maem.academy.edu@gmail.com

Медично-фармацевтичний коледж

Викладачи Медично-фармацевтичного коледжу

Бірюкова Олена Вікторівна

Посада Викладач
Стаж роботи 5 років
Освіта: 2007р Інститут Екології та медицини м. Київ
Спеціальність: фармація
2011 р Київський Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
Спеціальність: провізор
2012 р Національна медична академія післядипломної освіти лікарів ім. П.Л. Шупика.
Сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація»

Знання та навички:

 • контроль субстанцій та лікарських форм внутрішньо аптечного виготовлення;
 • експресні методи якісного та кількісного хімічного контролю лікарських засобів
 • фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • правила техніки безпеки та охорони праці
 • ферментативні реакції перетворення основних біомолекул в організмі людини
 • хімічні властивості органічних солук

Читає лекції , веде курс:
Неорганічна хімія, Органічна хімія, Аналітична хімія, Фармацевтична хімія, Техніка лабораторних робіт.


Кравченко Ольга Юріївна

Посада в.о. Директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» , викладач.
Стаж роботи 9 років
Освіта: 2009 р. Національний Фармацевтичний Університет м.Харків
Факультет Медично-фармацевтичний
Спеціальність Провізор – косметолог.
2011 р Національна медична академія післядипломної освіти лікарів ім. П.Л. Шупика.
Сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Загальна фармація»

Знання та навички:

 • Контроль якості парфумерно-косметичних засобів та та лікарських форм внутрішньо аптечного виготовлення
 • Клінічна косметологія
 • Фармакокінетика
 • Фармакодинаміка
 • Показання та протипоказання до лікарських засобів
 • Фармацевтична опіка
 • Небезпечні невідкладні стани

Читає лекції, веде курс
Фармакологія, Технологія ліків.

 

Вахмяніна Олена Михайлівна

Посада: Викладач
Стаж роботи 38 років
Освіта: Національний педагогічний університет і.м. М.П. Драгоманова
Вчитель – методист
Читає лекції, веде курс: Історію України, всесвітня історія, соціологія, основи філософських знань, культурологія

Знання та навички:

 • Дослідження ключових проблем історії України
 • Українське державотворення в 1 чверті XX ст
 • Державна охорона історичних пам’яток
 • Міфологічний світогляд
 • Учення Сократа, Платона Розвиток Стародавньої Греції ,Індії Китаю

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МЕДИЧНО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»В 2018 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у Медично-фармацевтичному коледжі Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому до Медично-фармацевтичного коледжу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини в 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – приймальна комісія) відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017  №1377 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році».

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

 вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів);

 вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, форму навчання, курс, строк навчання;

 конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується відповідно до цих Правил. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

 конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

1.2. Прийом на навчання на перший курс за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2016 №419 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2016р. № 691/28821, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 №794 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах».

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти ступеня «молодший спеціаліст» обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Коледж.

1.4.  Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

1.5.Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

1.6. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

2.1. Організацію прийому вступників до Коледжу  здійснює приймальна комісія ПВНЗ «Міжнародна академія еклогії та медицини» (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія еклогії та медицини»(далі – Академія). Головою приймальної комісії Коледжу є ректор Академії. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою Академії  у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Академії оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

2.2.  Ректор Академії та директор Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі, Правил прийому до Коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3.  Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Академії та/або виконання процедур вступної кампанії.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу, як правило, в день прийняття або не пізніше дня, ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ.

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється: за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

ІV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 • Порядок роботи Приймальної комісії Коледжу: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00; у липні - серпні 2018 року: понеділок-субота з 10:00 до 16:00 та неділя з 10:00 до 15:00.
 • Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі базової загальної середньої освіти

Прийом заяв та документів, визначених розділом VІІ цих Правил, починається

з 02 липня 2018 року

Закінчується прийом заяв та документів, визначених розділом VІІ цих Правил

14 липня 2018 року

о 18.00 год.

Вступні іспити проводяться

з 15 липня до 22 липня 2018 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою) із зазначенням рекомендованих до зарахування

24 липня 2018 року

о 12.00 год.

Зарахування вступників відбувається

не пізніше 12.00 год.

2 серпня 2018 року

(додаткове зарахування 30 серпня 2018 року)

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається

з  02 липня  2018 року

Закінчення прийому реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

о 18.00 год.

25 липня 2018 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил  розпочинається

з 12 липня до 22 липня

2018 року

Прийом заяв та документів закінчується

о 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

о 18.00 год. 08 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

Вступні іспити проводяться

з 02 до 07 серпня 2018 року

Співбесіди проводяться

з 02 до 04 серпня  2018 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюються

о 12.00 год.

