121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

«Методичні рекомендації щодо ведення навчально-методичної документації кафедр ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»» (далі-академія) розроблені для завідувачів кафедр, професорсько-викладацького складу Академії. Методичні рекомендації призначені для стандартизації підходів до ведення навчально-методичної документації кафедр та надання дієвої допомоги науково-педагогічним колективам кафедр з метою їх орієнтування в регламентації заповнення та перегляду документації.

В цих методичних рекомендаціях вміщено короткий опис основних вимог щодо ведення документації з планування, виконання та контролю за процесами, які здійснюються на кафедрах Академії.

 

 

 

  1. Передмова

Розвиток  вищої медичної освіти полягає у створенні правових, організаційних умов для підвищення якості шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та до галузевих потреб в підготовці фахівців на етапі реформування системи надання медичної допомоги. Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від правильно організованої навчально-методичної діяльності кафедри, викладача.

З метою забезпечення належного стану організаційної та навчально-методичної діяльності кафедр, удосконалення структури, форм і методів функціонування комплексної системи управління якістю підготовки лікарів в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створено методичні рекомендації щодо ведення основних нормативних обліково-звітних документів кафедр з організації навчально-методичного процесу та документи з контролю якості навчання на кафедрах Академії.

  1. Обліково-звітна документація кафедри

 

  • Документація з організації навчально-виховного процесу:

-накази;

– розпорядження, вказівки ректора і проректорів, рішення вченої ради, розпорядження декана, навчально-методичного відділу. Нові документи, в разі їх надходження, оприлюднюються на офіційному сайті Академії (maem.kiev.ua) та можуть бути видруковані на паперових носіях і повинні  зберігаються на кафедрі.

Зазначені документи повинні бути зареєстровані на кафедрах в спеціальному журналі, який прошивається. Документи доводяться до відома співробітників з їх особистим підписом про ознайомлення під час засідання кафедри (методичної наради). Про це має бути здійснений запис в протоколі засідань кафедри.

  • Документація, яка регламентує організацію навчального процесу на кафедрі.

Освітньо-професійні програми (ОПП) за напрямом підготовки та спеціальностями.

ОПП та ОКХ належать до державних стандартів вищої освіти та затверджуються МОН України в установленому порядку. Кафедра повинна мати копії цих документів.

Навчальні плани за спеціальностями:

– дієві на поточний момент, затверджені наказом ректора.

Навчальні плани підготовки фахівців та робочі на поточний навчальний рік регламентують обсяги вивчення навчальних дисциплін студентами різних спеціальностей по курсах та визначають кількість кредитів, годин (в тому числі аудиторних) з дисциплін.

Робочі навчальні плани затверджуються щороку рішенням Вченої ради Академії та відповідним наказом вводяться в дію.

Навчальні програми з дисципліни:

а) типові, затверджені МОЗ України;

б) робочі навчальні програми (розробляються кафедрою та щороку оновлюються).

Щорічно, до початку занять обговорюються на засіданні кафедри, переглядаються і доповнюються з урахуванням досягнень науки і практики, нових вимог МОЗ і МОН України до підготовки фахівців: доповнення до робочих навчальних програм подається до навчально-методичного відділу до 25 серпня поточного навчального року.

Положення про кафедру.

До Положення про кафедру додається штатний розпис кафедри на поточний навчальний рік.

Індивідуальний план роботи викладача.

Цей документ складається викладачем відповідно до розділів та затверджується завідувачем кафедри перед початком кожного семестру. Індивідуальний план завідувача кафедри затверджує декан факультету. В годинах планується лише педагогічне навантаження, в планах організаційної, навчально-методичної роботи вказуються терміни виконання. Двічі на навчальний рік – наприкінці семестру навчального року на засіданні кафедри кожен викладач звітує про виконання індивідуального плану, про що робиться запис в протоколах засідання кафедри.

Графік роботи професорсько-викладацького складу.

Графік затверджується завідувачем кафедри, для завідувача кафедри затверджується ректором.

Графік складається з врахуванням 40-годинного робочого тижня співробітників, якщо вони працюють на 1,0 ставки.

План роботи кафедри на навчальний рік.

Служить для планування основних видів робіт кафедри на навчальний рік: навчальної, методичної, наукової, лікувально-консультативної, організаційної, виховної та інших. План складається під керівництвом завідувача кафедри, розглядається на засіданні кафедри та затверджується завідувачем кафедри до початку навчального року. Один раз на квартал заслуховується інформація на засіданні кафедри про хід виконання з відміткою в протоколах засідання. План роботи кафедри подається до НМВ після його затвердження.

Розподіл навчальної роботи в годинах по кафедрі на навчальний рік, семестр, місяць.

