maem.academy.edu@gmail.com

Підсумки складання іспитів "КРОК-1" та "КРОК-2" студентами ПВНЗ "МАЕМ"

20 листопада 2017 Новини

 

krokПриватний вищий навчальний заклад “Міжнародна академія екології та медицини” створено на базі Благодійної медичної школи в 1994 році з метою підготовки фахівців як для системи екологічного захисту навколишнього середовища, так і для системи охорони здоров’я України.

Наразі у академії здобувають освіту на медичному та стоматологічному факультетах понад тисяча студентів з 15 країн світу, зокрема й англомовних.

Навчання у виші відбувається згідно з чинним законодавством України, відповідно до наказів, постанов, документів щодо навчально-виховного процесу, розроблених і затверджених методичних рекомендацій Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, прийнятого навчального плану в Міжнародній академії.

Програми навчання доповнені курсами термінової медичної та екологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях під час техногенних і природних катастроф для захисту населення в зоні лиха й діагностики уражень.

Міжнародна академія екології та медицини здійснює підготовку до Ліцензійного інтегрованого іспиту, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів “Медицина” і “Фармація”, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.98 № 251, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.98 за № 563/3003, і здійснюється Державною екзаменаційною комісією вищого навчального закладу та Центром тестування при МОЗ України.

Ліцензійний інтегрований іспит є стандартизованим засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця. та складається двох тестових екзаменів “Крок 1” і “Крок 2”.

“Крок 1” – незалежне оцінювання з дев’яти фундаментальних загальнонаукових дисциплін. Тестовий екзамен студенти складають на 3-му курсі. Успішність іспиту є свідченням достатньої науково-теоретичної бази, на основі якої відбуватиметься подальше навчання.

Складовою частиною державної атестації випускників вишів є тестовий іспит “Крок 2”, який складають за результатами навчання. Він є показником рівня загальної лікарської підготовки, фахової чинника і визначає рівень професійної компетентності, адже базується на вивчених клінічних документах та набутих науково-практичних знань.

Результати “Крок 1”, “Крок 2”, “Крок 3” (останній складають після інтернатури) – є свідченням роботи усього професорсько-викладацького складу академії, якості наданих послуг. Це є стимулом для навчальних закладів, які надають освіту у сфері медицини, покращувати та тримати на високому освітні послуги, що сприяє інтересу до українських вишів з боку іноземців. До речі, на пострадянському просторі українські навчальні заклади, користуються найбільшим попитом завдяки поєднанню високого рівня якості наданих послуг й доступних цін.

Особливістю Міжнародної академії екології та медицини серед інших медичних навчальних закладів України є введення можливості  з 2016 року з 1 по 6 курс навчатися англійською мовою. Усі дисципліни, а їх понад 80, на цих курсах у виші викладають англійською.

Також унікальність академії полягає у науково-теоретичній та науково-практичній співпраці з Національною медичною академією наук України.  Така взаємодія базується на можливості постійного спілкування вчених найвищої кваліфікації зі студентством нашого навчального закладу. В Академії при її президії створені дві наукові ради – з клінічної медицини, а також з теоретичної і профілактичної медицини, до складу яких входять члени Академії і директори наукових установ. Академія включає 19 науково-дослідних інститутів. Зокрема, студенти Міжнародної академії мають можливість спілкуватися з представниками Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, Національного інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України. На базах згаданих наукових установ відповідно до укладених договорів  студенти навчаються у кращих науковців та професорів.

Результати знать україномовних студентів з Міжнародної академії за незалежним оцінюванням “Крок 1” у 2016-2017 роках одні з кращих в Україні і за рейтингом в п’ятірці. Більшість англомовних студентів показали високий рівень знать і склали іспит на належному рівні. Ми прагнемо, щоб чисельність таких студентів зросла. Для цього наші викладачі проходять підвищення кваліфікації, адже складність полягає в тому, що англомовний тест “Крок 1” відрізняється за номенклатурою, порядком викладу матеріалу та класифікацією, оскільки його готували типовим для іноземців. Проте, сьогодні докладено значних зусиль для адаптування як студентства, так і професорсько-викладацького складу у процес підготовки до іспитів, тож позитивні результати не змусять себе чекати.