09 серпня 2018 року

Зарахування вступників відбувається

не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2018 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

30  вересня 2018 року)

4.4. Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1)   12 липня 2018 року;

2)   01 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

1)   о 18 годині

30 жовтня 2018 року;

2)   о 18 годині

27 лютого 2019 року

Строки проведення Коледжем вступних випробувань з іноземцями, особами без громадянства, закордонних українців, біженцями та особами, які потребують додаткового захисту

1)     щопонеділка (у період з 13 липня 2018 року по 30 жовтня 2018 року);

2)     щопонеділка (у період з 02 листопада 2018 року по 27 лютого 2019 року)

Терміни зарахування іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

1)   до 18 години

31 жовтня 2018 року;

2)   до 18 години

28 лютого 2019 року»

 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

5.2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

5.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1377.

Коледж створюює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту.

5.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року);

військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

медична довідка 086/о та лист щеплень;

два конверти з марками по Україні;

дві папки для паперів А4 на зав′язках.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

5.10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у Коледжі, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

 5.11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1.Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання хімія та українська мова не менше 101 бал (2016, 2017 та 2018 років), вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі фахових вступних випробувань.

6.2.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант) та хімія (тести).

6.3 Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмету; П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмету; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту.

6.4. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А ,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа проповну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 1)

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 

VII. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

 • Для проведення  вступних  екзаменів  створюються  екзаменаційні комісії.
 • Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за  шкалою від 100 до  200 балів.
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  Правилами  прийому  мінімального  рівня,  а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 • Апеляції на результати вступних випробувань, що  проведені  Коледжем, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора Коледжу.
 • Відомості щодо  результатів  вступних  екзаменів   формуються  в Єдиній базі.

VIIІ. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ

 • За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу особи:

 - визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 - яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до вищого навчального закладу за результатами співбесіди;

 - особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

  - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

  - у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

 • Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.
 • Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

ІХ.  ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

 • До Коледжу поза конкурсом зараховуються:
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
  • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю),
  • відповідно до Закону  України  «Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в Україні»;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
  • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 • Вступники, які належать  до  категорій,  зазначених  у  пункті  1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Х. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

 • Право на  першочергове  зарахування  до Коледжу мають:
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
  • особи, яким  відповідно  до  Указу  Президента  України   від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення  турботи  про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо  підвищення  життєвого  рівня  населення  у   2008   році» надане таке право;
  • вступники, які продовжують династію лікарів (за умови надання підтверджуючих документів – довідки з місця роботи від батьків, родичів або опікунів).

ХІ ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ

РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

11.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

 1. 3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

 1. 4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Академії.

11.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Коледжу.

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ

11.1.  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формах та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 4.2, 4.3, 4.4 розділу ІV цих Правил Прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1377 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році» та цими Правилами прийому, до Приймальної комісії Коледжу на обраний напрям (спеціальність).

11.2. Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 4.2, 4.3 розділу ІV цих Правил Прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням спеціальності, підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії Академії, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1377 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році» та цими Правилами прийому.

11.3. Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

11.4. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами. 

11.5. За рішенням Приймальної комісії Коледжу в ЄДЕБО вилучаються його заяви  з рейтингових списків за наступними, обраними ним пріоритетами.

11.6. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

11.7. Подані оригінали документів зберігаються в Коледжі протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє Приймальній (відбірковій) комісії Коледжу свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

ХІІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 • Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XI цих Правил.
 • Договір про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 • Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 • Довідка про зберігання оригіналів документів видається Академією на вимогу студента, якщо вони зберігаються в Академії.

XIV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС

 • Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом ІV цих Правил.
 • Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.
 • Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Коледжу за власним бажанням, відраховані з Коледжу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу, про що видається відповідний наказ.
 • На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
 • Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

ХV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 • Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 • Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між Коледжами або закладами вищої освіти, до структури яких входять Коледжі.
 • Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
  Коледжу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 • Коледж обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
 • Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з англійської мови, хімії та біології на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.
 • Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Коледжу на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 • Вимоги Коледжу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на рівень молодшого спеціаліста, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу.
 • Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань Коледжу.
 • Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Коледжу України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

XVІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

 ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ

 • На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 • Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 • Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Академії не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 • Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу.
 • Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
 • Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Додаток 1

