Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

 • Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» (далі за текстом – «Академія») – галузевий прибутковий вищий навчальний заклад (заклад вищої освіти), створений рішенням установчих зборів Засновників (Протокол № 1 від 19.08.2011 року) у формі приватної установи, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 • Найменування Академії:
  • Українською мовою:

повне найменування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини»;

скорочене найменування: ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,

 • Російською мовою:

повне найменування: Частное высшее учебное заведение «Международная академия экологии и медицины»;

скорочене найменування: ЧВУЗ «Международная академия экологии и медицины»;

 • Англійською мовою:

повне найменування: International academy of ecology and medicine;

скорочене найменування: IAEM.

 • Місцезнаходження Академії: 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 121.
 • Академія є юридичною особою, права і обов’язки якої вона набуває від дня державної реєстрації; має відокремлене майно; має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в суді. Академія не несе відповідальності за зобов’язаннями  Засновників (власників).
 • Академія згідно із законом може виступати Засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального закладу. Академія у встановленому порядку може створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансову самостійність. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичних осіб. Академія має право створювати відокремлені структурні підрозділи.
 • Система стандартів вищої освіти складає державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти Академії.
 • Метою діяльності Академії є забезпечення умов, необхідних для здобуття професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти та задоволення інших освітніх потреб здобувачів освіти.
 • Основним напрямом діяльності Академії є:
  • Надання освітніх і супутніх послуг та підготовка згідно з договірними зобов’язаннями на оплатній основі висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор мистецтв, доктор наук у відповідності до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та нормативно-правових актів, прийнятих на підставі цих законів, в тому числі підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальностями у наступних галузях знань: «Освіта/Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Право», «Біологія», «Природничі науки», «Хімічна та біоінженерія», «Ветеринарна медицина», «Охорона здоров’я», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» тощо.
  • Надання освітніх і супутніх послуг та підготовка згідно з договірними зобов’язаннями на оплатній основі висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями, визначеними у п. 1.8.1., здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Здійснення іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності, в тому числі:
 • підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів у відповідності до вимог чинного законодавства України, підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів за відповідними освітньо-професійними програмами післядипломної підготовки;
 • наукової і науково-технічної, науково-дослідницької, інноваційної, науково-виробничої, виробничої, методичної, творчої, культурно-освітньої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої, та іншої діяльності;
 • зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі: підприємницької діяльності за межами України, пов’язаної з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів  власності вітчизняним та іноземним суб’єктам господарської діяльності; міжнародних зв’язків, тощо.
  • Медична практика відповідно до спеціалізації.

Надання освітніх та інших послуг здійснюється на підставі норм чинного законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності.

