Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Правила Прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2020 році

Протокол« 27» грудня 2019 р.

5

 

І. Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна Академія екології та медицини» (далі – Академія) здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270728, дата видачі 02 липня2013 року), протокол №27/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 22 листопада 2016 року, наказ МОН 25 листопада 2016 року№ 1499-л, протокол №27/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 22 листопада 2016 року, наказ МОН 25 листопада 2016 року №1499-л на підставі наказу МОН 11 грудня 2019 року1007-л «Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.09.2019 № 640/12300/19 та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 № А/855/18639/19» .

ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» оголошує прийом на навчання за освітньо-професійними програмами: галузь знань 22 Охорона здоров̕я, спеціальність 222 Медицина; галузь знань 22 Охорона здоров̕я, спеціальність 221 Стоматологія (затверджені вченою радою ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини», протокол 27 грудня 2019 року № 5).

 1. Прийом до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб (на підставі договору/контракту між Академією та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).
 2. Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» у 2020 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини»  відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2019 року № 1285 і які є обов’язковими для закладів вищої освіти (наукових установ) незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), і Закону України 18 грудня 2019 року № 2299 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» у 2020 році затверджені вченою радою ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» (протокол 27 грудня 2019 року № 5) та рішенням Приймальної комісії (протокол 24 грудня 2019 року  № 52).
 3. Організацію прийому вступників до Академії здійснює приймальна комісія, склад якої затверджено наказом в.о. ректора 01 листопада 2019 року№ 51-Од, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини», затвердженим Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» (протокол 23 квітня 2018 року № 11) відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року № 1353/27798.

Положення про Приймальну комісію Академії оприлюднено на її офіційному веб-сайті.

Структурним підрозділом приймальної комісії є відбіркова комісія, функції якої пов’язані з перевіркою документів, оформленням запрошень та забезпеченням процедури зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання.

Керівник ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (наказ Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2019 року №1285), Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 1. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником Академії та виконання процедур вступної кампанії.
 2. Усі питання, пов’язані з прийомом до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
 3. У Правилах прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у 2020 році терміни вживаються в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні бюджетних місць в межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву (заяви) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

єдине фахове вступне випробування – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію при адресному розміщенні бюджетних місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземцівта осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);

квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);

квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана державним або комунальним закладом вищої освіти для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які здобули її в закладах освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

квота-4 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно доабзацу четвертого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 30 травня 2018 року № 417;

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію. Уразі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються строки (не раніше завершення першого року навчання) та порядок розподілу студентів між ними.

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, квотою- 4, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Умов;

право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних закладів освіти – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди провідпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 30 травня 2018 року № 417, та  Умов прийому до ЗВО у 2020 р.;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;

пріоритетність – визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду при адресному розміщенні бюджетних місць; заклад вищої освіти в Правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів)) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених цими Умовами на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, на основі повної загальної середньої освіти. Правилами прийому до закладу вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може бути виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною цими Умовами та Правилами прийому;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

фіксована (закрита) конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

широка конкурсна пропозиція – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 1. Для здобуття вищої освіти в Академії за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування, – для здобуття ступеня магістра медичного спрямувань;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю, – для здобуття ступеня магістрамедичного спрямування;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування (правила прийому до аспірантури подано в додатку 1).

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра відповідно до пункту 1 розділу II Умов прийому до ЗВО у 2020 році.

 1. Особи, які навчаються в Академії, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у інших закладах вищої освіти.

Для здобуття ступеня вищої освіти в Академії за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в Академії або в іншому закладів вищої освіти є виконання вимог, аналогічних до переведення на спеціальність відповідно до законодавства.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, Академія може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи приймаються на другий курс з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010102 Сестринська справа для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 222 Медицина та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 Стоматологія та 5.12010106 Стоматологія ортопедична для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 221 Стоматологія здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури і фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до Академії для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних іспитів з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.Такі особи приймаються на перший курс з нормативним строком навчання. Академія може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС).