Розділ плану роботи кафедри, який виконується на вкладному аркуші, призначений для розподілу, запланованого на кафедрі загального обсягу навчальної роботи між конкретними викладачами. Складається завідувачем кафедри, розглядається та затверджується на засіданні кафедри.

Ксерокопії розкладів занять, іспитів, заліків.

     Розклад занять, консультацій (з розподілом груп між викладачами) за підписом завідувача кафедри.

 Календарно-тематичні плани аудиторних занять та поза аудиторної самостійної роботи студентів.

Календарно-тематичні плани затверджуються на методичній нараді кафедри перед початком семестру та мають відповідати планам лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять у затверджених робочих програмах на поточний навчальний рік. Запис про затвердження календарно-тематичних планів має міститись в протоколах засідань кафедри.

Стенограми, тексти або тези лекцій.

Щорічно обговорюються, доповнюються на методичних нарадах кафедри та затверджуються завідувачем кафедри; на титульному аркуші вказується тема лекції, спеціальність підготовки, кількість годин, автор розробки, дата затвердження, підпис завідувача кафедри.

Кількість та тематика методичних розробок до лекцій має повністю відповідати затвердженим календарно-тематичним планам та затвердженим на актуальний навчальний рік робочим програмам з навчальної дисципліни.

 Методичні розробки практичних, лабораторних, семінарських занять та самостійної поза аудиторної роботи студентів.

Щорічно обговорюються та затверджуються на методичних нарадах кафедри; на титульному аркуші вказується тема занять, кількість годин, хто складав, дата затвердження, підпис завідувача кафедри, номер протоколу.

Кількість та тематика методичних розробок до практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів має повністю відповідати затвердженим календарно-тематичним планам та затвердженим на поточний навчальний рік робочим програмам з навчальної дисципліни.

Екзаменаційні питання.

Цей вид документу містить опис змісту питань, які виносяться на іспит, залік та надаються для кожного студента, який його складає.

Питання розробляються екзаменаторами, рецензуються, розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри та на засіданні центральної методичної ради. Підписуються завідувачем кафедри.

Питання для складання державної атестації здобувачів вищої освіти розглядаються Вченою радою Академії і затверджуються ректором, підписуються завідувачем кафедри.

Журнали обліку успішності студентів з дисципліни.

Необхідний для реєстрації та оперативного аналізу успішності з дисципліни при складанні студентами іспитів, ПМК (диференційних заліків, заліків) на окремій кафедрі. Заповнюється та зберігається на кафедрі як документ суворої звітності.

Протоколи засідань кафедри.

Ведеться у вигляді журналу протоколів регулярно та ретельно, записи до протоколу вносяться від руки розбірливим почерком. Підписуються головою засідання кафедри та секретарем, під час засідань приймаються конкретні рішення, виконання яких чітко контролюється завідувачем кафедри. Протоколи мають бути пронумеровані, з зазначенням дати проведення засідання, присутніх на ньому співробітників, порядку денного та рішення. Журнал протоколів прошивається, сторінки в ньому нумеруються, затверджується підписом завідувача кафедри

Реєстраційні журнали організаційно-розпорядчої документації вхідних, вихідних та внутрішніх документів.

Ці журнали ведуться визначеною особою кафедри, прошиваються, сторінки в них нумеруються. Підписуються завідувачем кафедри.

Номенклатура справ кафедри, описи справ, акти про знищення справ та інші документи.

Номенклатура  справ кафедри містить інформацію про види документів кафедри та строки їх зберігання. Після закінчення терміну зберігання документів на кафедрі вони прошиваються та разом з описом справи зберігаються на кафедрі або знищуються з оформленням відповідного акту.

  • Документація з контролю за успішністю та методичної роботи кафедри.

Журнал обліку відвідування лекцій студентами.

Призначений для внесення оперативної інформації щодо відвідування студентами лекцій на окремій кафедрі. Заповнюється лектором з зазначенням теми лекції, дати її проведення та персональної відсутності студентів. Наявність журналу на лекції обов’язкова. Завідувач кафедри контролює правильність ведення журналу.

Документація з контролю за організацією навчального процесу, безперервного підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

До таких документів належать: графік контролю завідувача кафедри за якістю проведення навчальних занять, графік взаємовідвідування занять, план читання та обговорення показових лекцій і практичних занять. Ці види документів складаються перед початком семестру та затверджуються на засіданні методичної ради кафедри з внесенням відповідного запису до протоколу засідань кафедри. Завіряються підписом завідувача кафедри.

Журнал обліку контрольних та взаємних відвідувань занять.

Призначається для реєстрації в хронологічній послідовності контрольних (завідувачем кафедри, комісією, яка створена наказом ректора) і взаємних відвідувань лекцій, навчальних занять, які проводять викладачі кафедри, відображає виконання затвердженого на початку семестру плану взаємних відвідувань.

Журнал обліку відпрацювань студентами пропущених навчальних занять.