 • Академія здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, інших законодавчих, нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та вимог цього Статуту.
 • Академія самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах прав, передбачених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість  яких надана Верховною Радою України, та додаткових прав, в тому числі наданих Академії за результатами акредитації.
 • Академія веде самостійний баланс, може мати поточний, кредитний, депозитний (вкладний) рахунки в установах банків, може мати печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, штампи і печатки для внутрішнього користування, бланки, виконані українською та/або англійською мовами тощо.
 • Академія відповідає за:
 • своїми зобов’язаннями коштами, що є в його розпорядженні;
 • дотримання вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • дотримання державних та міжнародних стандартів освіти;
 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами:
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
  • Діяльність Академії провадиться на принципах:
 • автономії та самоврядування;
 • розмежування прав, повноважень і відповідальності засновників, органів управління Академією та його структурних підрозділів;
 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
  • Втручання органів державної влади, місцевого самоврядування та управління в навчальну, наукову, фінансово-господарську, комерційну та іншу діяльність Академії допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Мета, принципи та програми освітньої діяльності Академії відповідають концептуальним ідеям розвитку освіти, визначеними Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств, актами Президента України та іншим законодавством України у сфері освіти.
 • Мета освітньої діяльності:
 • досягнення високого рівня підготовки фахівців, які відповідають сучасним потребам розвитку економіки і стандартам вищої освіти;
 • відтворення інтелектуального потенціалу держави;
 • забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;
 • формування моральних та етичних принципів та норм поводження особистості.
  • Освітня діяльність базується на принципах:
 • багатопрофільності;
 • якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;
 • ступеневої підготовки фахівців;
 • становлення демократичної системи навчання;
 • задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;
 • використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
 • навчання здобувачів вищої освіти самостійно ставити та розв’язувати завдання;
 • відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;
 • випереджального інноваційного розвитку освіти;
 • мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
 • академічної доброчесності;
 • особистісній орієнтації освіти;
 • інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.
  • Освітня діяльність Академії спрямована на створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір, забезпечення соціального захисту науково-педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, які навчаються в Академії, відповідального ставлення до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, створення найбільш сприятливих умов розвитку суспільства.
  • Діяльність Академії ґрунтується на програмно-цільовому плануванні, що передбачає такі цільові програми освітньої діяльності та відповідні їм засоби реалізації:
   • Кадрове забезпечення ліцензованих галузей через:
  • формування якісного контингенту педагогічного та науково-педагогічного складу Академії;
  • формування якісного контингенту студентів;
  • адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
  • формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;
  • формування змісту освіти та змісту навчання на основі державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Академії, потреб галузі та запитів студентів;
  • формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
  • конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
  • оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
  • підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;
  • науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;
  • спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;
  • розробку ефективних освітніх технологій;
  • створення умов для розвитку обдарованої молоді;
  • виконання угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.
   • Національне виховання через:
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
  • прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод – поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;
  • формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
  • стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;
  • розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;
  • ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;
  • формування у молоді потреби і уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної і іншої культури;
  • формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;
  • прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;
  • створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну (національну) мову і володіти хоча б однією іноземною мовою;
  • сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
  • реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз’яснювальних заходів;
  • формування нових життєвих орієнтирів особистості;
  • сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;
  • формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.
   • Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:
  • запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;
  • створення умов для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах;
  • удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб;
  • розширення можливостей здобуття вищої освіти;
  • створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;
  • інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;
  • запровадження гнучких  освітніх  програм  та  інформаційних технологій  навчання;
  • дотримання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об’єктивного тестування.
   • Створення системи безперервної освіти через:
  • забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;
  • формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;
  • оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;
  • створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;
  • формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;
  • розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.
   • Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:
  • інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;
  • запровадження нових форм навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій;
  • створення електронних підручників;
  • застосування сучасних засобів навчання;
  • використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.
   • Поєднання освіти і науки через:
  • фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;
  • розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;
  • випереджальний розвиток освіти;
  • інноваційну освітню діяльність;
  • правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;
  • запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;
  • залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, науково-педагогічних, педагогічних працівників;
  • поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;
  • залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених інших навчальних закладів;
  • запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;
  • забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;
  • взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.
   • Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:
  • проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;
  • сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;
  • аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.
   • Кадрове забезпечення навчального процесу через:
  • відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації спеціальностей;
  • стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • забезпеченні економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

