Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

СТАТУТ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ЗМІСТ

 

 1. Загальні положення.
 2. Концепція освітньої діяльності.
 3. Мета, завдання, предмет, основні напрями діяльності.
 4. Права та обов’язки академії, основні напрями діяльності Академії.
 5. Обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу).
 6. Джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна Академії. Матеріально-технічна база Академії
 7. Засновники (власники) Академії
 8. Структура Академії.
 9. Органи управління Академією
 10. Загальні збори Засновників (власників).
 11. Ректор.
 12. Наглядова рада.
 13. Ревізійна комісія.
 14. Вчена рада Академії.
 15. Представник Загальних зборів Засновників (власників) Академії.
 16. Робочі та дорадчі органи Академії.
 17. Органи громадського самоврядування Академії
 18. Органи студентського самоврядування Академії. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
 19. Права та обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, гарантії та підвищення кваліфікації
 20. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Академії
 21. Організація освітнього процесу в Академії
 22. Мета, завдання, організація і провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в академії. Права інтелектуальної власності та їх захист
 23. Контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності академії
 24. Ліквідація і реорганізація Академії
 25. Порядок внесення змін до статуту академії (прийняття статуту в новій редакції)
 26. Прикінцеві положення.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» (далі за текстом – «Академія») – галузевий прибутковий вищий навчальний заклад (заклад вищої освіти), створений рішенням установчих зборів Засновників (Протокол № 1 від 19.08.2011 року) у формі приватної установи, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 • Найменування Академії:
  • Українською мовою:

повне найменування: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини»;

скорочене найменування: ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,

 • Російською мовою:

повне найменування: Частное высшее учебное заведение «Международная академия экологии и медицины»;

скорочене найменування: ЧВУЗ «Международная академия экологии и медицины»;

 • Англійською мовою:

повне найменування: International academy of ecology and medicine;

скорочене найменування: IAEM.

 • Місцезнаходження Академії: 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 121.
 • Академія є юридичною особою, права і обов’язки якої вона набуває від дня державної реєстрації; має відокремлене майно; має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в суді. Академія не несе відповідальності за зобов’язаннями  Засновників (власників).
 • Академія згідно із законом може виступати Засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального закладу. Академія у встановленому порядку може створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансову самостійність. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичних осіб. Академія має право створювати відокремлені структурні підрозділи.
 • Система стандартів вищої освіти складає державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти Академії.
 • Метою діяльності Академії є забезпечення умов, необхідних для здобуття професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти та задоволення інших освітніх потреб здобувачів освіти.
 • Основним напрямом діяльності Академії є:
  • Надання освітніх і супутніх послуг та підготовка згідно з договірними зобов’язаннями на оплатній основі висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор мистецтв, доктор наук у відповідності до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та нормативно-правових актів, прийнятих на підставі цих законів, в тому числі підготовка висококваліфікованих фахівців за спеціальностями у наступних галузях знань: «Освіта/Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Право», «Біологія», «Природничі науки», «Хімічна та біоінженерія», «Ветеринарна медицина», «Охорона здоров’я», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» тощо.
  • Надання освітніх і супутніх послуг та підготовка згідно з договірними зобов’язаннями на оплатній основі висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями, визначеними у п. 1.8.1., здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Здійснення іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності, в тому числі:
 • підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів у відповідності до вимог чинного законодавства України, підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів за відповідними освітньо-професійними програмами післядипломної підготовки;
 • наукової і науково-технічної, науково-дослідницької, інноваційної, науково-виробничої, виробничої, методичної, творчої, культурно-освітньої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої, та іншої діяльності;
 • зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі: підприємницької діяльності за межами України, пов’язаної з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів  власності вітчизняним та іноземним суб’єктам господарської діяльності; міжнародних зв’язків, тощо.
  • Медична практика відповідно до спеціалізації.

Надання освітніх та інших послуг здійснюється на підставі норм чинного законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності.

