121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

 

 

Провадження освітньої діяльності у Медично-фармацевтичному коледжі Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому до Медично-фармацевтичного коледжу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини в 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – приймальна комісія) відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017  №1377 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році».

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів);

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, форму навчання, курс, строк навчання;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується відповідно до цих Правил. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

рейтинговий список вступників — список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда — форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

1.2. Прийом на навчання на перший курс за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2016 №419 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2016р. № 691/28821, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 №794 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах».

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти ступеня «молодший спеціаліст» обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Коледж.

1.4.  Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, — для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули повну загальну середню освіту;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

1.5.Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

1.6. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

2.1. Організацію прийому вступників до Коледжу  здійснює приймальна комісія ПВНЗ «Міжнародна академія еклогії та медицини» (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія еклогії та медицини»(далі – Академія). Головою приймальної комісії Коледжу є ректор Академії. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою Академії  у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Академії оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

2.2.  Ректор Академії та директор Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі, Правил прийому до Коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3.  Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Академії та/або виконання процедур вступної кампанії.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу, як правило, в день прийняття або не пізніше дня, ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

 

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ.

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється: за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 

ІV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 • Порядок роботи Приймальної комісії Коледжу: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00; у липні — серпні 2018 року: понеділок-субота з 10:00 до 16:00 та неділя з 10:00 до 15:00.
 • Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Вступники на основі базової загальної середньої освіти
Прийом заяв та документів, визначених розділом VІІ цих Правил, починається з 02 липня 2018 року
Закінчується прийом заяв та документів, визначених розділом VІІ цих Правил 14 липня 2018 року

о 18.00 год.

Вступні іспити проводяться з 15 липня до 22 липня 2018 року
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою) із зазначенням рекомендованих до зарахування 24 липня 2018 року

о 12.00 год.

Зарахування вступників відбувається не пізніше 12.00 год.

2 серпня 2018 року

(додаткове зарахування 30 серпня 2018 року)

 

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається з  02 липня  2018 року
Закінчення прийому реєстрація електронних кабінетів вступників завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту о 18.00 год.

25 липня 2018 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом V цих Правил  розпочинається з 12 липня до 22 липня

2018 року

Прийом заяв та документів закінчується о 18.00 год. 01 серпня — для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

о 18.00 год. 08 серпня — для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

Вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня 2018 року
Співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня  2018 року
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюються о 12.00 год.

09 серпня 2018 року

Зарахування вступників відбувається не пізніше 12.00 год. 17 серпня 2018 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

30  вересня 2018 року)

4.4. Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 1)   12 липня 2018 року;

2)   01 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту 1)   о 18 годині

30 жовтня 2018 року;

2)   о 18 годині

27 лютого 2019 року

Строки проведення Коледжем вступних випробувань з іноземцями, особами без громадянства, закордонних українців, біженцями та особами, які потребують додаткового захисту 1)     щопонеділка (у період з 13 липня 2018 року по 30 жовтня 2018 року);

2)     щопонеділка (у період з 02 листопада 2018 року по 27 лютого 2019 року)

Терміни зарахування іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту 1)   до 18 години

31 жовтня 2018 року;

2)   до 18 години

28 лютого 2019 року»

V.  ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

5.2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

5.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1377.

Коледж створюює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту.

5.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року);

військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

медична довідка 086/о та лист щеплень;

два конверти з марками по Україні;

дві папки для паперів А4 на зав′язках.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.9. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

5.10. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у Коледжі, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1.Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти — у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання хімія (біологія, історія України) та українська мова не менше 101 бал (2016, 2017 та 2018 років), вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — у формі фахових вступних випробувань.

6.2.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант) та хімія (тести).

6.3 Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А

де П1 — оцінка вступного іспиту з першого предмету; П2 — оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмету; А — середній бал документа про базову загальну середню освіту.

