Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Правила Прийому іноземних громадян до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році

І. Загальні положення

 1.   Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна Академія екології та медицини» (далі – Академія) здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270728, дата видачі 02.07.2013), протокол №27/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 22.11.2016, наказ МОН № 1499-л від 25.11.2016, протокол №27/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 22.11.2016, наказ МОН №1499-л від 25.11.2016.
 2. Прийом іноземних громадян до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені Вченою радою правила прийому іноземних громадян до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини».
 3.    Правила прийому іноземних громадян до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» у 2019 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини»  відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року за № 1096, наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01 листопада 2013 року за № 1541, наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року за № 504.

Правила прийому іноземних громадян до ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» у 2019 році затверджені Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» (протокол  № 8 від 24 квітня 2019 року).

 1. Організацію прийому іноземних громадян – вступників до Академії – здійснює приймальна комісія, склад якої затверджено наказом ректора № 92-Од від 01 листопада 2018 року, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини», затвердженим Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» (протокол № 11 від 23 квітня 2018 року) відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Академії оприлюднено на її офіційному веб-сайті.

Структурним підрозділом приймальної комісії є відбіркова комісія, функції якої пов’язані з перевіркою документів та забезпеченням процедури зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства, в тому числі прийняття рішення стосовно процедури оформлення запрошення на навчання.

Ректор ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 №1096), Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 1. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником закладу вищої освіти та/або виконання процедур вступної кампанії.
 2. У Правилах прийому іноземних громадян до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у 2019 році терміни вживаються в таких значеннях:

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника або вступник допускається до участі в конкурсному відборі або до інших вступних конкурсних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до закладу вищої освіти;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти; під час прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти, формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до закладів вищої освіти, адресного розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти та наказів про зарахування на навчання до закладів вищої освіти у порядку та строки, передбачені Умовами прийому;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу вищої освіти щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію, освітню програму тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня;

конкурсний бал –  комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних іспитів відповідно до Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів;

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 1. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про вищу освіту”.

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються іноземні громадяни:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або ступінь бакалавра, магістра (зі спеціальностей немедичного спрямування), – для здобуття ступеня магістра медичного спрямування;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс (особи, які здобули повну загальну середню освіту) та на другий курс (особи, які здобули            ступінь бакалавра медичного спрямування).
 2. Програми вступних іспитів визначені Академією.
 3.     Здобувачі вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими в Академії для продовження навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.
 4. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
 5. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році, прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад вищої освіти. Академія оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування в межах ліцензованого обсягу за наступними конкурсними пропозиціями:
 • галузь знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 222 «Медицина», термін навчання 6 років;
 • галузь знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 221 «Стоматологія», термін навчання 5 років.
 1. Відповідно до п. 6 пп. 3 наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01  листопада  2013  за  № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536, та п. 6 пп. 3 наказу Міністерства освіти і науки «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від  01  листопада  2013  за  № 1541» від 11 грудня 2015 року за №1272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 січня 2016 року за   №  8/28138, Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, поновлення іноземних студентів на навчання відбувається «упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету, відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення – на підставі рішення приймальної комісії навчального закладу за результатами вивчення нею документів»,  що не суперечить чинному законодавству України у сфері надання освітніх послуг.
 2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
 3. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.
 4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до Академії, надається одне койко-місце на період подачі документів до приймальної комісії та складання екзаменів.

ІІІ. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту в Академії за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
 3. Іноземці, які прибувають до України з метою навчання, вступають до Академії за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування до Академії вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступеня магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі.

Приймальна комісія обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти. Мінімально необхідне для вступу значення середнього бала із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування,  – 6 за 12-бальною шкалою або 60 балів за 100-бальною шкалою.

Зарахування іноземців на навчання на ступінь магістра медичного спрямування на основі загальної освіти здійснюється за результатами вступного іспиту з біології/хімії, математики/фізики і мови навчання згідно з графіком роботи приймальної комісії та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Зарахування іноземців на навчання на ступінь магістра медичного спрямування на основі ступеня бакалавра за тією ж спеціальністю здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з анатомії, гістології і мови навчання згідно з графіком роботи приймальної комісії та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Академії на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 2. Вимоги Академії щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули до України з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних іспитів та зарахування зазначено у Правилах прийому іноземних громадян (розділи IV, V, VІ, VІІ) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Академії.
 3. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених Академією. з юридичними та фізичними особами.

 1. Зарахування до Академії за результатами тестування при позитивній різниці між ліцензованим обсягом підготовки іноземних громадян та кількістю абітурієнтів з їх числа проводиться за рейтинговим списком. За умови наявності однакового рейтингового бала перевагу мають:

1) абітурієнти, які мають вищий середній бал атестата;

2) абітурієнти, які мають вищий середній бал підготовчого факультету;

3) абітурієнти, які мають середню медичну освіту;

4) абітурієнти, які мають медичний стаж;

5) абітурієнти, які здобувають другу вищу освіту.

IV. Обсяги прийому

 1. Прийом іноземних громадян до Академії на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожної спеціальності. Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі продовження навчання особами, які робили перерву у навчанні з визначених законом причин, а також у випадках, передбачених законодавством, і за рішенням суду (параграф 7 Постанови Кабінету міністрів  України № 347 від 10. 05. 2018 року та Постанова Кабінету міністрів  України    № 1187 від 30. 12. 2015 року.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступу на навчання до Академії на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році та розділом VI Правил прийому на навчання до Академії, розпочинається 10 липня, закінчується о 18.00 годині 30 жовтня;

вступні іспити проводяться з 20 до 25 серпня включно, з 20 до 25 вересня включно, з 24 до 30 жовтня включно.