 • Академія здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, інших законодавчих, нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та вимог цього Статуту.
 • Академія самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах прав, передбачених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість  яких надана Верховною Радою України, та додаткових прав, в тому числі наданих Академії за результатами акредитації.
 • Академія веде самостійний баланс, може мати поточний, кредитний, депозитний (вкладний) рахунки в установах банків, може мати печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, штампи і печатки для внутрішнього користування, бланки, виконані українською та/або англійською мовами тощо.
 • Академія відповідає за:
 • своїми зобов’язаннями коштами, що є в його розпорядженні;
 • дотримання вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • дотримання державних та міжнародних стандартів освіти;
 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами:
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
  • Діяльність Академії провадиться на принципах:
 • автономії та самоврядування;
 • розмежування прав, повноважень і відповідальності засновників, органів управління Академією та його структурних підрозділів;
 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
  • Втручання органів державної влади, місцевого самоврядування та управління в навчальну, наукову, фінансово-господарську, комерційну та іншу діяльність Академії допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.
 1. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Мета, принципи та програми освітньої діяльності Академії відповідають концептуальним ідеям розвитку освіти, визначеними Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств, актами Президента України та іншим законодавством України у сфері освіти.
  • Мета освітньої діяльності:
 • досягнення високого рівня підготовки фахівців, які відповідають сучасним потребам розвитку економіки і стандартам вищої освіти;
 • відтворення інтелектуального потенціалу держави;
 • забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;
 • формування моральних та етичних принципів та норм поводження особистості.
  • Освітня діяльність базується на принципах:
 • багатопрофільності;
 • якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;
 • ступеневої підготовки фахівців;
 • становлення демократичної системи навчання;
 • задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;
 • використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
 • навчання здобувачів вищої освіти самостійно ставити та розв’язувати завдання;
 • відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;
 • випереджального інноваційного розвитку освіти;
 • мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
 • академічної доброчесності;
 • особистісній орієнтації освіти;
 • інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.
  • Освітня діяльність Академії спрямована на створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір, забезпечення соціального захисту науково-педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, які навчаються в Академії, відповідального ставлення до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, створення найбільш сприятливих умов розвитку суспільства.
  • Діяльність Академії ґрунтується на програмно-цільовому плануванні, що передбачає такі цільові програми освітньої діяльності та відповідні їм засоби реалізації:
   • Кадрове забезпечення ліцензованих галузей через:
  • формування якісного контингенту педагогічного та науково-педагогічного складу Академії;
  • формування якісного контингенту студентів;
  • адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
  • формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;
  • формування змісту освіти та змісту навчання на основі державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Академії, потреб галузі та запитів студентів;
  • формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
  • конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
  • оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
  • підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;
  • науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;
  • спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;
  • розробку ефективних освітніх технологій;
  • створення умов для розвитку обдарованої молоді;
  • виконання угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.
   • Національне виховання через:
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
  • прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод – поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;
  • формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;
  • стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;
  • розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;
  • ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;
  • формування у молоді потреби і уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної і іншої культури;
  • формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;
  • прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;
  • створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну (національну) мову і володіти хоча б однією іноземною мовою;
  • сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
  • реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз’яснювальних заходів;
  • формування нових життєвих орієнтирів особистості;
  • сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства – відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;
  • формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.
   • Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:
  • запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;
  • створення умов для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах;
  • удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб;
  • розширення можливостей здобуття вищої освіти;
  • створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;
  • інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;
  • запровадження гнучких  освітніх  програм  та  інформаційних технологій  навчання;
  • дотримання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об’єктивного тестування.
   • Створення системи безперервної освіти через:
  • забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;
  • формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;
  • оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;
  • створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;
  • формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;
  • розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.
   • Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:
  • інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;
  • запровадження нових форм навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій;
  • створення електронних підручників;
  • застосування сучасних засобів навчання;
  • використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.
   • Поєднання освіти і науки через:
  • фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;
  • розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;
  • випереджальний розвиток освіти;
  • інноваційну освітню діяльність;
  • правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;
  • запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;
  • залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, науково-педагогічних, педагогічних працівників;
  • поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;
  • залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених інших навчальних закладів;
  • запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;
  • забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;
  • взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.
   • Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:
  • проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;
  • сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;
  • аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.
   • Кадрове забезпечення навчального процесу через:
  • відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації спеціальностей;
  • стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • забезпеченні економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.
 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.
 • Академія створена з метою забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, освіти на платній основі за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук з метою підготовки фахівців для потреб України, міжнародних домовленостей, отримання прибутку згідно видів господарської діяльності, передбачених цим Статутом, підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів та іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності, визначеної в п. 1.8.3. цього Статуту. Відокремлені структурні підрозділи Академії, створені у відповідності до вимог чинного законодавства України та норм цього Статуту, мають право надавати освітні послуги та інші послуги, не заборонені законодавством України.
 • Головними завданнями Академії є:
 • здійснення освітньої діяльності (згідно з отриманими ліцензіями), визначеної п. 1.8.1. та 1.8.2. цього Статуту;
 • здійснення іншої фінансово-господарської та комерційної діяльності, визначеної п. 1.8.3 цього Статуту;
 • здійснення в межах повноважень, визначених у п 1.8.4. цього Статуту, та згідно з ліцензіями медичної практики, створення навчально-практичних центрів, клінік тощо, забезпечення набуття студентами практичних знань, підготовка їх до професійної діяльності на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів, навчально-практичних центрах та навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги;
 • забезпечення виконання договорів та угод з контрагентами Академії;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Академії в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • підвищення освітню-культурного рівня громадян;
 • розкриття індивідуальних якостей, інтересів, творчих здібностей студентів і створення умов для подальшої реалізації їх у професійній практиці або в продовженні професійної освіти;
 • виховання високоморальних, милосердних і культурних людей, відповідальних за якість та результати своєї праці, відповідальних за долю країни та людської цивілізації;
 • формування морально-світоглядних позицій на підставі гуманістичних цілей та ідеалів;
 • створення умов для найбільш повного використання творчого потенціалу викладачів та інших працівників;
 • постійне вивчення передового досвіду і досягнень в професійній підготовці в навчальних закладах України та інших країн світу;
 • забезпечення заходів по зміцненню здоров’я студентів, створення нешкідливих та безпечних умов праці співробітників Академії;
 • надання інших освітніх послуг та послуг, не заборонених законодавством України.
  • Предметом діяльності Академії за видами економічної діяльності є:
   • вища освіта, що включає перший, другий, третій і четвертий рівні вищої освіти, діяльність шкіл мистецтв, що надають вищу освіту;
   • дошкільна освіта, що включає дошкільну освіту (освіту, яка передує школі першого ступеня), дошкільна освіта визначається як початкова стадія організації навчання, створена переважно для знайомства наймолодших дітей зі шкільним середовищем;
   • початкова освіта, що включає початкову освіту: базову підготовку з читання, письма та арифметики, поряд із загальним розумінням інших предметів, таких як історія, географія, природничі та суспільні науки, мистецтво та музика. Така освіта зазвичай надається дітям, проте до неї також включені програми з навчання грамоті дорослих на рівні початкової освіти або за її межами, які схожі за змістом на програми початкової освіти, але спрямовані на осіб, котрі вважаються досить літніми для елементарної школи (наприклад, програми ліквідації неписьменності для дорослих);
   • загальна середня освіта, що включає надання освіти, що стає фундаментом для навчання та розвитку людини протягом усього її життя та надає їй можливість у подальшому продовжувати освіту. Подібні заклади надають програми з більшою предметною орієнтацією, зі спеціалізацією викладачів, і найчастіше лише декілька викладачів проводять заняття зі своїх спеціальних предметів, предметна спеціалізація на цьому ступені часто впливає на досвід, що здобувається в процесі навчання, навіть для тих, хто додержується загальної програми, такі програми розраховані на те, щоб підготувати учнів або до Одержування технічної освіти або до вступу до вищого навчального закладу без необхідності вибору певної спеціалізації; базову загальну середню освіту, яка тою чи іншою мірою відповідає періоду обов’язкового шкільного навчання; повну загальну середню освіта більш високого ступеня в основному надає можливість підготуватися до вступу до вищого навчального закладу;
   • професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, що включає надання освіти після здобуття середньої освіти, яка не може вважатися вищою освітою, наприклад, надання допоміжної освіти після здобуття середньої освіти для підготовки до другого етапу вищої освіти або не вищої професійної освіти;
   • практична підготовка осіб, які навчаються в Академії, що здійснюється шляхом проходження ними практики на базі лікувальних закладів та в аптечних установах згідно з укладеними Академією договорами, що забезпечують практичну підготовку, навчально-практичних центрів, клінік, що створені при Академії. Проходження практики студентами здійснюється відповідно до законодавства;
   • освіта у сфері спорту та відпочинку, що включає спортивне навчання у групах та індивідуально, наприклад, у таборах або школах. Спортивні цілодобові та денні табори також включені до цього класу. Не включені академічні школи, коледжі й університети. Навчання може бути надане в різних приміщеннях, таких як навчальні приміщення клієнт або компанії, освітні установи або інші, навчання в рамках цього класу зорганізується офіційно; спортивне навчання (бейсболу, баскетболу, крикету, футболу тощо); діяльність таборів зі спортивного навчання; гімнастичне навчання; навчання їзді верхи в академіях школах; навчання плаванню; послуги професійних спортивних інструкторів, учителів, тренерів; навчання бойовим мистецтвам;
   • діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів, що включає навчання водіння автомобілів з метою одержування прав водіїв усіх категорій; пілотування, вітрильне плавання, корабельні школи, що не видають комерційні сертифікати та дозволи;
   • інші види освіти, н. в. і. у., що включає освіту, не обумовлену будь-якими рівнями академічне навчання; діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни); діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації; навчання мовам і навичкам спілкування: навчання комп’ютерній грамоті релігійне навчання; навчання рятувальників на воді; діяльність шкіл виживання; навчання ораторському мистецтву; навчання швидкісному читанню;
   • допоміжна діяльність у сфері освіти, що включає надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи: консультування з питань освіти; консультування з питань вибору освітніх напрямів; діяльність з оцінювання тестів; діяльність із проведення тестів; організацію програм обміну студентами;
   • загальна медична практика, що включає медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю;
   • спеціалізована медична практика, що включає медичне консультування та лікування сфері спеціальної медицини лікарями-спеціалістами та хірургами; центри планування сім’ї, які надають медичні послуги, такі як стерилізація та переривання вагітності, без послу стаціонару;
   • стоматологічна практика, що включає стоматологічні послуги загального та спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та педіатрія, патологія ротової порожнини; послуги ортодонта; операційну стоматологічну діяльність;
   • інша діяльність у сфері охорони здоров’я, що включає діяльність з охорони здоров’я людини, яка здійснюється не в лікарнях і не лікарями або стоматологами: діяльність медсестер, акушерів, фізіотерапевтів або іншого парамедичного персоналу у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, логопедії, хіроподії, гомеопатії, мануальної терапії, голковколювання тощо (ці види діяльності можуть здійснюватися клініках, які діють при фірмах, школах, будинках для осіб похилого віку та інших організаціях, що не є лікарнями, але мають власні консультаційні центри з місцями прийом пацієнтів); діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів; діяльність допоміжного стоматологічного персоналу, такого як терапевти, сестри зі стоматологічна практики та стоматологи-гігієністи, що можуть працювати самостійно, але під регулярним наглядом стоматолога; діяльність медичних лабораторій, таких як: рентгенівські лабораторії та інші діагностичні центри, які використовують подібну апаратуру, лабораторії аналіз крові; діяльність банків крові, сперми, органів для трансплантації тощо; послуги швидкої медичної допомоги, у т.ч. літаків, що їх надають під час критичних ситуації діяльність у сфері охорони здоров’я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційним станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо);
   • діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, що включає надання консультаційних послуг, управлінську й оперативну підтримку, що включає діяльність із лобіювання для підтримки компаній та інших організацій із взаємодії та зв’язків із громадськістю;
   • консультування з питань комерційної діяльності й керування, що включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування; визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат  компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю; надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно; проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису, консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо;
   • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки, що включає вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів; вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів;
   • лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, що включає діяльність із надання прав на використання продуктів інтелектуальної власності й подібних продуктів, за якими сплачують роялті або ліцензійне мито його власнику (тобто власнику майна); лізинг таких продуктів може приймати різні  форми, такі як дозвіл на відтворення, використання в наступних процесах і продуктах, управління бізнесом під торговельною маркою на умовах франчайзингу тощо; власники продуктів інтелектуальної власності можуть виступати їх розробниками або ні; лізинг інтелектуальної власності (крім творів, захищених авторськими правами. таких як книги або програмне забезпечення); одержування роялті або ліцензійного мита за використання;  патентованої продукції, торговельних і сервісних марок, назв брендів;
   • друкування газет, що включає друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять принаймні чотири рази на тиждень;
   • друкування іншої продукції, що включає друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень; друкування книг і брошур, музичних партитур, карт, атласів, фотографій. поштових листівок, плакатів (постерів), рекламних каталогів, проспектів та іншої друкованої рекламної продукції, поштових марок, податкових форм, документів суворої звітності, банківських чеків і бланків інших цінних паперів, смарт-карт, альбомів, ділових щоденників, календарів та іншої офісної друкованої продукції, персональних канцелярських бланків, виготовлених на машинах високого друку, офсетним способом, способом фотогравюри, флексографії, друкування з екрану тощо на копіювальних машинах, комп’ютерних  принтерах, пристроях для виготовлення рельєфних знаків на гумованій стрічці тощо, у т.ч. моментальний друк: друкування безпосередньо на текстильних виробах, пластику, склі, металі, деревині та кераміці (наприклад, друкування на пластикових пакетах, скляних пластинках, металевих виробах), друкують зазвичай матеріали, захищені авторським правом; друкування етикеток і ярликів (літографічний, травірувальний друк,  флексографічний друк тощо);  нанесення голографічного захисного елемента на об’єкти захисту, що належать іншій юридичній особі;
   • виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, що включає набір тексту, фотонабір, додрукарську підготовку даних, у т.ч. сканування й оптичне розпізнавання символів/тексту, електрону верстку; підготовку файлів із даними для мультимедійних засобів (для друкування на папері, СD, в мережі Інтернет); виготовлення друкарських форм, у т.ч. розроблення зображень (для процесу друкування на машинах високого й офсетного друку); підготовку циліндрів: гравірування циліндрів для глибокого друку; оброблення копій на друкарській пластині за принципом «з комп’ютера на пластину» (у т.ч. на фотополімерній пластині); виготовлення пластин і кліше для рельєфного штампування або друкування: підготовку: художніх робіт технічного характеру, таких як літографські камені та гравюра на деревині, засобів для презентації, наприклад прозорих слайдів та інших форм для презентацій, ескізів, розміток, макетів тощо, виробництво пробних відбитків;
   • брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг, що включає переплетення, скріплення зразків і післядрукарські послуги, спрямовані на технічну підтримку друкарської діяльності, наприклад, переплетення та кінцеве оброблення книг, брошур, журналів, каталогів тощо, із застосуванням операцій згинання, підрізання та вирівнювання аркушів, складання, сточування окремих частин, прошивання нитками, безшовне (клейове) скріплення блоку, висікання й укладення палітурної кришки, склеювання, перевірка нумерації аркушів, наметування, тиснення золотом; скріплення металевою або пластмасовою спіраллю; переплетення і кінцеве оброблення друкованого паперу або друкованого картону із застосуванням операцій згинання, тиснення, просвердлювання, проколювання отворів, перфорації, гравірування, скріплювання, склеювання, ламінування; завершальну підготовку для СВ; надання послуг з розсилання електронною поштою, таких як пристосування продукту до вимог їх замовника, підготування пакету для відправлення; інші завершальні види діяльності, такі як тамподрук, виготовлення гравюри штампів, тиснення, виготовлення форм для Брайлівського друку;
   • виробництво основних фармацевтичних продуктів, що включає виробництво медично- активних речовин, фармакологічні властивості яких використовують для виробництва лікарських засобів: антибіотиків, основних вітамінів, саліцилової та О-ацетилсаліцилової кислот тощо; перероблення крові; виробництво хімічно чистих цукрів; перероблення залоз і виробництво екстрактів із залоз тощо;
   • виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, що включає виробництво лікарських засобів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин, різноманітних лікарських засобів, у т.ч. гомеопатичних препаратів; виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів; виробництво медичних діагностичних препаратів, у т.ч. тестів на вагітність; виробництво радіоактивних діагностичних реактивів; виробництво фармацевтичних препаратів із застосуванням біотехнологій; виробництво медично просочених вати, марлі, бандажів, пов’язок тощо; підготовку рослинної сировини (подрібнення, сортування, розмелювання) для виготовлення фармацевтичних препаратів;
   • виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів, що включає виробництво лабораторного устаткування, хірургічних і медичних інструментів, хірургічних приладів і приладдя, стоматологічного устаткування і приладдя, ортодонтичного приладдя, зубопротезних і ортодонтичних приладів; виробництво медичних, стоматологічних і подібних меблів, додатково оснащених специфічним приладдям, таким як гідравлічні стоматологічні крісла; виробництво хірургічних серветок, стерильних бинтів і тканин, гумових медичних рукавичок; виробництво стоматологічних наповнювачів і цементів (крім фіксуючих засобів для зубних протезів), стоматологічного воску та інших стоматологічних препаратів; виробництво цементів для відновлення кісткових тканин; виробництво зуболікарських лабораторних печей; виробництво лабораторного устаткування для ультразвукового очищення; виробництво лабораторних стерилізаторів; виробництво дистиляторів лабораторного типу та лабораторних центрифуг; виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів: операційних столів, столів для огляду, лікарняних ліжок із механічним регулюванням положення, стоматологічних крісел; виробництво металевих пластин для з’єднання зламаних кісток, а також шурупів, шприців, голок, катетерів, канюль тощо; виробництво стоматологічних інструментів (у т.ч. стоматологічних крісел із вмонтованими пристроями); виробництво штучних зубів, мостів тощо зуболікарськими лабораторіями без їх встановлення; виробництво ортопедичних пристосувань (у т.ч. ортопедичного взуття) та протезів; виробництво скляних очей; виробництво медичних термометрів; виробництво офтальмологічних товарів, окулярів для корекції зору, сонцезахисних окулярів, лінз за рецептом лікаря, контактних лінз, захисних окулярів;
   • видання книг, що включає видання книг у друкованому й електронному вигляді (на СD дисках, електронних носіях тощо), в аудіо-форматі або в мережі Інтернет; видання книг, брошур, буклетів і подібної друкованої продукції, у т.ч. словників і енциклопедій; видання атласів, карт і діаграм; видання аудіо-книг; видання енциклопедій тощо на СВ дисках;
   • видання довідників і каталогів, що включає видання каталогів даних (баз даних) фактів/інформації, що захищені за формою, але не за змістом. Подібні каталоги можуть бути видані як у друкованому, так і в електронному вигляді; видання каталогів; видання телефонних довідників; видання інших довідників і збірників, таких як збірники з прецедентного права або фармацевтичні довідники тощо;
   • видання газет, що включає видання газет, у т.ч. рекламних газет, які виходять принаймні чотири рази на тиждень; видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет;
   • видання журналів і періодичних видань, що включає видання журналів і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень; видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет; видання щотижневих періодичних видань із програмами радіо- і телепередач також відносять до цього класу;
   • інші види видавничої діяльності, що включає видання (у т.ч. в електронному вигляді); каталогів, фотографій, гравюр, поштових листівок, вітальних листівок, бланків, плакатів, репродукцій творів мистецтва, рекламної продукції, іншої друкованої пр0дукції; електронну публікацію статистичних та інших даних;
   • видання іншого програмного забезпечення, що включає видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок: операційних систем; бізнес- та інших програмних додатків;
   • демонстрація кінофільмів, що включає демонстрацію кіно- та відеофільмів у кінотеатрах, на відкритому повітрі та в інших демонстраційних залах; діяльність кіноклубів;
   • діяльність у сфері радіомовлення, що включає трансляцію аудіо-сигналів радіомовними студіями та за допомогою устаткування для передавання аудіо-програм слухачам, регіональним студіям чи абонентам; діяльність радіомереж із монтажу та передавання звукових програм регіональним студіям або передплатникам через бездротові, супутникові та проводові мережі; радіомовлення через мережу інтернет (інтернет-радіостанції); передавання даних, інтегроване з радіомовленням;
   • видання звукозаписів, що включає діяльність зі створення оригіналів (майстер-копій) записів або аудіо-матеріалів на плівці, СD-дисках, а також їх випуск (передачу прав), просування та поширення серед оптових і роздрібних торговців або безпосередньо споживачам. Ця діяльність може бути інтегрована з діяльністю з виготовлення майстер-копій або ні в межах однієї одиниці. Якщо діяльність не інтегрована, то одиниця, що її здійснює, має придбати відповідні права на тиражування (копіювання) та поширення майстер-копій. Цей клас також включає надання послуг зі звукозапису в студіях та в інших місцях, у т.ч. виробництво радіопрограм, записаних на плівку (тобто не трансльованих у прямому ефірі); видання музичних записів, тобто діяльність із придбання та реєстрації авторських прав на музичні твори, просування, авторизацію та використання їх у записах, на радіо, телебаченні, у кінофільмах, у прямому ефірі, друкованих та інших виданнях. Одиниці, що задіяні в цій діяльності, можуть бути власниками авторських прав на використання музичних творів або діяти як адміністратор від імені власників таких авторських прав; видання музичних партитур і нот також відносять до цього класу;
   • діяльність у сфері телевізійного мовлення, що включає створення телевізійними каналами повного пакета програм на основі придбаних програмних компонентів (наприклад, художніх або документальних фільмів тощо), програмних компонентів власного виробництва (наприклад, місцеві новини, репортажі в прямому ефірі), або комбінування обох видів компонентів; повний пакет телепрограм може або транслюватися їх виробником, або вироблятися з метою їх передавання іншим одиницям, таким як компанії, що надають послуги кабельного телебачення або провайдерам супутникового телемовлення, для подальшого поширення глядачам; програми можуть бути загального або спеціалізованого формату (наприклад, такі як новини, спортивні, навчальні або молодіжні передачі); створення програм, вільно доступних користувачам, а також програм, доступних тільки на основі передплати, сюди також відносять створення програм для каналів, що демонструють відео на запит; передавання даних за допомогою телемереж;
   • діяльність холдингових компаній, що включає діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає в управлінні власністю групи (холдингові компанії цього класу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють Одиницями, акціями яких вони управляють);
   • діяльність головних управлінь (хед-офісів), що включає спостереження й управління різними підрозділами компанії або підприємства; здійснення стратегічного й організаційного планування та прийняття рішень щодо ролі компанії або підприємства; встановлення оперативного контролю й управління щоденними операціями відповідних підрозділів: діяльність головних управлінь (хед-офісів); централізованих адміністративних  офісів; корпоративних офісів; районних і регіональних офісів; допоміжних офісів з управління;
   • технічні випробування та дослідження, що включає проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.: акустичні та вібраційні випробування, дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо, дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів, дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо, випробування властивостей і надійності матеріалів, випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо, радіографічне тестування зварених швів і стиків, аналіз руйнувань, дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо; сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо; періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки; випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо); діяльність міліцейських лабораторій;
   • дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, що включає

дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій: ДНК/РНК: гени,  медична генна інженерія, проби генів, генна інженерія, програмування, синтез, гіперболізація ДНК та  РНК, складання профілю виявлення генів, використання технології противідчуття; білки та інші молекули: програмування, синтез, інженерія протеїнів і пептидів (у т.ч. гормони великих молекул); удосконалені методи харчування для великих молекулярних медикаментів; протеоміка, ізоляція й очишення протеїнів, передача сигналів, ідентифікація  клітинних органів почуттів; вирощування та інженерія клітин і тканин: вирощування клітин і тканин, інженерія тканин (у т.ч. допоміжні засоби для вирощування й оброблення тканин та біомедичну інженерію), клітинні зрошування, вакцинні та імунні стимулятори, маніпуляції з ембріоном; техніка процесної біотехнології: використання біореакторів у процесі бродіння, біооброблення, біовилуговування, перетворення матеріалів на волокнисту масу, відбілювання за допомогою дереворуйнівних грибів, біовидалення сірки, біовиправлення, біофільтрування та фітовиправлення; управління генами та РНК: генна терапія, управління вірусами; біоінформатика: створення баз даних про гени, послідовностях протеїнів, які молелюють комплекси біологічних процесів, у т.ч. системну біологію; нанобіотехнологія: застосовує інструменти та процеси нано- та мікрофабрикації для створення пристосувань із вивчення біосистем і додатків у застосуванні медичних препаратів, діагностиці тощо;

 • дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, що включає дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, крім біотехнологій: у сфері природничих наук; у сфері інженерії та технологій; у сфері медичних наук; у сфері сільського господарства; багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері прикладних технічних наук;
 • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, що включає дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері гуманітарних наук; багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері суспільних і гуманітарних наук;
 • інша професійна, наукова та технічна діяльність, и. в. і. у., що включає діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном; діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів; діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об’єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо); інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів; прогнозування погоди; консультування з питань безпеки; консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства; консультування у сфері навколишнього середовища; консультування з інших технічних питань; діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах архітектури, інжинірингу та керування; діяльність інженерів-кошторисників; діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо; діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій;
 • ветеринарна діяльність, що включає турботу про здоров’я тварин і контрольні заходи щодо тварин, які утримують на фермах, турботу про здоров’я тварин і контрольні заходи щодо тварин-домашніх улюбленців (цю діяльність здійснюють кваліфіковані ветеринари у ветеринарних лікарнях, на фермах, псарнях або розплідниках, у власних консультаційних приміщеннях, в операційних або ж в інших місцях); роботу асистентів ветеринара або іншого допоміжного ветеринарного персоналу; клініко-патологічні та інші діагностичні заходи щодо тварин; амбулаторне лікування тварин; вакцинацію тварин;
 • денний догляд за дітьми, що включає діяльність із денного догляду за дітьми, у т.ч. денний догляд за дітьми-інвалідами;
 • функціонування бібліотек і архівів, що включає послуги, пов’язані з документацією та інформацією, які надаються бібліотеками всіх видів, діяльність читацьких залів, залів для прослуховування та перегляду, що надають послуги суспільству або окремим категоріям користувачів, таким як студенти, науковці, члени організацій, управління державними архівами: організацію збирання інформації, спеціалізованої та неспеціалізованої, складання каталогів, надання в тимчасове користування книг, карт, періоцики, фільмів, записів, плівок, творів мистецтва тощо, підбір інформації відповідно до інформаційних запитів тощо; ведення бібліотек фотографій і кіно та інші послуги бібліотек;
 • організування поховань і надання суміжних послуг, що включає поховання та кремацію трупів людей або тварин: підготовку тіла для поховання або кремації, бальзамування та надання інших похоронних послуг, поховання або кремацію, оренду обладнаного місця в ритуальних залах; оренду або продаж місць на цвинтарі; догляд за могилами та мавзолеями;
 • діяльність із забезпечення фізичного комфорту, що включає діяльність турецьких лазень, саун і парових бань, соляріїв, салонів для зменшення ваги тіла та схуднення, масажних салонів тощо;
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКАДЕМІЇ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ
 • Академія має рівні з іншими вищими навчальними закладами права, що становлять зміст його автономії та самоврядування, у тому числі для виконання статутних завдань та програм Академія має право:
  • розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованих спеціальностей та створювати нові спеціальності;
  • створювати в межах своєї структури наукові, науково-технічні, науково-дослідницькі, інноваційні, науково-виробничі, виробничі, методичні, творчі, культурно-освітні, мистецькі, культурно-виховні, спортивні і оздоровчі інститути, коледжі, відділення, підготовчі курси, учбово-консультативні пункти, навчально-методичні кабінети та лабораторії з відповідним їх обладнанням, навчально-практичні центри, клініки, бібліотеки з читальними залами, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, заклади культурно-побутового призначення тощо;
  • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди обладнання, транспортні засоби тощо) від Засновників (власників), органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і благодійних фондів, міжнародних організацій тощо;
  • укладати угоди з вищими навчальними закладами (закладами вищої освіти), іншими контрагентами та нерезидентами про створення спільних науково-виробничих, методичних комплексів тощо;
  • обмінюватись досвідом навчальної, методичної та виховної роботи з іншими навчальними закладами України і зарубіжних країн;
  • організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси тощо;
  • самостійно визначати форми навчання та форми організації навчально-виховного процесу;
  • обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
  • приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
  • запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах, в тому числі з-за кордону;
  • формувати та затверджувати власний штатний розпис;
  • користуватись пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;
  • готувати фахівців за замовленнями підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;
  • здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, займатись просвітницькою діяльністю;
  • у встановленому порядку направляти викладачів та інших працівників для підвищення кваліфікації, стажування;
  • визнавати здобуті в закордонних навчальних закладах ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;
  • запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників навчального-виховного процесу;
  • здійснювати практичну підготовку осіб, які навчаються в Академії, згідно із отриманими ліцензіями;
  • надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства України;
  • самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
  • самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми вибіркових навчальних дисциплін;
  • присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
  • утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
  • провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
  • видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці;
  • провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
  • розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
  • брати участь у роботі міжнародних організацій;
  • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
  • установлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
  • звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
  • надавати в оренду та отримувати в оренду нерухоме та рухоме майно;
  • здійснювати лікувально-діагностичну діяльність на клінічних кафедрах і провадити іншу медичну практику;
  • провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України та Статуту Академії;
  • встановлювати ціни на всі види послуг, продукцію власного виробництва відповідно до вимог законодавства;
  • надавати платні послуги згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
  • розпоряджатися власними надходженнями, зокрема отриманими від надання додаткових платних послуг здобувачам вищої освіти та окремих платних послуг іншим фізичним і юридичним особам;
  • відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
  • користуватися банківськими кредитами згідно з законодавством України;
  • надавати та отримувати благодійну допомогу;
  • здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
 • Академія зобов’язана:
  • забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з вимогами чинного законодавства України;
  • здійснювати за необхідністю будівництво, реконструкцію, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
  • забезпечувати кабінети і лабораторії необхідним обладнанням, інструментарієм, препаратами тощо; здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
  • створювати належні умови для високопродуктивної праці; забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, соціального страхування;
  • здійснювати заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як за результатами особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Академії, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками;
  • забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України;
  • здійснювати бухгалтерський облік своєї діяльності, вести статистичну звітність згідно із законодавством України та подавати вказані дані для зведеного балансу Засновникам (власникам) та у відповідні державні органи в установленому законом порядку. Академія зобов’язана вживати заходів (в тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій) щодо запобігання та виявлення плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 • Академія для виконання статутних завдань та програм має такі основні напрями діяльності:
  • здійснення фінансово-господарської діяльності за видами економічної діяльності, визначених в п. 3.3 цього Статуту з врахуванням напрямів діяльності, визначених в п. 1.9 цього Статуту;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців згідно із отриманими ліцензіями за замовленнями підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами, іноземними особами і особами без громадянства з видачею відповідного документа про освіту державного зразка;
  • розроблення та запровадження програм наукової, науково-технічної, науково-дослідницької, інноваційної, науково-виробничої, виробничої, методичної, творчої, культурно-освітньої, мистецької, культурно-виховної, спортивної і оздоровчої та іншої діяльності;
  • укладення угод про спільну діяльність з підприємствами, установами, організаціями для виконання статутних завдань відповідно до вимог законодавства;
  • укладення угод з вищими навчальними закладами I-IV рівня акредитації про створення спільних наукових, науково-технічних, науково-дослідницьких, інноваційних, науково-виробничих, виробничих, методичних, творчих, культурно-освітніх, мистецьких, культурно-виховних, спортивних і оздоровчих та інших комплексів;
  • створення об’єднань підприємств, визначених вимогами чинного законодавства України, входження в об’єднання підприємств, установ та організацій, в тому числі з врахуванням вимог міжнародного права;
  • участь у діяльності міжнародних організацій;
  • створення та утримання власної соціальної бази, мережі спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-побутових, закладів громадського харчування;
  • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів тощо;
  • надання платних послуг згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, в тому числі профільними міністерствами;
  • надання та отримання благодійної допомоги;
  • запрошення на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах, в тому числі з-за кордону;
  • здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо;
  • впровадження видів діяльності, яка згідно чинного законодавства передбачає ліцензування, проводиться після отримання ліцензії.
 1. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ)
 • Для виконання статутних завдань та забезпечення господарської діяльності Академії власниками сформовано статутний капітал Академії шляхом внесення коштів та/або майна (основних засобів, матеріальних активів, в тому числі офісного обладнання, іншого обладнання, тощо).
 • Розмір статутного капіталу становить 15 000 (п’ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.
 • Розподіл статутного капіталу відбувається наступним чином:
  • КОМПАНІЇ «ЛАЗАР ЛІМІТЕД» (LAZAR LIMITED), юридична особа, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, за номером НЕ 337933 – належить частка у розмірі 8 550 (вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят) грн. 00 коп., що складає 57% (п’ятдесят сім відсотків) статутного капіталу Академії.
  • ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МЕДФАРМЦЕНТР», код ЄДРПОУ – 23531496, – належить частка у розмірі 3 000 (три тисячі) грн. 00 коп., що складає 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Академії;
  • ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ І СИЛА НАРОДУ», код ЄДРПОУ – 38078534 – належить частка у розмірі 3 000 (три тисячі) грн. 00 коп., що складає 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Академії;
  • Громадянину України Семерей Володимиру Даниловичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2145422593 – належить частка у розмірі 450 (чотириста п’ятдесят) грн. 00 коп., що складає 3% (три відсотки) статутного капіталу Академії;
 • Рішення про зміну розміру частки Засновника (власника) у статутному капіталі Академії приймається Загальними зборами Засновників (власників) за наявності відповідних підстав.
 • Вкладом Засновника (власника) до статутного капіталу Академії можуть бути гроші, цінні папери, інші речі, майнові права, якщо інше не встановлено чинним законодавством.
 • Грошова оцінка майнового вкладу Засновника (власника) визначається Засновниками (власниками) і затверджується Загальними зборами Засновників (власниками).
 • Зменшення розміру Статутного капіталу здійснюється у випадках та в порядку, визначеному чинним законодавством України, за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).
 • Збільшення Статутного капіталу Академії здійснюється після внесення усіма Засновниками (власниками) Академії своїх вкладів у повному обсязі.
 • Статутний капітал Академії вважається зміненим після реєстрації відповідних змін до даного Статуту в порядку, встановленому законодавством України і цим Статутом.
 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АКАДЕМІЇ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА АКАДЕМІЇ
 • Матеріально-технічна база Академії включає будівлі, споруди, майнові комплекси, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, устаткування та інші матеріальні цінності, які знаходяться у власності, оренді, на праві користування та на інших законних підставах використовуються Академією.
 • Академія у межах, визначених законами, та відповідно до Статуту має право:
  • власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти інших юридичних осіб (крім випадків, визначених законом);
 • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
  • провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;
 • використовувати майно, закріплене за нею на праві власності та на праві господарського відання, в тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;
 • створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження власної навчально-виховної, наукової, інноваційної або господарської діяльності;
 • створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно- оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;
 • спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших категорій працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах;
 • використовувати окремі особисті немайнові (крім авторського права) та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені у межах Академії як результат провадження наукової, науково-технічної та іншої діяльності і зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 • відкривати рахунки, зокрема поточні, депозитні, у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених вимогами чинного законодавства України;
 • брати участь у формуванні статутного капіталу наукового парку та інших інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
  • засновувати навчальні заклади і наукові установи;
  • засновувати підприємства для провадження інноваційної діяльності;
  • здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;
  • шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо);
  • бути засновником (учасником) об’єднань підприємств, установ, організацій, тощо.
 • Майно Академії становлять основні засоби (фонди) та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Академії.
 • Джерелами формування майна Академії є:
  • кошти та майно, передане Академії Засновниками (власниками);
  • доходи, отримані від здійснення господарської діяльності;
  • кредити банків та інших кредиторів;
  • відсотки, отримані від розміщення коштів Академії на вкладних (депозитних) рахунках в банківських установах;
  • придбання майна інших підприємств, установ та організацій;
  • безоплатні або благодійні внески підприємств, установ, організацій або громадян;
  • інші джерела, не заборонені законодавством України.
 • Розмір плати за навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у грошовій одиниці України – гривні, на підставі обґрунтованого економічного розрахунку, з урахуванням відповідного рівня прибутковості, в тому числі з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік. Договори можуть укладатись з замовниками таких послуг фізичними та юридичними особами. Оплата послуг, в тому числі при застосуванні лізингу інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами за договорами, що укладаються з нерезидентами та іноземними контрагентами, – може укладатись в іноземній валюті з врахуванням вимог законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
 • Академія має право отримувати оплату за навчання в іноземній валюті за навчання іноземних студентів, яка зараховується на розрахунковий рахунок Академії, відкритий в установах банку відповідно до законодавства України.
 • Оподаткування надходжень Академії та інші види відрахувань проводяться відповідно до чинного законодавства України.
 • Право прийняття рішення про відчуження нерухового майна Академії належить виключно Загальним зборам Засновників (власників).
 • Академія має право страхувати своє майно в страхових організаціях.
 • Кошторис Академії складається та затверджується відповідно до чинного законодавства України.
 • Розподіл видатків проводиться виключно в межах та за рахунок відповідних надходжень, враховуючи об’єктивну потребу в коштах, обумовлену характером діяльності Академії, з виконанням вимог чинного законодавства України щодо першочергового забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями, господарське утримання.
 • Видатки на розвиток матеріально-технічної та лабораторної баз плануються виходячи з обсягу виконуваної роботи, необхідності погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, реалізації ліцензованих програмних продуктів для провадження освітньої і наукової діяльності тощо.
 • Доходи використовуються для фінансування видатків на утримання Академії, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Академії, визначених цим Статутом.
 • Прибуток Академії утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнюваних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Академії сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
 • Розподіл чистого прибутку між Засновниками (власниками) Академії здійснюється пропорційно до розмірів належних їм часток у статутному капіталі Академії. Розподіл чистого прибутку між Засновниками (власниками) Академії може здійснюватися шляхом передачі Засновнику (власнику) Академії нерухомого майна.
 • Всі питання, пов’язані з розподілом прибутку і покриттям можливих збитків, розглядаються і затверджуються Загальними зборами Засновників за результатами фінансового року.
 1. ЗАСНОВНИКИ (ВЛАСНИКИ) АКАДЕМІЇ
 • Засновниками (власниками) Академії є:
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ І СИЛА НАРОДУ», код ЄДРПОУ – 38078534, місцезнаходження: Україна, 02068, місто Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 9/18, літер. А, зареєстроване Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 20.02.2012 року, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 065 120 0000 015708.
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МЕДФАРМЦЕНТР», код ЄДРПОУ – 23531496, місцезнаходження: Україна, 02091, місто Київ, Харківське шосе, будинок 121, зареєстроване Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією 22 серпня 1995 року, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 065 120 0000 004788.
  • КОМПАНІЯ «ЛАЗАР ЛІМІТЕД» (LASAR LIMITED), юридична особа що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, за номером НЕ 337933, з зареєстрованим офісом за адресою: Леофорос Спіру Кіпріану, 67, КІРІАКІДЕС БІЗНЕС-ЦЕНТР, 4003, Лімассол, Кіпр (Leoforos Spyrou, Kyprianou 67, KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, 4003, Limassol, Cyprus).
  • Громадянин України Семерей Володимир Данилович, паспорт серія
   КА 040770, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 05 січня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2145422593, який зареєстрований за адресою: м. Київ, проспект Науки, буд. 94/5, кв. 37.
 • Повноваження Засновників (власників) щодо управління Академією визначаються законодавством України, а також цим Статутом.
 • Засновники (власники) не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Академії, у межах вартості своїх вкладів.
 • Засновники (власники) здійснюють свої повноваження щодо управління Академією через Загальні збори Засновників (власників), Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також через призначених ними уповноважених осіб з числа керівного складу Академії.
 • Засновники (власники) мають право:
  • вийти у встановленому порядку зі складу Засновників (власників);
  • продати або іншим способом відчужити свою частку в Статутному капіталі Академії;
  • брати участь в управлінні Академією у формах і порядку, визначеному цим Статутом;
  • отримувати дивіденди від діяльності Академії. Таке право мають особи, які є Засновниками (власниками) на початок виплати дивідендів
  • призначати своїх представників для участі в Загальних зборах Засновників (власників) та відкликати їх.
  • вчиняти інші дії, передбачені законодавством України та цим Статутом.
 • Засновники (власники) зобов’язані:
  • дотримуватися вимог установчих та інших внутрішніх документів Академії;
  • виконувати рішення Загальних зборів Засновників (власників);
  • виконувати свої зобов’язання перед Академією, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю;
  • не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Академії;
  • сприяти посадовим особам Академії у забезпеченні організації діяльності Академії;
  • не вчиняти дії, які можуть негативно вплинути на діяльність та функціонування Академії, її посадових осіб, а також на освітній процес;
  • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та рішеннями Загальних зборів Засновників (власників).
 • Засновник, який систематично не виконує чи виконує не належним чином свої обов’язки або своїми діями перешкоджає досягненню мети та завдань Академії та у випадку порушення зобов’язання визначеному п. 7.6.6. даного Статуту може бути виключеним із Академії за рішенням Загальних зборів Засновників (власників). При цьому такий Засновник (власник) (чи його представник) участі в голосуванні не бере.
 • Засновник (власник) Академії може за згодою решти Засновників (власників) відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Засновникам (власникам) цієї ж Академії або третім особам. Засновники (власники) мають переважне право на придбання частки в статутному капіталі, що продається іншим Засновником (власником), за ціною та на умовах, запропонованих Засновником (власником), третій особі пропорційно розміру частки в статутному капіталі Академії, що належать кожному з них.

