maem.academy.edu@gmail.com

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена відповідно до рішення Вченої ради ВПМЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; кафедра є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом МАЕМ.

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – кандидат філологічних наук Дударенко Людмила Валеріївна

dudarenko

Загальна інформація про кафедру

На сучасному етапі розбудови незалежної, демократичної, правової Української держави нагальною справою української спільноти виступає проблема перегляду і переосмислення світоглядних орієнтацій; значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів і методів формування у студентської молоді якісно нового мислення та високого рівня національної самосвідомості.
Відтак, актуальним завданням для вищої освіти є формування потужної еліти нації, патріотичної, високоморальної, творчо активної, яка виявлятиме свою громадську позицію, прагнутиме до самореалізації. У зв’язку з цим роль соціогуманітарного знання як важливого чинника у процесі формування висококваліфікованого й високоморального фахівця, гармонійної, цілісної, національно свідомої, патріотично спрямованої, громадсько-активної особистості зростає.
Формування спеціаліста нині, в умовах гібридної війни, – це не просто передавання знань, практичних умінь і навичок, а передусім виховання розуму, формування світогляду, переконань, моральних цінностей і принципів, естетичних смаків і вподобань. Наукою ж доведено, що навчання й виховання – процес нероздільний та глибоко національний за суттю, змістом і характером. А тому організація освітнього процесу на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін має на меті формування і розвиток такої особистості, якій буде притаманна готовність до виконання, окрім професійного, громадянського та конституційного обов’язків із захисту національно-державних інтересів, незалежності та цілісності України, утвердження її суверенітету.
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін функціонує у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» від часу створення ВУЗу. Становленню кафедри сприяла науково-викладацька діяльність професора, доктора наук Салюти М. Ю., професора, доктора наук Стадника М. М., професора, доктора наук Костинської Н.Є., професора, доктора наук Якимця В. М., професора, доктора наук Ярош Н. П., професора, доктора наук Абдуллаєва Ф. Р. Нині на кафедрі працюють чотири професори, чотири доценти. Викладання студентам англомовної форми навчання забезпечують 7 викладачів.
Провідна наукова тематика роботи кафедри відповідає спрямованості наукової діяльності МАЕМ – «Екологічна медицина, гігієна і медицина навколишнього середовища: стан і перспективи розвитку». У контексті даної наукової проблематики організована діяльність студентського наукового товариства, яку скоординовує старший викладач Назаренко І. Л., у центрі професійних та наукових інтересів якої проблема впливу бойової психічної травми на психологічний стан військовослужбовців.
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює із студентською радою, організовуючи діяльність інформаційного центру, освітні екскурсії та спортивні змагання.

Метою навчально-виховної роботи кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є реалізація Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», яка передбачає «утвердження людини як найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття її здібностей та засвоєння різноманітніх освітніх потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи».

Світоглядні основи навчально-виховного процесу:

 • соціокультурний контекст інноваційної діяльності;
 • розвиваюча культурологічна домінанта;
 • відхід від традиційних парадигм мислення в умовах медіатехнологій, глобалізації, інформатизації, мультикультуризації;
 • поєднання гуманістичної і медичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, класичної спадщини та сучасних досягнень наукової думки;
 • органічний зв’язок з національною історією, культурою, національною традицією;
 • свобода вибору цінностей, реалізація можливостей саморозвитку;
 • гуманізація міжособистісних відносин;
 • орієнтування на майбутнє;
 • корпоративна культура.

З огляду на поставлену мету визначені наступні завдання навчально-виховної роботи:

 • забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансполяції культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних і світових зразків;
 • формування світоглядної, правової, моральної, політичної, економічної, екологічної культури;
 • примноження інтелектуального та духовного потенціалу;
 • усебічний розвиток особистості, зорієнтованої на гуманістичні цінності й настанови професійної лікарської етики та деонтології;
 • формування у студентів інноваційного мислення, здатностей до творчої самореалізації, становлення їх фізичного і морального здоров’я;
 • створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень вітчизняної і світової науки, стандартів вищої освіти;
 • всебічна підготовка до життя в глобалізованому інформаційному просторі;
 • забезпечення ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних і соціальних функцій;
 • формування гнучкості, мобільності, конкурентоздатності, умінь інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • навчання цілеспрямованого використання свого потенціалу в пізнавальній сфері, для самореалізації в професійному й особистому плані і в інтересах суспільства;
 • формування світогляду, переконань, цінностей, які забезпечують реалізацію «життєвих проектів» студентів;
 • формування мовної компетентності та комунікативної культури майбутніх лікарів;
 • вибудовування навчального процесу на основі практичної діяльності.