6.4. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А ,

де П1 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа проповну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 1)

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 

VII. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

 • Для проведення  вступних  екзаменів  створюються  екзаменаційні комісії.
 • Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за  шкалою від 100 до  200 балів.
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  Правилами  прийому  мінімального  рівня,  а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 • Апеляції на результати вступних випробувань, що  проведені  Коледжем, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора Коледжу.
 • Відомості щодо  результатів  вступних  екзаменів   формуються  в Єдиній базі.

 

VIIІ. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ

 • За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу особи:

— визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до вищого навчального закладу за результатами співбесіди;

— особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

— діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

— у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

 • Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.
 • Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

ІХ. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

 • До Коледжу поза конкурсом зараховуються:
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
  • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю),
  • відповідно до Закону  України  «Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в Україні»;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
  • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 • Вступники, які належать  до  категорій,  зазначених  у  пункті  1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

Х. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

 • Право на  першочергове  зарахування  до Коледжу мають:
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
  • особи, яким  відповідно  до  Указу  Президента  України   від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення  турботи  про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо  підвищення  життєвого  рівня  населення  у   2008   році» надане таке право;
  • вступники, які продовжують династію лікарів (за умови надання підтверджуючих документів – довідки з місця роботи від батьків, родичів або опікунів).

 

ХІ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ

РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

11.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

 1. 3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

 1. 4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Академії.

11.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Коледжу.

XII. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ

12.1.  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формах та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 4.2, 4.3, 4.4 розділу ІV цих Правил Прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1377 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році» та цими Правилами прийому, до Приймальної комісії Коледжу на обраний напрям (спеціальність).

12.2. Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 4.2, 4.3 розділу ІV цих Правил Прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням спеціальності, підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії Академії, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1377 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році» та цими Правилами прийому.

12.3. Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

11.4. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

12.5. За рішенням Приймальної комісії Коледжу в ЄДЕБО вилучаються його заяви  з рейтингових списків за наступними, обраними ним пріоритетами.

12.6. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

12.7. Подані оригінали документів зберігаються в Коледжі протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії Коледжу свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

 

ХІIІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 • Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XI цих Правил.
 • Договір про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 • Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 • Довідка про зберігання оригіналів документів видається Академією на вимогу студента, якщо вони зберігаються в Академії.

 

 

XIV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС

 • Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом ІV цих Правил.
 • Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.
 • Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Коледжу за власним бажанням, відраховані з Коледжу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу, про що видається відповідний наказ.
 • На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
 • Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

ХV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 • Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 • Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між Коледжами або закладами вищої освіти, до структури яких входять Коледжі.
 • Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
  Коледжу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 • Коледж обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
 • Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з англійської мови, хімії та біології на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.
 • Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Коледжу на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 • Вимоги Коледжу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на рівень молодшого спеціаліста, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу.
 • Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Коледжу.
 • Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Коледжу України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

XVІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ

 • На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 • Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 • Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Академії не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 • Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу.
 • Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
 • Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

 

Додаток 1

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

1 100
1,1 100
1,2 100
1,3 100
1,4 100
1,5 100
1,6 100
1,7 100
1,8 100
1,9 100
2 100
2,1 101
2,2 102
2,3 103
2,4 104
2,5 105
2,6 106
2,7 107
2,8 108
2,9 109
3 110
3,1 111
3,2 112
3,3 113
3,4 114
3,5 115
3,6 116
3,7 117
3,8 118
3,9 119
4 120
4,1 121
4,2 122
4,3 123
4,4 124
4,5 125
4,6 126
4,7 127
4,8 128
4,9 129
5 130
5,1 131
5,2 132
5,3 133
5,4 134
5,5 135
5,6 136
5,7 137
5,8 138
5,9 139
6 140
6,1 141
6,2 142
6,3 143
6,4 144
6,5 145
6,6 146
6,7 147
6,8 148
6,9 149
7 150
7,1 151
7,2 152
7,3 153
7,4 154
7,5 155
7,6 156
7,7 157
7,8 158
7,9 159
8 160
8,1 161
8,2 162
8,3 163
8,4 164
8,5 165
8,6 166
8,7 167
8,8 168
8,9 169
9 170
9,1 171
9,2 172
9,3 173
9,4 174
9,5 175
9,6 176
9,7 177
9,8 178
9,9 179
10 180
10,1 181
10,2 182
10,3 183
10,4 184
10,5 185
10,6 186
10,7 187
10,8 188
10,9 189
11 190
11,1 191
11,2 192
11,3 193
11,4 194
11,5 195
11,6 196
11,7 197
11,8 198
11,9 199
12 200