Переважне право Засновників (власників) на придбання частки в статутному капіталі, що продається іншим Засновником (власником), діє протягом 20 днів з дня отримання Академією повідомлення Засновника (власника) про намір продати частку в статутному капіталі.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх Засновників (власників) Академії отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю частки.

Засновник (власник), який має намір продати свою частку в статутному капіталі третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту Засновників (власників) із зазначенням ціни та інших умов продажу частки. Повідомлення Засновників (власників) здійснюється через Академію. Після отримання письмового повідомлення від Засновника (власника), який має намір продати свою частку в статутному капіталі третій особі, Академія зобов’язана протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Засновникам (власникам) Академії.

Якщо Засновники (власники) не скористаються переважним правом на придбання частки, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, частка в статутному капіталі може бути продана третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Академії та його Засновникам (власникам).

 • Рішення про прийняття особи до складу Засновників (власників) Академії може прийматися лише Загальними зборами Засновників (власників) в разі внесення такою особою вкладу до статутного капіталу Академії, а також у разі відчуження частки (частини частки) Засновника (власника) третім особам, при умові подальших змін до Статуту Академії із зазначенням таких осіб як Засновників (власників) Академії.
 • При виході Засновника (власника) з Академії на користь Засновника (власника) виплачується вартість частини майна, пропорційна його частці у статутному капіталі Академії, що передбачає виплату вартості чистих активів Академії (різниці між активами та зобов’язаннями Академії). Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому Засновник (власник) вибув з Академії, i в строк до 12 місяців з дня вибуття. Засновнику (власнику), який вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Академією в даному році до моменту його виходу.

До тих самих наслідків призводить виключення Засновника (власника) з Академії за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).

 • Частка статутного капіталу спадкується спадкоємцями Засновника (власника) згідно вимог чинного законодавства України.

При відмові спадкоємця від вступу до Академії, йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, пропорційна частці у статутному капіталі Академії, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті Засновника (власника). У цих випадках розмір статутного капіталу Академії підлягає зменшенню.

 1. СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
 • Структура Академії визначається відповідно до Закону України «Про вищу освіту», даного Статуту та головних завдань діяльності Академії.
 • Академія має такі відокремлені структурні підрозділи:
  • Медично-фармацевтичний коледж Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини»;
  • Консультаційно-підготовчий центр Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини»;
 • Консультаційно-підготовчий центр для іноземних громадян Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини».

Відокремлені структурні підрозділи діють на підставі норм цього Статуту та положення про такий структурний підрозділ.

 • Академія може створювати такі структурні підрозділи як:
  • кафедри;
  • факультети;
  • інститути;
  • коледжі;
  • технікуми (училища);
  • філії та представництва;
  • відділення;
  • предметні (циклові) комісії;
  • центри;
  • бібліотеки;
  • спортивні комплекси;
  • тощо.

Структурні підрозділи та відокремлені структурні підрозділи Академії створюються у відповідності до норм чинного законодавства України та даного Статуту. Відокремлені структурні підрозділи  Академії не є юридичними особами. Вони наділяються майном Академії і діють на підставі  затвердженого положення. Структурний підрозділ очолюється керівником, який призначається у відповідності до затвердженого положення про структурний підрозділ.Відомості про відокремлені структурні підрозділи Академії включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 • Структурними підрозділами Академії також можуть бути:
  • навчально-науковий інститут як структурний підрозділ Академії, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження;
  • наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри (клініки, сектори, частини, комплекси тощо), дослідні станції, лабораторії, конструкторські бюро, відділи аспірантури і докторантури, відділи післядипломної освіти, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, клінічні бази установ медичної освіти, університетські клініки (лікарні), полігони, наукові парки, технопарки, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та проводять наукові дослідження;
 • підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського спорту;
  • військові навчальні підрозділи (військовий інститут, коледж, факультет або кафедра військової підготовки). Військовий навчальний підрозділ (навчальний підрозділ із специфічними умовами навчання – інститут, коледж, факультет або кафедру) проводить за певними ступенями підготовку курсантів (слухачів, студентів) для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького (інспекторського) складу з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю. Військовий інститут може мати у своєму складі факультети та військовий коледж. Рішення про утворення військового навчального підрозділу приймається у відповідності до положень чинного законодавства України та положень даного Статуту.
 • інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.
  • Філія – відокремлений структурний підрозділ Академії, що створюється з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого Академією положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності. Філію очолює директор (керівник), який призначається Ректором та є підпорядкований йому. Директор (керівник) філії діє на підставі положення про відокремлений структурний підрозділ, відповідного доручення або довіреності. Відомості про філію Академії вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
  • Факультет – це структурний підрозділ Академії, що об’єднує кафедри та/або лабораторії та забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти.

Керівництво факультетом здійснює декан факультету, який призначається та звільняється з посади за рішенням Ректора.

Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту).

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження декана факультету визначаються положенням про факультет, яке затверджується Вченою радою Академії.

Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані Ректором, якщо вони суперечать законодавству, статуту Академії чи завдають шкоди інтересам Академії.

Дострокового припинення виконання Деканом своїх повноважень  є можливим з підстав:

 • визначених чинним законодавством України про працю, про освіту;
 • порушення деканом положень чинного законодавства України, даного Статуту, умов контракту;
 • вчинення протиправних дій, що завдало шкоди Академії та Засновникам (власникам);
 • неможливість виконання роботи за контрактом у зв’язку із хворобою;
 • за поданням Вченою радою Академії або вищого колегіальним органу громадського самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством України про працю, за порушення цього Статуту та умов контракту;
 • з інших підстав визначених контрактом та чинним законодавством.
  • Кафедра – це базовий структурний підрозділ Академії що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який призначається та звільняється з посади за рішенням Ректора.

Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

 • В Академії можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою Академії відповідно до Статуту Академії. Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених цим Статутом для формування Вченої ради Академії.
 • Академія має право створювати представництва як на території України, так і за її межами, з врахуванням вимог чинного законодавства України, норм міжнародного права, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Відокремлені структурні підрозділи Академії створюються рішенням Вченої ради Академії, за поданням Ректора Академії та функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ 
 • Органами управління Академією є:
  • Загальні збори Засновників (власників).
  • Ректор.
  • Наглядова рада.
  • Вчена рада Академії.
  • Ревізійна комісія (ревізор).
  • Робочі органи (ректорат, приймальна комісія, тощо).
 • Загальні збори Засновників (власників) – вищий орган управління Академією.
 • Виконавчим органом Академії є Ректор Академії, який здійснює поточне керівництво діяльністю Академії (надалі – «Ректор»).
 • Наглядова рада колегіальний орган, що здійснює нагляд за управлінням майном Академії та додержанням мети його створення.
 • Вчена рада є колегіальним органом управління Академії.
 • Органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії є Ревізійна комісія.
 • Робочі та дорадчі органи утворюються для вирішення поточних питань діяльності Академії.
 • У випадку ліквідації Товариства повноваження по управлінню діяльністю Товариства переходять до Ліквідаційної комісії.
 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ (ВЛАСНИКІВ). 
 • Загальні збори Засновників (власників) – вищий орган управління Академією, який складається із Засновників (власників) Академії або призначених ними представників. Представники Засновників (власників) можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Засновник (власник) вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Засновників (власників).
 • Загальні збори Засновників (власників) обирають Голову загальних зборів Засновників (власників) та Секретаря загальних зборів Засновників (власників), які виконують свої функції до наступних Загальних зборів Засновників (власників) та обрання на цю посаду іншої особи.

Голова Загальних зборів Засновників (власників): очолює Загальні збори Засновників (власників); скликає Загальні збори Засновників (власників) згідно порядку, встановленого цим Статутом; підписує всі документи, що приймаються Загальні зборами Засновників (власників), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників); підписує трудовий договір (контракт) з Ректором, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників); виконує інші обов’язки, делеговані цим Статутом та визначені Загальними зборами Засновників(власників).