Напрямки методичної роботи:

 • розробка навчальних та робочих програм з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 • розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання (РСС) студентів та технологій організації самостійної роботи (СРС) відповідно до Положення про рейтингову систему;
 • підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів;
 • упровадження в навчальний процес нових форм, методів та інноваційних мультимедійних технологій, розробка відповідного методичного забезпечення;
 • проведення науково-методичних семінарів викладачів;
 • підготовка навчально-методичної документації, дидактичних матеріалів;
 • вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Напрямки наукової роботи:

 • підготовка та публікування наукових статей у фахових виданнях;
 • виступи на наукових конференціях, публікування тез доповідей;
 • робота над дисертаціями, підготовка до захисту;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій;
 • організація та проведення наукових семінарів;
 • керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються на науково-практичних конференціях;
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

Нові методики навчання:

 1. Інтегративні методики – розвиток смислових асоціацій (Іноземна мова /Українська мова (за професійним спрямуванням) / Латинська мова та медична термінологія / Історія медицини).
 2. Інтерактивні методики:
  - проблемна лекція (Філософія, Епідеміологія, Гігієна та екологія);
  - лекція із запланованими помилками (Історія України та української культури);
  - розв’язання соціально-психологічних завдань (Основи біоетики та біобезпеки. Психологія спілкування);
  - дискусія (Історія медицини);
  - проектна технологія (Соціальна медицина та організація охорони здоров’я);
  - проблемне навчання (Правознавство, Економіка охорони здоров’я;
  - випереджальна самостійна робота (Українська мова (за професійним спрямуванням));
  - робота в командах (БЖД, основи охорони праці. Цивільний захист).
 3. Моделювання глобальних процесів (Економіка охорони здоров’я. Біостатистика).
 4. Графічне моделювання біосоціальних процесів (Біоетика).
 5. Психотренінги (Основи психології. Основи педагогіки).
 6. Елементи ігрових навчальних технологій:
  - розігрування рольових ситуацій (Психологія сприйняття людини людиною. Іноземна мова. Деонтологія в медицині).

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Латинська мова та медична термінологія.
 2. Іноземна мова.
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 5. Історія України та української культури.
 6. Історія медицини.
 7. Фізичне виховання.
 8. Філософія.
 9. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці.
 10. Основи біоетики та біобезпеки.
 11. Соціальна медицина, організація охорони здоров’я. 
 12. Психологія спілкування.
 13. Деонтологія в медицині.
 14. Гігієна та екологія.
 15. Медична інформатика.
 16. Епідеміологія.
 17. Епідеміологія та принципи доказової медицини.
 18. Світові цивілізації.
 19. Етичні проблеми в медицині.
 20. Біоетика.
 21. Біостатистика.
 22. Економіка охорони здоров’я.
 23. Охорона праці в галузі.

