121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

Історія кафедри

Кафедра була заснована у 2018 році.

Клінічними базами  є Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філія «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти, в тому числі і студенти з англомовною формою навчання.

Співробітники кафедри

Боброва Віра Іванівна

Завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб

професор, доктор медичних наук

Вища лікарська категорія з педіатрії та дитячої гастроентерології. Має сертифікати лікаря – спеціаліста ультразвукової діагностики з 2002 р. та лікаря – спеціаліста ендоскопічного дослідження органів ШКТ з 2009 р.

Закінчила у 1991 році педіатричний факультет Харківського медичного інституту. Після закінчення в 1992 р. інтернатури, протягом п’яти років працювала в поліклініці №1 міської дитячої лікарні №23 м. Харкова спочатку  дільничним лікарем, а потім на посаді завідуючого педіатричним відділенням. З 1997 р. по 2005 р. працювала на кафедрі дитячої гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 2005 по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 р. захистила докторську дисертацію.  Вчене звання «Професор» присвоєно у 2015 році.

Стаж роботи 27 років, науково-педагогічний складає 18 років.

Наукові інтереси пов’язані з дитячою гастроентерологією, алергологією. Автор 140 друкованих праць, монографії, посібника з грифом МОЗ України  для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації, 6 патентів, 16 методичних рекомендацій; співавтор підручника «Педіатрія» з грифом МОЗ України  для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації з україномовним, російськомовним та англомовним навчанням. За даними бази “GoogleScholar” iндекс Гірша = 3.

Під її керівництвом офіційно захищено 2 кандидатські дисертації.

Боброва В.І. є  членом спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». Член асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України, член асоціації педіатрів України.

 

Bobrova Vira Ivanivna

Head of the Department of Pediatrics with the Course of Children’s Infectious Diseases

Professor, Doctor of Medical Sciences.

Higher pediatric and pediatric gastroenterology category. She has certificates of a doctor – specialist of ultrasound diagnostics since 2002 and doctor – specialist of endoscopic examination of organs of the gastrointestinal tract since 2009.

In 1991 graduated from Kharkiv Medical Institute with a major in Pediatrics. After graduating from internship in 1992, she began to work in clinic №1 of the city children’s hospital №23 in Kharkiv for five years, originaly as a district doctor, and then as a head of the pediatric department.

Since 1997 to 2005 she worked at the Department of Pediatric Gastroenterology at the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Since 2005 till now working at the NMU №1 named after O.O. Bogomolets. In 2000 defended Ph.D. thesis. In 2012 she defended her doctoral dissertation. The academic title “Professor” was awarded in 2015.

The work experience is 27 years, 18 years of which is the scientific-pedagogical.

Scientific interests are related to child gastroenterology, allergology. The author of 140 printed works, a monograph, a manual with a stamp of the Ministry of Health of Ukraine for students of higher medical institutions of the IV level of accreditation, 6 patents, 16 methodical recommendations; co-author of the textbook “Pediatrics” with the stamp of the Ministry of Health of Ukraine for students of higher medical institutions of the IV level of accreditation with Ukrainian-language, Russian-language and English-language studies. According to the “Google Scholar” h-Index = 3.

Under her leadership, 2 candidate dissertations were officially defended.

Bobrova V.I. is a member of the specialized academic council D 26.553.01 at the SU “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine”.Member of Association of Pediatric Gastroenterologists and Nutritionists of Ukraine, Member of Association of Pediatricians of Ukraine.

Горобець Анастасія Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила у 2004 році медичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2005 року по теперішній час працює на кафедрі педіатрії № 1 НМУ ім. О.О.Богомольця: 2005-2007рр. – старшим лаборантом, 2007-2014 рр. – асистентом, з 2014 року – на посаді доцента.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. Науково-педагогічний стаж складає 13 років. Є співавтором трьох посібників та підручника на англійській мові для англомовних студентів і розробником методичних рекомендацій для студентів 2 – 6 курсів англомовної форми навчання. Є автором 50 наукових та навчально-методичних праць, посібнику та підручнику для англомовних студентів, 1 патенту на корисну модель.

Професійний рівень англійської мови “BritishCouncil” – Aptis: C.

 

Horobets Anastasia Olexandrivna, has graduated from Vinnitsa National Pirogov Medical University in 2004. From September 2005 to September 2007 she has been working at city children’s hospital №4 as pediatrician of preschool medical establishments net for tubinfected children and concurrently as an elder laboratory assistant of pediatric department № 1 in Bogomolets Medical University. From September 2007 she has been working as assistant lecturer and since September 2014 she has been occupying position of assistant professor at the same department. Since 2016 she has been working as assistant professor of pediatric department of International Academy of Ecology and Medicine.

In 2009 she has defended PhD. Scientific and pedagogic experience makes 13 years. Horobets A.O. is coauthor of three guidelines and a textbook for English speaking students and developer of methodic guidelines for self preparation of students of 2 – 6 y.s. to practical class. She is certificated by Aptis (C level).

