Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в Академії здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках; у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі фахових вступних випробувань (для вступу на другий курс), у формі вступних іспитів (для вступу на І курс) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році та Правил прийому на навчання до Академії.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів.

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти:

за балами сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання:

1-ий конкурсний предмет –  українська мова і література;

2-ий конкурсний предмет –  біологія або хімія;

3-ий конкурсний предмет –  математика або фізика;

за результатами вступних іспитів – українська мова і література, біологія або хімія,математика або фізика.

 1. Прийом на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на другий курс проводиться за результатами вступних фахових випробувань із анатомії, фізіології, гістології (спеціальність 222 «Медицина»); з анатомії, фізіології щелепно-лицевої ділянки, гістології (спеціальність 221 «Стоматологія»).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступних іспитів з української мови і літератури, біології або хімії, математики або фізики (на І курс) або фахових випробувань із анатомії, фізіології, гістології  (на ІІ курс).

 1. Конкурсний бал розраховується:
 • для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А + К5 * ОУ,

де ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; ПЗ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, КЗ, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, КЗ встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу КЗ не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво” та спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “З” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Для спортсменів різних вікових груп, які посідали призові місця на чемпіонатах світу, Європи та чемпіонів України з олімпійських видів спорту протягом 2017-2019 років, останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, ім’я особи , назви змагань, дати та місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві, 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях, 1,02 – в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу постанови Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2018 року № 417, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

 • в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на 1,05) до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.
 1. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

 1. Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

– 100 балів з першого конкурсного предмета;

– 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100/150 до 200 балів.

 1. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісії Академії за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який включає структуру підсумкового балу.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, оприлюднюються на веб-сайті Академії. У програмах вміщено критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

 1. Програми фахових випробувань, які включають і порядок оцінювання результатів, затверджуються головою приймальної комісії Академії за три місяці до початку прийому документів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр для здобуття ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних фахових випробувань (письмове тестування) та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (ступінь), на основі якого здійснюється вступ.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджено наказом ректора. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Апеляції на результати співбесіди розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після їх проведення. Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
 3.   Вступні випробування проводяться відповідно до визначених правилами прийому графіків проведення вступних випробувань за затвердженим Головою приймальної комісії розкладом.

Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі та його електронному кабінеті, оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії.

 1.        Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
 2. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.
 3. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
 4. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
 5. Тривалість вступного іспиту – письмового тестування (для категорій вступників, яким надане таке право), фахового випробування – 120 хвилин.
 6. Критерії оцінювання на вступних випробуваннях та вступних фахових випробуваннях (для категорій вступників, яким надане таке право) затверджуються головами предметних екзаменаційних (фахових) комісій і доводяться до відома вступників (оприлюднення на офіційному веб-сайті) з початку прийому документів. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу.
 7. Оцінки вступних випробувань оголошуються наступного дня після їх проведення. Під час проведення вступних випробувань (особами, яким надане таке право) забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час проведення вступних випробувань – письмового тестування – сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижчими за мінімальний рівень (нижче за 100 балів з української мови та літератури, 150 – з хімії та біології; 150 – з фахових випробувань) незалежно від обсягу і змісту написаного.
 8. Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються.
 9. Результати вступних випробувань – письмового тестування – відповідно до затверджених критеріїв оцінюються за 200-бальною шкалою за наступною схемою:
200-бальна система 12-бальна система 5-бальна система
198-200194-197

190-193

12 (відмінно)11

10

«5» (відмінно)
183-189177-182

170-176

9 (добре)8

7

«4» (добре)
163-169157-162

150-156

6 (задовільно)5

4

«3» (задовільно)
99-149 1-3 (незадовільно) «2» (незадовільно)

Результати письмового тестування з української мови і літератури відповідно до затверджених критеріїв оцінюються за 200-бальною шкалою за наступною схемою:

200-бальна система 12-бальна система 5-бальна система
195-200187-194

180-186

12 (відмінно)11

10

«5» (відмінно)
168-179154-167

140-153

9 (добре)8

7

«4» (добре)
127-139114-126

101-113

6 (задовільно)5

4

«3» (задовільно)
До 101 1-3 (незадовільно) «2» (незадовільно)
Transition Eng / Ukr