 1. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими в Академії для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими в Академії для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

 1. Прийом на навчання до Академії проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на четвертий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
 2. Прийом вступників на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування в межах ліцензованого обсягупроводиться за наступними конкурсними пропозиціями:
 • галузь знань 22 Охорона здоров’я, за спеціальністю 222 Медицина, термін навчання 6 років, денна форма – 60 осіб;
 • галузь знань 22 Охорона здоров’я, за спеціальністю 221 Стоматологія, термін навчання 5 років, денна форма – 60 осіб.
 1. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 560.
 2. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.
 3. 9. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Академії користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
 5. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до Академії, надається одне койко-місце на період подачі документів до приймальної комісії і складання екзаменів.
 6. Для вступників з особливими освітніми потребами оснащено приміщення на базі кафедри фундаментальних дисциплін за адресою: вул. Шимановського, 2, к. 305. Будівля оснащена ліфтами і пандусами.

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

 1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Академії здійснюється:
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту);
 • за кошти грантів, які може отримати Академія на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
 1. Місць, що фінансуються за державним замовленням, не передбачено.

III. Обсяги прийому

 1. Прийом на навчання до Академії здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі продовження навчання особами, які робили перерву у навчанні через визначені законом причини, а також у випадках, передбачених законодавством, і за рішенням суду (параграф 7 Постанови Кабінету міністрів  України № 347 від 10. 05. 2018 року та Постанова Кабінету міністрів  України    № 1187 від 30. 12. 2015 року).

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Обсяг прийому на конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

 1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичногоспрямуванняна основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, розпочинається 13 липнята закінчується о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18:00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;

співбесіди проводяться в період з 17 по 19 липня.

вступні іспитипроводяться вперіод з 17 по 22 липня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту здійснюється не пізніше 12:00 20 липня.Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 22 липня. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 липня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінюваннята вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються до 07 серпня.  Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 17:00       14 серпня.

 1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста прийом заяв та документів розпочинається 13 липня і закінчується о 18:00 22 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня до 30 липня.Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються до 07 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 17:00   14 серпня.
 2. Для вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки),прийом документів починається 13 липня і закінчується о 18:00 22 липня, вступні іспитипроводяться з 23 липня по 30 липня.Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються до 07 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 17:00   14 серпня.
 3. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше30 вересня.
 4. Порядок роботи приймальної комісії Академії: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00;13 – 30 липня  2020 року: понеділок –  п’ятниця з 09:00 до 18:00; субота  – з 09:00 до 15:00.

Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з  01 липня 2020 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту о 18 год. 00 хв.

22 липня 2020 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил з 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів о 18 год. 00 хв.

16 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 год. 00 хв.

22 липня 2020 року

Вступні іспити з 17 до 22 липня

2020 року включно

Співбесіди з 17 до 19 липня

2020 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування

осіб, які вступають на основі співбесіди,

осіб, які вступають на основі ЗНО

не пізніше 12:00  20 липня

07 серпня 2020 року

Термін зарахування вступників

осіб, які вступають на основі співбесіди,

осіб, які вступають на основі ЗНО

не пізніше 15:00 22 липня

до 30 вересня 2020 року

Додатковий прийом і термін зарахування вступників до 30 вересня 2020 року

 

Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил з 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань о 18 год. 00 хв.

22 липня 2020 року

Фахові вступні випробування з 23 до 30 липня

2020 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування 07 серпня 2020 року
Додатковий прийом і термін зарахування вступників до 30 вересня 2020 року

Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня магістра за денною формою навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил з 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18 год. 00 хв.

22 липня 2020 року

Вступні іспити з 23 до 30 липня

2020 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування 07 серпня 2020 року
Додатковий прийом і термін зарахування вступників до 30 вересня 2020 року

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають:
 • мотиваційні листи (перед початком сесії складання ЗНО);
 • заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою  відповідно до Умов;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 4 розділу VII Правил прийому;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов і Правил прийому Академії.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Академії, першочергового зарахування, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів.

 1. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю подають заяви в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Академії відповідно до Умов і Правил прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

уразі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пунктах 1 і 2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2019 року №1285.

