121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ

про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол № б «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародн академія екології та медицини» к.м.н.,

Грідчін С.В. (Наказ №05 від 24.01.2019 року)

 • Положення розроблено з метою конкретизації                  процедури

формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із циклу вільного вибору (дисциплін за вибором, елективних курсів) для освітнього ступеню «спеціаліст»  за за спеціальностями

«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія», «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» денної (очної) форми навчання.

 • Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу

освіту» (стаття 62, пункт 15) та визначає процедуру проведення та оформлення запису студентів на вивчення блоку вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою           програмою,                                                                             навчальним

планом підготовки, в обсязі, що відповідає типовому та робочому навчальному плану, та передбаченому для даного рівня вищої освіти.

 • Для конкретизації планування та організації навчального процесу

на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план (затверджений Вченою радою академії та відповідним наказом ПВНЗ «МАЕМ»), який формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого                       переліку            вибіркових           дисциплін

(затвердженого МОЗ України).

 • До переліку дисциплін робочого навчального плану входять нормативні дисципліни, що є обов’язковими для вивчення студентами даної спеціальності, та дисципліни вільного вибору (елективні курси, курси за вибором), які студенти обирають самостійно.
 • Навчальні дисципліни за вибором здобувана вищої освіти або

вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом, а також кафедрами Академії з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб           студентів,      посилення їх

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей академії, врахування регіональних потреб тощо.

 • Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «МАЕМ», наказом про затвердження робочих навчальних планів на навчальний рік та наказом про організацію та проведення вивчення курсів за вибором в Академії на навчальний рік.
 • Реалізація вільного вибору студентів передбачає проведення вивчення курсів за вибором зі студентами 1-6 курсів медичних факультету, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету по роботі з іноземними студентами відповідно до затверджених робочих навчальних планів, розкладу занять та графіка навчального процесу, з врахуванням наявності курсу за вибором в затвердженому розкладі занять на осінньо- зимовий або на весняно-літній семестр навчального року.

 

 • Студенти мають право обирати вибіркові дисципліни впродовж всього періоду навчання.
 • Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни, забезпечують підготовку робочих навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.
 • Обсяг кожної вибіркової дисципліни визначається робочим навчальним планом.
 • Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може змінюватись, що відображається у робочому навчальному плані.
 • Вивчення одного курсу за вибором на кожний навчальний рік є обов’язковим для кожного студента. Залік з курсу за вибором враховується при переведенні студента з семестру на семестр.
 • Вивчення курсів за вибором студентами Академії проводиться за затвердженим розкладом навчальних занять.
 1. Порядок реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.
  • Декани факультетів:
   • Проводять з 15 по 25 вересня щороку виробничі збори зі студентами 1-6 курсів медичного факультету, 1-5 курсів стоматологічного факультету, на яких доводять до відома студентів затверджені Вченою радою переліки курсів за вибором на навчальний рік та нормативні вимоги щодо їх вивчення, а саме обов’язковість щорічного вивчення одного елективного курсу для вітчизняних та іноземних студентів та врахування заліку з курсу за вибором при переведенні студентів з семестру на семестр.
   • Надають текст наказу про організацію та проведення вивчення курсів за вибором в Академії на навчальний рік, старостам курсів, потоків і старостам академічних груп для ознайомлення студентів до 15 вересня поточного року.
   • Контролюють відвідування студентами занять з курсів за вибором.
   • Забезпечують своєчасне внесення в навчальні картки студентів інформації про заліки з курсів за вибором.
   • Забезпечують своєчасне надання кафедрам заліково- екзаменаційних відомостей, контролюють своєчасність їх надання кафедрами в деканати.
  • Заступники деканів та куратори ЄКТС всіх курсів факультетів з 15 по 25 вересня щороку:
 • через старост груп та курсів проводять запис студентів за їх заявами

на курси за вибором відповідно до затверджених навчальних планів;

 • складають списки студентів, які бажають вивчати певні курси за

вибором та формують семінарські групи, потоки (вивчення курсів за

вибором можливе при наявності в групі не менше ЗО студентів);

 • списки студентів та кількість навчальних груп узгоджують з відповідними кафедрами, що викладають курси за вибором в осінньо-зимовому або в весняно-літньому семестрах;
 • надають проректору з науково-педагогічної роботи для затвердження розклад занять курсів за вибором;
 • виявляють студентів, які не записались на курси за вибором і додатково доводять до їх відома п. 1.12. цього положення.
  • Завідувачі кафедр Академії:
 • забезпечують складання внутрішньо-кафедрального розкладу занять з курсу за вибором, з урахуванням передбаченого розкладом лекційного курсу, який доводять до відома деканатів факультетів та студентів до 25 вересня поточного року і надають розклад до навчально-методичного відділу;
 • забезпечують вивчення курсів за вибором студентами відповідних факультетів організаційно та методично з 1 жовтня.
  • Начальник навчально-методичного відділу, керівник сектора моніторингу якості освіти контролюють відповідність нормативним вимогам навчально-методичного забезпечення викладання курсів за вибором, виконання розкладу навчальних занять кафедрами Академії.
 1. Порядок внесення змін до Положення.

За необхідності внесення змін до цього Положення пропозиція про них надається на затвердження Вченої ради ПНВЗ «МАЕМ» після погодження з адміністрацією, деканом факультету, представниками студентського самоврядування та профспілки студентів.

Після затвердження Вченою радою Академії начальник навчально- методичного відділу готує оновлене Положення та оприлюднює його на офіційному сайті ПВНЗ «МАЕМ», доводить до відома декана факультету, голови студентського парламенту.

Transition Eng / Ukr