121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Положення про порядок проведення інтегрованих іспитів

«КРОК-1,2»

затвердження положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» та «Фармація».

Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – іспит, ліцензійний іспит) базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 533) та досвіду Національної ради медичних екзаменаторів Сполучених Штатів Америки (NBME – National Board of Medical Exameners), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ЕТС GRЕ-test), Асоціації медичних коледжів США (МСАТ), Центру тестування Великобританії (ОЕТ Сеntrе).

Цей Порядок враховує принципи, що покладені в основу Етичного кодексу лікаря України, затвердженого Постановою № 3 засідання Вченої медичної ради Міністерства  охорони здоров’я України від 28.08.2009 та листа-погодження Заступника Міністра охорони здоров’я О.Лінчевського 12.04.2017 року

1.  Загальна інформація

1.1.      Цей Порядок визначає основні засади проведення тестових екзаменів «Крок» ліцензійних інтегрованих іспитів (далі – ліцензійні іспити) як форми зовнішнього оцінювання рівня професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «охорона здоров’я» в Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна академія екології та медицини» (далі Академія).

1.2.      Основні організаційно-технологічні заходи щодо підготовки та проведення ліцензійних інтегрованих іспитів здійснює Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування).

Центр тестування створено Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ  України) на виконання «Угоди про взаємодію у галузі впровадження ліцензійного медичного іспиту в Україні», укладеною між МОЗ України та Національною Радою Медичних Екзаменаторів (США) 8 вересня 1997 року, Указу Президента України від 18 жовтня 1997 року № 1166/97 «Про Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 року № 422 «Про заходи щодо реалізації у 1998 – 2000 роках основних напрямів соціальної політики». Центр тестування є спеціально уповноваженою державною організацією для здійснення МОЗ України контрольних функцій щодо якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я.

1.3.      Ліцензійні іспити проводяться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 №251, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року № 563/3003; Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, затвердженого наказом МОЗ України від 31 січня 2005 року № 53, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2005 року № 244/10524; наказу МОЗ України від 15 січня 1999 року № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14 серпня 1998 року №251 «Про

1.4.     Ліцензійні іспити здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах. Екзаменаційний тест складається з 200 тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тривалість тестування для студентів громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання. Студентам громадянам іноземних держав та особам без громадянства надається додатковий час (40 хвилин) на тестування.

1.5.        Відповідальність за організацію та проведення ліцензійних іспитів покладається на проректора з навчально-методичної роботи та деканат медичного факультету Академії.

1.6.     Відповідальність за дотримання порядку проведення ліцензійного іспиту покладається на представника Академії згідно наказу ректора Академії.

1.7.     Процес тестування є об’єктом фото-, аудіо-, відеозапису. Кожна аудиторія, в якій проводиться ліцензійний іспит, має бути обладнана відеокамерами так, щоб отримане зображення покривало не менше 95% аудиторії. Технічне забезпечення та супровід здійснюють працівники Академії згідно наказу ректора на кожну спробу іспиту

1.8.        Графік проведення тестових екзаменів ліцензійних іспитів, який щороку затверджується МОЗ України як і графік повторних перескладань, доводиться студентам Академії деканатом медичного факультету.

2.  Права та обов’язки осіб, які складають ліцензійні іспити

2.1.     У ліцензійному іспиті беруть участь студенти, які за поданням Академії зареєстровані Центром тестування в установленому порядку згідно подання. Підставою для подання є наказ ректора Академії, який виноситься згідно Доповідної записки декана медичного факультету як висновок допуску студента (студентів) за погодженням проректора з навчально-методичної роботи (або особи, що його замінює) з додаванням підтверджуючих письмових матеріалів, які є підставою для складання ліцензійного іспиту «КРОК-1,2».

