Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка у

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна  академія екології та медицини»

Протокол № 6  «24 »  01  2019  р.

                                                                                              «ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» к.м.н.,

                                                        Грідчін С.В.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Загальні положення
 • Цим Положення встановлюється процедура заповнення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (далі – Документ), що виготовляються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556- VII від 01.07.2014 р.) та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів № 193 від 31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка».
 • Документи про вищу освіту мають статус:

а)    первинний – Документ, що виготовляється вперше;

б)    дублікат – Документ, що виготовляється повторно через втрату або значне пошкодження;

в)    виправлений – Документ, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному Документі.

 • Бланки документів про ОСВІТ}, виготовляються у відповідності до технічного опису, затвердженого Вченою радою Академії.
 • Заява на виготовлення дипломів про вищу освіт}7 формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та завіряється трьома електронними підписами: ректора Академії, печаткою та відповідальною особою.
 1. Заповнення бланку диплома
  • Заповнення бланків дипломів державного зразка про вищу освіту здійснюється відповідальними особами на факультетах у відповідності до затверджених Вченою радою Академії вимог. Друк інформації відбувається з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
  • Бланк диплома про вищу освіту заповнюється двома мовами (українською та англійською мовами).

2.3. Відповідальність за достовірність інформації, що друкується в дипломі про вищу освіту українською та англійською мовами несуть декани факультетів.

 1. Замовлення бланка диплома державного зразка про вищу освіту
  • Для своєчасного друкування бланків до дипломів декани факультетів готують і подають до навчально-методичного відділу попереднє замовлення на бланки документів.
  • Для своєчасної видачі дипломів відповідальні особи на факультетах не

пізніше як за ї місяць до випуску готують заявку ЄДЕБО для отримання інформації відповідно до загальнодержавному реєстру номерів дипломів про вищу освіту.         >

 • Відповідальна особа навчально-методичного відділу забезпечує доставку бланків дипломів про вищу освіту та передає в установленому порядку на факультети.
 1. Видача та облік бланка диплома та додатка до диплома про вищу освіту
  • Диплом про вищу освіту видається випускникам Академії, які були атестовані екзаменаційною комісією.
  • Для уникнення технічних помилок при друкуванні диплома випускник затверджує особистим підписом попередньо роздрукований паперовий варіант.
  • Бланки дипломів та додатків до них є документами суворої звітності і зберігаються на факультетах.
  • Для отримання диплома випускник зобов’язаний подати в деканат заповнений обхідний лист.
  • Для обліку і видачі дипломів використовується журнал реєстрації дипломів, сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом та печаткою.
  • Декани факультетів несуть відповідальність за правильність видачі дипломів і додатків до них, за зберігання документів та книг їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.
 2. Виготовлення повторного документа
  • Виготовлення повторного документа про вищу освіту у зв’язку з наявністю в первинному документі помилок або зміною статі особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, здійснюється за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, шляхом відтворення в повторновиготовленому документі оновленої інформації, сформованої з

ЄДЕБО в порядку, передбаченому цим Положенням. До заяви додається оригінал документа про освіту, що підлягає заміні.

 • Повторне виготовлення втраченого або пошкодженого документа про вищу освіту (починаючи з 2000 року) здійснюється за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, шляхом відтворення в повторно виготовленому документі всієї інформації, що містилась у первинному документі про вищу освіту. У разі повторного виготовлення пошкодженого документа про вищу освіту до заяви додається оригінал пошкодженого документа про вищу освіту. На документах про вищу освіту, які видаються повторно, у верхньому правому куті робиться відмітка “Повторно”.
 • Оригінал документа про вищу освіту, що додається до заяви про повторну видачу документа про вищу освіту, підлягає знищенню комісією у складі не менше трьох штатних працівників деканату, яка складає акт знищення документів про вищу освіту, що затверджується ректором.

6.Дублікат диплома та додатка до диплома про вищу освіту

6.1 У разі втрати (загублення, знищення тощо) або пошкодження документа про вищу освіту, виготовленого до 2000 року, Академії виготовляє та видає їх дублікати.

 • Дублікат диплома та додатка до диплома про вищу освіту видається за шїсьмовою заявою власника Документа. У заяві зазначають причину втрати або пошкодження документа; прізвище, ім’я та по батькові, дата народження; місце проживання; телефон (за наявності); серію й номер документа, що посвідчує особу; найменування документа, який втрачено або пошкоджено; вказується дата закінчення Академії.
 • До заяви додаються:
 • копія втраченого документа про освіту;
 • довідка з органів МВС разі викрадення або вчинення інших злочинних дій, що призвели до втрати документа про освіту):
 • оголошення в друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, в якому повинно бути зазначено таке: назва документа про освіту, його серія та номер, дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким

навчальним закладом, про визнання його недійсним;

 • копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту;
 • довідка архівного відділу;
 • згода на обробку персональних даних.
  • Після візування заяви формується наказ про видачу дублікату диплома та додатка до диплома.
  • Виготовлення дубліката диплома та додатку до нього здійснюється протягом 20 робочих днів з дня звернення власника втраченого
   чи пошкодженого диплома і додатка до нього та подання ним усіх необхідних документів.
  • Відомості про видачу дубліката диплома та додатка до диплома про вищу освіту вносяться до книги обліку виданих дублікатів дипломів академії із зазначенням серії і номера документа з поміткою “Дублікат”, а копія диплома “Дублікат” вкладається співробітниками деканату до архівної особової справи випускника.
  • Покриття витрат на повторне виготовлення несе заявник.
Transition Eng / Ukr