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

І. Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (додається на 2 аркушах), акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістра, та затверджені Вченою радою Правила прийому.
 2. Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини в 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Приймальна комісія) відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році», Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1378, наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2016 №419 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2016р. № 691/28821, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 №794 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах».
 3. Терміни в цих правилах прийому вживаються у значеннях, зазначених в пункті 6 наказу Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378, «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році».
 4. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим Вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу у відповідності до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Академії оприлюднюється на її офіційному на веб-сайті.
 5. Ректор ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому (наказ Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378), Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
 6. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та виконання процедур вступної кампанії.
 7. Усі питання, пов’язані з прийомом до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

ІІ. Прийом на навчання

 1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування, — для здобуття ступеня магістра медичного спрямувань;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня магістра;

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які
  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть
  прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком
  навчання). Для    здобуття    ступеня   магістра    медичного спрямування за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).
 2. Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного спрямування, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в Академії.
 3. Особливості прийому на навчання до Академії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
 4. Особливості прийому до Академії осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

ІІІ. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти

 1. Фінансування підготовки фахівців в Академії здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
 2. Обсяги прийому
 3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу Академії . Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
 4. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти в Академії обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

 1. Порядок роботи Приймальної комісії Академії: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00; у липні — серпні 2018 року: понеділок-субота з 10:00 до 16:00 та неділя з 10:00 до 15:00.
 2. Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту         з  02 липня 2018 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту о 18 год. 00 хв.

25 липня 2018 року

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил з 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів о 18 год. 00 хв.

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 год. 00 хв.

26 липня 2018 року

Вступні іспити проводяться

 

з 21 до 26 липня

2018 року включно

Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня

2018 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування до 12 год. 00 хв.

01 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників до 12 год. 00 хв.

07 серпня 2018 року

 

 1. Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання:
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил з 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань о 18 год. 00 хв.

24 липня 2018 року

Фахові вступні випробування з 25 до 31 липня

2018 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування до 12 год. 00 хв.

01 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників до 12 год. 00 хв.

07 серпня 2018 року

IV.  Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня магістра за денною формою навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил з 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі фахових вступних випробувань о 18 год. 00 хв.

26 липня 2018 року

Вступні іспити проводяться

 

з 27 до 31 липня

2018 року включно

Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування до 12 год. 00 хв.

01 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників до 12 год. 00 хв.

07 серпня 2018 року

V.  Порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів 1)   12 липня 2018 року;

2)   01 листопада 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту 1)   о 18 годині

30 жовтня 2018 року;

2)   о 18 годині

27 лютого 2019 року

Строки проведення Академією вступних випробувань з іноземцями, особами без громадянства, закордонних українців, біженцями та особами, які потребують додаткового захисту 1)     щопонеділка (у період з 13 липня 2018 року по 30 жовтня 2018 року);

2)     щопонеділка (у період з 02 листопада 2018 року по 27 лютого 2019 року)

Терміни зарахування іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту 1)   до 18 години

31 жовтня 2018 року;

2)   до 18 години

28 лютого 2019 року»

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою та іспитами відповідно до цих Правил;

при наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії Академії.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Академії згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2017 року №1378.
 3. Академія створює   консультаційні   центри   при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру Академії з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності).
 4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Академії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
 6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
  оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.

 1. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 2. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 • До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

медична довідка 086/о та лист щеплень;

два конверти з марками по Україні;

дві папки для паперів А4 на зав′язках.

 • Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
 • Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Академії, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 • Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.
 • Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
 • Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і
  приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
  навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації
  заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не
  пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення
  з вини Академії встановленого терміну розгляду заяв та документів
  вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до
  закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення
  поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті
  Академії на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 • Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 • Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Академією на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
 • Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.
 • При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років.
 2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів, а саме: з української мови та літератури (перший предмет), біології (другий предмет), хімії або математики (за вибором вступника) ( третій предмет), результати вступних екзаменів з предметів (українська мова та література, біологія та хімія).
 4. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 — оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5), ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 — для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1;

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

 1. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Першочерговий коефіцієнти дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого статті 44 Закону України «Про вищу освіту», та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200; в інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів.

 1. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
  здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал
  вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.
 2. Мінімальні значення кількості балів з вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» становить 101 бал з української мови та літератури, а також 150 балів з другого та третього конкурсних предметів (біології та хімії/математики).
 3. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
 4. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів
  співбесіди, затверджуються головою Приймальної комісій Академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
 • Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.
 • Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюється на офіційному веб­сайті Академії. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 • Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Академією, розглядає її апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 • Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.
 • Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі
  для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами.

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі
  позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до
  зарахування:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів
  (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості
  балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Академією мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів
  (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості
  балів за кожний з них не менше ніж встановлений Академією мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії Академії копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017         років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Академією мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №2 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії Академії одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018  року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь- яких комбінаціях за їх вибором).

 1. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів
  (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє
  незалежне оцінювання з відповідних предметів) та, в разі отримання кількості
  балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Академією
  мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 1. Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
  послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди,
  впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому — п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

 1. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази
  та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Академії.
 2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Умов з урахуванням їх черговості в
  рейтинговому списку вступників.
 3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
  вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної
  комісії Академії.
 4. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Академії, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
 5. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 2. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формах та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 розділу V цих Правил Прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених наказом Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році» та цими Правилами прийому, до Приймальної комісії Академії на обраний напрям (спеціальність).
 3. Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 4.2, 4.3, 4.4 розділу V цих Правил Прийому, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням спеціальності, підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії Академії, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених наказом Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році» та цими Правилами прийому.
 4. Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.
 5. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.
 6. За рішенням Приймальної комісії Академії в ЄДЕБО вилучаються його заяви з рейтингових списків за наступними, обраними ним пріоритетами.
 7. У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.
 8. Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії Академії свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.
 9. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 10. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу Х цих Правил.
 11. Договір про надання освітніх послуг між Академією та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 12. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 13. Довідка про зберігання оригіналів документів видається Академією на вимогу студента, якщо вони зберігаються в Академії.

X. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Академії на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та офіційному веб-сайті Академії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.
 2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 3 розділу X.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Академії за власним бажанням, відраховані з Академії за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3, 4 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
 6. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

XI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до Академії іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
 3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до
  Академії за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
 4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися Академією:

1)  двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше
01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступеня магістра;

2)  упродовж року для навчання в аспірантурі.

 1. Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
 2. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з англійської мови, хімії та біології та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
 3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Академії України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 4. Вимоги Академії щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії.
 5. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Академії та відповідних іноземних закладів вищої освіти.
 7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Академії користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

XII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

 1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.
 3. Академія зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Академії.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Академії здійснюється інформаційними системами, на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).
 7. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 6 до Умов прийому (наказ Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378).

 

 

Додаток 1

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі

на участь у конкурсному відборі до

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2018 році

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу
  освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року
  № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на
  участь у конкурсному відборі до Академії та її розгляду Академією.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі — електронна заява) — запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклад вищої освіти, конкурсну пропозицію та його конкурсний бал;

особистий електронний кабінет вступника — веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до Академії та контролює її статус;

статус електронної заяви — параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» — підтвердження факту подання електронної заяви до Академії;

«Потребує уточнення вступником» — електронну заяву прийнято Академією до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу Академія зобов’язана невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

«Зареєстровано у навчальному закладі» — електронну заяву прийнято Академією до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Відмовлено навчальним закладом» — власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення Приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу Академія зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником» — подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» — подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі вищої освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;

«Скасовано навчальним закладом» — подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву анульовано Академією за рішенням Приймальної комісії не пізніше наступного дня після завершення прийому документів за умови виявлення Академією технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Виключено зі списку рекомендованих» — вступник втратив право бути зарахованим на навчання до Академії за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу Академія обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» — власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:

вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» — вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

«Включено до наказу» — наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до Академії.