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200


1

100

1,1

100

1,2

100

1,3

100

1,4

100

1,5

100

1,6

100

1,7

100

1,8

100

1,9

100

2

100

2,1

101

2,2

102

2,3

103

2,4

104

2,5

105

2,6

106

2,7

107

2,8

108

2,9

109

3

110

3,1

111

3,2

112

3,3

113

3,4

114

3,5

115

3,6

116

3,7

117

3,8

118

3,9

119

4

120

4,1

121

4,2

122

4,3

123

4,4

124

4,5

125

4,6

126

4,7

127

4,8

128

4,9

129

5

130

5,1

131

5,2

132

5,3

133

5,4

134

5,5

135

5,6

136

5,7

137

5,8

138

5,9

139

6

140

6,1

141

6,2

142

6,3

143

6,4

144

6,5

145

6,6

146

6,7

147

6,8

148

6,9

149

7

150

7,1

151

7,2

152

7,3

153

7,4

154

7,5

155

7,6

156

7,7

157

7,8

158

7,9

159

8

160

8,1

161

8,2

162

8,3

163

8,4

164

8,5

165

8,6

166

8,7

167

8,8

168

8,9

169

9

170

9,1

171

9,2

172

9,3

173

9,4

174

9,5

175

9,6

176

9,7

177

9,8

178

9,9

179

10

180

10,1

181

10,2

182

10,3

183

10,4

184

10,5

185

10,6

186

10,7

187

10,8

188

10,9

189

11

190

11,1

191

11,2

192

11,3

193

11,4

194

11,5

195

11,6

196

11,7

197

11,8

198

11,9

199

12

200

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

3168 коментарі

 • Latsonattet
  Latsonattet Середа, 23 травня 2018 02:14

  generic cialis 20mg shape|only for you buy cialis cheap|express cialis delivery|we recommend cialis order|farmaci di cipla cialis uk|commander cialis 1|come comprare cialis in india|cialis prezzo pi249 basso|cialis tabletten testberichte|dove comprare cialis a roma|cialis apotheke niederland|cialis tab c 4 20 m|tablets cialis 20mg|cialis 5 mg cheapest|cialis cheapest price canada|discount cialis tadalafil 20mg|to buy cialis generic|enter site 25mg cialis|is online generic cialis safe|cialis daily sales|generic cialis tadalafil 40mg|zumo de cialis mexico|cialis soft reviews and dosage|forum sildenafil cialis levitr|visit web site cialis canda|cialis pas cher avis|can you buy liquid cialis|vf cialis generico|generic chinese cialis|canadian cialis generic|cheapest cialis 100mg|cialis soft order|uk cheap cialis|order cialis tadalafil|buy cialis with echeck|compre cialispills|lek cialis 20mg|only now canadian drugs cialis|price of cialis walmart|erection packs 10 drugs cialis|how long do cialis 10 mg last|cialis mezza pastigli|click here buy cialis on line|india generic cialis|acheter cialis 5mg|cialis erfahrungen|only now cialis without rx|cialis y hipertensio|wow look it pharmacy cialis|cheapest generic cialis 20mg|cheapest cialis in melbourne|cialis free get|we like it generic cialis|cialis eds apotheke|look there best place cialis|cialis 10 mg pris|effets cialis levitra|cialis 20mg preis tschechien|cialis comprar on line|cialis y para que sirve|where can i buy cheap cialis|cialis euro apotheke|cheap cialis 20mg lilly|precio del cialis en canad|tadalafil generic cialis 5 mg|rx discount cialis|generic cialis cipla walmart|good choice cheap cialis 50mg|cialis discount prices|online cialis in australia|can cialis cause diarrhea|cialis medicinale|lloyds pharmacy cialis|look there cialis uk|cialis real|cialis off market|generic cialis 5mg australia|what is maximum dosage cialis|authentic cialis pills order|cialis if a woman takes it|buy cheap cialis in uk|compresse cialis|cialis 10 o 20 mg|cialis levitra usa|cialis generico en argentina|prescription cialis 5mg|only today pfizer cialis 50mg|achat cialis livraison 24h|cialis vendita in itali|cialis to where|cialis super active online usa|cialis baratos si|the best place legal cialis|cialis 20mg kohlpharm|buy cialis cheapest price|cialis name brand online|cialis generico costa rica|how do i get cialis|wow buy cheap