Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Положення

про медичний факультет

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

ПОГОДЖЕНО

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Протокол№6 «24» 01 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

К.М.Н.,

Грідчін С.В.

 • Медичний факультет ПВНЗ «МАЕМ» створюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
 • Медичний факультет відноситься до робочих та дорадчих органів, який створюється з метою оперативного та ефективного вирішення основних питань діяльності факультету. Безпосереднім керівником деканату є декан медичного факультету, який організовує його роботу і повністю несе відповідальність за результатами діяльності деканату. Декан медичного факультету призначається наказом ректора Академії за погодженням його власниками. Деканат не є юридичною особою.
 • Медичний факультет Академії адміністративно об’єднує:

–    Деканат

 • Кафедру фундаментальних дисциплін
 • Кафедру стоматології
 • Кафедру соціально-гуманітарних дисциплін
 • Кафедру внутрішньої медицини з курсом ендокринології
 • Кафедру соціальної медицини та профілактичної медицини
 • Кафедру педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб
 • Кафедру хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії.
  • До складу деканату входять: декан факультету, його заступники, інспектори. До складу деканату можуть входити керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники, інші співробітники та представники студентського самоврядування факультету.
  • Деканат здійснює свою діяльність на основі планів, укладених згідно з нормативними документами, що визначаються роботу медичного факультету.
  • Деканат очолює декан медичного факультету (за його відсутності – заступник), який організовує навчальну, методичну науково-дослідну та виховну роботу на медичному факультеті, забезпечує дотримання порядку відповідно до правил внутрішнього розпорядку Академії, проводить засідання деканату та контролює виконання його рішення.
  • Декан факультету видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу медичного факультету, і можуть бути скасовані ректором Академії, якщо вони суперечать Конституції і законам України, Статуту Академії чи завдають шкоди інтересам Академії.
  • Повноваження декана, заступників декана визначаються Статутом Академії. Положенням про медичний факультет ПВНЗ «МАЕМ», що затверджено Вченою радою Академії та уведено в дію наказом ректора. Функціональні обов’язки декана і заступників декана та інших співробітників деканаті визначаються їх посадовими інструкціями.
  • У своїй діяльності деканат керується Конституцією України, Законами України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними документами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності, нормативними актами Міністерства освіти та науки України; іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань освіти; Статутом Академії, рішеннями Вченої Ради Академії і факультету, організаційно-розпорядчими документами Академії та цим Положенням.
 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКАНАТУ
 1. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями деканату є:

– документальне забезпечення діяльності факультету

 • здійснення методичної та організаційної роботи із студентами факультету;
 • облік і звітність щодо навчального процесу та іншої діяльності факультету;

– контроль за виконанням навчальних планів та освітнього процесу2.2. Основними функціями деканату є:

 • планування і керівництво освітньо-виховної, методичної і наукової роботи на факультеті;

контроль за підготовкою навчально-методичних комплексів дисциплін у розрізі спеціальностей факультету;

 • контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною діяльністю викладачів кафедр факультету;
 • затвердження планів роботи та звітів про роботу кафедр зарік;
 • розробка і контроль виконання річного та перспективного плану роботи;
 • розробка та контроль виконання робочих навчальних планів на основі типових для кожного року прийому;
 • контроль за виконанням робочих навчальних програм на кафедрах;
 • контроль спільно з завідуючими кафедрами та навчально-методичною комісією за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальних та виробничих практик та інших видів навчальної діяльності;
 • контроль за складанням розкладу навчальних занять і контроль за його виконанням, раціональним використанням аудиторного фонду;
 • подання пропозицій щодо коригування планів прийому* відкриття нових спеціальностей та напрямів підготовки кафедр, внесення пропозицій про перелік вступних випробувань;
 • розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості підготовки студентів;
 • організація і контроль за самостійною роботою студентів контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
 • контроль за дотриманням трудової дисципліни викладачами;
 • складання навчального розкладу, розкладу захисту курсових, дипломних робіт і кваліфікаційних іспитів;
 • допуск студентів до екзаменаційних сесій і до складання кваліфікаційних іспитів, захисту дипломних чи магістерських робіт;
 • організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами;
 • переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток, повторне навчання, міжвузівський перевід, другу освіту, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка наказів з особового складу студентів;
 • оформлення академічних довідок;
 • організація виписки та видачі дипломів, додатків до них, підготовка відповідної документації;
 • організація виховної роботи зі студентами, в т.ч. у гуртожитках;
 • організація роботи студентського самоврядування на факультеті;
 • розробка і здійснення заходів щодо зміцнення навчально-матеріальної бази кафедр;
 • керівництво роботою кафедр щодо підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу;
 • контроль за підготовкою навчальних та методичних посібників з предметів кафедр;
 • організація та проведення міжкафедральних семінарів, наукових і навчально-методичних нарад та конференцій;
 • загальне керівництво науковою роботою студентів, що проводиться на кафедрах, у наукових гуртках і наукових товариствах;

– координація наукової роботи кафедр подання матеріалів на заохочення, преміювання та стягнення студентів, викладачів і співробітників;

 • подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету;
 • ведення діловодства та навчально-методичної документації’ у відповідності до затвердженої номенклатури справ по деканату;
 • підготовка і здача справ до архіву;
 • забезпечення збереження у належному стані всіх документів та штампів деканату.
 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕКАНАТУ