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

П.І.Б. викладача Дисципліни
1 Дударенко Людмила Валеріївна, зав. кафедри, 
кандидат філологічних наук
Українська мова (за професійним спрямуванням) (англ. мовою)
Основи психології. Основи педагогіки
Психологія спілкування
2 Абдуллаєв Фархад
Рустемович, професор, 
доктор медичних наук
Епідеміологія
3 Руль Юрій Володимирович,
професор, 
кандидат медичних наук
Гігієна та екологія
4 Ярош Наталія
Петрівна, професор, доктор наук з державного управління
Соціальна медицина, організація охорони здоров’я
5 Буцька Лідія Володимирівна, професор, кандидат медичних наук Охорона праці в галузі (англ. мовою)
БЖД, основи охорони праці (англ. мовою)
6 Дудник Світлана 
Валеріївна, доцент, 
кандидат медичних наук
Соціальна медицина (англ. мовою)
Гігієна та екологія (англ. мовою)
Біостатистика (англ. мовою)
7 Зеленцова Світлана Миколаївна, доцент, 
кандидат історичних наук
Філософія
Історія України
Історія української культури (англ. мовою)
Світові цивілізації (англ. мовою)
Етичні проблеми в медицині (англ. мовою)
8 Салюта Юлія Михайлівна,
доцент, кандидат економічних наук
Економіка охорони здоров’я
9 Щербакова
Анна Вікторівна, доцент, кандидат педагогічних наук
Іноземна мова
Історія медицини (англ. мовою) 
Латинська мова (англ. мовою)
Біоетика (англ. мовою)
10 Назаренко Ірина 
Леонідівна, ст. викладач
Деонтологія в медицині
Історія медицини
11 Нам’ятов Олег 
Васильович, ст. викладач
БЖД, основи охорони праці.
Цивільний захист.
Основи біоетики та біобезпеки.
Охорона праці в галузі
12 Брантова Олена 
Іванівна, викладач
Латинська мова та медична термінологія
13 Гладкий Ігор 
Васильович, викладач
Фізичне виховання
14 Пащенко Надія 
Василівна, викладач
Медична інформатика

 

 Дударенко Людмила Валеріївна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького. Стаж науково-педагогічної діяльності – з 1999 року.
Автор робочих програм, лекційних курсів та методичних матеріалів з дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів україномовної та англомовної форм навчання), «Основи психології. Основи педагогіки», розробник індивідуальної програми елективного курсу «Психологія сприйняття людини людиною».
Автор статей з історії української модерністської лірики та монографії «Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри» (2009); навчально-методичних посібників «Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів медичного факультету», «Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів англомовної форми навчання)» та «Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» для студентів медичного факультету».
Коло наукових інтересів: герменевтика, соціолінгвістика, педагогіка вищої школи, екологічне виховання.

Останні публікації:

 1.  Дударенко Л.В. Мультикультурализм: понятие и трактовки на фоне европейских реалий // РЭЛГА. - 2015. - №14(302). - 5 декабря (0,5).
 2.  Дударенко Л.В. Идея мультикультурализма и подготовка кадров в Европе/ Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования XXI века: пед. чтения, посвящ. Году литературы в РФ (Воронеж, 17 дек. 2015 г.): сб. ст. / департамент образования, науки и молодеж. политики Воронеж. обл., Воронеж. гос. пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж: ВГПГК, 2015. – Ч. 1. - С. 186-190 (0,3).
 3.  Дударенко Л.В. Есть ли в будущем шансы на успех неомультикультурализма? / Этнопедагогический ежегодник. - Выпуск 8. - 2015 г.– Чебоксары, НИИ Этнопедагогики им. академика РАО Г. Н. Волкова, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2015. – С. 214-220 (0.5).
 4. Дударенко Л.В. Екологічні та інші прогнози на ХХІ століття / Новітні чинники впливу на формування особистості студента – майбутнього лікаря: Матеріали ХVІ міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 23 березня 2016 р. – К.: ПВНЗ КМУ УАНМ, 2016. – C. 33-35 (0.3).
 5. Дударенко Л.В. Деякі аспекти застосування системно-синергетичного підходу в освітньому просторі / Сучасні парадигми вищої медичної освіти: Матеріали ХV міжн. наук.-практ. конференції, Київ, 25 березня 2015 р. – К.; КМУ УАНМ, 2015. – C. 52-54 (0.4).
 6. Дударенко Л. Межі звернення до знань про минуле у передбаченні майбутнього системи освіти // Вища школа. - 2016. - №10(147). - С. 45-53.
 7. Дударенко Л. Напрямки подальшої екологізації середньої та вищої освіти // Вища школа. - 2016. - №6(143). - С.40-50.
 8. Дударенко Л.В. Екологічний аспект побудови майбутнього України / Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: Матеріали Всеукр. наук. конференції, Дніпропетровськ, 29-30 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ; ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016. – C. 92-94 (0.4).
 9. Дударенко Л.В. Витоки громадського виховання / Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІІ Каришинські читання: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, Полтава, 19-20 травня 2016 р. – Полтава; ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – C. 142-145 (0.4).
 10. Дударенко Л. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства // Вища школа. - 2017. - №2(151). - С. 76-86.