Гранична кількість заяв, які може подати вступник у межах Академії, – 2.

Академія створює консультаційний центр при приймальній комісіії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
 3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію довідки про призначення ідентифікаційного номера;

копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

медичну довідку, форма 086/о,

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Умовами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 3. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Акеадемії на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
 2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією та інформацією про наявність/відсутність на момент вступу акредитації відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Академією на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішенняРозпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язкуповідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

 1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року№ 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту.

VIІ Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами оцінювання мотиваційних листів (перед початком сесії складання ЗНО) та вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття магістра медичногоспрямування на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами і цими Правилами прийому випадках; у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичногоспрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування; у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 років;

для вступу на перший курс на навчання для здобуття магістра медичногоспрямування на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю  – у формі вступних іспитів.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Академія забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитівта співбесід. Для вступників з особливими освітніми потребами оснащено приміщення на базі кафедри фундаментальних дисциплін за адресою: вул. Шимановського, 2, к. 305. Будівля оснащена ліфтами і пандусами.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому до Академії.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів:

перший конкурсний предмет – українська мова і література, другий конкурсний предмет – хімія або біологія,  третій конкурсний предмет – математика або фізика.

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних іспитів(першим конкурсним предметом є українська мова і література, другий конкурсний предмет – хімія або біологія,  третій конкурсний предмет – математика або фізика) з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

 1. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичногоспрямуванняна основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 * ПІ + К2 * П2 + КЗ * ПЗ + К4 * А+ К5 * У;де ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; ПЗ – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 2); У – бал за особливі успіхи. Невід’ємні вагові коефіцієнти:

Kl – 0,24, К2, КЗ – 0,30 кожний,

К4 – 0,10, К5 – 0,05,

Мотиваційного листа – 0,01

Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Уразі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,00;

СК дорівнює 1,00.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2,

де ПІ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробуванняіз анатомії, гістології (222 Медицина); з анатомії щелепно-лицевої ділянки, гістології (221 Стоматологія).

(за шкалою від 100 до 200 балів);

 • в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні іспитита середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра..
  1. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
  2. Вступні випробування проводяться відповідно до визначених правилами прийому графіків проведення вступних випробувань за затвердженим Головою приймальної комісії розкладом.

7.Тривалість вступного іспиту – письмового тестування (для категорій вступників, яким надане таке право),  фахового випробування – 90 хвилин.

Оцінки вступних випробувань оголошуються наступного дня після їх проведення. Під час проведення вступних випробувань (особами, яким надане таке право) забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час проведення вступних випробувань – письмового тестування – сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижчими за мінімальний рівень (нижче за 100 балів з української мови та літератури, 150 – з хімії, біології, фізики, математики; 150 – з фахових випробувань) незалежно від обсягу і змісту написаного.

 1. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
 2. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі Академія забезпечує принцип рівності прав вступників.

 1. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти – 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

мінімальне значення кількості балів з української мови і літератури – 120 балів.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступники, які отримали оцінку нижче за мінімально встановлений приймальною комісією бал на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії та конкурсному відборі на навчання.

 1. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затвердженоГоловою приймальної комісіїАкадемії за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який включає структуру підсумкового бала.

Програми вступних фахових випробувань визначені Академією.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Академії. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.Критерії оцінювання на вступних випробуваннях та вступних фахових випробуваннях (для категорій вступників, яким надане таке право) затверджуються головами предметних екзаменаційних (фахових) комісій і доводяться до відома вступників (оприлюднення на офіційному веб-сайті) з початку прийому документів. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Академією, розглядає апеляційна комісіяАкадемії, склад та порядок роботи якої затверджено наказом керівника. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Апеляції на результати співбесіди розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного дня після їх проведення. Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються.