 1. Накази про зарахування видаються не пізніше, аніж 31 жовтня.
 2. Порядок роботи приймальної комісії Академії:

понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00;

         10 – 30 липня  2019 року:  понеділок –  п’ятниця з 10:00 до 18:00;

субота  – з 10:00 до 15:00.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники подають заяви тільки у паперовій формі.
 2. Заява в паперовій формі подається вступником або його уповноваженою особою особисто до приймальної комісії Академії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності.
 4. Іноземці подають до Академії такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

2) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) та його переклад українською мовою;

3) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України та його переклад українською мовою;

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання до України та його переклад українською мовою;;

5) страховий поліс щодо подання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безплатне надання екстреної медичної допомоги);

6) копію документа про народження та його переклад українською мовою;

7) копію документа, що посвідчує особу та його переклад українською мовою;

8) 6 фотокарток розміром 60×40 мм;

Зазначені в підпунктах “2”, “4”, “6” пункту 4 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії. Копії документа, що посвідчує особу, не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії протягом трьох робочих днів після отримання результатів вступних іспитів, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності) фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти в Академії здійснюється за результатами вступних іспитів (письмового тестування):

1-ий конкурсний предмет – англійська мова;

2-ий конкурсний предмет –  біологія або хімія;

3-ий конкурсний предмет –  математика або фізика.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому іноземних громадян на навчання до Академії.
 2. Конкурсний бал розраховується як середнє арифметичне суми балів за вступні іспити, результати яких мають бути не нижчі за 150 балів (за 200-бальною шкалою).

Вступні іспити проводяться за програмами, розглянутими і схваленими на засіданні приймальної комісії та затвердженими на засіданні вченої ради. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який включає структуру підсумкового балу.

Програми вступних іспитів оприлюднюються на веб-сайті Академії. У програмах вміщено критерії оцінювання, структура оцінки .

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами, нижчими за встановлене Правилами прийому мінімальне значення, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджено наказом ректора. Заяви про ознайомлення з помилками, допущеними в письмовій роботі, подаються особисто абітурієнтами не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки вступного випробування. Ознайомлення абітурієнта з письмовою роботою проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви. Заяви на апеляції подаються в день ознайомлення з помилками в письмовій роботі й розглядаються протягом двох наступних робочих днів. Додаткове опитування чи тестування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
 3.    Вступні іспити проводяться відповідно до визначених правилами прийому графіків проведення вступних випробувань за затвердженим  Головою приймальної комісії розкладом.

Відомості про результати вступних іспитів та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі, оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії.

 1.      Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, зберігаються в особових справах здобувачів вищої освіти. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.
 2.    Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Академії.
 3. У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
 4. Тривалість вступного іспиту – письмового тестування – 60 хвилин.
 5.   Критерії оцінювання на вступних іспитах затверджуються головами предметних екзаменаційних комісій і доводяться до відома вступників (оприлюднення на офіційному веб-сайті) з початку прийому документів. Критерії оцінок є єдиними з кожної дисципліни для всіх спеціальностей і категорій вступу.
 6. Оцінки вступних іспитів оголошуються наступного дня після їх проведення. Під час проведення вступних іспитів забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші матеріали та технічні засоби тощо. При користуванні під час проведення вступних випробувань – письмового тестування – сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням) вступник без попередження усувається від участі у них, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така робота дешифрується і вона оцінюється балами, нижчими за мінімальний рівень (150) незалежно від обсягу і змісту написаного.
 7. Апеляції з питань усунення від тестування не розглядаються.
 8. Результати вступних випробувань – письмового тестування – відповідно до затверджених критеріїв оцінюються за 200-бальною шкалою за наступною схемою:
200-бальна система 5-бальна система
190-200 «5» (відмінно)
170-189 «4» (добре)
150-169 «3» (задовільно)
 До 149 «2» (незадовільно)

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом від більшого до меншого.
 2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я та по батькові вступника (паспортні дані);

конкурсний бал вступника;

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Академії.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Академії відповідно до строків, визначених у розділі V Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 2 цього розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра медичного спрямування вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу IX Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій Академії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розмішується на веб-сайті Академії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування і видання ректором Академії наказу про зарахування протягом двох наступних днів зобов’язані укласти Договір про надання освітніх послуг та сплатити за І семестр навчання в Академії.

Подані оригінали документів зберігаються в Академії протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про відповідні зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

 1. Особи, які отримали рекомендацію на зарахування і в установлені терміни не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування.

Особи, які отримали рекомендацію на зарахування і в установлені терміни виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Вступники при зарахуванні на навчання після закінчення терміну прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах Академії (за умови наявності результатів необхідних вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
 2. Договір про надання освітніх послуг між Академією та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Сплата за навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Академії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 2 розділу XІІ цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним бажанням, відраховані із Академії за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 2. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця зараховуються особи з конкурсних пропозицій Академії за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
 3. Порядок дозарахування на навчання до Академії за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.
 4. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 31 жовтня; накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази.

XII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийом до закладів вищої освіти

 1.       Академія забезпечує умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем оприлюднюються на веб-сайті не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 3. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програм,осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).
Transition Eng / Ukr