cialis online|very good site cialis canada|buy pfizer cialis online|cialis daily in what mgs|40 mg cialis genricos|cialis vision|acquisto cialis pro|cialis per endometri|cialis e cocaina|cialis generici di cipla|out of high quality cialis|cialis cialis new zealand|cialis daily forum|acheter cialis france forum|cialis generic online uk cheap|cialis 20 a giorni alterni|generic cialis alternatives|cialis 10 o 20 mg precios|cialis erfahrungswert|cialis ne marche pas|we use it cialis|cialis use benefits|cialis niedrige preise|cialis in danemark kaufe|cialis prezzo al pubblico|consultazione di cialis|follow link cialis buy|cialis 20 mg gol|one 200mg cialis pills of|daily cialis 30 day trial|the best choice cialis online|only today cialis master card|best time to take cialis 5mg|cialis nebenwirkungen augen|por ah pastilla de cialis|order cialis really cheap|can you buy generic cialis usa|cialis pagamento contrassegno|tell dr to get cialis|visit web site cialis 20mg|pfizer cialis online|cialis im internet|prix cialis belgique pharmacie|embalaje de muestra de cialis|order 5 cialis|discount cialis black online|tomar cialis sin necesitarl|generic version of cialis|cialis try our ed pak|cialis print ad|cialis professional echeck|cialis kanada bestellen online|how long does cialis take to|cialis 5 mg precio en farmacia|cialis online seri|link for you women cialis|cialis kamagra jelly|prescription prices for cialis|look here buy cialis online us|buy on line cialis 60 mg|comprar cialis al mayoreo|generic cialis online au|cialis shop berli|i use it buying generic cialis|cialis without prescription eu|only for you cialis cost|cialis farmacocinetica|cialis generico line italia|cialis recommended|generic cialis japan|cialis achat en ligne avis|cialis durata rapporto|buying cialis in australia|cialis for sale online canada|cialis canada on line|priligy y cialis juntos|cialis no brasil|cialis in aache|cialis e controindicazion|anything better than cialis|cialis descuento|cialis marke|price for cialis online|foro comprar cialis seguro|cialis overnight shipping uk|generic cialis reviews forum|is online cialis legitimate|natural cialis supplement|cialis rezeptfrei niederlande|generic cialis prescription|cialis 5 mg ricetta prezzo|cialis kaufen mit rezept|buying cialis overseas risk|cialis soft tabs md|soft tab cialis for sale|does liquid cialis work|cialis rckenschmerzen|best place buy cialis|commande cialis franc|cialis que es|acheter cialis 40 m|new zealand generic cialis|cialis online uk forum|medicamento cialis 20 mg|buycialisamericanexpress|just try cialis online canada|cialis ficha tecnica|cialis zollprobleme|look here canada cheap cialis|can you take ibuprofen cialis|what does cialis 5mg cost|suciedad de cialis barata|cialis dosage female|cialis online sterreich|cialis 10 mg wirkung|generic cialis pro reviews|cialis sin receta espaa|order safe generic cialis|cialis comprar en madrid|cialis name brand|florida cialis sublingual|cialis properien|cialis 50 mg best price|buy cialis online from uk|150 generic cialis softtabs|cialis pill sale|prices on cialis 10 mg|cialis 10 mg lilly preis|cialis veritabl|only today cialis order 5 mg|how do i buy cialis in canada|efectos secundarios de cialis|100 mg cialis super active|canadian cialis prescriptions|cialis mdicament pri|cialis off shore|comprare cialis a milan|i use it online us cialis|cialis malaysia price|cialis un par jour|cialis 20mg with warfarin|where to buy cialis 20mg|cialis hchstdosierung|cialis precio en farmacia|compra barata cialis|cialis price in malaysia|look here generic cialis|cialis till kvinnor|cheap cialis generic online uk|cialis nota 75|i use it cialis pfizer|cialis on sale in canada