Horobets A.O. received specialization on nutriciology in April 2017 and since that time has been consulting as nutriciologist at the Institute of Pediatry, Obstetrics and Gynecology.

Horobets A.O. is an author of 51 scientific and methodic materials, guidelines and textbook for English speaking students.

Мінченко Дмитро Олександрович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

ІI лікарська категорія з педіатрії

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2008 році, був прийнятий на кафедру педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця на посаду старшого лаборанта. З 2010р асистент кафедри, з 2014 по теперішній час – доцент кафедри педіатрії №1 НМУ.

З 2008 по теперішній час науковий співробітник відділу Молекулярної біології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

Кандидатська дисертація захищена в лютому 2010 року.

Має 348 публікацій; з них 210 статей, 123 тез, 13 патентів, 1 інформаційний лист, 1 монографія.

За даними бази “Scopus” 63 документів, 469 цитувань, Індекс Гірша = 10.

За даними бази “GoogleScholar” 195 документів,996 цитувань, Індекс Гірша = 15.

Професійний рівень англійської мови “BritishCouncil” – Aptis: C.

 

Minchenko DmytroOleksandrovych

Associate professor, candidate of medical sciences

ІI medical category for pediatrics

Graduated from the BogomoletsNational Medical University in 2008.Was appointed to the Department of Pediatrics №1 of the BogomoletsNMU to the post of senior laboratory assistant.Since 2010 assistant professor and from 2014 to present – associate professor of the Department of Pediatrics №1 of BogomoletsNMU.

From 2008 till now, a researcher at the Department of Molecular Biology of the PalladinInstitute of Biochemistry NAS of Ukraine.

The candidate’s thesis was defended in February 2010.

Has 348 publications: of these 210 articles, 123 theses notes, 13 patents, 1 newsletter, 1 monograph.

According to the “Scopus” database:63 documents, 469 citations, h-Index = 10.

According to the “Google Scholar” database: 195 documents, 996 citations, h-Index = 15.

Professional English level “British Council” – Aptis: C.

 

Ванханова Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії        

У 2005 році закінчила НМУ ім. Богомольця

З 2007 року працює на кафедрі педіатрії № 1 НМУ ім. О.О.Богомольця.

Захистила кандидатську дисертацію.

Веде роботу по організації і проведенню занять із студентами 2-6 курсів україномовної, російськомовної та англомовної форм навчання
Практична діяльність: ведення новонароджених у пологовому відділі Інститута педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук Украини. Сфера наукових інтересів – неонатологія.

Вільно володіє англійською та французькою мовами.

 

Vankhanova Tetiana Oleksandrivna

Assistant professor, PhD in pediatics

I medical category doctor

Tetiana graduated from Bogomolets national medical university in 2005

Since 2007 she has been working at the Department of Pediatrics No.1 of the OO Bogomolets NMU

Ph.D. thesis topic is “The health state of early aged children who are under the influence of passive smoking, and correction of the revealed violations”

Tetiana is working with 2nd to 6th year of studying students of Ukrainian, Russian and English forms of studying.

Practical activity: she is working with newborns at the maternity department of the Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.

Neonatology is the principal clinical interest.

English and French fluent.

Савенко Юлія Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

Лікар педіатр-алерголог,  ІІ лікарська категорія з педіатрії.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2007 році. Працює на кафедрі з 2018 року; робота по організації  та проведенню занять зі студентами 2-6 курсів.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію. Автор та співавтор 23 наукових робіт, 1 патенту на винахід та 1 – на корисну модель.

Здійснює лікувально-консультативну роботу в дитячому відділенні ДКЛ №1ст. Київ.

 

Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються студенти з 3-го по 6 курс за спеціальністю «Лікувальна справа».

На третьому курсі студенти вивчають пропедевтику педіатрії (анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, оцінку фізичного і психомоторного розвитку, методики дослідження органів і систем дитини, вигодовування дітей перших 3-х років життя, семіотику основних дитячих захворювань). На 4-му курсі студенти вивчають факультетську, на 5-му – госпітальну педіатрію.

Студенти 6-го курсу проходять субордінатуру, при цьому проводять курацію хворих у поліклініці і стаціонарі. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на кафедрі широко практикується самостійна робота студентів під контролем викладачів.

 

Educational work

At the department studying Students from the 3rd to 6th years in the specialty “Medical Affairs”.

In the third year, students study propedevtics of pediatrics (anatomical and physiological peculiarities of the child’s body, assessment of physical and psychomotor development, methods of studying organs and systems of the child, feeding children of the first 3 years of life, the semiotics of major childhood diseases). At the 4th year students study faculty, at the 5th – hospital pediatrics.

Students of the 6th year undergo subordinate training, while conducting a cure for patients in the clinic and in-patient department. In order to enhance the cognitive activity of students, the Department is widely practicing independent work of students under the supervision of teachers.

 

  1. Педіатрія /Pediatrics
  2. Пропедевтика педіатрії / Propedeutics to pediatrics
  3. Дитячі інфекційні хвороби / Pediatrics infectious diseases
  4. Медична генетика / Medical genetics