Секретар Загальних зборів Засновників (власників), допомагає Голові Загальних зборів Засновників (власників) виконувати його обов’язки протягом проведення Загальних зборів Засновників (власників), підписує документи, що приймаються Загальними зборами Засновників (власників), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Засновників (власників) та виконує інші обов’язки, визначені цим Статутом та Загальними зборами Засновників (власників).

 • Загальні збори Засновників (власників) (чергові та позачергові) проводяться за основним місцем діяльності Академії, чи в іншому місці на території України чи поза її межами.
 • Загальні збори Засновників (власників) скликаються у час визначений керівником або ж проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, але у будь-якому випадку, не рідше одного разу на рік. Загальні збори Засновників (власників) проводяться з метою затвердження щорічного звіту діяльності Академії, а також для вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів Засновників (власників).
 • Ректор Академії або ж проректор обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник не менш як за 30 календарних днів до проведення чергових Загальних зборів повідомляє Засновників (власників) про час, місце проведення та про порядок денний Загальних зборів Засновників (власників).

Про проведення Загальних зборів Засновники (власники) Академії повідомляються письмово, не пізніше, як за 30 днів до початку Загальних зборів Засновників (власників). Повідомлення про проведення загальних зборів Засновників (власників) може бути відправлено в письмовій формі рекомендованим листом, по телетайпу, телеграфу, телефаксу або доставлено особисто.

Будь-хто з Засновників (власників) вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Засновників (власників) за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Не пізніше, як за 7 днів до скликання Загальних зборів Засновникам (власникам) повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, винесеними на розгляд відповідно до порядку денного Загальних зборів Засновників (власників).

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за згодою всіх Засновників (власників), присутніх на Загальних зборах Засновників (власників).

 • Позачергові збори скликаються Ректором Академії, проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, а бо ж Головою Загальних зборів Засновників (власників) у спосіб, що викладено у п. 10.5 цього Статуту, за таких умов:

1) виникнення необхідності визнати Академію неплатоспроможною;

2) смерть фізичної особи – Засновника (власника) Академії та наявність бажання спадкоємців реалізувати своє переважне право вступу до Академії;

3) ліквідація, реорганізація юридичної особи – Засновника (власника) Академії;

3) відчуження власником (учасником) своєї частки (частини частки);

4) у інших випадках, коли цього потребують інтереси Академії, та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Засновники (власники) Академії, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів засновників (власників)  у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Академії. Якщо протягом 25 днів Ректор Академії не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори засновників (власників).

Допускається за вимогою засновників (власників) Академії, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, скликання позачергових Загальних зборів Засновників (власників) з питань діяльності Академії у будь-який час та без дотримання строку для повідомлення Засновників (власників), передбаченого п. 10.5. цього Статуту. В цьому разі Засновник (власник) – ініціатор скликання позачергових Загальних зборів, повідомляє у будь-який спосіб визначений п. 10.5. цього Статуту інших Засновників (власників) Академії про дату, час, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних зборів Засновників (власників) Академії.

 • Засновник (власник), який не отримав повідомлення про проведення Загальних зборів Засновників (власників), або отримав його із запізненням проти строків, передбачених пунктом 5., проте був присутній на Загальних зборах Засновників (власників), не вправі оспорювати прийняті на Загальних зборах Засновників (власників) рішення лише на тій підставі, що йому не було надано повідомлення про проведення загальних зборів Засновників (власників) відповідності до пункту 10.5.

У випадку, якщо Засновник (власник) або ж його представник не був присутній на Загальних зборах Засновників (власників) (чергових та позачергових) у зв’язку із неотриманням повідомлення про проведення Загальних зборів Засновників (власників) або ж отриманням такого повідомлення із запізненням, з підстав, що не залежали від відправника такого повідомлення, при цьому якщо таке повідомлення було надіслане у встановленому цим Статутом порядку, то зазначене не може бути підставою для оспорювання прийнятих на Загальних зборах Засновників (власників) рішень.

 • Загальні збори Засновників (власників) вважаються повноважними, якщо на них присутні Засновники (власники) або їх представники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.
 • Засновники (власники) мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Академії. 1 % (один відсоток) статутного капіталу Академії дорівнює 1 (одному) голосу.
 • Загальні збори Засновників (власників):
  • визначають основні напрями діяльності Академії і затверджують плани та звіти про їх виконання;
  • затверджують Статут Академії та за погодженням з вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії вносять до нього зміни, доповнення або затверджують нову редакцію;
  • приймають рішення щодо збільшення або зменшення статутного капіталу (обсягу основних засобів) Академії;
  • вирішують питання про вихід зі складу Засновників (власників) або вхід до складу Засновників (власників);
  • вирішують питання про виключення Засновника (власника) із Академії;
  • приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Академії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  • приймають рішень щодо відчуження нерухомого майна та основних засобів Академії;
  • погоджують укладання договорів, укладених на суму, що перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників);
  • приймають рішення про придбання або відчуження нерухомого майна Академії;
  • приймають рішення щодо обтяження майна Академії;
  • обирають та звільняють Ректора;
  • призначають виконуючого обов’язки Ректора;
  • визначають форми контролю за діяльністю Ректора;
  • здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії, за дотриманням положень Статуту Академії;
  • затверджують річні результати діяльності Академії, розподіл прибутку та збитків Академії;
  • погоджують структуру Академії;
  • визначають умови оплати праці посадових осіб Академії;
  • погоджують за поданням Ректора призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера Академії;
  • затверджують за поданням Ректора функціональні обов’язки проректорів Академії та головного бухгалтера Академії;
  • визначають та змінюють осі, наділених правом підпису від імені Академії;
  • здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України і цим Статутом.
 • Засновники можуть делегувати окремі свої повноваження Ректору або іншому органу управління чи посадовій особі Академії.
 • З питань, зазначених у п.п. 2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12),20) п. 10.10. цього Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують Засновники (власники), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Засновників (власників) Академії. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено законом.
 1. РЕКТОР 
 • Ректор є одноосібним виконавчим органом і посадовою особою Академії, який здійснює безпосереднє управління діяльністю Академії.
 • Ректор є представником Академії у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом та контрактом.
 • Ректор призначається на посаду за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).
 • Кандидат на посаду Ректора повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.
 • Умови контракту з Ректором (права, обов’язки і відповідальність, розмір і порядок виплати заробітної плати, компенсацій, додаткові підстави звільнення) визначаються Загальними зборами Засновників (власників), Головою Загальних зборів Засновників (власників), або уповноваженою Загальними зборами Засновників (власників) особою.
 • Ректор виконує рішення Загальних зборів Засновників (власників), Наглядової ради, Вченої ради Академії та інших уповноважених Загальними зборами засновників (власників) осіб.
 • Ректор відповідає за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого майна та іншого майна Академії.
 • Ректор Академії в межах наданих йому повноважень:
 • організовує освітню діяльність Академії;
 • визначає структуру Академії;
 • розробляє затверджує штатний розпис Академії;
 • забезпечує виконання фінансового плану (кошторису);
 • укладає договори на суму, що не перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників). Укладання договорів на суму що перевищує розмір, визначений Загальними зборами Засновників (власників) можливе виключно за погодженням із  Загальними зборами Засновників (власників);
 • затверджує у встановленому порядку вартість за навчання та інші освітні послуги;
 • видає накази і розпорядження, що стосуються освітньої діяльності Академії, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу і відокремленими структурними підрозділами Академії доручення;
 • відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Академії;
 • координує роботу Вченої ради з іншими органами Академії;
 • організовує виконання рішень Вченої ради Академії, Загальних зборів засновників (власників);
 • представляє Академію у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Загальними зборами Засновників (власників);
 • затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи, видає довіреності керівникам відокремлених структурних підрозділів та іншим посадовим особам Академії для виконання ними функцій і повноважень, що не суперечать вимогам законодавства України;
 • є розпорядником майна і коштів в межах наданих йому повноважень;
 • видає доручення, відкриває банківські рахунки;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників. Прийняття на роботу та звільнення з роботи інших працівників (адміністративного персоналу, працівників бухгалтерії тощо) здійснюється за поданням проректора, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник;
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
 • визначає функціональні обов’язки працівників, крім випадків визначених Статутом;
 • контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 • забезпечує дотримання службової таємниці;
 • сприяє роботі трудового колективу та створює умови для їх діяльності;
 • подає на затвердження загальних зборів трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;
 • забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю вищого навчального закладу;
 • укладає договори і угоди на надання освітніх послуг, на проживання в гуртожитку Академії;
 • формує контингент осіб, які навчаються у Академії;
 • контролює виконання навчальних планів і програм;
 • відраховує з Академії та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти, на підставах, передбачених законодавством України про освіту та вищу освіту;
 • сприяє роботі та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, трудового колективу, організацій профспілок працівників Академії і студентів, громадських організацій, які діють у Академії;
 • сприяє формуванню здорового способу життя здобувачів освіти та вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Академії, створює належні умови для занять масовим спортом;
 • здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 • відповідає за результати діяльності Академії перед Засновниками (власниками);
 • здійснює інші повноваження, визначені Статутом.
  • Ректор відповідно до Статуту за погодженням із Загальним зборами Засновників (власників) може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам (проректорам) і керівникам структурних підрозділів.
  • Ректор щороку звітує перед Загальними зборами Засновників та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії.
  • У визначених даним Статутом та Загальними зборами Засновників (власників) Академії випадках Ректор приймає рішення  виключно за поданням  зпроректором, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник.
  • Ректор може бути звільнений із займаної посади Загальними зборами Засновників (власників) або уповноваженою ними особою з підстав, визначених законодавством України, даним Статутом і укладеним з ним контрактом.
  • Дострокового розірвання контракту з Ректором є можливим з підстав:
 • визначених чинним законодавством України про працю та освіту;
 • порушення Ректором положень чинного законодавства, даного Статуту, умов контракту;
 • вчинення протиправних дій, що завдало шкоди Академії та/або Засновникам (власникам);
 • неможливість виконання роботи за контрактом у зв’язку із хворобою;
 • з інших підстав визначених контрактом та чинним законодавством України.
 1. НАГЛЯДОВА РАДА 
 • Наглядова рада колегіальний орган, що здійснює нагляд за управлінням майном Академії та додержанням мети його створення.
  • Наглядова рада Академії:
   • розглядає шляхи перспективного розвитку Академії;
   • сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії;
   • здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Академії, нагляд за дотриманням норм чинного законодавства та Статуту Академії, заслуховує звіти ректора Академії про виконання статутних завдань Академії;
   • контролює в межах своєї компетенції здійснення керівництвом Академії управління майном;
   • здійснює пошук шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва Академії;
   • має право брати участь у засіданнях ректорату, Вченої ради Академії, вчених рад її структурних підрозділів, будь-яких інших структурних підрозділів Академії з правом дорадчого голосу.
  • Наглядова рада утворюється за рішенням Загальних зборів Засновників (власників).
  • Персональний і кількісний склад Наглядової ради, порядок формування її складу, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності, порядок і підстави припинення повноважень її членів визначаються положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами Засновників (власників).
  • До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Академії.
  • Наглядова рада має право вносити загальним зборам Засновників (власників) про відкликання Ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом і контрактом.
 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 
 • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії здійснюється ревізійною комісією (ревізором). Ревізійна комісія (ревізор) здійснює свої повноваження у відповідності до вимог цього Статуту та положення про ревізійну комісію.
 • Ревізійна комісія (ревізор) обирається Загальними зборами Засновників (власників) або уповноваженою ними особою. В період між проведенням Загальних зборів Засновників (власників) ревізійна комісія (ревізор) може бути обраною проректором обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник.
 • Перевірка діяльності Академії проводиться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Засновників (власників), проректора обраного Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник або з власної ініціативи. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Академії надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
 • Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок на загальних зборах Засновників (власників) та проректору обраному Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами.
 • На вимогу Ревізійної комісії скликаються позачергові загальні збори Засновників (власників), якщо виникла загроза суттєвим інтересам Академії або Засновниками (власниками), або виявлені зловживання службовими особами Академії.
 • У випадку відсутності Ревізійної комісії, контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності Академії може здійснюватись проректором, обраним Загальними зборами Засновників (власників) Академії як їх представник.
 1. ВЧЕНА РАДА АКАДЕМІЇ 
 • Вчена рада є колегіальним органом управління Академії, який утворюється строком на п’ять років та склад якого затверджується наказом Ректора Академії. Склад Вченої ради затверджується наказом Ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Академії.
 • У своїй діяльності Вчена рада Академії керується законодавством України, цим Статутом і положенням про Вчену раду Академії.
 • Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом Ректора Академії. При цьому не менш 75 відсотків загальної кількості складу Вченої ради Академії мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.
 • Вчену раду Академії очолює Голова Вченої ради, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Вчена рада у такому ж самому порядку обирає заступника Голови Вченої ради.
 • Голова Вченої ради здійснює загальне керівництво роботою Вченої ради Академії, визначає порядок її роботи, координує роботу структурних підрозділів і працівників Академії з підготовки матеріалів з питань, що виносяться на розгляд Вченої ради, та головує на її засіданнях. У випадку відсутності Голови Вченої ради керівництво її діяльністю здійснює заступник Голови Вченої ради.
 • До складу Вченої ради Академії входять за посадами, Ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), Учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.
 • Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
 • Функції секретаря Вченої ради виконує учений секретар, який скликає за дорученням голови Вченої ради її засідання, забезпечує організацію її діяльності, підготовку планів її роботи, питань порядку денного засідань Вченої ради з урахуванням пропозицій її членів, здійснює моніторинг реалізації рішень Вченої ради та регулярно інформує про хід їх реалізації голову Вченої ради
 • Вчена рада Академії:
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за поданням Ректора Академії рішення щодо утворення та припинення структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
 • затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;
 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.
  • Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями Ректора Академії.
  • В Академії можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Академії відповідно до Статуту. Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених законодавством України про вищу освіту.
 1. ПРЕДСТАВНИК ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (ВЛАСНИКІВ) АКАДЕМІЇ.
 • Загальні збори Засновників (власників) своїм рішенням обирають свого представника в Академії з числа проректорів, який здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів Засновників (власників) Академії, а також здійснює контроль діяльності органів управління Академії.
 • Проректор, обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, є підзвітними та підконтрольними Загальним зборами Засновників (власників).
 • Ректор на вимогу проректора, обраного Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, зобов’язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією та документами про діяльність Академії.
 • Проректор, обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, має право скасовувати рішення, накази та інші документи Ректора у випадку якщо такі рішення, накази та документи суперечать чинному законодавству України, положенням даного Статуту, меті діяльності Академії,  а також у випадку якщо їх виконання може завдати шкоди Академії та Засновникам (власникам) чи призвести до зриву навчального процесу.
 • Проректор, обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник має право вносити Загальним зборам Засновників (власників) про звільнення Ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом і контрактом.
 • Проректор, обраний Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник має право скликати Загальні збори Засновників (власників) Академії у порядку визначеному даним Статутом.
 1. РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ 
 • Робочі та дорадчі органи утворюються для вирішення поточних питань діяльності Академії за рішенням Ректора.
 • Для вирішення поточних питань діяльності Академії створюються робочі та дорадчі органи:
 • ректорат;
 • деканати;
 • приймальна комісія;
 • адміністративна рада, тощо.
  • Ректорат – робочий орган, який утворюється для вирішення поточних питань діяльності Академії. До складу ректорату, який затверджує Ректор, входять: Ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар Академії, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, відповідальний секретар приймальної комісії.
  • Приймальна комісія – робочий орган, який утворюється для організації прийому вступників, розробляє правила прийому до Академії та інші необхідні документи, відповідно до вимог чинного законодавства.