  [url=http://cialisindq.com/]cialis india[/url]
  generic cialis online

  generic cialis 20mg shape|only for you buy cialis cheap|express cialis delivery|we recommend cialis order|farmaci di cipla cialis uk|commander cialis 1|come comprare cialis in india|cialis prezzo pi249 basso|cialis tabletten testberichte|dove comprare cialis a roma|cialis apotheke niederland|cialis tab c 4 20 m|tablets cialis 20mg|cialis 5 mg cheapest|cialis cheapest price canada|discount cialis tadalafil 20mg|to buy cialis generic|enter site 25mg cialis|is online generic cialis safe|cialis daily sales|generic cialis tadalafil 40mg|zumo de cialis mexico|cialis soft reviews and dosage|forum sildenafil cialis levitr|visit web site cialis canda|cialis pas cher avis|can you buy liquid cialis|vf cialis generico|generic chinese cialis|canadian cialis generic|cheapest cialis 100mg|cialis soft order|uk cheap cialis|order cialis tadalafil|buy cialis with echeck|compre cialispills|lek cialis 20mg|only now canadian drugs cialis|price of cialis walmart|erection packs 10 drugs cialis|how long do cialis 10 mg last|cialis mezza pastigli|click here buy cialis on line|india generic cialis|acheter cialis 5mg|cialis erfahrungen|only now cialis without rx|cialis y hipertensio|wow look it pharmacy cialis|cheapest generic cialis 20mg|cheapest cialis in melbourne|cialis free get|we like it generic cialis|cialis eds apotheke|look there best place cialis|cialis 10 mg pris|effets cialis levitra|cialis 20mg preis tschechien|cialis comprar on line|cialis y para que sirve|where can i buy cheap cialis|cialis euro apotheke|cheap cialis 20mg lilly|precio del cialis en canad|tadalafil generic cialis 5 mg|rx discount cialis|generic cialis cipla walmart|good choice cheap cialis 50mg|cialis discount prices|online cialis in australia|can cialis cause diarrhea|cialis medicinale|lloyds pharmacy cialis|look there cialis uk|cialis real|cialis off market|generic cialis 5mg australia|what is maximum dosage cialis|authentic cialis pills order|cialis if a woman takes it|buy cheap cialis in uk|compresse cialis|cialis 10 o 20 mg|cialis levitra usa|cialis generico en argentina|prescription cialis 5mg|only today pfizer cialis 50mg|achat cialis livraison 24h|cialis vendita in itali|cialis to where|cialis super active online usa|cialis baratos si|the best place legal cialis|cialis 20mg kohlpharm|buy cialis cheapest price|cialis name brand online|cialis generico costa rica|how do i get cialis|wow buy cheap cialis online|very good site cialis canada|buy pfizer cialis online|cialis daily in what mgs|40 mg cialis genricos|cialis vision|acquisto cialis pro|cialis per endometri|cialis e cocaina|cialis generici di cipla|out of high quality cialis|cialis cialis new zealand|cialis daily forum|acheter cialis france forum|cialis generic online uk cheap|cialis 20 a giorni alterni|generic cialis alternatives|cialis 10 o 20 mg precios|cialis erfahrungswert|cialis ne marche pas|we use it cialis|cialis use benefits|cialis niedrige preise|cialis in danemark kaufe|cialis prezzo al pubblico|consultazione di cialis|follow link cialis buy|cialis 20 mg gol|one 200mg cialis pills of|daily cialis 30 day trial|the best choice cialis online|only today cialis master card|best time to take cialis 5mg|cialis nebenwirkungen augen|por ah pastilla de cialis|order cialis really cheap|can you buy generic cialis usa|cialis pagamento contrassegno|tell dr to get cialis|visit web site cialis 20mg|pfizer cialis online|cialis im internet|prix cialis belgique pharmacie|embalaje de muestra de cialis|order 5 cialis|discount cialis black online|tomar cialis sin necesitarl|generic version of cialis|cialis try our ed pak|cialis print ad|cialis professional echeck|cialis kanada bestellen online|how long does cialis take to|cialis 5 mg precio en farmacia|cialis online seri|link for you women cialis|cialis kamagra jelly|prescription prices for cialis|look here buy cialis online us|buy on line cialis 60 mg|comprar cialis al mayoreo|generic cialis online au|cialis shop berli|i use it buying generic cialis|cialis without prescription eu|only for you cialis cost|cialis farmacocinetica|cialis generico line italia|cialis recommended|generic cialis japan|cialis achat en ligne avis|cialis durata rapporto|buying cialis in australia|cialis for sale online canada|cialis canada on line|priligy y cialis juntos|cialis no brasil|cialis in aache|cialis e controindicazion|anything better than cialis|cialis descuento|cialis marke|price for cialis online|foro comprar cialis seguro|cialis overnight shipping uk|generic cialis reviews forum|is online cialis legitimate|natural cialis supplement|cialis rezeptfrei niederlande|generic cialis prescription|cialis 5 mg ricetta prezzo|cialis kaufen mit rezept|buying cialis overseas risk|cialis soft tabs md|soft tab cialis for sale|does liquid cialis work|cialis rckenschmerzen|best place buy cialis|commande cialis franc|cialis que es|acheter cialis 40 m|new zealand generic cialis|cialis online uk forum|medicamento cialis 20 mg|buycialisamericanexpress|just try cialis online canada|cialis ficha tecnica|cialis zollprobleme|look here canada cheap cialis|can you take ibuprofen cialis|what does cialis 5mg cost|suciedad de cialis barata|cialis dosage female|cialis online sterreich|cialis 10 mg wirkung|generic cialis pro reviews|cialis sin receta espaa|order safe generic cialis|cialis comprar en madrid|cialis name brand|florida cialis sublingual|cialis properien|cialis 50 mg best price|buy cialis online from uk|150 generic cialis softtabs|cialis pill sale|prices on cialis 10 mg|cialis 10 mg lilly preis|cialis veritabl|only today cialis order 5 mg|how do i buy cialis in canada|efectos secundarios de cialis|100 mg cialis super active|canadian cialis prescriptions|cialis mdicament pri|cialis off shore|comprare cialis a milan|i use it online us cialis|cialis malaysia price|cialis un par jour|cialis 20mg with warfarin|where to buy cialis 20mg|cialis hchstdosierung|cialis precio en farmacia|compra barata cialis|cialis price in malaysia|look here generic cialis|cialis till kvinnor|cheap cialis generic online uk|cialis nota 75|i use it cialis pfizer|cialis on sale in canada

