

4.5. Контролювати проведення аудиторних занять( лекцій, практичних, семінарських), екзаменів, організацію самостійної роботи , відвідування занять студентами, дотримання правил внутрішнього розпорядку навчально-допоміжним персоналом кафедр і деканату.

4.6. Залучати викладачів та співробітників кафедр, факультету, до участі в підготовці і проведенні навчальних заходів;

4.7. Подавати ректору, проректорам пропозиції з різних аспектів, що стосуються навчальної та методичної роботи;

4.8. За погодженням з ректором чи проректором з навчально-методичної роботи відвідувати інші навчальні заклади для вивчення досвіду навчально-методичної роботи.

4.9. Мати підтримку з боку адміністрації Академії в створенні необхідних умов для праці.

 1. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ
 • Навчально-методичний відділ Академії очолює начальник, який є науково- педагогічним (педагогічним) працівником і призначається та звільняється з посади наказом ректора Академії в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 • На посаду начальника навчально-методичного відділу Академії призначається особа з повною вищою освітою, як правило, з вченим званням (або науковим ступенем) та з досвідом науково-педагогічної роботи у вищих закладах не менше 5 років.
 • Начальник Відділу у своїй роботі підпорядковується ректору та проректору з навчально-методичної роботи.
 • Начальник Відділу, керуючись науково-методичними підходами, здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі та консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції, затвердженої ректором.
 • Начальник Відділу входить до складу ректорату за наказом ректора.
 • Начальник навчально-методичного відділу Академії:
 • координує діяльність навчально-методичного відділу Академії та з здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за ви конання покладених на нього завдань;
 • планує роботу навчально-методичного відділу Академії та розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності його роботи;
 • здійснює контроль за роботою працівників навчально-методичного відділу Академії;
 • здійснює заходи щодо вдосконалення організаційної структури навчально- методичного відділу академії, організовує роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву відділу;
 • готує і вносить ректору Академії подання про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Академії;
 • забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює розподіл обов’язків між ними;
 • забезпечує додержання працівниками відділу законодавства України, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок з питань охорони праці; – виконує інші завдання, покладені на нього ректором проректорами.
  • Начальник навчально-методичного відділу Академії має право:
 • для виконання прийнятих ректором Академії і проректорів рішень віддавати деканам факультетів і завідувачам кафедр розпорядження щодо організації і проведення освітнього процесу та навчально-методичної роботи;
 • надавати пропозиції під час підготовки розпоряджень щодо освітнього процесу;
 • ставити питання перед керівництвом з припинення дії планів, заходів і робіт, складених начальниками відділів, служб, підрозділів, якщо ці плани, »’роботи загрожують зривом навчальних заходів, передбачених відповідними документами, затвердженими ректором Академії;
 • надавати пропозиції на атестаційній комісії Академії з доцільності використання тієї чи іншої посадової особи з числа науково-педагогічного та навчально- допоміжного складу на відповідних посадах;
 • надавати пропозиції щодо заохочення та накладання стягнень на співробітників відділу.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
 • Відповідальність начальника навчально-методичного відділу Академії, працівників Відділу, визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Академії та їхніми посадовими інструкціями.
 • Начальник навчально-методичного відділу Академії несе відповідальність за:
 • результати роботи Відділу в цілому; ‘
 • неналежне виконання завдань та функцій, визначених даним Положенням, та за результати й ефективність діяльності Відділу;
 • низьку виконавчу дисципліну, як особисту, так і персоналу Відділу;
 • невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
  • Співробітники Відділу несуть відповідальність за:
 • організацію навчального процесу в Академії;
 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даним Положенням, в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 • правопорушення, скоєні у процесі здійснення діяльності, в межах,

визначених чинним             адміністративним, кримінальним та                      цивільним

законодавством України;

 • завдання матеріальної шкоди Академії в межах, визначених чинним цивільним законодавством України та законодавством України про працю.
 • Форми і ступінь відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством України, Статутом Академії, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим Положенням.
 • Відповідальність кожного працівника індивідуальна залежно від обов’язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій Відділу в системі менеджменту якості.

6.6.3а неналежне виконання своїх посадових обов’язків на працівника Відділу може бути накладене одне з дисциплінарних стягнень:

 • догана, оголошена наказом ректора Академії;
 • звільнення з посади в установленому порядку.
 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
 • НМВ взаємодіє з:

7.1.1 кафедрами з різних питань:

Відділ надає кафедрам:

 • копії графіків навчального процесу;
 • копії графіків екзаменаційних сесій;
 • копії графіків ректорських контрольних;
 • робочі навчальні плани за спеціальностями;
 • копії кафедрального навантаження;
 • обсяг річного навантаження викладачів;
 • копію розкладу занять(в електронному вигляді).

Відділ отримує:

 • план роботи кафедри на півріччя.
 • план методичних нарад кафедри на півріччя (не менше ніж одна нарада у 2 тижні).
 • розподіл навчального навантаження в годинах на кожного викладача кафедрина

навчальний рік.

 • графік контрольних відвідувань занять завідувачем кафедри.
 • календарно-тематичні плани лекцій, практичних, семінарських, самостійних занять на півріччя.
 • графік відпрацювань практичних та лекційних занять на півріччя.
 • робочі програми всіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.
 • списки екзаменаторів для проведення атестації здобувачів вищої освіти за

спеціальностями.

Зазначені документи обговорюються на засіданнях кафедр та подаються до навчально-методичного відділу за підписом завідувача кафедри.

 • деканатом:

Відділ надає:

 • копії графіків навчального процесу;
 • копії графіків екзаменаційних сесій;
 • копії графіків ректорських контрольних;
 • розподіл дисциплін закріплених за кафедрою;
 • копію розкладу занять(в електронному вигляді).

Відділ отримує’.

 • план роботи деканату на півріччя.
 • розподіл здобувачів вищої освіти за навчальними групами.
 • відділом кадрів:

Відділ надає:

 • кадрові документи співробітників Відділу;
 • пропозиції щодо структури Відділу;
 • положення про Відділу;
 • інші документи на запити відділу кадрів.

Відділ отримує:

 • копії наказів та розпоряджень по академії;
 • копії необхідних для роботи Відділу документів, що впроваджуються в академії;
 • кадрові документи (штатний розпис, організаційні структури, посадові інструкції, положення про Відділ), необхідні для роботи Відділу;
 • інші документи на запити Відділу.
 • Приймальною комісією:

Відділ отримує:

 • дані про кількість зарахованих студентів та слухачів.
 • Іншими відділами з метою виконання повноважень, передбачених даним Положенням та іншими актами Академії.
 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВІДДІЛУ
 • Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
 • Відділ реорганізується або ліквідується наказом ректора Академії за рішенням Вченої ради Академії.
 1. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ВДІЮ
 • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії.
 • Зміни та доповнення до Положення починають діяти з моменту затвердження ректором Академії.
Transition Eng / Ukr