В журналі вказується дата відпрацювання, прізвище та ініціали студента, спеціальність, курс, група, тема пропущеного заняття. До цього виду документу вноситься оцінка, підпис викладача, який приймав відпрацювання. Проводиться наскрізна нумерація відпрацювань та сторінок. Журнал обов’язково прошивається, підписується завідувачем кафедрою.

Виконання плану навчального навантаження науково-педагогічного складу на кафедрі.

Фіксується у щомісячних, семестрових та річних відомостях обліку навчальних годин виконаного навантаження викладачів. Такі ж дані вносяться до індивідуальних планів викладачів, обговорюються на засіданні кафедри наприкінці семестру і навчального року, подаються до навчально-методичного відділу.

План підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри.

Формується перспективний план на 5 років та на поточний навчальний рік, затверджується ректором ЗВО (з відміткою про виконання).

Звіт про роботу кафедри за навчальний рік.

Заповнюється за затвердженою в Академії формою, обговорюється і затверджується на засіданні кафедри, надається на кінець навчального року до навчально-методичного відділу для аналізу й узагальнення.

Журнали реєстрації консультацій.

На кафедрі ведеться журнал консультацій. Допускається внесення відміток про проведення консультацій в журнал академічної групи з відповідним підписом викладача та зазначенням дати проведення консультації.

 

Номенклатура справ кафедри

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка
№ -01 Накази, розпорядження, вказівки, рішення ректорату, розпорядження декана (копіх) Доки не мине потреба ст.16-а  
№ -02 Положення про кафедру 75 р. ст. 39  
№ -03 Штатний розклад кафедри До заміни новим  
№ -04 Посадові інструкції працівників кафедри 5 р. До заміни новим Після заміни новими
№ -05 Робочий навчальний план кафедри 1 р. ст.552 Після заміни новими
№ -06 Плановий контингент денної форми навчання 1 р. ст.545  
№ -07 Розрахований обсяг годин навчального навантаження кафедри 10 р. ст.501  
№ -08 Картка навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри 5 р. ст.630  
№ -09 Звіт кафедри про виконання навчальної роботи на навчальний рік 5 р. ст.558  
№ -10 Обсяг навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників кафедри 5 р. ст.630  
№ -11 План роботи кафедри 5 р. ст.555  
№ -12 Індивідуальний план роботи викладача 3 р. ст.557  
№ -13 Графік відкритих лекцій (семінарських, практичних занять) викладачами кафедр 3 р. ст.586  
№ -14 Графік взаємних відвідувань 3 р. ст.586  
№ -15 Графік проведення консультацій та індивідуально-консультативної роботи 1 р. ст.586  
№ -16 Екзаменаційні білети 1 р. ст.550  
№ -17 Звіти Голів ДЕК постійно, ст.572  
№ -18 Протоколи засідань ЕК 75 р., ст.570  
№ -19 Журнал обліку роботи викладачів, які працюють на умовах погодинної праці та штатного сумісництва. Графіки їх індивідуальної роботи. 5 р. ст.630  
№ -20 Вхідна  кореспонденція 3 р. ст.122  
№ -21 Вихідна  кореспонденція 3 р. ст.122  
№ -22 Номенклатура справ кафедри. 3 р. ст.112-в  
№ -23 Акти приймання-передавання документів До ліквідації організації, ст.130  
№ -24 Інші документи щодо організації освітньої діяльності регулюються наказом Академії «Про затвердження порядку зберігання документів з організації освітнього процесу у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»» від 21.12.2018р. № 101-Од  

 

 

 

Форма білету для дисциплін, які є субтестами інтегрованого іспиту «Крок 1» (медична біологія; мікробіологія, вірусологія та імунологія; фізіологія; біологічна хімія; анатомія людини; фармакологія; гістологія, цитологія та ембріологія; патофізіологія; патоморфологія) та державної атестації здобувачів вищої освіти.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

(оформлення титульної сторінки)

Освітньо-професійний рівень: другий (магістерський) рівень вищої освіти Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність:______________ Семестр______________

Навчальна дисципліна:_________________________________________

Обговорено на засіданні кафедри_______________________________

Протокол №_______ від «______» __________________ 20___ року

Завідувач кафедри _________________ _________________________

Схвалено центральною методичною радою ___________________________

Протокол №_______ від «______» __________________ 20___ року Голова_________________ ____________________________ Секретар_________________                                 _________________________

ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

 

(форма атестаційного (екзаменаційного) білету)

Освітньо-професійний рівень: другий (магістерський) рівень вищої освіти Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність:______________ Семестр______________

Навчальна дисципліна:_________________________________________

Атестаційний (екзаменаційний) білет № ___________

Контроль теоретичної підготовки студента:

Завідувач кафедри _________________ _________________________

Transition Eng / Ukr