Переклад на англійську мову

Private higher educational establishment "International Academy of Ecology and Medicine" was founded on the basis of Charity Medical School in 1994 with the aim of training specialists for both the environmental protection system of the environment and the public health system of Ukraine.

Nowadays more than a thousand students from 15 countries of the world, including English speakers, receive education at the medical and dental faculties.

Education in higher education is holding in accordance with the current legislation system of Ukraine, in accordance with orders, regulations, documents as for educational process, developed and approved methodological recommendations of Ministry of Education of Ukraine, the Ministry of Public Health of Ukraine, the adopted curriculum in the International Academy.

The educational programs are supplemented with courses of urgent medical and ecological assistance in emergencies during technogenic and natural disasters to protect the population in the area of ​​disaster and to diagnose lesions.

        International Academy of Ecology and Medicine prepares for the Licensed integrated exam, which is conducted in accordance with the Regulations on the System of Licensed integrated exams of specialists with Higher Education in specialty  “Medicine” and “Pharmacy”, approved by the Order of Ministry of Public Health of Ukraine, dated August 14, 1998, №. 251, registered in Ministry of Justice of Ukraine, September 11, 1998 under №. 563/3003, and is carried out by the State Examination Commission of the higher educational institution and the Test Center at Ministry of Public Health of Ukraine.

The Licensed integrated exam is a standardized tool for measuring the level of professional competence of specialist. There are two test exams "Krok 1" and "Krok 2".

"Krok 1" is an independent evaluation of nine basic general scientific disciplines. Students pass the test on the 3rd course. The success of exam is an evidence of a sufficient scientific and theoretical basis on the basis of which the further education will take place.

An integral part of the state certification of graduates is the exam "Krok 2", which is based on the results of the education. It is an indicator of the level of general medical training, a professional factor and determines the level of professional competence because it is based on the studied clinical documents and acquired scientific and practical knowledge.

The results of "Krok 1", "Krok 2", "Krok 3" (the last one is after internship) - is evidence of the work of professors teaching staff on faculty of the Academy, the quality of services provided. It is an incentive for educational institutions that provide education in the field of medicine, to improve and maintain the high-level educational services that promote the interest of Ukrainian universities by foreigners. By the way, in the post-Soviet Ukraine, Ukrainian educational institutions are in high demand due to the combination of high quality of services and affordable prices.

The peculiarity of International Academy of Ecology and Medicine among other medical educational institutions of Ukraine is the introduction of studying in English-medium from 1 to 6 years from 2016. All disciplines, more than 80, are taught in English at these higher educational courses.

Also, the uniqueness of the Academy lies in scientific-theoretical and scientific-practical cooperation with the National Medical Academy of Sciences of Ukraine. Such interaction is based on the possibility of constant communication of the scientists of the highest qualification with the students of our educational establishment. The Academy, with its presidium, has established two scientific councils – council of clinical medicine as well as theoretical and preventive medicine, which includes members of Academy and directors of scientific institutions. The academy includes 19 research institutes. In particular, students of International Academy have an opportunity to communicate with representatives of the Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, named after L.V. Gromashevsky NAMS of Ukraine, National Institute of Cardiovascular Surgery named after M.M. Amosova NAMS of Ukraine, National Institute of Surgery and Transplantology named after O.O. Shalimova NAMS of Ukraine, Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine. On the bases of the mentioned scientific institutions according to the concluded agreements students are trained by the best scientists and professors.

Results of knowledge of Independent Assessment "Krok 1" in 2016-2017 among Ukrainian-medium students in International Academy are among the best in Ukraine and ranked in five. Most English-speaking students showed a high level of knowledge and passed the exam on an adequate level. We want the number of such students to grow. For this, our teachers are in advanced training, because the complexity is that the English-medium exam "Krok 1" differs according to the nomenclature, the order of presentation of the material and the classification, since it was prepared typical for foreigners. However, today considerable efforts have been made to adapt both the students and the teaching staff in the process of preparing for the examinations, so the positive results will not force itself to wait.