 • Dudenkovaattet
  Dudenkovaattet Вівторок, 22 травня 2018 20:56

  viagra online secure delivery|nmero ntaviagra|viagra gum|viagra erfahrungen erfahrung|buy viagra london shops|viagra what does it cost|cheap canadian generic viagra|viagra tablets in vijayawada|viagra sale asda|where can i get viagra online|only today free viagra sample|australian viagra laws|buy generic viagra gel|cialis ou viagra prix|receta para comprar viagra|buy viagra czech republic|viagra viro|anybody tried generic viagra|buy 1 pill viagra online uk|viagra ou acheter|viagra china wholesale|viagra aux herbes horn|viagra 75 cent per 100mg|viagra generic vs|viagra testimonials forums|female viagra in bangalore|viagra britnico genrico|viagra young men safe|look here viagra mail order uk|i use it buy viagra online usa|viagraonline dk trustpilot|in viagra buy where canada to|viagra uk buy online|viagra sterreich rezeptfrei|best sources viagra|viagra online cheap|viagra e cialis farmaci|viagra vs cialis which better|pills similar to viagra uk|look here viagra products|viagra soft 100mg cheep|viagra substitute|el coste de viagra|farmacias de viagra en canad|lowest viagra price online|effective generic viagra|viagra lnger sex|playboy viagra for sale|buy viagra for women online|viagra y disfuncion erecti|safest viagra online|cheap viagra nottingham|soft generic viagra in dollar|when fruits viagra work best|viagra for you|viagra generico marcas|cost of mail viagra soft|cost of viagra at lloyds|cheap viagra journals quizilla|viagra uk overnight shipping|buy viagra uk fast delivery|buy viagramiami|info viagra|viagra delivery buy online|viagra pour femme forum|can i take viagra with norvasc|pharmacy australia viagra|viagra refill cost|how much is viagra cost|viagra sevilla sin receta|pfizer viagra einkaufspreis|generic viagra precautions|viagra online ads|viagra di sconto|we like it viagra to buy|viagra after bypass surgery|cnadian viagra india|cut viagra in can half pills|viagra generika preise|ventes de viagra en inde|places to buy viagra bali|only here generic viagra pill|viagra and generic drug|how to use viagra pills|genaric wholesale viagra|viagra generico indio online|viagra professional sale|viagra prise|ordre viagra canada|viagra uk online no|el viagra generico|viagra price per pill cvs|canada viagra 5mg|how to buy viagra sydney|viagra ups|aquista viagra|generic viagra cost at walmart|prescribing information viagra|le viagra c quoi|viagra canadian safe supplier|is generic viagra for real|viagra generico alcohol|cuanto vale viagra|genericos viagra ecuador|viagra auf rechnung|viagra in pakistan and price|titan gold viagra tablet price|link for you 100mg viagra cost|i use it buy viagra now|costo del viagra in farmacia|i use it viagra tadalafil|buying viagra on ebay|click now 100mg viagra cost|how to buy brand viagra uk now|cialis viagra de cot|shop in glasgow sells viagra|order viagra south africa|yahoo answers generic viagra|need prescription viagra uk|comprar viagra en paraguay|viagra y otras drogas|online viagra prescriptions|viagra sofortlieferung|the best place ordering viagra|buying viagra hyderabad|canada illegal online viagra|viagra venta precio|compra de viagra femenino|prix du viagra en belgique|viagra from a vipps pharmacy|is thre a generic viagra|safe dosage viagra|try it viagra 100 mg|can you buy viagra qatar|viagra dure effet|viagra shops in pakistan|buy viagra generics nl|potenzmittel viagra test|viagra aus indien erfahrungen|100mg viagra online|viagra en achete|viagra onlineshop ohne rezept|viagra tablet use|precios viagra pavo|gilf uses viagra|viagra fur die frau|cost per pill viagra 20 mg|order cheap viagra fast|25mg generic viagra online|buy viagra beer|viagra y otros|quel son les effet du viagra|viagra date 2012 expiration|viagra da lavoro|viagra livraison escompte|viagra quand on est jeun|viagra cz|online viagra ireland|viagra apotheke kosten|viagra eyaculacion ereccion|herbal viagra alternative|viagra di vendita|venta viagra pills fm biz|viagra sale ontario|the viagra diaries free epub|farmacias india viagra|viagra substitute for women|viagra in bali|how to buy viagra from india|viagra pagamento al corriere|viagra naturale ebay|viagra jelly im internet|viagra recreational forum|where to get viagra at kerala|look there viagra sales|where viagra to buy in|viagra phone orders|la farmacia di va ha viagra|only now selling viagra online|generische marke viagra|viagra proberen|buy viagra spain|where can i order real viagra|achat viagra en espagne|wow cheap quality viagra|only here viagra generic india|cheap genuine viagra for sale|order viagra online singapore|viagra order uk|how to buy viagra in nyc|where in canada buy viagra|dapoxetine viagra online|super premium generic viagra|cumpar viagra online|viagra 100mg kapseln|webmd viagra|viagra canadien professionnel|potenzmittel viagra cialis|we recommend natural viagra|viagra canadian|viagra pfizer verkauft|viagra 100mg pfizer|can you buy viagra in pattaya|viagra order phone number|brand name viagra sale|buy viagra tablets|viagra 30 discount|try it viagra sales uk|on viagra no line|frau viagra pille|why men use viagra|women viagra study|viagra kaufen de|cost generic viagra canada|buy viagra in uk shops|kann man viagra bestellen|viagra generic buy online|vrai chantillon viagra|getting best out of viagra|viagra quick uk delivery|viagra online risiko|is generic viagra available|comprar viagra levitra|viagra generika 25mg|achat viagram|cheap viagra 100mg uk only|viagra free sample canada|viagra bestellen internet|achat viagra pfizer discount|viagra chemist australia|viagra prezzo pfize|cialis vs viagra|viagra online forums|best viagra sites uk|porzellan viagra cialis kauf|viagra skutki uboczne|best viagra purchase online|generic name of viagra|viagra gold salg|viagra 50mg cos|befor after viagra|get viagra drug online|canada generic viagra safe|pfizer viagra samples|pfizer viagra 100mg sildenafil|online rx viagra|viagra femme gold ma|vente viagra livraison rapid|pfizer viagra 50mg reviews|soft 100mg tabs viagra