 • Академія створена з метою забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, освіти на платній основі за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук з метою підготовки фахівців для потреб України, міжнародних домовленостей, отримання прибутку згідно видів господарської діяльності, передбачених цим Статутом, підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів та іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності, визначеної в п. 1.8.3. цього Статуту. Відокремлені структурні підрозділи Академії, створені у відповідності до вимог чинного законодавства України та норм цього Статуту, мають право надавати освітні послуги та інші послуги, не заборонені законодавством України.
 • Головними завданнями Академії є:
 • здійснення освітньої діяльності (згідно з отриманими ліцензіями), визначеної п. 1.8.1. та 1.8.2. цього Статуту;
 • здійснення іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності, визначеної п. 1.8.3 цього Статуту;
 • здійснення в межах повноважень, визначених у п 1.8.4. цього Статуту, та згідно з ліцензіями медичної практики, створення навчально-практичних центрів, клінік тощо, забезпечення набуття студентами практичних знань, підготовка їх до професійної діяльності на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів, навчально-практичних центрах та навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги;
 • забезпечення виконання договорів та угод з контрагентами Академії;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Академії в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • підвищення освітню-культурного рівня громадян;
 • розкриття індивідуальних якостей, інтересів, творчих здібностей студентів і створення умов для подальшої реалізації їх у професійній практиці або в продовженні професійної освіти;
 • виховання високоморальних, милосердних і культурних людей, відповідальних за якість та результати своєї праці, відповідальних за долю країни та людської цивілізації;
 • формування морально-світоглядних позицій на підставі гуманістичних цілей та ідеалів;
 • створення умов для найбільш повного використання творчого потенціалу викладачів та інших працівників;
 • постійне вивчення передового досвіду і досягнень в професійній підготовці в навчальних закладах України та інших країн світу;
 • забезпечення заходів по зміцненню здоров’я студентів, створення нешкідливих та безпечних умов праці співробітників Академії;
 • надання інших освітніх послуг та послуг, не заборонених законодавством України.
  • Предметом діяльності Академії за видами економічної діяльності є:
   • вища освіта, що включає перший, другий, третій і четвертий рівні вищої освіти, діяльність шкіл мистецтв, що надають вищу освіту;
   • дошкільна освіта, що включає дошкільну освіту (освіту, яка передує школі першого ступеня), дошкільна освіта визначається як початкова стадія організації навчання, створена переважно для знайомства наймолодших дітей зі шкільним середовищем;
   • початкова освіта, що включає початкову освіту: базову підготовку з читання, письма та арифметики, поряд із загальним розумінням інших предметів, таких як історія, географія, природничі та суспільні науки, мистецтво та музика. Така освіта зазвичай надається дітям, проте до неї також включені програми з навчання грамоті дорослих на рівні початкової освіти або за її межами, які схожі за змістом на програми початкової освіти, але спрямовані на осіб, котрі вважаються досить літніми для елементарної школи (наприклад, програми ліквідації неписьменності для дорослих);
   • загальна середня освіта, що включає надання освіти, що стає фундаментом для навчання та розвитку людини протягом усього її життя та надає їй можливість у подальшому продовжувати освіту. Подібні заклади надають програми з більшою предметною орієнтацією, зі спеціалізацією викладачів, і найчастіше лише декілька викладачів проводять заняття зі своїх спеціальних предметів, предметна спеціалізація на цьому ступені часто впливає на досвід, що здобувається в процесі навчання, навіть для тих, хто додержується загальної програми, такі програми розраховані на те, щоб підготувати учнів або до Одержування технічної освіти або до вступу до вищого навчального закладу без необхідності вибору певної спеціалізації; базову загальну середню освіту, яка тою чи іншою мірою відповідає періоду обов’язкового шкільного навчання; повну загальну середню освіта більш високого ступеня в основному надає можливість підготуватися до вступу до вищого навчального закладу;
   • професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, що включає надання освіти після здобуття середньої освіти, яка не може вважатися вищою освітою, наприклад, надання допоміжної освіти після здобуття середньої освіти для підготовки до другого етапу вищої освіти або не вищої професійної освіти;
   • практична підготовка осіб, які навчаються в Академії, що здійснюється шляхом проходження ними практики на базі лікувальних закладів та в аптечних установах згідно з укладеними Академією договорами, що забезпечують практичну підготовку, навчально-практичних центрів, клінік, що створені при Академії. Проходження практики студентами здійснюється відповідно до законодавства;
   • освіта у сфері спорту та відпочинку, що включає спортивне навчання у групах та індивідуально, наприклад, у таборах або школах. Спортивні цілодобові та денні табори також включені до цього класу. Не включені академічні школи, коледжі й університети. Навчання може бути надане в різних приміщеннях, таких як навчальні приміщення клієнт або компанії, освітні установи або інші, навчання в рамках цього класу зорганізується офіційно; спортивне навчання (бейсболу, баскетболу, крикету, футболу тощо); діяльність таборів зі спортивного навчання; гімнастичне навчання; навчання їзді верхи в академіях школах; навчання плаванню; послуги професійних спортивних інструкторів, учителів, тренерів; навчання бойовим мистецтвам;
   • діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів, що включає навчання водіння автомобілів з метою одержування прав водіїв усіх категорій; пілотування, вітрильне плавання, корабельні школи, що не видають комерційні сертифікати та дозволи;
   • інші види освіти, н. в. і. у., що включає освіту, не обумовлену будь-якими рівнями академічне навчання; діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни); діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації; навчання мовам і навичкам спілкування: навчання комп’ютерній грамоті релігійне навчання; навчання рятувальників на воді; діяльність шкіл виживання; навчання ораторському мистецтву; навчання швидкісному читанню;
   • допоміжна діяльність у сфері освіти, що включає надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи: консультування з питань освіти; консультування з питань вибору освітніх напрямів; діяльність з оцінювання тестів; діяльність із проведення тестів; організацію програм обміну студентами;
   • загальна медична практика, що включає медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю;
   • спеціалізована медична практика, що включає медичне консультування та лікування сфері спеціальної медицини лікарями-спеціалістами та хірургами; центри планування сім’ї, які надають медичні послуги, такі як стерилізація та переривання вагітності, без послу стаціонару;
   • стоматологічна практика, що включає стоматологічні послуги загального та спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та педіатрія, патологія ротової порожнини; послуги ортодонта; операційну стоматологічну діяльність;
   • інша діяльність у сфері охорони здоров’я, що включає діяльність з охорони здоров’я людини, яка здійснюється не в лікарнях і не лікарями або стоматологами: діяльність медсестер, акушерів, фізіотерапевтів або іншого парамедичного персоналу у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, логопедії, хіроподії, гомеопатії, мануальної терапії, голковколювання тощо (ці види діяльності можуть здійснюватися клініках, які діють при фірмах, школах, будинках для осіб похилого віку та інших організаціях, що не є лікарнями, але мають власні консультаційні центри з місцями прийом пацієнтів); діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів; діяльність допоміжного стоматологічного персоналу, такого як терапевти, сестри зі стоматологічна практики та стоматологи-гігієністи, що можуть працювати самостійно, але під регулярним наглядом стоматолога; діяльність медичних лабораторій, таких як: рентгенівські лабораторії та інші діагностичні центри, які використовують подібну апаратуру, лабораторії аналіз крові; діяльність банків крові, сперми, органів для трансплантації тощо; послуги швидкої медичної допомоги, у т.ч. літаків, що їх надають під час критичних ситуації діяльність у сфері охорони здоров’я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційним станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо);
   • діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, що включає надання консультаційних послуг, управлінську й оперативну підтримку, що включає діяльність із лобіювання для підтримки компаній та інших організацій із взаємодії та зв’язків із громадськістю;
   • консультування з питань комерційної діяльності й керування, що включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування; визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат  компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю; надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно; проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису, консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо;
   • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки, що включає вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів;
   • лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, що включає діяльність із надання прав на використання продуктів інтелектуальної власності й подібних продуктів, за якими сплачують роялті або ліцензійне мито його власнику (тобто власнику майна); лізинг таких продуктів може приймати різні  форми, такі як дозвіл на відтворення, використання в наступних процесах і продуктах, управління бізнесом під торговельною маркою на умовах франчайзингу тощо; власники продуктів інтелектуальної власності можуть виступати їх розробниками або ні; лізинг інтелектуальної власності (крім творів, захищених авторськими правами. таких як книги або програмне забезпечення); одержування роялті або ліцензійного мита за використання;  патентованої продукції, торговельних і сервісних марок, назв брендів;
   • друкування газет, що включає друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять принаймні чотири рази на тиждень;
   • друкування іншої продукції, що включає друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень; друкування книг і брошур, музичних партитур, карт, атласів, фотографій. поштових листівок, плакатів (постерів), рекламних каталогів, проспектів та іншої друкованої рекламної продукції, поштових марок, податкових форм, документів суворої звітності, банківських чеків і бланків інших цінних паперів, смарт-карт, альбомів, ділових щоденників, календарів та іншої офісної друкованої продукції, персональних канцелярських бланків, виготовлених на машинах високого друку, офсетним способом, способом фотогравюри, флексографії, друкування з екрану тощо на копіювальних машинах, комп’ютерних  принтерах, пристроях для виготовлення рельєфних знаків на гумованій стрічці тощо, у т.ч. моментальний друк: друкування безпосередньо на текстильних виробах, пластику, склі, металі, деревині та кераміці (наприклад, друкування на пластикових пакетах, скляних пластинках, металевих виробах), друкують зазвичай матеріали, захищені авторським правом; друкування етикеток і ярликів (літографічний, травірувальний друк,  флексографічний друк тощо);  нанесення голографічного захисного елемента на об’єкти захисту, що належать іншій юридичній особі;
   • виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, що включає набір тексту, фотонабір, додрукарську підготовку даних, у т.ч. сканування й оптичне розпізнавання символів/тексту, електрону верстку; підготовку файлів із даними для мультимедійних засобів (для друкування на папері, СD, в мережі Інтернет); виготовлення друкарських форм, у т.ч. розроблення зображень (для процесу друкування на машинах високого й офсетного друку); підготовку циліндрів: гравірування циліндрів для глибокого друку; оброблення копій на друкарській пластині за принципом «з комп’ютера на пластину» (у т.ч. на фотополімерній пластині); виготовлення пластин і кліше для рельєфного штампування або друкування: підготовку: художніх робіт технічного характеру, таких як літографські камені та гравюра на деревині, засобів для презентації, наприклад прозорих слайдів та інших форм для презентацій, ескізів, розміток, макетів тощо, виробництво пробних відбитків;
   • брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг, що включає переплетення, скріплення зразків і післядрукарські послуги, спрямовані на технічну підтримку друкарської діяльності, наприклад, переплетення та кінцеве оброблення книг, брошур, журналів, каталогів тощо, із застосуванням операцій згинання, підрізання та вирівнювання аркушів, складання, сточування окремих частин, прошивання нитками, безшовне (клейове) скріплення блоку, висікання й укладення палітурної кришки, склеювання, перевірка нумерації аркушів, наметування, тиснення золотом; скріплення металевою або пластмасовою спіраллю; переплетення і кінцеве оброблення друкованого паперу або друкованого картону із застосуванням операцій згинання, тиснення, просвердлювання, проколювання отворів, перфорації, гравірування, скріплювання, склеювання, ламінування; завершальну підготовку для СВ; надання послуг з розсилання електронною поштою, таких як пристосування продукту до вимог їх замовника, підготування пакету для відправлення; інші завершальні види діяльності, такі як тамподрук, виготовлення гравюри штампів, тиснення, виготовлення форм для Брайлівського друку;
   • виробництво основних фармацевтичних продуктів, що включає виробництво медично- активних речовин, фармакологічні властивості яких використовують для виробництва лікарських засобів: антибіотиків, основних вітамінів, саліцилової та О-ацетилсаліцилової кислот тощо; перероблення крові; виробництво хімічно чистих цукрів; перероблення залоз і виробництво екстрактів із залоз тощо;
   • виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, що включає виробництво лікарських засобів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин, різноманітних лікарських засобів, у т.ч. гомеопатичних препаратів; виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів; виробництво медичних діагностичних препаратів, у т.ч. тестів на вагітність; виробництво радіоактивних діагностичних реактивів; виробництво фармацевтичних препаратів із застосуванням біотехнологій; виробництво медично просочених вати, марлі, бандажів, пов’язок тощо; підготовку рослинної сировини (подрібнення, сортування, розмелювання) для виготовлення фармацевтичних препаратів;
   • виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, що включає виробництво лабораторного устаткування, хірургічних і медичних інструментів, хірургічних приладів і приладдя, стоматологічного устаткування і приладдя, ортодонтичного приладдя, зубопротезних і ортодонтичних приладів; виробництво медичних, стоматологічних і подібних меблів, додатково оснащених специфічним приладдям, таким як гідравлічні стоматологічні крісла; виробництво хірургічних серветок, стерильних бинтів і тканин, гумових медичних рукавичок; виробництво стоматологічних наповнювачів і цементів (крім фіксуючих засобів для зубних протезів), стоматологічного воску та інших стоматологічних препаратів; виробництво цементів для відновлення кісткових тканин; виробництво зуболікарських лабораторних печей; виробництво лабораторного устаткування для ультразвукового очищення; виробництво лабораторних стерилізаторів; виробництво дистиляторів лабораторного типу та лабораторних центрифуг; виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, столів для огляду, лікарняних ліжок із механічним регулюванням положення, стоматологічних крісел; виробництво металевих пластин для з’єднання зламаних кісток, а також шурупів, шприців, голок, катетерів, канюль тощо; виробництво стоматологічних інструментів (у т.ч. стоматологічних крісел із вмонтованими пристроями); виробництво штучних зубів, мостів тощо зуболікарськими лабораторіями без їх встановлення; виробництво ортопедичних пристосувань (у т.ч. ортопедичного взуття) та протезів; виробництво скляних очей; виробництво медичних термометрів; виробництво офтальмологічних товарів, окулярів для корекції зору, сонцезахисних окулярів, лінз за рецептом лікаря, контактних лінз, захисних окулярів;
   • видання книг, що включає видання книг у друкованому й електронному вигляді (на СD дисках, електронних носіях тощо), в аудіо-форматі або в мережі Інтернет; видання книг, брошур, буклетів і подібної друкованої продукції, у т.ч. словників і енциклопедій; видання атласів, карт і діаграм; видання аудіо-книг; видання енциклопедій тощо на СВ дисках;
   • видання довідників і каталогів, що включає видання каталогів даних (баз даних) фактів/інформації, що захищені за формою, але не за змістом. Подібні каталоги можуть бути видані як у друкованому, так і в електронному вигляді; видання каталогів; видання телефонних довідників; видання інших довідників і збірників, таких як збірники з прецедентного права або фармацевтичні довідники тощо;
   • видання газет, що включає видання газет, у т.ч. рекламних газет, які виходять принаймні чотири рази на тиждень; видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет;
   • видання журналів і періодичних видань, що включає видання журналів і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень; видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет; видання щотижневих періодичних видань із програмами радіо- і телепередач також відносять до цього класу;
   • інші види видавничої діяльності, що включає видання (у т.ч. в електронному вигляді); каталогів, фотографій, гравюр, поштових листівок, вітальних листівок, бланків, плакатів, репродукцій творів мистецтва, рекламної продукції, іншої друкованої пр0дукції; електронну публікацію статистичних та інших даних;
   • видання іншого програмного забезпечення, що включає видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок: операційних систем; бізнес- та інших програмних додатків;
   • демонстрація кінофільмів, що включає демонстрацію кіно- та відеофільмів у кінотеатрах, на відкритому повітрі та в інших демонстраційних залах; діяльність кіноклубів;
   • діяльність у сфері радіомовлення, що включає трансляцію аудіо-сигналів радіомовними студіями та за допомогою устаткування для передавання аудіо-програм слухачам, регіональним студіям чи абонентам; діяльність радіомереж із монтажу та передавання звукових програм регіональним студіям або передплатникам через бездротові, супутникові та проводові мережі; радіомовлення через мережу інтернет (інтернет-радіостанції); передавання даних, інтегроване з радіомовленням;
   • видання звукозаписів, що включає діяльність зі створення оригіналів (майстер-копій) записів або аудіо-матеріалів на плівці, СD-дисках, а також їх випуск (передачу прав), просування та поширення серед оптових і роздрібних торговців або безпосередньо споживачам. Ця діяльність може бути інтегрована з діяльністю з виготовлення майстер-копій або ні в межах однієї одиниці. Якщо діяльність не інтегрована, то одиниця, що її здійснює, має придбати відповідні права на тиражування (копіювання) та поширення майстер-копій. Цей клас також включає надання послуг зі звукозапису в студіях та в інших місцях, у т.ч. виробництво радіопрограм, записаних на плівку (тобто не трансльованих у прямому ефірі); видання музичних записів, тобто діяльність із придбання та реєстрації авторських прав на музичні твори, просування, авторизацію та використання їх у записах, на радіо, телебаченні, у кінофільмах, у прямому ефірі, друкованих та інших виданнях. Одиниці, що задіяні в цій діяльності, можуть бути власниками авторських прав на використання музичних творів або діяти як адміністратор від імені власників таких авторських прав; видання музичних партитур і нот також відносять до цього класу;
   • діяльність у сфері телевізійного мовлення, що включає створення телевізійними каналами повного пакета програм на основі придбаних програмних компонентів (наприклад, художніх або документальних фільмів тощо), програмних компонентів власного виробництва (наприклад, місцеві новини, репортажі в прямому ефірі), або комбінування обох видів компонентів; повний пакет телепрограм може або транслюватися їх виробником, або вироблятися з метою їх передавання іншим одиницям, таким як компанії, що надають послуги кабельного телебачення або провайдерам супутникового телемовлення, для подальшого поширення глядачам; програми можуть бути загального або спеціалізованого формату (наприклад, такі як новини, спортивні, навчальні або молодіжні передачі); створення програм, вільно доступних користувачам, а також програм, доступних тільки на основі передплати, сюди також відносять створення програм для каналів, що демонструють відео на запит; передавання даних за допомогою телемереж;
   • діяльність холдингових компаній, що включає діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає в управлінні власністю групи (холдингові компанії цього класу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють Одиницями, акціями яких вони управляють);
   • діяльність головних управлінь (хед-офісів), що включає спостереження й управління різними підрозділами компанії або підприємства; здійснення стратегічного й організаційного планування та прийняття рішень щодо ролі компанії або підприємства; встановлення оперативного контролю й управління щоденними операціями відповідних підрозділів: діяльність головних управлінь (хед-офісів); централізованих адміністративних  офісів; корпоративних офісів; районних і регіональних офісів; допоміжних офісів з управління;
   • технічні випробування та дослідження, що включає проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.: акустичні та вібраційні випробування, дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо, дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів, дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо, випробування властивостей і надійності матеріалів, випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо, радіографічне тестування зварених швів і стиків, аналіз руйнувань, дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо; сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо; періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки; випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо); діяльність міліцейських лабораторій;
   • дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, що включає

дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій: ДНК/РНК: гени,  медична генна інженерія, проби генів, генна інженерія, програмування, синтез, гіперболізація ДНК та  РНК, складання профілю виявлення генів, використання технології противідчуття; білки та інші молекули: програмування, синтез, інженерія протеїнів і пептидів (у т.ч. гормони великих молекул); удосконалені методи харчування для великих молекулярних медикаментів; протеоміка, ізоляція й очишення протеїнів, передача сигналів, ідентифікація  клітинних органів почуттів; вирощування та інженерія клітин і тканин: вирощування клітин і тканин, інженерія тканин (у т.ч. допоміжні засоби для вирощування й оброблення тканин та біомедичну інженерію), клітинні зрошування, вакцинні та імунні стимулятори, маніпуляції з ембріоном; техніка процесної біотехнології: використання біореакторів у процесі бродіння, біооброблення, біовилуговування, перетворення матеріалів на волокнисту масу, відбілювання за допомогою дереворуйнівних грибів, біовидалення сірки, біовиправлення, біофільтрування та фітовиправлення; управління генами та РНК: генна терапія, управління вірусами; біоінформатика: створення баз даних про гени, послідовностях протеїнів, які молелюють комплекси біологічних процесів, у т.ч. системну біологію; нанобіотехнологія: застосовує інструменти та процеси нано- та мікрофабрикації для створення пристосувань із вивчення біосистем і додатків у застосуванні медичних препаратів, діагностиці тощо;

 • дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, що включає дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, крім біотехнологій: у сфері природничих наук; у сфері інженерії та технологій; у сфері медичних наук; у сфері сільського господарства; багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері прикладних технічних наук;
 • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, що включає дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері гуманітарних наук; багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері суспільних і гуманітарних наук;
 • інша професійна, наукова та технічна діяльність, и. в. і. у., що включає діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном; діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів; діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об’єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо); інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів; прогнозування погоди; консультування з питань безпеки; консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства; консультування у сфері навколишнього середовища; консультування з інших технічних питань; діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах архітектури, інжинірингу та керування; діяльність інженерів-кошторисників; діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо; діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій;
 • ветеринарна діяльність, що включає турботу про здоров’я тварин і контрольні заходи щодо тварин, які утримують на фермах, турботу про здоров’я тварин і контрольні заходи щодо тварин-домашніх улюбленців (цю діяльність здійснюють кваліфіковані ветеринари у ветеринарних лікарнях, на фермах, псарнях або розплідниках, у власних консультаційних приміщеннях, в операційних або ж в інших місцях); роботу асистентів ветеринара або іншого допоміжного ветеринарного персоналу; клініко-патологічні та інші діагностичні заходи щодо тварин; амбулаторне лікування тварин; вакцинацію тварин;
 • денний догляд за дітьми, що включає діяльність із денного догляду за дітьми, у т.ч. денний догляд за дітьми-інвалідами;
 • функціонування бібліотек і архівів, що включає послуги, пов’язані з документацією та інформацією, які надаються бібліотеками всіх видів, діяльність читацьких залів, залів для прослуховування та перегляду, що надають послуги суспільству або окремим категоріям користувачів, таким як студенти, науковці, члени організацій, управління державними архівами: організацію збирання інформації, спеціалізованої та неспеціалізованої, складання каталогів, надання в тимчасове користування книг, карт, періоцики, фільмів, записів, плівок, творів мистецтва тощо, підбір інформації відповідно до інформаційних запитів тощо; ведення бібліотек фотографій і кіно та інші послуги бібліотек;
 • організування поховань і надання суміжних послуг, що включає поховання та кремацію трупів людей або тварин: підготовку тіла для поховання або кремації, бальзамування та надання інших похоронних послуг, поховання або кремацію, оренду обладнаного місця в ритуальних залах; оренду або продаж місць на цвинтарі; догляд за могилами та мавзолеями;
 • діяльність із забезпечення фізичного комфорту, що включає діяльність турецьких лазень, саун і парових бань, соляріїв, салонів для зменшення ваги тіла та схуднення, масажних салонів тощо;

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКАДЕМІЇ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

 • Академія має рівні з іншими вищими навчальними закладами права, що становлять зміст його автономії та самоврядування, у тому числі для виконання статутних завдань та програм Академія має право:
  • розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованих спеціальностей та створювати нові спеціальності;
  • створювати в межах своєї структури наукові, науково-технічні, науково-дослідницькі, інноваційні, науково-виробничі, виробничі, методичні, творчі, культурно-освітні, мистецькі, культурно-виховні, спортивні і оздоровчі інститути, коледжі, відділення, підготовчі курси, учбово-консультативні пункти, навчально-методичні кабінети та лабораторії з відповідним їх обладнанням, навчально-практичні центри, клініки, бібліотеки з читальними залами, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, заклади культурно-побутового призначення тощо;
  • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди обладнання, транспортні засоби тощо) від Засновників (власників), органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і благодійних фондів, міжнародних організацій тощо;
  • укладати угоди з вищими навчальними закладами (закладами вищої освіти), іншими контрагентами та нерезидентами про створення спільних науково-виробничих, методичних комплексів тощо;
  • обмінюватись досвідом навчальної, методичної та виховної роботи з іншими навчальними закладами України і зарубіжних країн;
  • організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси тощо;
  • самостійно визначати форми навчання та форми організації навчально-виховного процесу;
  • обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
  • приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
  • запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах, в тому числі з-за кордону;
  • формувати та затверджувати власний штатний розпис;
  • користуватись пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;
  • готувати фахівців за замовленнями підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;
  • здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, займатись просвітницькою діяльністю;
  • у встановленому порядку направляти викладачів та інших працівників для підвищення кваліфікації, стажування;
  • визнавати здобуті в закордонних навчальних закладах ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;
  • запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників навчального-виховного процесу;
  • здійснювати практичну підготовку осіб, які навчаються в Академії, згідно із отриманими ліцензіями;
  • надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства України;
  • самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
  • самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми вибіркових навчальних дисциплін;
  • присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
  • утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
  • провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
  • видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці;
  • провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
  • розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
  • брати участь у роботі міжнародних організацій;
  • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
  • установлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
  • звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
  • надавати в оренду та отримувати в оренду нерухоме та рухоме майно;
  • здійснювати лікувально-діагностичну діяльність на клінічних кафедрах і провадити іншу медичну практику;
  • провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України та Статуту Академії;
  • встановлювати ціни на всі види послуг, продукцію власного виробництва відповідно до вимог законодавства;
  • надавати платні послуги згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
  • розпоряджатися власними надходженнями, зокрема отриманими від надання додаткових платних послуг здобувачам вищої освіти та окремих платних послуг іншим фізичним і юридичним особам;
  • відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
  • користуватися банківськими кредитами згідно з законодавством України;
  • надавати та отримувати благодійну допомогу;
  • здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
 • Академія зобов’язана:
  • забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з вимогами чинного законодавства України;
  • здійснювати за необхідністю будівництво, реконструкцію, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
  • забезпечувати кабінети і лабораторії необхідним обладнанням, інструментарієм, препаратами тощо; здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
  • створювати належні умови для високопродуктивної праці; забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, соціального страхування;
  • здійснювати заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як за результатами особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Академії, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками;
  • забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України;
  • здійснювати бухгалтерський облік своєї діяльності, вести статистичну звітність згідно із законодавством України та подавати вказані дані для зведеного балансу Засновникам (власникам) та у відповідні державні органи в установленому законом порядку. Академія зобов’язана вживати заходів (в тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій) щодо запобігання та виявлення плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 • Академія для виконання статутних завдань та програм має такі основні напрями діяльності:
  • здійснення фінансово-господарської діяльності за видами економічної діяльності, визначених в п. 3.3 цього Статуту з врахуванням напрямів діяльності, визначених в п. 1.9 цього Статуту;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців згідно із отриманими ліцензіями за замовленнями підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами, іноземними особами і особами без громадянства з видачею відповідного документа про освіту державного зразка;
  • розроблення та запровадження програм наукової, науково-технічної, науково-дослідницької, інноваційної, науково-виробничої, виробничої, методичної, творчої, культурно-освітньої, мистецької, культурно-виховної, спортивної і оздоровчої та іншої діяльності;
  • укладення угод про спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями для виконання статутних завдань відповідно до вимог законодавства;
  • укладення угод з вищими навчальними закладами I-IV рівня акредитації про створення спільних наукових, науково-технічних, науково-дослідницьких, інноваційних, науково-виробничих, виробничих, методичних, творчих, культурно-освітніх, мистецьких, культурно-виховних, спортивних і оздоровчих та інших комплексів;
  • створення об’єднань підприємств, визначених вимогами чинного законодавства України, входження в об’єднання підприємств, установ та організацій, в тому числі з врахуванням вимог міжнародного права;
  • участь у діяльності міжнародних організацій;
  • створення та утримання власної соціальної бази, мережі спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-побутових, закладів громадського харчування;
  • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів тощо;
  • надання платних послуг згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, в тому числі профільними міністерствами;
  • надання та отримання благодійної допомоги;
  • запрошення на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах, в тому числі з-за кордону;
  • здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо;
  • впровадження видів діяльності, яка згідно чинного законодавства передбачає ліцензування, проводиться після отримання ліцензії.
Transition Eng / Ukr