Склад приймальної комісії затверджується Ректором Академії, який є головою приймальної комісії. Строк повноважень приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія у межах своїх повноважень:

 • координує діяльність   підрозділів   Академії, що  займаються профорієнтацією молоді,
 • організовує прийом документів, приймає рішення продопуск вступників довступних випробувань, визначає умови зарахування доАкадемії;
 • здійснює контроль зароботою предметних екзаменаційних комісій;
 • контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб по забезпеченню організації і проведення прийому студентів.
  • За рішенням Ректора або Вченої ради Академії в Академії можуть створюватись інші робочі органи.
  • Робочі органи Академії діють на підставі законодавства, цього Статуту та положень про них, що затверджуються Вченою радою.
  • З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Академії можуть утворюватися на громадських засадах дорадчі органи, положення, про які затверджуються Вченою радою Академії.
 1. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЇ 
 • Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників студентів.
 • Загальні збори (конференція) трудового колективу Академії скликаються за ініціативи Ректора, проректора або Вченої ради Академії, а також не менше третини працівників структурних підрозділів.
 • До складу Загальних зборів трудового колективу Академії входять всі працівники Академії які працюють на постійній основі та виборні представники студентів. Працівники, в тому числі наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники структурних підрозділів, що працюють за сумісництвом або на умовах погодинної оплати праці, участі у Загальних зборах (конференції) трудового колективу не беруть і не можуть бути обраними їх делегатами.
 • Виборні представники студентів на Загальних зборах трудового колективу Академії обираються студентами Академії, шляхом прямого таємного або відкритого голосування.
 • Загальні збори трудового колективу Академії вважаються правомочними у разі присутності на них не менше половини працівників від загальної чисельності працівників які працюють на постійній основі в Академії.
 • Рішення загальних зборів трудового колективу Академії оформлюється протоколом у двох примірниках, що підписується головою та секретарем загальних зборів трудового колективу Академії.
 • Конференція трудового колективу є виборним органом громадського самоврядування Академії. На конференції трудового колективу Академії повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Академії. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Академії, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
 • Делегати конференції трудового колективу Академії обираються загальними зборами трудових колективів інститутів (факультетів) та інших структурних підрозділів і студентами, шляхом прямого таємного або відкритого голосування в межах квот встановлених положенням про конференцію трудового колективу Академії.
 • Порядок скликання, прийняття рішень Загальними зборами (конференцією) трудового колективу Академії, кількісний склад, визначається цим Статутом і положенням про загальні збори (конференцію) трудового колективу Академії, яке за погодженням з Ректором затверджується Вченою радою Академії.
 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше ніж один раз на рік. Склад вищого колегіального органу громадського самоврядування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі законодавства про вищу освіту.
 • Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
 • обирає членів Ради трудового колективу, яка представляє інтереси вищого колегіального органу громадського самоврядування та затверджує положення про Раду трудового колективу ;
 • погоджує за поданням Вченої ради Академії статут Академії чи зміни (доповнення) до нього;
 • заслуховує щороку звіт Ректора Академії та оцінює його діяльність;
 • обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства України про працю;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії та в особі голови Ради трудового колективу укладає Колективний договір;
 • розглядає інші питання що відносяться до діяльності Академії.
  • В структурних підрозділах та відокремлених структурних підрозділах Академії можуть створюватись власні органи громадського самоврядування, діяльність яких повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, в тому числі законодавства про вищу освіту.
  • Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його діяльності, визначається цим Статутом і положенням про збори (конференцію) трудового колективу факультету, яке за погодженням з Ректором затверджується Вченою радою Академії.
  • В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому, не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
  • Збори (конференція) учасників освітнього процесу факультету скликаються не рідше одного разу на рік.
  • Орган громадського самоврядування факультету:
   • оцінює діяльність декана (директора) факультету;
   • затверджує річний звіт про факультету;
   • подає Ректору пропозиції щодо звільнення з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом;
   • обирає виборних представників до Вченої ради факультету;
   • обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії.
 1. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ АКАДЕМІЇ.

Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 • В Академії, в її відокремлених структурних підрозділах та структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії. Усі студенти, які навчаються в Академії мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами як безпосередньо, так і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.
 • У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законодавством про вищу освіту, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких дана Верховною радою України, нормами міжнародного права (стосується виключно учасників зовнішньоекономічної діяльності), Статутом Академії та положенням про студентське самоврядування, яке затверджується вищим органом громадського самоврядування Академії після ухвалення вищим органом студентського самоврядування.
 • Органи студентського самоврядування діють на принципах:
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
  • Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), відділення, відокремленого структурного підрозділу, структурного підрозділу, гуртожитку (студентського містечка), Академії. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, ради тощо). Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються на строк, що визначений нормами чинного законодавства України. Строк перебування керівника студентського самоврядування та його заступника визначається нормами законодавства про вищу освіту.
  • Органи студентського самоврядування:
 • беруть участь в управлінні Академією в установленому законодавством України про вищу освіту порядку та цим Статутом;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти і освіти в цілому;
 • захищають права та інтереси студентів;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • за необхідності, беруть участь у вирішенні питань забезпечення створення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, які можуть їм виділятись, тощо.
  • За погодженням з органом студентського самоврядування Академії приймається рішення про:
 • відрахування студентів з Академії та їх поновлення на навчання;
 • за необхідності, поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення їх з гуртожитку, діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку Академії в частині, що стосується осіб, які навчаються;
 • діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
  • Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, що:
 • ухвалюють положення про студентське самоврядування, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 • затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, що можуть їм виділятись, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах, тощо.
  • Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству України, Статуту Академії чи завдає шкоди інтересам Академії.
  • Ректор Академії, за необхідності, сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). Фінансова основа студентського самоврядування, за необхідності, визначається нормами законодавства про вищу освіту.
  • В Академії та його відокремлених структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування. У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (40 років для докторантів), які навчаються або працюють в Академії.
  • Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Академії, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
  • У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються чинним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких дана Верховною радою України, нормами міжнародного права (стосується виключно учасників зовнішньоекономічної діяльності), Статутом Академії та положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
  • Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на засадах:
 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
  • Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених:
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Академії та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяють підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • взаємодіють з Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
 • виконують інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених та нормами чинного законодавства України.
  • Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії.
  • Адміністрація Академії не має права втручатися в діяльність наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству України, Статуту Академії чи завдає шкоди інтересам Академії.
  • Ректор Академії, за необхідності, всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). Фінансова основа наукового товариства, за необхідності, визначається нормами законодавства України про вищу освіту.
 1. Права та обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, гарантії та підвищення кваліфікації 
 • Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Академії мають право:
 • на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;
 • на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
 • на захист професійної честі та гідності;
 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що стосуються діяльності Академії;
 • обирати та бути обраним до загальних зборів (конференції) трудового колективу та Вченої ради Академії, педагогічної ради відокремленого структурного підрозділу;
 • обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
 • на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених нормативно-правовими актами Академії, умовами індивідуального трудового договору, Колективного договору та нормами чинного законодавства України;
 • безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Академії;
 • на захист права інтелектуальної власності;
 • на підвищення кваліфікації та стажування;
 • брати участь в об’єднаннях громадян;
 • на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку, тощо.
  • Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають також інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом. На науково-педагогічних і наукових працівників вищих навчальних закладів поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.
  • Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);
 • підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
 • розвивати в осіб, які навчаються в Академії, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 • дотримуватися Статуту Академії, норм чинного законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, норм міжнародного права (виключно для учасників зовнішньоекономічної діяльності).
  • Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам вищих навчальних закладів: створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування; виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.
  • Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Академії встановлюються доплати, визначені нормами чинного законодавства України.
  • Ректор Академії, за поданням проректора обраним Загальними зборами Засновниками (власниками) як їх представник, встановлює порядок, розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії відповідно до законодавства та Колективного договору.
  • Педагогічні і науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і навчально-наукових установах, вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах і органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за кордоном.
  • Академія має право забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників.
  • Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються: під час проведення атестації педагогічних працівників; під час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково-педагогічними працівниками.
 1. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Академії 
 • Особи, які навчаються в Академії, мають право на:
 • вибір форми навчання під час вступу до Академії;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у поза навчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та власною спортивною базами Академії;
 • користування виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базами Академії у порядку, передбаченому Статутом Академії;
 • за необхідності, забезпечення гуртожитком на строк навчання осіб у порядку, встановленому законодавством;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь в об’єднаннях громадян;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування Академії, відокремлених структурних підрозділів, факультетів, відділень, Вченої ради Академії, органів студентського самоврядування;
 • академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • на отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в Академії, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі за умови добровільної сплати страхових внесків;
 • на академічну відпустку або перерву у навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • проходження практики на підприємствах, в установах, закладах і організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • оскарження дій органів управління Академії та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників, тощо.
  • Особи, які навчаються в Академії за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Академії за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  • Студенти Академії мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки.
  • Особи, які навчаються в Академії, зобов’язані:
 • дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Академії та правил внутрішнього розпорядку Академії;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ 
 • Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
 • Положення про організацію освітнього процесу затверджується Вченою радою Академії до законодавства України.
 • Освітній процес організовується на основі впровадження найновіших педагогічних технологій, що гарантують інтенсивне і глибоке засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у розвитку суспільства.
 • Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу є навчальний план. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим для Академії. Вибіркові навчальні дисципліни визначаються Академією, їх перелік затверджується Вченою радою Академії.
 • Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми   підготовки,   на  підставі   навчальної   програми та навчального плану Академії складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом Академії.
 • Викладання в Академії здійснюється державною мовою, а також англійською та іншими іноземними мовами, що забезпечує міжнародну академічну мобільність.
 • Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в Академії утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому, Академії забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
 • Навчання в Академії здійснюється за такими формами:
 • денна (очна);
 • заочна, дистанційна;
 • вечірня.

Форми  навчання  можуть  бути  поєднані.  Терміни  навчання  з відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 • Навчальний процес в Академії здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота студента, практична підготовка, контрольні (модульні) заходи.
 • Основні види навчальних занять в Академії:
 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • консультація;
 • інші види занять.
  • Учасниками освітнього процесу в Академії є:
 • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
 • здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Академії;
 • фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо- професійних програмах;
 • інші працівники Академії.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

 • Основними посадами науково-педагогічних працівників Академії є:
  • ректор;
  • проректор;
  • директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;
  • декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;
  • завідувач (начальник) кафедри;
  • професор;
  • доцент;
  • старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;
  • науковий працівник бібліотеки;
  • інші посади.

На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом (крім випадків визначних даним Статутом), як правило, особи, які  мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та  докторантури. Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників визначається вимогами законодавства України про вищу освіту. Основні посади педагогічних працівників відокремлених структурних підрозділів визначаються вимогами законодавства  України про вищу освіту.

 • Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується Вченою радою Академії.
 • В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
 • Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний тиждень, семестр, курс, рік. Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
 • Навчальні заняття в Академії проводяться за розкладом, який забезпечує виконання робочого навчального плану в повному обсязі.
 • Робочий час викладача в Академії визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових, виховних та організаційних обов’язків у поточному навчальному році, що відображається в його індивідуальному навчальному плані.
 • Успішність студентів визначається у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних документів профільного міністерства.
 • Переведення студентів, які засвоїли навчальні дисципліни на наступний курс, здійснюється наказом Ректора Академії.
 • Для систематичного спостереження за результатами навчання використовуються такі види контролю: поточний, підсумковий.
 • Науково-методичне забезпечення навчального процесу є невід’ємною частиною високої якості навчання студентів. З цією метою в Академії створено навчально-методичні комплекси, які включають:
 • державний стандарт освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • робочий навчальний план;
 • навчальні програми усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої та інших видів практики;
 • підручники та навчальні посібники;
 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
 • банки контрольних завдань з навчальних дисциплін для перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу;
 • критерії оцінки рівня знань студентів з конкретної навчальної дисципліни;
 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових та дипломних робіт тощо.
 1. Мета, завдання, організація і провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Академії. Права інтелектуальної власності та їх захист 
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Академії є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
 • Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються в Академії; інші працівники Академії, а також працівники підприємств, які разом з Академією провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.
 • Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
 • Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Академії є: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою.
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Академії провадиться відповідно до законодавства України про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Академії може провадитись за державним замовленням, а також відповідно до договорів з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародних контрактів, грантів, інших надходжень з обслуговуванням через банківські установи без обмежень з боку державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.
 • Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може провадитись як безпосередньо Академією, так і через створені ним юридичні особи, предметом діяльності яких є виключно доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Академії до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.
 • Організаційна структура інноваційної діяльності, в тому числі створення наукових парків, малих інноваційно-орієнтованих підприємств і взаємодія з ними, визначається Академією самостійно відповідно до законодавства України.
 • До виконання наукових і науково-технічних робіт в академії можуть залучатися науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються в Академії, а також працівники інших організацій.
 • Набуття, охорона та захист прав Академії щодо результатів власної наукової та науково-технічної діяльності забезпечується відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.
 • Академія має право впроваджувати результати власної наукової та науково-технічної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що передбачає використання об’єктів права інтелектуальної власності у власній освітній (науковій) діяльності та/або у освітній (науковій) діяльності іншого вищого навчального закладу (наукової установи).
 • Академія має право передавати об’єкти права інтелектуальної власності іншій юридичній або фізичній особі для використання в економічній діяльності шляхом продажу або внесення до статутного капіталу підприємства з метою отримання прибутку за рахунок їх використання.
 • Академія, при набутті майнового права інтелектуальної власності:
 • здійснює охорону прав інтелектуальної власності, отримує охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності;
 • виплачує винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної власності за рахунок коштів, отриманих від їх використання відповідно до чинного законодавства України;
 • укладає договори про передачу майнових прав інтелектуальної власності або надання дозволу на впровадження об’єктів права інтелектуальної власності у навчально-виховний процес.
  • Академія здійснює заходи з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули. Якщо об’єкти права інтелектуальної власності Академії створено частково за рахунок коштів замовника (замовників), а частково за рахунок державних коштів, майнові права щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються згідно з умовами договору про їх передачу. Договір про створення об’єкта права інтелектуальної власності за замовленням повинен визначати способи, умови та порядок використання такого об’єкта замовником.
 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ АКАДЕМІЇ 
 • Припинення діяльності Академії відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
 • Ліквідація та реорганізація Академії здійснюються згідно із вимогами чинного законодавства України
 • Реорганізація Академії відбувається за рішенням загальних зборів Засновників (власників). При реорганізації Академії вся сукупність прав та обов’язків Академії переходить до його правонаступників.
 • Академії ліквідовується:
 • за рішенням Загальних зборів Засновників (власників) Академії;
 • за рішенням суду у випадках банкрутства.
  • Ліквідація Академії здійснюються ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами Засновників (власників). У випадках банкрутства та припинення діяльності Академії за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.
  • До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновників (власників) та Академії. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначається загальними зборами Засновників (власників).
  • З дня призначення ліквідаційної комісії (або ліквідатора) до неї (нього) переходять повноваження по управлінню справами Академії.
  • Кошти, що належать Академії, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, залишаються в розпорядженні Засновників (власників), визначеного загальними зборами Засновників (власників). Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах Академією, що ліквідується, повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі.
  • Передавальний акт, розподільчий баланс або ліквідаційний баланс Академії підлягає затвердженню Загальним зборам Засновників (власників).
  • Під час ліквідації та реорганізації Академії вивільнюваним працівникам та студентам, які знаходяться на навчанні в Академії, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України. Реорганізація чи ліквідація Академії не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Академії. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття особами вищої освіти покладається на Засновників (власників) Академії і профільне міністерство.
  • Ліквідація Академії вважається завершеною, а Академії такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.
  • При реорганізації Академії вносяться необхідні зміни до Статуту Академії та проводиться державна реєстрація цих змін.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АКАДЕМІЇ (ПРИЙНЯТТЯ СТАТУТУ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)
 • Зміни та доповнення до даного Статуту (або Статут в новій редакції) приймаються загальними зборами Засновників (власників) Академії.
 • Зміни та доповнення до Статуту (або Статут в новій редакції) затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
 • Затверджений Загальними зборами Засновників (власників) статут Академії в новій редакції подається для державної реєстрації змін до відомостей про Академію в установленому законодавством порядку.
 • Статут Академії в новій редакції набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Академію.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 • У випадку, коли суд чи орган, під чиєю юрисдикцією знаходяться Засновники (власники) чи Академія визнають будь-яке положення Статуту незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то таке визнання не впливатиме на законність інших умов чи положень Статуту, а незаконні, не чинні чи такі, що не підлягають виконанню положення Статуту будуть вважатися виключеними з цього Статуту. Якщо будь-яке положення буде визнане незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то Засновники (власники) повинні замінити його новим положенням, що є дійсним (чинним) згідно законодавства України та приведе до сприятливого правового та економічного ефекту, а також буде спрямовано на той самий ефект, на який було спрямовано не чинне положення.
Transition Eng / Ukr