  [url=http://viagrayte.com/]buy viagtra[/url]
  viagra

  viagra online secure delivery|nmero ntaviagra|viagra gum|viagra erfahrungen erfahrung|buy viagra london shops|viagra what does it cost|cheap canadian generic viagra|viagra tablets in vijayawada|viagra sale asda|where can i get viagra online|only today free viagra sample|australian viagra laws|buy generic viagra gel|cialis ou viagra prix|receta para comprar viagra|buy viagra czech republic|viagra viro|anybody tried generic viagra|buy 1 pill viagra online uk|viagra ou acheter|viagra china wholesale|viagra aux herbes horn|viagra 75 cent per 100mg|viagra generic vs|viagra testimonials forums|female viagra in bangalore|viagra britnico genrico|viagra young men safe|look here viagra mail order uk|i use it buy viagra online usa|viagraonline dk trustpilot|in viagra buy where canada to|viagra uk buy online|viagra sterreich rezeptfrei|best sources viagra|viagra online cheap|viagra e cialis farmaci|viagra vs cialis which better|pills similar to viagra uk|look here viagra products|viagra soft 100mg cheep|viagra substitute|el coste de viagra|farmacias de viagra en canad|lowest viagra price online|effective generic viagra|viagra lnger sex|playboy viagra for sale|buy viagra for women online|viagra y disfuncion erecti|safest viagra online|cheap viagra nottingham|soft generic viagra in dollar|when fruits viagra work best|viagra for you|viagra generico marcas|cost of mail viagra soft|cost of viagra at lloyds|cheap viagra journals quizilla|viagra uk overnight shipping|buy viagra uk fast delivery|buy viagramiami|info viagra|viagra delivery buy online|viagra pour femme forum|can i take viagra with norvasc|pharmacy australia viagra|viagra refill cost|how much is viagra cost|viagra sevilla sin receta|pfizer viagra einkaufspreis|generic viagra precautions|viagra online ads|viagra di sconto|we like it viagra to buy|viagra after bypass surgery|cnadian viagra india|cut viagra in can half pills|viagra generika preise|ventes de viagra en inde|places to buy viagra bali|only here generic viagra pill|viagra and generic drug|how to use viagra pills|genaric wholesale viagra|viagra generico indio online|viagra professional sale|viagra prise|ordre viagra canada|viagra uk online no|el viagra generico|viagra price per pill cvs|canada viagra 5mg|how to buy viagra sydney|viagra ups|aquista viagra|generic viagra cost at walmart|prescribing information viagra|le viagra c quoi|viagra canadian safe supplier|is generic viagra for real|viagra generico alcohol|cuanto vale viagra|genericos viagra ecuador|viagra auf rechnung|viagra in pakistan and price|titan gold viagra tablet price|link for you 100mg viagra cost|i use it buy viagra now|costo del viagra in farmacia|i use it viagra tadalafil|buying viagra on ebay|click now 100mg viagra cost|how to buy brand viagra uk now|cialis viagra de cot|shop in glasgow sells viagra|order viagra south africa|yahoo answers generic viagra|need prescription viagra uk|comprar viagra en paraguay|viagra y otras drogas|online viagra prescriptions|viagra sofortlieferung|the best place ordering viagra|buying viagra hyderabad|canada illegal online viagra|viagra venta precio|compra de viagra femenino|prix du viagra en belgique|viagra from a vipps pharmacy|is thre a generic viagra|safe dosage viagra|try it viagra 100 mg|can you buy viagra qatar|viagra dure effet|viagra shops in pakistan|buy viagra generics nl|potenzmittel viagra test|viagra aus indien erfahrungen|100mg viagra online|viagra en achete|viagra onlineshop ohne rezept|viagra tablet use|precios viagra pavo|gilf uses viagra|viagra fur die frau|cost per pill viagra 20 mg|order cheap viagra fast|25mg generic viagra online|buy viagra beer|viagra y otros|quel son les effet du viagra|viagra date 2012 expiration|viagra da lavoro|viagra livraison escompte|viagra quand on est jeun|viagra cz|online viagra ireland|viagra apotheke kosten|viagra eyaculacion ereccion|herbal viagra alternative|viagra di vendita|venta viagra pills fm biz|viagra sale ontario|the viagra diaries free epub|farmacias india viagra|viagra substitute for women|viagra in bali|how to buy viagra from india|viagra pagamento al corriere|viagra naturale ebay|viagra jelly im internet|viagra recreational forum|where to get viagra at kerala|look there viagra sales|where viagra to buy in|viagra phone orders|la farmacia di va ha viagra|only now selling viagra online|generische marke viagra|viagra proberen|buy viagra spain|where can i order real viagra|achat viagra en espagne|wow cheap quality viagra|only here viagra generic india|cheap genuine viagra for sale|order viagra online singapore|viagra order uk|how to buy viagra in nyc|where in canada buy viagra|dapoxetine viagra online|super premium generic viagra|cumpar viagra online|viagra 100mg kapseln|webmd viagra|viagra canadien professionnel|potenzmittel viagra cialis|we recommend natural viagra|viagra canadian|viagra pfizer verkauft|viagra 100mg pfizer|can you buy viagra in pattaya|viagra order phone number|brand name viagra sale|buy viagra tablets|viagra 30 discount|try it viagra sales uk|on viagra no line|frau viagra pille|why men use viagra|women viagra study|viagra kaufen de|cost generic viagra canada|buy viagra in uk shops|kann man viagra bestellen|viagra generic buy online|vrai chantillon viagra|getting best out of viagra|viagra quick uk delivery|viagra online risiko|is generic viagra available|comprar viagra levitra|viagra generika 25mg|achat viagram|cheap viagra 100mg uk only|viagra free sample canada|viagra bestellen internet|achat viagra pfizer discount|viagra chemist australia|viagra prezzo pfize|cialis vs viagra|viagra online forums|best viagra sites uk|porzellan viagra cialis kauf|viagra skutki uboczne|best viagra purchase online|generic name of viagra|viagra gold salg|viagra 50mg cos|befor after viagra|get viagra drug online|canada generic viagra safe|pfizer viagra samples|pfizer viagra 100mg sildenafil|online rx viagra|viagra femme gold ma|vente viagra livraison rapid|pfizer viagra 50mg reviews|soft 100mg tabs viagra