 1. Академія до початку вступної кампанії у терміни, визначені в пункті 7 розділу XVI Умов прийому (наказ Міністерства освітиі науки України від 13.10.2017 №1378), вносить до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на якому (яких) ведеться підготовка;

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

назва та код спеціальності (однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов тощо в межах спеціальності);

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення; дати початку та закінчення прийому заяв;

ліцензований обсяг;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

ІІ. Подання електронної заяви

 1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1
  розділу VII Умов прийому.
 2. Для подання   електронних   заяв   вступник   реєструє   особистий
  електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.
 3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

 1. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.
 2. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету — одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

 1. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету з вказаними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.
 2. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази, для можливості оперативного зв’язку навчального закладу з вступником, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): додатка до атестата про повну загальну середню освіту; кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до Академії;

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію.

 1. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі
  Єдиної бази, до якого має доступ Академія, обрана вступником. У
  момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
 2. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

«Скасовано вступником» — якщо заяву не зареєстровано в Академії;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» — якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу в Академії. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

ІІІ. Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією

 1. Керівник Академії забезпечує опрацювання Приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Академії, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до Академії.
 2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається Приймальною комісією Академії у строки, встановлені в пункті 9 розділу VII Правил прийому. За результатами розгляду уповноважена особа Приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

 1. На підставі рішення Приймальної комісії Академії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).
 2. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої Академією або вступником під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням Приймальної комісії закладу вищої освіти електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано навчальним закладом» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого закладу вищої освіти.

Виправлення технічних помилок відбувається не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

 1. Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 1 розділу XI Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 — 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу VI Умов прийому.

 1. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XI Правил прийому.
 2. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу XI Правил прийому, керівник Академії на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».
 3. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 1 розділу XI Правил прийому, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється Приймальною комісією Академії. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

 

 

Додаток 2

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

1 100
1,1 100
1,2 100
1,3 100
1,4 100
1,5 100
1,6 100
1,7 100
1,8 100
1,9 100
2 100
2,1 101
2,2 102
2,3 103
2,4 104
2,5 105
2,6 106
2,7 107
2,8 108
2,9 109
3 110
3,1 111
3,2 112
3,3 113
3,4 114
3,5 115
3,6 116
3,7 117
3,8 118
3,9 119
4 120
4,1 121
4,2 122
4,3 123
4,4 124
4,5 125
4,6 126
4,7 127
4,8 128
4,9 129
5 130
5,1 131
5,2 132
5,3 133
5,4 134
5,5 135
5,6 136
5,7 137
5,8 138
5,9 139
6 140
6,1 141
6,2 142
6,3 143
6,4 144
6,5 145
6,6 146
6,7 147
6,8 148
6,9 149
7 150
7,1 151
7,2 152
7,3 153
7,4 154
7,5 155
7,6 156
7,7 157
7,8 158
7,9 159
8 160
8,1 161
8,2 162
8,3 163
8,4 164
8,5 165
8,6 166
8,7 167
8,8 168
8,9 169
9 170
9,1 171
9,2 172
9,3 173
9,4 174
9,5 175
9,6 176
9,7 177
9,8 178
9,9 179
10 180
10,1 181
10,2 182
10,3 183
10,4 184
10,5 185
10,6 186
10,7 187
10,8 188
10,9 189
11 190
11,1 191
11,2 192
11,3 193
11,4 194
11,5 195
11,6 196
11,7 197
11,8 198
11,9 199
12 200