З цією метою працівники деканату зобов’язаний здійснити заходи перевірки для по допущенню студента (студентів) до ліцензійного іспиту та вияснити, що особа, яка допускається:

–   дійсно є студентом (або останній період навчався як студент) ПВНЗ «МАЕМ» (згідно даних ЄДЕБО);

–   немає академічної заборгованості з освоєння навчальної програми;

–   немає фінансової заборгованості згідно договірних відносин між студентами та Академією;

–   наявність сертифікату «КРОК-1» (при складанні ліцензійного іспиту «КРОК-2»).

На підставі виданого наказу ректором Академії зі студентами, що допущені до другої та третьої спроб на «КРОК-1» та повторної спроби «»КРОК-2» здачі ліцензійних іспитів заключаються договори (відповідальний договірний відділ) та здійснюється оплата в сумі грошових коштів, що затверджується рішенням Вченої ради Академії та затверджуються відповідним наказом ректора Академії. Відсутність оплати згідно договору як і відсутність самого договору між студентом та Академією

є підставою про недопущення студента до здачі ліцензійного іспиту «КРОК-1» (другої та третьої спроби) та іспиту «КРОК-2» (повторної спроби).

2.2.      Студент, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції шодо підтвердження тестового балу в установленому порядку. Контроль та порядок виконання здійснює деканат медичного факультету.

2.3.      Результати ліцензійних іспитів доводять до студентів після їх отримання Академією з центру тестування.

Видача сертифікатів та ведення Реєстру сертифікатів здійснюється Центром тестування. По отриманню сертифікатів наказом ректора визначаються відповідальна особа, та яка несе відповідальність за їх видачу студентам.

2.4.      Деканат медичного факультету письмово ознайомлює студента з його обов’язками. Студент зобов’язаний та повинен знати:

•          ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту;

•          своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;

•          виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;

•          після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;

•          не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників тестування; не порушувати цей Порядок.

•          Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент повинен:

•          не заважати іншим студентам (інтернам) працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки; не порушувати дисципліну;

•          не спілкуватися з іншими студентами (інтернами), не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні; не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;

•          не користуватися та не мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Студент самовільно (без дозволу представника Центру тестування) не може виходити з аудиторії під час проведення ліцензійного іспиту. Якщо студенту необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до туалету, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування вищим навчальним закладом Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл. Вихід студента та його тривалість фіксується у Акті проведення іспиту.

Після повернення до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю заборонених технічних засобів за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця у аудиторії.

Студентам під час іспиту забороняється мати при собі та користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв’язку, пристроями зчитування,

обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

Порушення вимог, передбачених п.2.4. є підставою для припинення іспиту для студентів порушників, про що має бути складений відповідний Акт, що підписується представником ВНЗ та Центру тестування.

Бланк студента, для якого було припинено іспит, у зв’язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а студент отримує за іспит результат «0».

2.5.   У разі порушення вимог, передбачених п. 2.4 студент позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у Акті проведення ліцензійного іспиту.

Бланк відповідей цього студента не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

3.  Роль суб’єктів адміністрування ліцензійних іспитів

3.1.   Згідно діючого законодавства суб’єктами адміністрування ліцензійних іспитів є:

•         Міністерство охорони здоров’я України;

•         Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;

•         Вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань «охорона

*  здоров’я» та заклади післядипломної освіти цих фахівців;

3.2.   Повноваження суб’єктів адміністрування ліцензійних іспитів.

3.2.1.      Міністерство охорони здоров’я України: щороку затверджує графік проведення ліцензійних іспитів; щороку затверджує величини критерію «склав»; здійснює моніторинг за дотриманням процедури проведення ліцензійного іспиту; здійснює заходи щодо покращення якості підготовки студентів у ВНЗ за результатами ліцензійних іспитів як форми зовнішнього оцінювання рівня професійної компетентності; здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3.2.2.      Центр тестування:

•         здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення ліцензійних іспитів; розробляє та впроваджує комплекс програмного забезпечення, що використовується в процесі організації і проведення ліцензійних іспитів;

•         затверджує розроблену експертами Комітетів фахової експертизи структуру змісту тестових екзаменів «Крок» ліцензійних інтегрованих іспитів;

•         формує національні банки ліцензійних іспитів, організовує їх поповнення шляхом залучення ВНЗ для написання тестових завдань, організовує проведення фахової, після екзаменаційної та інші види експертизи тестових завдань;

•         здійснює підготовку, друк та тиражування екзаменаційних буклетів, необхідних для проведення ліцензійних іспитів, із забезпеченням вимог конфіденційності і запобігання несанкціонованому доступу сторонніх осіб до конфіденційних матеріалів та інформації;

•         організовує реєстрацію студенів на складання ліцензійних іспитів за поданням ВНЗ;

•          веде і зберігає базу даних студенів, результатів ліцензійних іспитів та сертифікатів, є її володільцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

•          визначає вимоги щодо облаштування аудиторій, у яких проводяться ліцензійні іспити;

•          залучає Державну фельд’єгерську службу для доставки екзаменаційних матеріалів до ВНЗ та (або) здійснює інші заходи для такої доставки із забезпеченням вимог конфіденційності і запобігання несанкціонованому доступу сторонніх осіб до конфіденційних матеріалів та інформації;

•          залучає поліцію охорони Національної поліції України для забезпечення порядку та громадської безпеки, а також здійснення контролю за наявністю заборонених технічних засобів у аудиторіях під час проведення ліцензійних іспитів. Повноваження представника поліції охорони визначаються Інструкцією з охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України, затвердженої Наказом МОН України від 18.03.2016 №288/189;

•          проводить тестування студентів за різними тестами для різних категорій студентів, може використовувати різні варіанти тестів;

•          здійснює обробку екзаменаційних бланків відповідей, визначає та оприлюднює результати ліцензійних іспитів, дотримуючись вимог цього Порядку;

•          розробляє та видає інформаційні матеріали за результатами складання ліцензійних іспитів;

•          здійснює оформлення та видачу сертифікатів про результати складання ліцензійних іспитів;

•          призначає дату та місце повторного перескладання; здійснює розгляд апеляційних заяв щодо підтвердження тестового балу; скасовує результати ліцензійного іспиту за погодженням з МОЗ України у випадку встановлення несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклету;

•          визначає та аналізує статистичні показники результатів тестування та у випадку їх невалідності інформує про це МОЗ України;

•          здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3.2.3.   Керівництво та деканат медичного факультету Академії:

•          сприяють поширенню інформації про мету та порядок проведення ліцензійних іспитів;

•          забезпечують якісну підготовку студентів до складання ліцензійних іспитів;

•          забезпечують щорічне поповнення банку тестових завдань ліцензійних іспитів; забезпечують участь викладачів-експертів у фаховій, після екзаменаційній та інших видах експертизи тестових матеріалів;

•          подають до Центру тестування реєстраційні дані студентів для їх реєстрації на складання ліцензійних іспитів;

•          надають розподіл студентів по аудиторіях, у яких буде здійснюватися проведення ліцензійних іспитів відповідно до вимог Центру тестування, створюють безпечні умови для учасників тестування;

•          організовують надання, у разі необхідності, медичної допомоги студентам, що складають ліцензійні іспити;

•          створюють електрону та письмову базу даних студентів, що брали участь в ліцензійних іспитах «КРОК-1,2». Декан медичного факультету несе персональну відповідальність за своєчасним внесенням відповідної та достовірної інформації.

•     неналежне оформлення комплекту реєстраційних документів;

•          неможливість створення особливих умов для проходження тестування згідно з

висновком закладу охорони здоров’я;

•          подання замовлення пізніше встановленого строку;

•          порушення вимог діючої нормативної бази.

4.  Взаємодія Академії та Центру тестування по реєстрація студентів на складання ліцензійних іспитів

4.1.     Реєстрація студентів здійснюється Центром тестування за поданням ВНЗ. Реєстрація студентів починається за три місяці до початку іспиту і закінчується не пізніше ніж за чотири тижні до початку проведення іспиту.

4.2.     Академія, яка має ліцензію на підготовку фахівців за відповідним напрямом, у терміни, у порядку та у формі, що визначені Центром тестування, подає до Центру тестування:

замовлення на реєстрацію студентів на іспит, яке подається на бланку ВНЗ (або аркушах, що засвідчені реєстраційним штампом ВНЗ) згідно визначеного Центром тестування шаблоном. Кожна сторінка замовлення завіряється особистим підписом ректора (директора) і печаткою ВНЗ;

реєстраційну форму, що містить відомості про кожного студента для ідентифікації у базі даних (в електронному вигляді у форматі електронних таблиць згідно визначеного Центром тестування шаблону);

супроводжувальний лист, у якому вказаний розподіл студентів по аудиторіях, враховуючи, що іспит для однієї категорії студентів проходить в одну зміну, а студенти розміщуються в аудиторіях через одне посадкове місце.

Дані про студентів, що подаються у замовленні, мають співпадати з відомостями, поданими у електронному вигляді. Оригінал замовлення має бути надісланий до Центру тестування рекомендованим листом або переданий особисто. Якщо до одного з реєстраційних документів студент не включений, Центр тестування його не реєструє та не допускає до складання іспиту.

4.3.     Інформація про зареєстрованого студента вноситься до бази даних Центру тестування для подальшої обробки та персоніфікації результатів складання ліцензійних іспитів. Цьому студенту присвоюється ідентифікаційний код (ГО студента).

4.4.     Внесення змін у реєстраційні дані студентів, що занесені у базу даних Центру тестування, здійснюються виключно на підставі письмового замовлення на зміну реєстраційних даних студентів виключно наказом ректора Академії.

4.5.     У разі потреби створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту особам, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для його складання, ВНЗ крім документів, зазначених у п. 4.2 цього розділу, надають висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов.

4.6.     Центр тестування може відмовити ВНЗ у реєстрації студента. Підставою для прийняття такого рішення є:

5.  Особливості допуску та участі студентів до ліцензійних іспитів

5.1.     До складання іспиту «Крок 1» наказом по Академії допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану, зокрема з дисциплін «Кроку 1». Студенти, які не були допущені на іспит у зв’язку з невиконанням навчального плану, вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини. Вони отримують результат «0», і цей результат зараховується як перша (друга/третя) спроба скласти ліцензійний іспит. Такі студенти не мають права на додаткові складання іспиту «Крок 1». Після ліквідації заборгованості у належні терміни, допуск до іспиту «Крок 1» оформляється окремим наказом по Академії, копія якого передається у Центр тестування для оформлення та подальшого складання ліцензійного іспиту.

5.2.     До складання іспиту «Крок 2» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості по виконанню навчального плану та наявності сертифікатів про складання ліцензійного іспиту «Крок 1».

5.3.     Студенти, які поновлені на навчання відповідно наказу ректора Академії згідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ ректора Академії про зарахування таких студентів до Академія має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними.

5.4.     Студенти, які були відраховані або отримали академічну відпуску перед проведенням ліцензійного іспиту, вилучаються зі списку зареєстрованих студентів’-та не вважаються такими, що не з’явилися. Інформація про відрахування або надання академічної відпуски має надійти до Центру тестування не пізніше ніж за день до проведення ліцензійного іспиту та супроводжуватися відповідними документами. Супровідні документи, які є підставою для вилучення студентів зі списку зареєстрованих студентів, включають:

•         лист від Академії до Центру тестування у довільній формі з проханням зняти

цих студентів з реєстрації внаслідок відрахування або отримання академічної

відпуски за підписом ректора (або проректора), завірений печаткою Академії;

•         копію наказу (наказів) про відрахування або надання академічної відпуски,

завірений печаткою Академії у встановленому порядку.

Якщо така ситуація стосується іспиту «Крок 1», ці студенти не можуть брати участь у наступних перескладаннях у поточному навчальному році.

5.5.     Студенти (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується у загальний результат Академії.

Студенти впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка зі студентської поліклініки (чи завірена студентською поліклінікою) щодо тимчасової непрацездатності (оформлення здійснюється відповідно до п. 2.16 наказу МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4.12.2001 за № 1005/6196 (зі змінами і

доповненнями), згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується завіреною копією листка непрацездатності або довідкою встановленої форми (форма №095/о), що затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012    №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012    за № 661/20974, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого форми № 027/0;

5.6.    Студентам, які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.

5.7.    Студенти, які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини.

5.8.    Студенти, які з поважних причин не можуть проходити тестування за графіком у загальній аудиторії за станом здоров’я, що підтверджується належним чином та листом Академії за підписом ректора або проректора, завіреного печаткою, можуть складати іспит у лікарні у день іспиту або у Центрі тестування за індивідуальним графіком. Про індивідуальне складання іспиту оформлюється Акт відповідної форми.

5.9.    Для студентів з особливими потребами можливо створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту. Умови складання ліцензійного іспиту визначаються індивідуально для кожного студента окремо, залежно від характеру обмежень та стану здоров’я на момент проведення іспиту, що підтверджено документально.

5.10.          Проведення ліцензійного іспиту забезпечують представники Центру тестування та відповідальні особи Академії, які затверджені наказом ректора.

6.  Результати ліцензійних іспитів

6.1.    Результат ліцензійного іспиту представляється у якісній та кількісній формах.

6.2.    Якісний результат ліцензійного іспиту, представлений як «Склав»/ «Не склав», базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до державних стандартів вищої освіти України. Величини критерію «склав» затверджуються МОЗ України.

Кількісний результат ліцензійного іспиту представлений у багатобальній шкалі ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

6.3.    За результатами ліцензійних іспитів Центр тестування готує звітні форми, перелік яких затверджуються Центром тестування,

6.4.    Офіційне оприлюднення результатів студентів ліцензійного іспиту здійснюється Центром тестування впродовж 14 днів шляхом електронного інформування Академії за офіційною адресою, які на протязі доби доводяться деканатом медичного факультету до відома студентів, що приймали участь в здачі ліцензійного іспиту (КРОК-1,2).

6.5.    Результати ліцензійного іспиту вноситься до бази даних Центру тестування та електронної бази в деканаті медичного факультету.

6.6.    При успішному складанні ліцензійного іспиту студенту видається відповідний сертифікат. Оформлення та видача сертифікатів здійснюється у 30-денний термін з

дня оприлюднення результатів іспиту. У випадку неуспішного складання ліцензійного іспиту студент допускається до наступних етапів атестації.

6.7.      Сертифікат заноситься до реєстру сертифікатів фахівців з вищої освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» і є додатком до документа про здобуття вищої освіти відповідного освітнього рівня визначених напрямів підготовки. Сертифікати видаються уповноваженому представнику Академії, про що здійснюється запис у відповідному журналі.

6.8.      У разі втрати або пошкодження Сертифіката студенту може бути виданий дублікат Сертифіката за письмовим поданням клопотання до Центру тестування адміністрації Академії (далі – клопотання). Дублікат сертифіката може бути виданий студенту особисто або представнику адміністрації Академії за наявності клопотання та паспорту.

6.9.      За результатами кожного іспиту у 30-ти денний строк від дати оприлюднення результатів іспиту Центр тестування готує Аналітичну довідку за результатами складання ліцензійного іспиту та публікує її на своєму сайті.

7.  Анулювання та скасування результатів ліцензійних іспитів

7.1.      При порушенні Порядку проведення іспиту представник Центру тестування може припинити складання іспиту для студента у випадках визначених п. 2.4, а також:

•         виявлення під час іспиту у студента або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;

•         виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником Центру тестування;

•         виконання тесту іншою особою;

•         спілкування в процесі роботи над тестом з іншими студентами;

•         списування відповідей на тестові завдання в іншого студента;

•         пошкодження бланків відповідей студента, що унеможливлює їх автоматизовану обробку;

•         неповернення бланків відповідей тестування представнику Центру тестування після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

Рішення про анулювання результатів приймається Центром тестування на підставі записів про порушення Порядку проведення ліцензійного іспиту, зроблених у Акті проведення іспиту, який підписується представником ВНЗ та Центру тестування, а також на підставі виявленого факту порушення Порядку проведення іспиту за результатами аналізу відеоспостереження.