 • viagra
  viagra Понеділок, 21 травня 2018 02:40

  R1lD7Dpu Stor 3CQ1VuMHsHvIm9hIrGCd

 • buy cialis online
  buy cialis online Понеділок, 21 травня 2018 02:40

  bGQIBBFC4e Ener E3n2QvIQt7cUHHEisdop

 • nike classic cortez leopard printed shoes
  nike classic cortez leopard printed shoes Неділя, 20 травня 2018 21:30

  nike lebron 13 wine red gold shoes,nike air huarache run ultra borgoña blanconike air huarache blanco,damänner asics gel lyte 5 schwarz orange,nike air max 1 premium pendleton id by kjd,nike x concepts dunk high premium sb qs holy grail 313171,under armour curry one low graphite metallic silver black
  nike classic cortez leopard printed shoes http://www.joseliebana.com/nike-classic-cortez-leopard-printed-shoes-shoesm

 • shoes air max grey white nike air max 90 nike air max essential
  shoes air max grey white nike air max 90 nike air max essential Неділя, 20 травня 2018 21:30

  nike cortez classic leather premium black grey whole weekend 20,uomo nike air force one basse grigie viola,air jordan 14 retro low laneyair jordan 11 space jam red,nike air max command white night factor,nike air zoom pegasus 33 red,nikerun.ml on. women nike
  shoes air max grey white nike air max 90 nike air max essential http://www.dogpalaceusa.com/shoes-air-max-grey-white-nike-air-max-90-nike-air-max-essential-shoesm

 • nike hyperdunk 2016 mens
  nike hyperdunk 2016 mens Неділя, 20 травня 2018 21:30

  womens nike air force 1 hi premium white white white,nike cortez women nylon shoes pink white for sale,nike air max 90 womens metallic gold foil,adidas eqt support adv triple pink,adidas zx flux weave chaussures blanc gris noir,nike internationalist khaki damennike internationalist damen khaki
  nike hyperdunk 2016 mens http://www.romshark.com/nike-hyperdunk-2016-mens-shoesm

 • nike internationalist damen royal purpurn dusk laufschuhe
  nike internationalist damen royal purpurn dusk laufschuhe Неділя, 20 травня 2018 21:30

  704517 100 nike wmns air force 1 low iridescent pearl white metallic,nike dunk sky hi essential womens shoe. nike,nike shox deliver mujeres negro blanco,nike air max hyperaggressor mens basketball shoes black photo blue,adidas superstar x motown records,puma trinomic r698 black white
  nike internationalist damen royal purpurn dusk laufschuhe http://www.salvosupply.com/nike-internationalist-damen-royal-purpurn-dusk-laufschuhe-shoesm

 • nikelab air jordan 1 x dsm 06
  nikelab air jordan 1 x dsm 06 Неділя, 20 травня 2018 21:30

  nike air max 2017 kpu rose noir femme chaussures,nike zoom air terra sertig,free tr 5. nike free tr 5 flyknit,nike wmns air max 95 zen venti boots,2014 new nike dunk sky high heels for women gray orange,other stories nike air force 1 upstep suede
  nikelab air jordan 1 x dsm 06 http://www.robaxglass.com/nikelab-air-jordan-1-x-dsm-06-shoesm

 • new nike cortez leather men shoes white gold
  new nike cortez leather men shoes white gold Неділя, 20 травня 2018 21:30

  mens asics royal yellow gel kayano 21,nike free trainer 5.0 v6 week zero oregon ducks,nike roshe run hi sneakerboot womens shoe,good guys doll nike sb dunk custom sneaker 1,11 uk adidas zx750 m21382 mens sneakers casual shoes green zb817,nike free train connect volt
  new nike cortez leather men shoes white gold http://www.balashiksha.com/new-nike-cortez-leather-men-shoes-white-gold-shoesm

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається