Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Положення про практику

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол№6 «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

К.М.Н.,

Грідчін С.В.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Практика студентів Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» є однією з основних складових програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
 • Практична підготовка має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкту професійної діяльності і спрямована на:
 • Підготовку молодшого спеціаліста-фармацевта до активної творчої професійної та соціальної діяльності;
 • Поглиблення, розширення і систематизація набутих знань;
 • Формування професійних умінь та навичок згідно кваліфікаційної характеристики та удосконалення професійного рівня;
 • Уміння самостійно набувати нові знання і застосовувати їх на практиці;
 • Вільне володіння державною мовою;
 • Вміння оцінювати процеси в житті країни;
 • Вміння приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків
 • Вдосконалення високих морально-етичних якостей.

Таким чином, система якості практики складається з двох компонентів: теоретичного навчання у коледжі та практичної підготовки на базах практики.

 • Положення розроблене на підставі:
 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про вищу освіту»;
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, та Положення про організацію та проведення практики студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.12.2005 №690);
 • «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 №450);
 • «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців закладах вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2018 № 160);
 • Практика студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців.
 • Види практики:
 • Пропедевтична практика.
 • Фармакогностична практика.
 • Технологічна практика.
 • Переддипломна практика.
 • Практика студентів проводиться на базах практики, що відповідають вимогам програм. Визначення баз практики здійснюється адміністрацією коледжу на підставі прямих договорів. Коледж не пізніше ніж за один місяць до початку практики укладає з базами практик договори, в яких відмічається спеціальність, вид практики та кількість студентів – практикантів. Розподіл студентів на закріплені бази здійснюють циклові комісії.
 • Тривалість робочого тижня студентів становить ЗО годин, з урахуванням самостійної роботи – 54 години.
 1. МЕТА, ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ
  • Мета практики – закріплення теоретичних знань, набутих в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами і формами організації виробництва.
  • За метою та змістом практика студентів може бути: навчальною та виробничою. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів з специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, оволодіння робітничою професією.
  • Види практики, їх мета, тривалість, термін проведення визначаються навчальним планом. На його підставі цикловими комісіями розробляються наскрізні програми практик. Згідно з наскрізними програмами зі спеціальностей складаються робочі програми відповідних видів практики та інші методичні документи.
  • Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності і форми навчання – це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики та містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки фахівця. Наскрізна програма практики затверджується керівником вищого навчального закладу. Циклові комісії розробляють, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, що сприяють досягненню високої якості проведення практики студентів.
  • Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.
  • Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.
 1. БАЗИ ПРАКТИКИ
 • Практика студентів Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для освітньо-професійних рівнів молодшого спеціаліста. Навчальна практика для отримання професійних навичок проводиться у навчальних лабораторіях та навчально-дослідних ділянках коледжу.
 • Студенти можуть самостійно, за погодженням з адміністрацією коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.
 • Базами практики є аптечні підприємства різних форм власності, хімічні та хіміко- фармацевтичні підприємства, обласні державні інспекції з контролю якості, контрольно- аналітичні лабораторії, санітарно-епідеміологічні станції та ботанічні сади.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
  • Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики студентів покладається на директора коледжу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують циклова комісія. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює заступник директора. До керівництва виробничою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклової комісії спеціальних дисциплін.
  • Керівник практики від коледжу:
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед практикою: проводить інструктаж щодо мети, терміну, змісту практики та з техніки безпеки, надає графік розподілу часу на практиці;
 • надає студентам рекомендації щодо оформлення звітної документації: письмового звіту, щоденника тощо;
 • контролює своєчасний початок на базі, наявність методичного забезпечення, хід практики, засвоєння навичок, передбачених програмою практики;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки на підприємстві;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою, вивчає побажання керівників бази практики;
 • приймає залік із практики;
 • подає директору письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.
  • Керівники баз практики разом з адміністрацією коледжу несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.
  • Керівник практики від бази практики:
 • несе особисту відповідальність за проведення практики; » організовує практику у відповідності з програмами практики; » організовує навчання студентів правил техніки безпеки і охорони праці; « забезпечує виконання графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства;
 • надає студентам-практикантам можливість користуватися наявною літературою, необхідною документацією;
 • забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;
 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо
  • Студенти коледжу при проходженні практики зобов’язані:
 • до початку практики одержати від керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки на базі практики; « своєчасно скласти залік з практики.
 1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
  • Після закінчення терміну практики студенти повинні своєчасно подати керівнику практики від коледжу щоденник та письмовий звіт, підписані і оцінені безпосередньо керівником від бази практики.
  • Звіт з практики захищається студентом з диференційованою оцінкою. Оцінка за практику вноситься в залікову відомість та залікову книжку студента.
  • Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклових комісій, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах коледжу один раз на місяць.
 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ
  • Для фінансування практики коледж може залучити додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством. Витрати на практику студентів коледжу входять складовою частиною на підготовку фахівців.
 1. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ
  • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії.
  • Зміни та доповнення до Положення починають діяти з моменту затвердження ректором Академії.
Transition Eng / Ukr