7.2.      У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклету:

•         до початку ліцензійного іспиту – іспит для студентів, які мали проходити тестування за цим тестом, не проводиться та призначається інша дата його складання;

•          після початку проведення ліцензійного іспиту до часу його завершення – результати

іспиту для студентів, які мали проходити тестування за цим тестом, не

оприлюднюються та призначається інша дата його складання.

У цих випадках Центр тестування складає відповідний Акт та невідкладно інформує Академію та МОЗ України. У разі необхідності Центр тестування проводить службове розслідування та звертається до правоохоронних органів.

8.  Процедура оформлення апеляції

8.1.     Студент має право подати апеляцію щодо підтвердження тестового балу (далі – апеляція). Розгляд апеляційних заяв здійснює Центр тестування.

8.2.     Подати апеляцію можуть особи, які проходили тестування та отримали результат «не склав». Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування у результаті порушення процедури не розглядаються.

8.3.     Апеляція щодо тестового балу повинна подаватися не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня оприлюднення результатів іспиту екзаменованим особисто або надсилатися рекомендованим листом. Апеляцію можуть подавати як особи, для яких оформлялися копії бланків відповідей, так і ті, для яких копії не оформлялися.

8.4.     Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім’я директора Центру

тестування. Апеляційна заява повинна містити наступні відомості:                                            прізвище

екзаменованого, адресу місця проживання, назву вищого навчального закладу, місце проведення іспиту (адреса і номер аудиторії), прізвище представника вищого навчального закладу в аудиторії; аргументацію причин, що дають підставу для подачі заяви про апеляцію, чіткий перелік документів, що додаються (якщо вони є).

8.5.     Апеляційна заява до Центру тестування повинна бути завірена ректором Академії, де навчається екзаменований.

8.6.     Усі апеляції розглядаються не пізніше, ніж за ЗО днів з дня оприлюднення результатів ліцензійного іспиту у присутності екзаменованого. Розгляд апеляції полягає у порівнянні бланку відповідей екзаменованого з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат.

8.7.     Після проведення апеляції екзаменований і представник Центру тестування підписують акт звірки результатів, який є остаточним, про що доводиться деканатом медичного факультету Академії студенту письмово (під розпис).

9. Перескладання та повторне складання ліцензійних іспитів

9.1.     Відповідно до чинної нормативної бази студентам, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок 1», дозволяється його повторне складання не більше двох разів протягом поточного семестру.

9.2.     Центр тестування має право проводити перескладання ліцензійних іспитів у визначені ним дати, використовувати різні варіанти тестів, у тому числі сформовані з буклетів попередніх років. При використанні відкритих буклетів, що знаходяться в Академії, студентам, які набрали вище прохідного балу, зараховується результат на рівні мінімального прохідного балу.

Перескладання ліцензійного іспиту проводиться не раніше ніж через тиждень після оприлюднення результатів іспиту. Дати перескладання ліцензійного іспиту повідомляються Центром тестування у Академії відповідним листом.

9.3.    Перескладання проводиться у Центрі тестування, якщо кількість студентів, які не склали ліцензійний іспит в Академії, 20 осіб і менше.

9.4.    Студенти, які одержали незадовільну оцінку на тестовому екзамені «Крок 2», можуть повторно його скласти один раз не раніше ніж через рік протягом трьох років.

Студент, який не склав стандартизований тестовий державний іспит «Крок 2», повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.

9.5.    Студент, що одержав незадовільну оцінку на тестовому ліцензійному іспиті «КРОК-1» (по результатах першої, другої та третьої спроб) та «КРОК-2» (першої спроби) за поданням декана медичного факультету наказом ректора відраховуються з числа студентів Академії.

Transition Eng / Ukr