 1. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі та його електронному кабінеті, оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії.
 2. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.
 3. Офіційне оголошення результатів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах (веб-сторінках) Академії та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.
 4. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) є участь у конкурсному відборі за іспитами у закладі вищої освіти замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

 1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року№ 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

особи, які в 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується: за конкурсним балом – від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

Прізвища вступників, що вступають через освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна» підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Академії. Відповідно до Умов прийому у 2020 році заклади вищої освіти замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 3 – 4 розділу VIII Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на веб-сайті у встановлені Умовами та Правилами прийому строки.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 1. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви)

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Умов або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 2. Особи, які отримали рекомендацію на зарахування і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування.
 3. Особи, які отримали рекомендацію на зарахування і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу X Правил прийому.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X Умов та Правил прийому.
 3. Договір про надання освітніх послуг між Академією та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
 5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.
 6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування: у разі вивільнення місць, до зарахування буде рекомендована наступна у рейтинговому списку особа.

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 3 – 4 розділу VIII Правил прийому, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

          Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення вступників, рекомендованих на навчання в Академії за кошти фізичних та/або юридичних осіб, не передбачено.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті закладу вищої освіти у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Правил прийому.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI Умов.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу вищої освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 2. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з-поміж осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця будуть зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 29 вересня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 30 вересня.

XIV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року№ 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
 3. Іноземці, які прибувають до України з метою навчання, вступають до Академії за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 4. Зарахування вступників-іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:
  • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) магістра;
  • упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.
 5. Приймальна комісіяобчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення середнього бала із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування – 3, 54.

Зарахування іноземців на навчання на першому курсі на ступінь магістра медичного спрямування на основі загальної освіти здійснюється за результатами вступного випробування з біології/хімії, математики/фізики і мови навчання згідно з графіком роботи приймальної комісії (до 30.10.2020 р.) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Академіі на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
 1. Вимоги Академії щодо відповідності вступників-іноземців, які прибули до України з метою навчання, умовам прийому на другий (магістерський) ріеньі вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднено на офіційному веб- сайті закладу вищої освіти.
 2. 8.  Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених Академією. з юридичними та фізичними особами.

 1. 9. Іноземці подають до Академії такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

2) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

3) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання до України;

5) страховий поліс щодо подання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безплатне надання екстреної медичної допомоги);

6) копію документа про народження;

7) 6 фотокарток розміром 60×40 мм;

Зазначені в підпунктах “2”, “4”, “6” пункту 9 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 1. 10. Прийом документів до Академії проводиться з 13 липня по 30 жовтня 2020 року.

Строки проведення вступних випробувань –  17 – 21 серпня, 03 – 07 вересня, 17 – 21 вересня,

03 – 07 жовтня, 17 – 21 жовтня.

Терміни зарахування для здобуття вищої освіти – до 31 жовтня 2020 року (включно).

 1. 11. Зарахування до Академії за результатами тестування при позитивній різниці між ліцензованим обсягом підготовки іноземних громадян та кількістю абітурієнтів-іноземців проводиться за рейтинговим списком. За умови наявності однакового рейтингового бала перевагу мають:

1) абітурієнти, які мають вищий середній бал атестата;

2) абітурієнти, які мають вищий середній бал підготовчого факультету;

3) абітурієнти, які мають середню медичну освіту;

4) абітурієнти, які мають медичний стаж;

5) абітурієнти, які здобувають другу вищу освіту.

 1. 12. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації), що отримали акредитацію не пізніше як за 2 дні до засідання приймальної комісії. Процедура акредитації представників загальнонаціональних, регіональних та місцевих ЗМІ та незалежних журналістів здійснюється через адміністрацію Академії. Заявка на акредитацію подається у письмовому вигляді керівникові Академії на ім̕я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ їз підписом керівника та засвідчується печаткою даного ЗМІ. До заявки додається фотографія особи-заявника і документ, що підтверджує професійний фах. Акредитаційна картка видається не пізніше як за 5 днів після подання заявки; вона є дійсною за наявності документа, що засвідчує особу; надає право її власникові перебувати на засіданнях приймальної комісії.
  1. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія Академії створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.
  2. Академія створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенемоприлюднюються на веб-сайті не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
  3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
  4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

Transition Eng / Ukr