Відповідно до покладених завдань деканат розглядає і приймає рішення з таких питань:

 • Стан готовності структурних підрозділів факультету до початку нового навчального року.
 • Хід і результати виконання освітніх програм, графіка освітнього процесу, робочих навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін.
 • Стан профорієнтаційної роботи та формування студентського складу факультету.
 • Контроль за всіма видами навчальних занять та за проведенням контрольних заходів на факультеті.
 • Контроль за підготовкою комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка навчальних та робочих програм дисципліни, підручників, навчальних посібників, розробка навчально-методичних матеріалів щодо проведення усіх видів навчальних занять.
 • Рівень організації та науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
 • Координація наукової роботи кафедр та загальне керівництво науковою роботою студентів, що проводиться на кафедрах.
 • Організація та проведення міжкафедральних семінарів, наукових і навчально-методичних-нарад, конференцій тощо.
 • Організація сприяння та контроль за розвитком міжнародного співробітництва на кафедрах факультету. Організація контролю за навчанням студентів, розгляд результатів поточного, модульного та підсумкового контрол і в.
 • Рівень організації і проведення атестації здобувачів вищої освіти та якість підготовки фахівців.
 • Організація подання документації з питань стипендіального забезпечення студентів факультету до стипендіальної комісії університету.
 • Організація з впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності на факультеті.
 • Контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною діяльністю викладачів та за виконанням індивідуальних планів науково- педагогічних працівників кафедр факультету.
 • Контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни працівників, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами.
 • Звіти кафедр, що входять до складу факультету, та виконання ними планів з навчальної, науково-методичної, організаційно-виховної, науково – дослідної роботи та роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів.
 • Стан організації всіх видів практик, зв’язки з підприємствами, організаціями і установами.
 • Організація працевлаштування випускників та налагоджування зв’язків з ними.
 • Дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки при проведенні освітнього процесу.
 • Організація виховної роботи зі студентами, в т.ч. у гуртожитках, співпраця з органами студентського самоврядування на факультеті.
 • Організація та контроль обліку успішності студентів, ведення журналів обліку роботи академічних груп, облік відомостей підсумкового контролю, ведення навчальних карток та іншої документації здобувачів вищої освіти.
 • Організація і контроль за ліквідацією академічної заборгованості студентами.
 • Організація переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання на іншу, надання академічних відпусток, повторне навчання, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка проектів наказів з особового складу студентів; оформлення академічних довідок. Підготовка і здача справ до архіву.
 • Подання актуальної інформації щодо студентів факультету до відділу ЄДЕБО Університету з метою подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
 • Контроль за надходженням коштів від студентів, які навчаються на підставі договору про платне навчання.
 • Контроль за діяльністю кураторів академічних груп.
 • Забезпечення збереження у належному стані всіх документів та штампів деканату.
 • Подання матеріалів до статистичних звітів та звітів про роботу факультету.
 • Організація і супроводження веб-сторінки факультету.

3.30. Висвітлення інформації щодо результатів діяльності факультету на інформаційних стендах, у соціальних мережах і засобах масової інформації

Декан факультету підпорядкований ректору та проректору з навально-методичної роботи Академії. Декану підпорядковані його заступники і колектив деканату. Декан віддає розпорядження працівникам деканату і контролює їх виконання. У разі відсутності декана його заміщує заступник декана, що визначається в наказі ректора Академії.

Кваліфікаційними вимогами до декана факультету є наявність наукового ступеню і вченого знання, а також наявність науково-педагогічного стажу роботи.

У відповідності до посадових обов’язків декан повинен знати:

– Конституцію України, Закони України, постанови і рішення Верховної Ради України й органів управління освітою з питань науки та освіти;

–  статут Академії, основи теорії і методи управління освітніми системами та процесами; суть, постанов, розпоряджень, наказів з навчальної роботи; порядок і послідовність складання навчальних планів спеціальностей;

– правила ведення документації з навчальної роботи, основи педагогіки, фізіології, психології і методики професійного навчання;

– сучасні форми і методи навчання і виховання студентів.

4.ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Органом громадського самоврядування – є загальні збори трудового колективу факультету, які скликаються не менше одного разу нарік.

Порядок скликання та роботи збодів визначається статутом МАЕМ.

Загальні збори:

– дають оцінку діяльності керівника факультет

 • затверджують річний звіт про діяльність факу)їьтету;
 • вносять пропозицію ректору МАЕМ про відкликання з посади декана факультету;

– вибирає кандидатури у Вчену Раду академії.

 1. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Студентське/самоврядування на факультеті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента* формуванню у нього навичо/майбутнього організатора, керівника.

5.2.   Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського

самоврядування, погоджується з деканом факультету та ректором академії.

5.3.   Основними завданнями органів-хїтудентського самоврядування є

 • забезпечення і захшгг црав та інтересів студентів;
 • забезпечення викотання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній та\гворчій діяльності студентів сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
  • Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори

студентів, на яких:        затверджується положення про студентське

самоврядування; обирається виконавчий орган студентського самоврядування, визначаються його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт.

 • Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна частина, студентські деканати, ради тощо).
Transition Eng / Ukr