Брантова Олена Іванівна, викладач

Закінчила Адигейський державний педагогічний інститут, Українську асоціацію народної медицини.
Автор робочих програм із дисципліни «Латинська мова та медична термінологія». Автор методичних матеріалів, зокрема методичних вказівок до вивчення дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів медичного та стоматологічного факультетів.


Назаренко Iрина Леонiдiвна, старший викладач

nazarenko

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

0509225865

Закінчила Українську вiйськово-медичну академiю, спецiалiзацiя – психотерапiя (УВМА). Стаж науково-педагогічної діяльності – 10 років.
Автор робочих програм та методичних матеріалів до вивчення дисциплін «Історія медицини», «Деонтологія», «Медична психологія» для студентів медичного та стоматологічного факультетів. Основний акцент у викладанні – застосування інтегративних методик.

Зеленцова Світлана Миколаївна, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

zelencova

Кандидат історичних наук, доцент, член Спеціалізованої вченої Ради з захисту дисертацій з всесвітньої історії та історії України. Викладає дисципліни іноземним студентами англійською мовою, автор 22 науково-методичних робіт, з них 8 навчально-методичних посібників для іноземних студентів англійською мовою. Стаж викладання у вищій школі - 8 років.
Дисципліни, які викладає: історія України, історія української культури, філософія, політологія.


Пащенко Надія Василівна, викладач

Закінчила Київський політехнічний інститут.
Автор робочої програми з дисципліни «Медична інформатика».


Нам’ятов Олег Васильович

namjatov

Моб. Тел.: 066-790-79-46.
Е-пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Посада - старший викладач.
Стаж роботи як викладача з 2000 року.
Освіта:

 • ВМА ім. С.М.Кірова – 1968-1974 р.р. (Авіаційний факультет. Спеціальність: лікувально-профілактична справа. Кваліфікація: військовий лікар).
 • МО СРСР 65 Інтернатура медичного складу ГРВГ – 1978 р. (Спеціалізація: нейрохірургія).
 • Інститут авіаційної та космічної медицини. Москва. Інтернатура в/ч 64688-1982 р. (Курси удосконалення з авіаційної та космічної медицини).
 • ВМА ім. С.М.Кірова – 1984-1986 р.р. (Факультет керівного медичного складу. Спеціальність: організація медичного забезпечення).
 • Київська МАПО – 1997 р. (Передатестаційний цикл: «Організація і управління охороною здоров’я»).
 • МО України. УВМА. Військово-медичний інститут – 1997 р. (Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації військових лікарів. Фах: лікар організатор. Передатестаційний цикл: «Організація і управління охороною здоров’я»).
 • Київська МАПО – 1998 р. (Цикл інформації та стажування зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я» для головних спеціалістів органів охорони здоров’я).
 • МОУ УВМА – 2003 р. (Підвищення кваліфікації. ТУ «Методика викладання військово-спеціальних дисциплін на профільних кафедрах вищих медичних закладів освіти України»).
 • Національна академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – 2013 р. (ТУ «Безперервна медична освіта лікарів і провізорів у контексті Болонського процесу»).

Дисципліни:
«Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці»;
«Основи біоетики та біобезпеки»;
«Медицина надзвичайних ситуацій»;
«Цивільний захист»;
«Радіаційна медицина»;
«Охорона праці в галузі»;
«Підготовка офіцерів запасу в галузі знань «Охорона здоров’я».

Ветеран військової служби України, досвід медичного забезпечення Військово-повітряних сил, військ ПВО, спеціальних пошуково-рятувальних операцій у взаємодії з іншими силовими структурами (МВС, прикордонні війська тощо) і підрозділів спец. призначення.
Викладає (лекції і практичні заняття) екстремальну та невідкладну медичну допомогу на полі бою і в зоні надзвичайних ситуацій.